Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

[Obchodněprávní revue 1/2024, s. 8]
Odpovědnost korporace za dodavatelské řetězce: Srovnávací analýza

Prof. Dr. KARSTEN THORN, LL.M., Hamburk1

Přednáška vychází z tragických zkušeností otrockého vykořisťování zaměstnanců pracujících v dodavatelských řetězcích, které vedlo i k mnoha úmrtím a podstatnému zhoršení životních podmínek. Proto několik členských států Evropské unie přijalo specifickou úpravu a na unijní úrovni byl z podnětu Evropského parlamentu Komisí připraven návrh směrnice, který sice ve svém celku přesahuje míru ochrany národních úprav, oprávněná očekávání však neuspokojil. Přednáška se zabývá problematikou osobní a věcné působnosti lidskoprávní ochrany. Analyzuje míru této ochrany, a tedy otázku, zda jsou relevantní národní, mezinárodní či evropské standardy. Zkoumá též sankce za porušení základních práv, a to jak v oblasti práva veřejného, tak soukromého. Autor pak předkládá vlastní řešení.

I. Úvod

Na předměstí Dháky (Bangladéš) více než stovka dělníků zemřela při požáru v textilní továrně, která neměla nouzové východy.2 Podle zpráv lidskoprávních organizací jsou rozšířené případy nucené práce u dodavatelů německých výrobců automobilů v čínském regionu Sin-ťiang.3 V oblasti Amazonie jsou původní obyvatelé vytlačováni ze své domoviny, která je následně vypálena a využívána pro zemědělství nebo lesnictví.4 V Jihoafrické republice jsou protesty horníků proti pracovním podmínkám násilně potlačovány pomocí soukromých bezpečnostních společností.5

Ve všech těchto případech se jedná o těžbu surovin nebo výrobu polotovarů či konečných produktů, které jsou později zpracovány, respektive distribuovány v Evropě jako součást globálních dodavatelských řetězců. Hospodářskou činnost obvykle provádějí místní společnosti, které poté prodávají své produkty zahraničním společnostem, jež je dovážejí na evropský trh.

Na první pohled se v takových případech jeví jako prvotní úkol donutit dotčené státy, aby ustaly ve své činnosti a zastavily nebo sankcionovaly porušování lidských práv. V realitě však existují značné nedostatky ve vynucování práva, pro něž existují různé důvody. Zaprvé, dotčený stát popírá porušování lidských práv nebo není ochoten ustat ve své protiprávní činnosti. Typickými příklady jsou reakce Číny nebo některých států Perského zálivu na obvinění vznesená v tomto ohledu lidskoprávními organizacemi, která jsou jimi považována za vměšování do vnitřních záležitostí. Kromě toho mohou menší státy postrádat potřebnou infrastrukturu k prověřování těchto stížností. A konečně, pokud jde o evropské zákazníky, obvykle chybí účinné právní nástroje.

Do hry stále více vstupují západní zákonodárci. Evropské společnosti, které dosud mohly těžit z porušování lidských práv v zahraničí prostřednictvím nižších nákladů a cen, budou muset ve svých zahraničních obchodních aktivitách odpovídat za dodržování lidských práv a také odpovídajícím způsobem podporovat a monitorovat své zahraniční dodavatele.

Legislativní přístupy k těmto problémům v jednotlivých státech vykazují značné rozdíly. Zatímco v prvotní fázi byly často diskutovány jednotlivé typy porušování lidských práv, zejména dětská práce6 nebo nucená práce7, nyní státy stále více směřují k celostnímu přístupu, který zahrnuje i aspekty ochrany životního prostředí.

II. Předmět zkoumání

Předmětem tohoto článku je srovnání tří kodifikací, a to francouzského Loi de vigilance z roku 2017,8 německého zákona o povinnosti péče v dodavatelských řetězcích (Lieferungskettensorgaltspflichtengesetz, LkSG) z roku 20219 a aktuálního návrhu směrnice Evropské unie o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (směrnice CSDD)10.

Na jedné straně všechny tři právní zdroje zaujímají holistický přístup, což usnadňuje srovnání․ Na druhé straně jsou dostatečně odlišné, pokud jde o požadavky na jejich aplikaci, použité nástroje a právní následky, aby právnímu komparatistovi nabídly atraktivní ilustrační materiál. Naše analýza by se neměla ztrácet v detailech, ale spíše se soustředit na to podstatné. Těžištěm úvah je otázka, do jaké míry je dosahováno legislativních cílů, přičemž je třeba brát v úvahu i ekonomické aspekty.

K dokreslení celkového obrazu slouží krátké exkurze do mezinárodního práva soukromého a občanského procesního práva, neboť obě právní oblasti jsou pro toto téma relevantní.

