Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

20. 9. 2023, [Právní zpravodaj]
Hromadné žaloby

Poslanecká sněmovna dne 15. 9. 2023 projednala 1. čtení vládního návrhu zákona o hromadném občanském řízení soudním a návrhu doprovodné novely.

Návrhy představují v zásadě minimalistickou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1828 ze dne 25. listopadu 2020 o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES, jejíž transpoziční lhůta uplynula již dne 25. 12. 2022.

Cílem návrhu je zajištění přístupu k soudu i osobám, kterým by se jinak nevyplatilo svůj nárok uplatňovat samostatně, hospodárnosti soudních řízení a jednotné rozhodovací praxe․

Hromadným řízením se rozumí jedno občanské soudní řízení, ve kterém se projednají a rozhodnou spory týkající se práv nebo oprávněných zájmů více osob (spotřebitelů) založených na podobném skutkovém základu. K hromadnému řízení má být příslušný Městský soud v Praze (§ 6).

K podání žaloby bude oprávněna jen etablovaná nezisková organizace (§ 8), která je zapsaná na evropský nebo český seznam oprávněných osob. K zápisu na český seznam, vedený Ministerstvem průmyslu a obchodu, musí právnická osoba splňovat 7 podmínek, jako je předchozí aktivita v oblasti ochrany spotřebitele, nezávislost a neziskovost, transparentní informování o financování a organizační struktuře, či solventnost (nový § 25a OchSpotř).

Návrh zákona je vystavěn na modelu opt-in. V řízení se tedy projednávají pouze nároky spotřebitelů, kteří se do něj aktivně přihlásili. K přípustnosti žaloby je třeba přihláška alespoň 20 spotřebitelů. Žaloba nesmí být podána ve zneužívajícím úmyslu (§ 15).

Hromadné řízení nebrání zahájení nebo vedení individuálních řízení v obdobné věci (§ 28), nárok jedné osoby však nemůže být uplatněn v obou řízeních (§ 37 odst. 2).

Ministerstvo spravedlnosti bude spravovat rejstřík hromadných řízení jakožto informační systém veřejné správy (§ 86).

Pokud bude hromadná žaloba úspěšná, náleží neziskové organizaci za práci, kterou během řízení odvedla, odměna (§ 64). Odměnu stanoví na začátku řízení soud, a to v maximální výši 5 % z přisouzené částky (§ 65).

Do nových § 181194 OSŘ se doplňují pravidla pro žalobu na zdržení se protiprávního jednání, jakožto druhý typ hromadné žaloby.

Doprovodná novela ruší zmocnění Ministerstva spravedlnosti k vydání přísudkové vyhlášky [§ 374a písm. c) OSŘ], kterou ministerstvo po zrušení předchozí vyhlášky č. 484/2000 Sb. nálezem Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12, dosud nevydalo. Namísto toho se odměna bude vypočítávat výhradně podle advokátního tarifu (§ 151 odst. 2 OSŘ).

Oba návrhy byly přikázány ústavně-právnímu výboru; lhůta k projednání byla prodloužena na 90 dní.