Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

8. 10. 2020, [Právní zpravodaj]
Řízení o mezinárodní ochraně v případě zvláštní situace

Nový institut má řešit krizovou situaci v případě příchodu většího počtu cizinců.

Dne 21. 9. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Cílem návrhu je náprava praktických nedostatků v řízení o udělení mezinárodní ochrany, které byly indikovány od poslední novely č. 314/2015 Sb. (PZ 318/2015), a adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12․ 9. 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS).

Nově se zavádí institut „řízení v případě zvláštní situace“. V případě příchodu většího počtu cizinců, který by mohl ohrozit řádné fungování azylového systému, bude moci vláda nařízením stanovit, že řízení o žádostech o udělení mezinárodní ochrany podaných v době a místě stanoveném nařízením vlády (nebo vůči nařízením stanovenému okruhu cizinců) a na ně navazující řízení o žalobách proti rozhodnutí Ministerstva vnitra se po dobu stanovenou tímto nařízením vedou za zvláštních podmínek.

Žádost o udělení mezinárodní ochrany se v řízení v případě zvláštní situace bude podávat policii, která cizince dopraví do přijímacího střediska. Ministerstvo vnitra bude mít 10 dnů na zamítnutí žádosti jako zjevně nedůvodné nebo na zastavení řízení v režimu řízení v případě zvláštní situace. Žalobu proti tomuto rozhodnutí bude možné podat do 7 dnů, Ministerstvo vnitra ji do 4 dnů předá krajskému soudu a ten do 10 dnů rozhodne. Kasační stížnost nebude přípustná. Nepodá-li žadatel žalobu proti rozhodnutí nebo nezrušil-li soud toto rozhodnutí, bude se na cizince hledět jako na cizince neoprávněně pobývajícího na území České republiky.

Upřesňuje se, že žadatelem o udělení mezinárodní ochrany je i osoba, která je předávána do České republiky na základě dublinského systému a v jejímž případě nebyla věcně posouzena žádost o udělení mezinárodní ochrany.

Jasněji se definuje přechod mezi právním postavením žadatele o udělení mezinárodní ochrany a právním postavením osoby, které byla jedna z forem mezinárodní ochrany udělena.

Podrobněji se upravuje postup například v případě, že se podaná žádost o mezinárodní ochranu nepovažuje za žádost anebo byla žádost podána osobou, která k tomu není oprávněna.

Navrhuje se úprava lhůt pro rozhodnutí soudu v určitých případech a vyloučení přezkumu druhým soudním stupněm v určitých striktně vymezených situacích.

Zrušuje se možnost požádat a vyplácet finanční příspěvek pro žadatele o mezinárodní ochranu, kteří jsou ubytováni mimo azylové zařízení.

Rozšiřují se časové i finanční možnosti pro činnosti ve prospěch ostatních žadatelů o mezinárodní ochranu ubytovaných v přijímacím nebo pobytovém středisku (§ 42a AzZ).