III. Obecně

Tři předměty tohoto zkoumání se již na první pohled výrazně liší. Francouzský zákon se skládá ze čtyř článků a byl přijat ve formě pozměňovacího zákona ke Code de commerce, což má rovněž důsledky pro jeho působnost, použití a intenzitu úpravy. Zákon nabyl účinnosti dne 27. 3. 2017 s výjimkou čl. 3, který Ústavní rada označila za protiústavní.11

Německý zákon o povinnosti péče v dodavatelských řetězcích je nezávislou kodifikací s 24 rozsáhlými paragrafy a přílohou; uvozovací zákon obsahuje i nezbytné změny dalších zákonů v oblasti kartelového práva, práva nekalé soutěže a pracovního práva. Zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 2023.

Návrh směrnice Evropské komise ze dne 23. 2. 2022 obsahuje 32 článků s dvoudílnou přílohou a 71 odstavci odůvodnění, a proto se intenzitou úpravy podobá německému konceptu. Poté, co Evropská rada stanovila svou vyjednávací pozici dne 1. 12. 202212 a následně Evropský parlament přijal svou vyjednávací pozici dne 1. 7. 2023, se o konečném znění v současné době vyjednává v rámci trialogu.13

IV. Osobní působnost

1. Francouzská úprava

Francouzská úprava se vztahuje výhradně na různé formy akciových společností, jako je Société Anonyme (SA), Société en commandite par actiones (SCA),14 Société par actiones simplifiée (SAS)15Societas Europea (SE); právní změny byly systematicky a důsledně zavedeny do kapitoly obchodního zákoníku o akciových společnostech.16

Podle již zmíněného rozhodnutí Ústavní rady ze dne 23. 3. 2017 se musí sídlo dotčené (mateřské) společnosti nacházet ve Francii;17 zahraniční společnosti tedy nespadají do působnosti tohoto zákona. Zůstává ovšem sporné, zda se jedná o statutární a/nebo skutečné administrativní sídlo.18

Kromě toho musí společnost dosáhnout určitých prahových hodnot, pokud jde o počet zaměstnanců, včetně zaměstnanců ovládaných dceřiných společností, a to následujícím způsobem: Pokud jsou zahrnuty pouze tuzemské (francouzské) dceřiné společnosti, je minimální počet 5 000 zaměstnanců; při započítání zahraničních dceřiných společností se zvyšuje na 10 000 zaměstnanců (čl. 225-102-4 odst. 1 věta 1).

Ostatní klíčové údaje o společnosti, jako je zejména obrat, jsou irelevantní, stejně jako odvětví, v němž společnost působí.

 

2. Německá úprava

Působnost německého zákona o povinnosti péče v dodavatelských řetězcích je nezávislá na právní formě dotčené společnosti; zahrnuje tak kapitálové i osobní společnosti.19

Podobně jako ve francouzském zákoně je jeho působnost omezena na „domácí“ společnosti usazené v Německu; na rozdíl od něj však existuje v německém právu přesnější definice sídla: společnosti „usazené“ v Německu jsou ty, „které mají své sídlo, hlavní místo podnikání, administrativní centrum, pobočku nebo provozovnu v Německu“ (§ 1 odst. 1 č. 1 LkSG). Pro dosažení co nejširšího prostorového a personálního rozsahu působnosti se alternativně používají různé definice sídla, což připomíná ustanovení o obecné příslušnosti pro právnické osoby v čl. 4 nařízení Brusel Ia, ale s ohledem na pobočku je tento apekt ještě rozsáhlejší.20

Minimální počet zaměstnanců, který představuje jedinou prahovou hodnotu v Německu, je na rozdíl od Francie založen výhradně na zaměstnancích v Německu, přičemž se započítávají i dočasní zaměstnanci a zaměstnanci vyslaní do zahraničí (§ 1 odst. 1 č. 2 LkSG). Hranice byla více než 3 000 zaměstnanců, ale od roku 2024 klesla na více než 1 000 zaměstnanců.

Ostatní kritéria společnosti a odvětví jsou bezvýznamné.

 

3. Unijní úprava

Návrh evropské směrnice rozlišuje – stejně jako francouzské právo – podle typu společnosti, je však mnohem širší v územní a osobní působnosti. Za tímto účelem čl. 3 písm. a návrhu odkazuje na přílohy I a II účetní směrnice21 a také diskriminačně rozlišuje mezi společnostmi členského státu a společnostmi ze třetích států. V případě společností založených podle práva členského státu se návrh vztahuje na všechny formy kapitálových společností [písm. a (i)], jakož i na osobní společnosti, jejichž společníky jsou výhradně kapitálové společnosti členského státu nebo společnosti ze třetích států [písm. a (iii)] jako u německé GmbH & Co KG. Za účelem právní jistoty jsou v přílohách uvedeny příslušné formy obchodních společností pro všechny členské státy.22 V případě společností založených podle práva třetích států jsou však zahrnuty všechny kapitálové a osobní společnosti, které jsou srovnatelné s právními formami uvedenými v přílohách účetní směrnice [písm. a (ii)], jako je Public Limited Company (PLC) nebo Limited Company (Ltd.) v Anglii; navrhovaná směrnice se proto vztahuje i na společnosti s neomezenou osobní odpovědností společníků. Konečně jsou zahrnuty finanční a pojišťovací společnosti.

