Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

[Právní rozhledy 22/2021, s. III]
Transparentnost EU při vývoji, nákupu a distribuci očkovacích látek proti onemocnění COVID-19

EP schválil dne 21. 10. 2021 usnesení o transparentnosti EU při vývoji, nákupu a distribuci očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 [2021/2678(RSP)P9_TA(2021)0435], v němž vyjádřil hluboké politování nad nedostatkem transparentnosti ze strany Komise, členských států a farmaceutických společností při vývoji, nákupu a distribuci očkovacích látek proti onemocnění COVID-19, zejména v souvislosti se soustavným porušováním podepsaných smluv․ Zároveň připomenul, že více než 200 000 občanů EU podpořilo evropskou občanskou iniciativu „Žádný zisk z pandemie“, která požaduje, aby údaje o výrobních nákladech, veřejných příspěvcích a účinnosti a bezpečnosti očkovacích látek a léčivých přípravků byly veřejné a aby byly zveřejněny smlouvy mezi veřejnými orgány a farmaceutickými společnostmi.

EP především poukázal na omezení, kterým byl podroben ve své úloze společného normotvůrce v důsledku neprůhlednosti strategie pro očkovací látky přijaté Komisí, což mu znemožnilo vykonávat účinnou kontrolu nad procesem nákupu a distribuce očkovacích látek a zmařilo jeho schopnost kontrolovat používání rozpočtu Unie. V této souvislosti vyzval Komisi, aby předložila legislativní návrh o budoucím společném nákupu očkovacích látek s jasnými ustanoveními o transparentnosti a rozdělení pravomocí mezi aktéry institucionálního rámce EU a členské státy a o léčbě onemocnění COVID-19 a léčbě vzácných onemocnění v budoucnu. Komise by měla přezkoumat podmínky dohod o důvěrnosti cen s cílem řešit současnou roztříštěnost evropského vnitřního trhu. Členy týmů, které se podílely na sjednávání předběžných dohod o nákupu a kupních smluv s farmaceutickými společnostmi na nákup očkovacích látek proti onemocnění COVID-19, by měla Komise zveřejnit a požádat, aby vyjasnily svá kritéria pro výběr členů vyjednávacího týmu.

EP dále vyzval Komisi, aby neprodleně zveřejnila neupravené verze předběžných dohod o nákupu a kupnich smluv, v nichž budou mimo jiné uvedeny následující údaje: výše veřejných investic, které byly vynaloženy na vývoj očkovacích látek; zálohové platby a platby po dodání, které Komise vyplatila jednotlivým vývojářům očkovacích látek, s podrobnostmi o rozdělení těchto prostředků na vývoj a výrobu očkovacích látek; podrobnosti o sdílení nákladů mezi veřejnými a soukromými investory do výzkumu, vývoje a výroby očkovacích látek; počet dávek, které byly poskytnuty každé zemi a které mají být dodány za čtvrtletí; cena za dávku; počet a umístění dostupných výrobních míst; podrobnosti o dohodách o budoucích dalších nákupech; režimy odpovědnosti a odškodnění za případné škody způsobené vakcínami; sankce v případě porušení smlouvy nebo zpoždění dodávky; informace o možném sdílení práv duševního vlastnictví, zejména o tom, zda si Komise zachovává vliv na práva duševního vlastnictví vzhledem ke svým počátečním investicím do procesu vývoje očkovací látky, stejně jako další související informace; úloha Evropské agentury pro léčivé přípravky a příslušných vnitrostátních orgánů při tvorbě smluvních ustanovení; podrobnosti o převodech technologií a darech do třetích zemí a veškeré související informace. Jako podmínku pro budoucí jednání s farmaceutickými společnostmi by měla Komise stanovit zveřejňování všech podrobností veřejného zájmu týkajících se budoucích smluv na očkovací látky proti onemocnění COVID-19 a dodržování těchto smluv, jakož i smluv na nákup dalších technologií týkajících se onemocnění COVID-19.

EP mj. rovněž kritizoval rozhodnutí Komise nepoužít při zřizování nového evropského Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) řádný legislativní postup podle čl. 168 SFEU. Komise tak tento úřad nezřídila jakožto plnohodnotnou nezávislou agenturu, která má mandát chránit veřejný zájem a podléhá stejně přísné kontrole jako ostatní agentury EU. EP přitom vyjádřil politování nad tím, že přístup Komise vedl k jeho vyloučení z dohledu nad činností tohoto úřadu.