Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

13. 9. 2023, [Právní zpravodaj]
Práce na dálku, dohody mimo pracovní poměr

Poslanecká sněmovna dne 12. 9. 2023 setrvala na sněmovní verzi vládního návrhu zákona, kterým se mění ZPr a některé další zákony.

Schválený zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii. Novela ale přináší i další novinky nad rámec transpozice.

Novela konkretizuje pravidla pro home office (§ 317 ZPr)․ Výkon práce na dálku bude možný jen na základě písemné dohody; výjimkou bude případ, kdy povinnost práce na dálku stanoví akt veřejné moci. Zaměstnavatel bude povinen nahradit zaměstnanci náklady spojené s prací na dálku, nedohodnou-li se jinak (nový § 190a).

Rozšiřuje se okruh informací, které musí zaměstnavatel písemně poskytnout zaměstnanci při vzniku pracovněprávního vztahu (§ 37 ZPr) a vztahu založeného dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (nový § 77a).

Zaměstnavatel nově bude povinen rozvrhovat pracovní dobu „dohodářů“, a to nejméně 3 dny předem, pokud se nedohodnou na jiné době seznámení (§ 74 odst. 2 ZPr). Senát neúspěšně navrhoval, aby bylo možné tuto povinnost vyloučit.

Pro dohody se uplatní veškeré překážky v práci a nárok na dovolenou na zotavenou; platí, že pro účely dovolené činí délka týdenní pracovní doby 20 hodin týdně (§ 77 odst. 8 ZPr). „Dohodářům“ budou náležet příplatky ke mzdě (§ 115118 ZPr ve spojení s § 138 ZPr).

Požádá-li „dohodář“, který za poslední rok odpracoval nejméně 180 dní, písemně zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejpozději do 1 měsíce odůvodněnou písemnou odpověď (§ 77 odst. 4 ZPr).

Zákon má zohlednit individuální potřeby těhotných žen a osob pečujících o děti či o závislou osobu. Pokud požádají o práci z domova nebo o zkrácený úvazek, zaměstnavatel bude povinen nevyhovění žádosti písemně odůvodnit (§ 241241a ZPr).

Novela také modernizuje doručování v pracovněprávních vztazích (§ 334 a násl. ZPr). Při doručování do emailové schránky zaměstnance nebude nutné, aby zaměstnanec převzetí potvrdil uznávaným elektronickým podpisem (§ 335 odst. 3 ZPr). Zaměstnanec bude mít právo od elektronicky uzavřené pracovní smlouvy odstoupit do 7 dnů ode dne dodání jejího vyhotovení na elektronickou adresu zaměstnance. Odstoupení je možné, jen dokud nebylo ze strany zaměstnance započato s plněním (§ 21 odst. 2 ZPr).

Novela dále rozšiřuje institut přenesení důkazního břemene dle § 133a OSŘ v případech výpovědi či okamžitého zrušení.

Přijaté pozměňovací návrhy poslance Ivana Adamce uvádějí úpravu nepřetržitého odpočinku v týdnu (§ 92 ZPr) do souladu s rozsudkem SDEU ve věci C-477/21 v tom smyslu, že jeho součástí není nepřetržitý denní odpočinek.

Přijatý pozměňovací návrh poslance Víta Kaňkovského opětovně zavádí institut další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví (§ 93a ZPr), a to s účinností do konce roku 2028.

Schválený zákon zamíří k prezidentu republiky. Většina ustanovení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce po dni vyhlášení.