Pokud jde o příslušné prahové hodnoty (limity), navrhovaná směrnice zaujímá v několika ohledech komplexnější přístup než francouzské nebo německé právo. Na jedné straně se čistý obrat dotčené společnosti posuzuje jako relevantní ukazatel vedle počtu zaměstnanců nebo jej v případě společností ze třetích států nahrazuje. Na druhé straně návrh rozlišuje mezi běžnými sektory a sektory s vysokým potenciálem škod, což je uvedeno v čl. 2 odst. 1 písm. b návrhu. Patří sem textilní průmysl, zemědělství, lesnictví, rybolov a potravinářství, jakož i těžba a obchod se surovinami. Zatímco příslušné prahové hodnoty by obecně měly být v průměru více než 500 zaměstnanců a globální čistý obrat přesahující 150 milionů eur v posledním finančním roce (čl. 2 č. 1 písm. a návrhu), v případě vysoce rizikových odvětví se snižují na více než 250 zaměstnanců a celosvětový čistý obrat na minimálně 40 milionů eur v posledním finančním roce za předpokladu, že alespoň polovina obratu byla dosažena v jednom nebo více vysoce rizikových odvětvích (čl. 1 písm. b návrhu). Pro společnosti ze třetích států – jak již bylo naznačeno – počet zaměstnanců již není kritériem a bere se v úvahu pouze čistý obrat dosažený v Unii (čl. 2 č. 2 návrhu).

Evropská rada se v mezidobí vyslovila pro zachování prahových hodnot. Těch by mělo být dosaženo v posledních dvou finančních letech; pro všechny společnosti by navíc měla platit velkorysá přechodná období.23 Evropský parlament však hodlá prahové hodnoty výrazně snížit; místo toho by se mělo upustit od diferenciace podle odvětví.24

 

4. Hodnocení

Rozlišování na základě právní formy je přesvědčivé, protože – stejně jako navrhovaná směrnice – řeší otázku osobní odpovědnosti společníků; měly by být zahrnuty pouze ty formy společností, u kterých je ručení omezeno na majetek společnosti nebo vklady společníků a osobní neomezená odpovědnost je vyloučena. Je však třeba odmítnout čistě formální pojetí francouzského práva. Totéž samozřejmě platí pro nevýhodné postavení společností ze třetích států v návrhu směrnice. Ačkoliv případy, kdy se směrnice bude vztahovat na osobní společnosti, mohou být vzhledem k prahovým hodnotám v praxi vzácné, zejména kvůli omezenému obratu dosahovanému v Evropské unii společnostmi ze třetích států, ze systematického či teleologického hlediska neexistuje v tomto ohledu žádný legitimní důvod k diskriminaci společností třetích zemí. Rovněž plánovaný test srovnatelnosti v čl. 3 písm. a (ii) návrhu by zde neměl být překážkou.

Z důvodů hospodářské soutěže by měly být v zásadě zahrnuty zahraniční společnosti s obchodními aktivitami v Evropské unii, protože by jinak měly oproti svým evropským konkurentům významnou nákladovou výhodu. Je však sporné, jak v takových případech konkretizovat nezbytnou relevanci pro vnitřní trh. Jako alternativa k převládajícímu přístupu korporátního práva se nabízí možnost přístupu na základě významu produktu či služby: porušení lidských práv nebo poškození životního prostředí by bylo možné označit jako vadu produktu a teritoriální působnost předpisů by mohla být definována v závislosti na nabídce zboží na vnitřním trhu.25 Výhodou úpravy by bylovytvoření rovných podmínek soutěže, ale zásadní nevýhodou by bylo, že by její uskutečňování záviselo na následné kontrole.

Posléze uvedené řešení mluví ve prospěch korporátněprávního přístupu, který vyvolává otázku relevantního vztahu k vnitřnímu trhu. Přístup německého zákonodárce prostřednictvím tuzemských poboček je v době digitální ekonomiky zřejmě zastaralý; jako přesvědčivější se jeví evropský přístup, kdy se v zásadě začleňují společnosti ze třetích států, ale pouze při splnění prahových hodnot zaměřených výhradně na vnitřní trh. I když zde zůstává mezera v zákoně o hospodářské soutěži, protože společnosti členských států používají k výpočtu prahových hodnot své globální obchodní operace, je třeba to akceptovat, protože úroveň vymáhání práva by se jinak musela vypořádat s problémem, jak by mohly být údaje o globálním obchodu kontrolovány bez příslušné výměny informací.

