Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

21. 6. 2023, [Právní zpravodaj]
Ochrana oznamovatelů

Ve Sbírce zákonů byly dne 20. 6. 2023 publikovány zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a doprovodný změnový zákon č. 172/2023 Sb.

Cílem zákona o ochraně oznamovatelů je umožnit pracovníkům v soukromém i veřejném sektoru bezpečně podat oznámení v rámci povinně zřizovaných interních mechanismů, případně externích mechanismů, a následně jim zajistit ochranu před možnými odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatelů a dalších subjektů. Zákon implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Nový zákon upravuje (§ 1 OchrOznam)

a)

podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání,

b)

podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, a

c)

působnost Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelů․

Oznámení musí obsahovat (§ 2 odst. 1 OchrOznam) informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které

a)

má znaky trestného činu,

b)

má znaky přestupku s horní hranicí pokuty alespoň 100 000 Kč,

c)

porušuje tento zákon, nebo

d)

porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve vyjmenovaných oblastech.

Z oznámení musí být zřejmá totožnost oznamovatele (§ 2 odst. 2 OchrOznam).

Oznámení nebude porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost, až na stanovené výjimky, například při výkonu právnických profesí či při poskytování zdravotních služeb (§ 3 odst. 1 OchrOznam).

Oznámení musí být podáno stanoveným způsobem (§ 7 odst. 1 OchrOznam), a to Ministerstvu spravedlnosti nebo vnitřním oznamovacím systémem.

Vnitřní oznamovací systém jsou povinni zavést [§ 8 OchrOznam§ 21 odst. 6 písm. b) LegVTrČ]

a)

veřejní zadavatelé podle ZVZ,

b)

orgány veřejné moci s vyjmenovanou působností,

c)

zaměstnavatelé s nejméně 50 zaměstnanci; zaměstnavatelé s méně než 250 zaměstnanci mohou vnitřní oznamovací systém sdílet nebo využít systém zavedený jiným povinným subjektem,

d)

další vyjmenovaní zaměstnavatelé působící na finančním trhu, a

e)

povinné osoby dle LegVTrČ.

Povinný subjekt určí příslušnou osobu (§ 9 odst. 1 OchrOznam), která bude povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení.

Oznamovatel ani osoby jemu blízké či s ním jinak spojené nesmějí být vystaveny odvetnému opatření, jinak budou mít právo na přiměřené zadostiučinění (§ 5 odst. 1 OchrOznam); v návaznosti se upravuje přenesení důkazního břemene v § 133a OSŘ. Odvetným opatřením se rozumí jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které mu může způsobit újmu, např. rozvázání pracovního poměru či snížení mzdy (§ 4 odst. 1 OchrOznam).

Za vědomě nepravdivé oznámení lze uložit pokutu do 50 000 Kč (§ 23 OchrOznam).

Oba zákony nabývají účinnosti dne 1. 8. 2023. Zaměstnavatelé s méně než 250 zaměstnanci, nejsou-li veřejnými zadavateli, jsou však povinni zavést vnitřní oznamovací systém teprve do 15. 12. 2023 (§ 29 OchrOznam).