V každém případě předpokládá tento přístup použití kolizních norem mezinárodního práva soukromého. Ve všech zkoumaných kodifikacích jsou předpisy o náležité péči v rámci dodavatelského řetězce koncipovány podle práva obchodních společností, a podléhají proto právnímu statutu korporace.26 Ten je určen buď podle teorie registrace, nebo podle teorie správy, přičemž na vnitřním trhu nyní převládá první teorie, ale teorie správy se stále často používá ve vztahu ke třetím státům.27

Bez ohledu na to, kterou teorii sledujeme, ani jedna není vhodna pro zachycení územní a osobní působnosti zkoumaných kodifikací. To je zcela zřejmé jak pro německé právo, jež se aplikuje na tuzemské pobočky zahraničních společností, tak i pro návrh evropské směrnice, která zahrnuje společnosti z třetích států. Avšak i francouzské právo v tomto ohledu vyvolává otázky, jak o tom svědčí spor o sídlo společnosti.28

Aby bylo možné se prosadit proti cizímu korporátnímu statutu, musí být zákony o dodavatelském řetězci chápány jako přímo použitelné normy. Předpoklady pro to jsou splněny: jejich mezinárodní působnost vyplývá z široké formulace jejich prostorové a personální působnosti, kterou lze zdůraznit důležitou formulí „bez ohledu na právo jinak rozhodné pro společnost“. Ochrana nadindividuálních zájmů je s ohledem na ochranu životního prostředí bezproblémová a vyžadovala by pouze legislativní zdůvodnění vzhledem k lidským právům, i když požadavky na to jsou podle judikatury Evropského soudního dvora ve věci Ingmar nízké.29

Pokud jde o prahové hodnoty (limity), přístup založený pouze na počtu zaměstnanců se v moderní digitální ekonomice jeví jako zastaralý, protože znevýhodňuje odvětví náročná na práci. Návrhem předvídané kumulativní zahrnutí čistých tržeb je proto třeba uvítat. Zarážející samozřejmě je, že prahové hodnoty, které se tam používají, nejsou koordinovány s jinými právními akty. Společnosti do 250 zaměstnanců a obratu do 50 milionů eur jsou považovány za malé a střední podniky30; přestože jsou tyto hodnoty podobné prahovým hodnotám v návrhu platným pro vysoce rizikové sektory, nejsou zcela totožné. Argumenty efektivity zde hovoří pro jednotné mezní hodnoty.

Konečně se zdá, že rozlišování podle rizikových skupin v kombinaci se zdvojnásobením prahových hodnot má smysl, aby úsilí spojené s právními požadavky bylo ve vhodném vztahu k rizikům spojeným s obchodní činností. Definice rizikových skupin by samozřejmě měla být dostatečně flexibilní, aby bylo možné rychle reagovat na budoucí vývoj.

V. Rozsah kontrolovaných činností

1. Francouzská úprava

Podle francouzského práva se povinnosti péče týkají činností samotné společnosti, činností přímo nebo nepřímo ovládaných společností (dceřiných společností), jakož i činností subdodavatelů a dodavatelů, s nimiž má společnost navázaný obchodní vztah, pokud kontrolované činnosti souvisejí s tímto obchodním vztahem (čl. 225-102-4 odst. 1 s. 3). Činnosti třetích osob, se kterými jsou navázány nové obchodní vztahy, se tedy nesledují.

 

2. Německá úprava

Podle německého práva se pod pojmem „dodavatelský řetězec“ rozumí jednání společnosti ve vlastní obchodní oblasti, která zahrnuje i společnosti v koncernu, nad nimiž je vykonáván rozhodující vliv, jakož i činnosti přímých a nepřímých dodavatelů, které zahrnují také služby nezbytné pro výrobu produktu (§ 2 odst. 5 LkSG).

 

3. Unijní úprava

Podle čl. 1 č. 1 návrhu směrnice jsou evidovány aktivity nejen samotné společnosti a jejích dceřiných společností, ale i společností třetích stran v rámci „řetězce přidané hodnoty“. To samozřejmě platí pouze v případě, že s třetími stranami je navázán obchodní vztah. Kromě vývoje a výroby produktu nebo poskytování služeb zahrnuje tento řetězec také použití a likvidaci produktu (čl. 3 písm. f návrhu).

Rada hodlá ve své vyjednávací pozici vypustit požadavek „zavedeného“ obchodního vztahu a nahradit koncept řetězce přidané hodnoty konceptem řetězce aktivit, čímž se návrh posune směrem k německému modelu31. Evropský parlament chce rovněž upustit od požadavku na „zavedený“ obchodní vztah, ale nadále bude zahrnovat oblast navazující na výrobu, přičemž výslovně uvádí prodej, distribuci, přepravu, skladování a nakládání s odpady produktu.32

 

4. Hodnocení

Evidence dceřiných společností a dceřiných společností v rámci koncernu je přesvědčivá, ačkoliv německý přístup se zdá být účinnější, pokud jde o předpoklad rozhodujícího vlivu.

S ohledem na třetí strany by mělo být upuštěno od předpokladu zavedeného obchodního vztahu podle francouzského vzoru, protože právě výběr nových smluvních partnerů a koncept smluvních vztahů poskytuje důvod a příležitost k implementaci lidskoprávního přístupu. Aby bylo dosaženo legislativního účelu, musí být zakotvena odpovídající povinnost péče.

Konečně se zdá, že výraz „řetězec přidané hodnoty“ zvolený navrhovanou směrnicí je vhodnější než výraz „dodavatelský řetězec“, protože se vyhýbá jednostrannému pohledu „proti proudu“ (řetězce) a také bere v úvahu rizika, která existují poté, co bylo zboží vyrobeno – tedy „po proudu“ (řetězce). Jedná se především o environmentální rizika, například při přepravě nebo likvidaci výrobků (nakládání s odpady), ale také možná lidskoprávní rizika, například s ohledem na pracovní podmínky.

VI. Ochranná oblast, zejména otázka kritérií

1. Francouzská úprava

Francouzské právo sankcionuje závažné zásahy do lidských práv a základních svobod, zdraví a bezpečnosti lidí a životního prostředí, které je považováno za samostatně chráněný právní statek, jenž je oddělen od lidských práv (čl. 225-102-4 odst. 1 věta 3). Samozřejmě se jedná o generální klauzuli, která musí být upřesněna dalšími předpisy.33

 

2. Německá úprava

V § 2 LkSG jsou chráněné právní statky podrobně vyjmenovány, což slouží k zajištění právní jistoty. Formálně se rozlišuje mezi lidskými právy a environmentálními riziky; zákon je primárně zaměřen na ochranu lidských práv.34 Environmentální rizika jsou definována jako rizika, která mají přímou souvislost s lidským zdravím, a jsou tedy přímo relevantní pro lidská práva (rtuť, chemikálie, nebezpečný odpad); sama ochrana přírodních zdrojů není legislativním cílem.

Výčet lidskoprávních rizik zahrnuje zejména: dětskou práci, otroctví a nucenou práci, bezpečnost při práci včetně ochrany zdraví, svobodu sdružování (odbory), rovné zacházení, přiměřenou mzdu, znečišťování nebo pozměňování přírodních zdrojů ohrožujících lidská práva (potraviny, pitná voda, sociální zařízení, zdraví), vyklízení nebo zabírání půdy a také zneužívání státních, respektive soukromých bezpečnostních sil.

Jako měřítko se používá převážně mezinárodní právo, konkrétně úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILA), řada úmluv na ochranu životního prostředí a mezinárodní pakty o občanských a politických právech nebo o hospodářských, sociálních a kulturních právech;35 zatímco vztah mezi lidskoprávním rizikem a prameny mezinárodního práva je jasně stanoven v prvních dvou skupinách, v paktech o lidských právech toto vymezení chybí.

Zákaz nerovného zacházení v zaměstnání v § 2 odst. 7 LkSG specifikuje diskriminaci na základě národnostního, etnického a sociálního původu, zdravotního stavu, zdravotního postižení, sexuální orientace, věku, pohlaví, politického smýšlení, jakož i náboženského vyznání nebo ideologie, pokud se nejedná o případy odůvodněné požadavky zaměstnání. Uvedené důvody jdou nad rámec čl. 26 Mezinárodního paktu o občanských právech, kde zdravotní stav, postižení, sexuální orientace a věk nejsou výslovně uvedeny. Spíše se zdá, že jsou ovlivněny německým36 a evropským37 právem.

V jiných případech se však odkazuje na pravidla, respektive měřítka na pracovišti, jako jsou předpisy o bezpečnosti práce (§ 2 č. 5 LkSG) a přiměřená mzda (§ 2 č. 8 LkSG).

 

3. Unijní úprava

Návrh směrnice upravuje dopady na lidská práva a životní prostředí, ačkoliv přímo na lidská práva neodkazuje; ochrana životního prostředí je spíše cílem sama o sobě. Mimo závazný seznam relevantních environmentálních rizik v čl. 3 písm. b návrhu a příloze II (například biologická rozmanitost, ochrana druhů) je v čl. 15 návrhu zmíněn také boj proti klimatickýmzměnám (udržitelnost, cíl omezit globální oteplování na 1,5° Celsia), i když povinnosti náležité péče v tomto ohledu jsou formulovány velmi obecně. Seznam dopadů na lidská práva v čl. 3 písm. a) přílohy I se sice podobá německému pojetí, ale obsahuje odkazy na mezinárodní dohody. To platí zejména pro výše uvedené skupiny případů.38

Rada hodlá mírně zkrátit seznam dopadů na lidská práva, ale rozšířit seznam dopadů na životní prostředí; předpis o boji proti změně klimatu by měl být přizpůsoben směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti (CSRD)39, aniž by se povinnosti společností v tomto rozsahu rozšiřovaly.40 Evropský parlament hodlá oba seznamy rozšířit, a zejména zahrnout ochranu proti změně klimatu, přičemž budou stanoveny konkrétní emisní cíle.41

 

4. Hodnocení

Vytvoření právní jistoty vyžaduje stanovení spolehlivých měřítek; používání obecných klauzulí by proto mělo být odmítnuto.

Požadavek, aby chráněná oblast byla otevřena i čistě environmentálním dopadům bez přímého lidskoprávního zásahu, je nutností dneška. V každém případě není pro podnikatelské úsilí rozhodující menší počet chráněných zájmů, nýbrž požadovaná úroveň ochrany. To platí zejména pro ochranu klimatu, kde by emisní cíle neměly být neustále zpřísňovány bez ohledu na ochranu důvěry.

Přístup evropského práva, které je striktně založeno na mezinárodních smlouvách, je třeba uvítat. Na rozdíl od německého zákona o povinnosti péče v dodavatelských řetězcích není vystaven nařčení z neokoloniální arogance. Globální ochrana lidských práv neznamená jednostranné prosazování západních hodnotových kánonů, ale spíše dodržování mezinárodních paktů.

VII. Povinnosti péče

1. Srovnání

Povinnosti náležité péče stanovené ve třech zkoumaných právních předpisech jsou tak četné a rozmanité, že by diskuse o nich přesáhla rámec tohoto článku. Proto se omezím na analýzu základních tendencí; podrobnosti rozeberu pouze v jednotlivých případech.

Všechny tři kodifikace stanoví širokou škálu povinností, od identifikace a analýzy rizik přes preventivní a kontrolní opatření, včetně zavedení postupů pro stížnosti a opatření v případě zjištěných porušení.42

Povinnosti náležité péče zahrnují tři oblasti. Pokud jde o samotný provoz společnosti, upřesňují a rozšiřují se stávající korporátní povinnosti, například ty, které mohou vyplynout z horizontálního účinku lidských práv, kupříkladu prostřednictvím generální klauzule občanského práva.43 Pokud jde o přímo či nepřímo ovládané společnosti, dlouholeté debaty o přičítání a odpovědnosti v rámci korporací byly legislativou reflektovány, což je proces hodný diskuse, ale v žádném případě nejde o revoluci.44 Co se však jeví jako nové, je rozšíření povinností náležité péče na nezávislé dodavatele v kombinaci s významným zásahem do autonomie vůle.

Zatímco francouzské právo je v tomto bodě také obecné, německý zákon o povinnosti péče v dodavatelských řetězcích ve vztahu k přímým dodavatelům stanoví, že při jejich výběru a při uzavírání smluv je třeba brát v úvahu lidskoprávní rizika; to zahrnuje kromě smluvních závazků druhé strany i zavedení kontrolních mechanismů (§ 6 odst. 4 LkSG).45 Protože návrh směrnice až dosud vyžadoval zavedený obchodní vztah založený na francouzském modelu, neexistují logicky žádné odpovídající preventivní předpisy. Místo toho se návrh zaměřuje na identifikaci a eliminaci rizik porušení lidských a environmentálních práv smluvních partnerů; za tímto účelem by měla být získána smluvní ujištění od přímých a nepřímých smluvních partnerů, přičemž posledně jmenované lze provést prostřednictvím tzv. Smluvních kaskád (čl. 7 č. 2 písm. B nebo čl. 8 č. 3 písm. C návrhu) nebo prostřednictvím přímých dohod (čl. 7 č. 3 nebo čl. 8 č. 4 návrhu). Německý zákon o povinnosti péče v dodavatelských řetězcích a evropský návrh spatřují jako poslední možnost v případě závažného porušení právních předpisů povinnost ukončení obchodního vztahu (§ 7 odst. 3 LkSG; čl. 8 odst. 6 návrhu).

 

2. Hodnocení

Pokud bude z návrhu směrnice, jak navrhuje Rada a Evropský parlament, vypuštěn předpoklad zavedeného obchodního vztahu, doporučuje se, aby se na výběr smluvních stran a návrh primární smlouvy vztahovaly povinnosti náležité péče jako v německém zákoně o povinnosti péče v dodavatelských řetězcích, což je efektivnější než pozdější změny smlouvy. Pokud jde o ukončení obchodního vztahu, je třeba trvat na tom, že je to nutné pouze v případě, že veškeré ostatní snahy selžou, a pouze v případě závažného porušování lidských práv, zejména proto, že mimořádné ukončení by muselo být posuzováno podle požadavků smluvního statutu.

VIII. Vynucování a právní následky

1. Francouzská úprava

Francouzské právo sleduje přísně občanskoprávní model porušení povinnosti péče. Nezavádí státní vymáhání prostřednictvím orgánů státního dohledu a pokut.46 Občanskoprávní odpovědnost je spíše založena na obecné deliktněprávní klauzuli podle čl. 1240 a 1241 občanského zákoníku (čl. 225-102-5 věta 1); kromě toho může soud na návrh osob s oprávněným zájmem, mezi něž pravděpodobně patří i nevládní organizace, nařídit společnosti, aby splnila své povinnosti vyplývající ze zákona, a to prostřednictvím předběžného opatření (čl. 225-102-5 s. 4).

 

2. Německá úprava

Ustanovení § 12 a násl. LkSG mají přesně opačný přístup. Vymáhání korporátních povinností vyplývajících ze zákona je prováděno orgány státního dohledu prostřednictvím penále (až 50 000 eur, § 23 LkSG); porušení, pokud jsou v jednotlivých případech kvalifikována jako správní delikty, jsou sankcionována pokutou v různé výši (100 000 eur až do 2 % průměrného ročního obratu, § 24 LkSG). Existuje také možnost vyloučení ze zadávání veřejných zakázek (§ 22 LkSG), což je sankce, která často postihuje společnosti přísněji než penále nebo pokuta.

Zákon o povinnosti péče v dodavatelských řetězcích podle § 3 odst. 3 nevytváří podklad pro občanskoprávní nároky na náhradu škody; nejedná se zejména o právo na ochranu ve smyslu § 823 odst. 2 německého občanského zákoníku (BGB), připouští se tedy dosavadní nedostatečná ochrana, která předpokládá porušení právních statků (absolutní práva jako například zdraví, vlastnictví).47

 

3. Unijní úprava

Návrh směrnice kombinuje přístupy německého a francouzského práva. Na jedné straně jsou orgány státního dohledu, které mohou nařídit ukončení protiprávního jednání, uložit pokutu podle obratu společnosti a nařídit předběžná opatření (čl. 17 a násl. návrhu). Na druhé straně je stanovena občanskoprávní odpovědnost v případě porušení (čl. 22 návrhu).

Rada hodlá ve své vyjednávací pozici z důvodu právní jistoty podrobně stanovit předpoklady občanskoprávní odpovědnosti a za tímto účelem kromě porušení povinnosti, škody a kauzality stanovit i zavinění; to má také vyloučit nadměrné odškodnění, například ve formě sankční náhrady škody. Kromě toho se zabývá problémem společných škůdců v případě odpovědnosti za jednání dodavatele.48

Evropský parlament naopak prosazuje zpřísnění jak veřejnoprávních sankcí („naming and shaming“, pozastavení volného pohybu a vývozu firemních produktů, pokuty až do výše 5 % celosvětového ročního čistého obratu), tak občanskoprávní odpovědnosti.49

 

4. Hodnocení

Kombinace státního dohledu s možností veřejnoprávních sankcí a nároky na náhradu škody podle občanského práva zvolená evropskou směrnicí je přesvědčivá. Může mít také preventivní účinek a usměrňovat chování; v období před porušováním lidských práv se však státní dozor jeví jako efektivnější způsob, jak postihovat vadné zvládání rizik ze strany firem. Nevládní organizace zde hrají větší roli než oznamovatelé.

Pokud jde o veřejnoprávní sankce, musí být dodržen princip proporcionality, což zpochybňuje některé požadavky Evropského parlamentu. Ve srovnání s obecným zákazem obchodu a vývozu se vyloučení z veřejných zakázek jeví jako efektivnější způsob, který se osvědčil v Německu.

Připuštění občanskoprávních nároků na náhradu škody se jeví jako konzistentní, pokud jsou pro ně určeny podmínky a platí zásada zavinění – v případě potřeby ve spojení s obrácením důkazního břemene50 – a princip kompenzace je zachován.

V kontextu mezinárodního práva soukromého je opět třeba mít na paměti, že pravidla odpovědnosti německého zákona o povinnosti péče v dodavatelských řetězcích ani budoucí směrnice CSDD nebudou obecně uplatňována v rámci deliktní klauzule. V případě (pouhého) porušování lidských práv zde platí čl. 4 odst. 1 nařízení Řím II, který stanoví navázánína právo místa primární škody;51 za předpokládaných okolností však nutně leží ve třetím státu. Jiná je situace u ekologických škod nebo individuálních škod ve vztahu k životnímu prostředí: zde čl. 7 nařízení Řím II přiznává poškozené straně opční právo ve prospěch práva v místě jednání; to se pravděpodobně bude nacházet v sídle společnosti, na niž se vztahuje povinnost náležité péče,52 což často odpovídá územní působnosti relevantních právních aktů. Je-li navazováno na právo místa následku, lze vzít v úvahu i čl. 17 nařízení Řím II.53 Právní úpravy jsou však plně účinné pouze tehdy, jsou-li chápány jako normy bezprostřední aplikace ve smyslu čl. 16 nařízení Řím II.54

Naproti tomu mezinárodní jurisdikce je bezproblémová. V případě společností z členských států to vyplývá z obecné příslušnosti v souladu s čl. 4 nařízení Brusel Ia, která je alternativně založena na sídle, místě registrace nebo místě správy dotčené společnosti. V případě společností ze třetích států se však nařízení Brusel Ia podle čl. 6 odst. 1 nepoužije a je třeba vzít v úvahu vnitrostátní normy členských států o soudní příslušnosti.

IX. Shrnutí

Ve srovnání s francouzským a německým zákonem se evropský návrh směrnice ukazuje jako krok správným směrem, i když stále je co zlepšovat.

(1)

S ohledem na osobní působnost evropského návrhu je přesvědčivá současná orientace prahových hodnot na základě čistých tržeb a konkurenčního začlenění společností ze třetích zemí, jakož i diferenciace podle rizikových skupin. Omezení na formy společností bez osobně odpovědných společníků se zdá být konzistentní, ale mělo by se samozřejmě vztahovat i na společnosti ze třetích zemí. Omezující charakter předpisů o corporate due diligence, které mají platit nezávisle na příslušných stanovách společnosti, by měl být formulován jasněji.

(2)

Korporátní odpovědnost by měla kromě vlastní společnosti zahrnovat také přímo či nepřímo ovládané společnosti a nezávislé smluvní partnery. Pokud jde o posledně uvedené, požadavek „zavedeného“ obchodního vztahu by měl být vypuštěn, protože je v rozporu s legislativním cílem. Rozšíření povinností na celý řetězec je však třeba uvítat.

(3)

Generální klauzule nejsou vhodné pro stanovení přesných měřítek. Spíše je třeba použít osvědčené mezinárodní právní úmluvy. Ty našly mezinárodní uznání v podobě dostatečného počtu ratifikací státy ze všech skupin mezinárodního společenství, aby nečelily obvinění z neokolonialismu. Ratifikace ze strany státu, kde k trestnému činu došlo, však není nutná, protože by to bylo v rozporu s účelem účinné ochrany lidských práv. Rozšíření oblasti působnosti na dopady na životní prostředí je třeba uvítat, protože to odráží obecný význam ochrany životního prostředí včetně ochrany klimatu v oblasti lidských práv.

(4)

Souhrn povinností je třeba uplatňovat při výběru možných smluvních partnerů a při uzavírání primární smlouvy, neboť jedině tak lze dosáhnout plnění smlouvy v souladu s lidskými právy. Tímto způsobem se judikatura také potýká s velkými problémy při plnění zákonných požadavků po ukončení smlouvy včetně ukončení smlouvy v rámci kaskády smluv.

(5)

Z hlediska vymáhání je přesvědčivá kombinace státního dohledu s možností veřejnoprávních sankcí a občanskoprávních nároků na náhradu škody. S ohledem na prvně jmenované je třeba zvážit doplnění katalogu sankcí o možnost vyloučení z veřejných zakázek. Pokud jde o posledně jmenované, je třeba popřát úspěch úsilí Evropské rady o standardizaci předpokladů odpovědnosti.Poznámky pod čarou:

Článek je českým překladem přepracovaného textu přednášky proslovené prof. dr. Karstenem Thornem na Fóru Centra právní komparatistiky PF UK dne 2. 11. 2023. Překlad: Luboš Tichý za asistence Jana Dubického.

Mehr als 100 Menschen sterben bei Brand in Textilfabrik. Spiegel, 25. 11. 2012, https://www.spiegel.de/panorama/bangladesch-mehr-als-100-tote-bei-feuer-in-textilfabrik-a-869160.html.

Aktuální zpráva OSN: Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, 19. 7. 2022, A/HRC/51/26, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/408/97/PDF/G2240897.pdf?OpenElement.

Fischermann, T. Regenwald vernichten, Indigene vertreiben. ZEIT Online, 20. 5. 2019, https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-05/brasilien-umweltschutz-jair-bolsonaro-wald-zerstoerung.

Zerhackte Leiche nahe Streik-Bergwerk entdeckt. Welt, 12. 9. 2012, https://www.welt.de/politik/ausland/article109172741/Zerhackte-Leiche-nahe-Streik-Bergwerk-entdeckt.html.

Srov. například nizozemský Wet van 24 oktober 2019 n. 401 houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) [zákon ze dne 24. 10. 2019 č. 401 o zavedení povinnosti péče, která má zabránit poskytování zboží a služeb, které byly vyrobeny s pomocí dětské práce (zákon o povinnosti péče o dětskou práci)].

Spojené království: Modern Slavery Act 2015. Dostupné on-line: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted; Austrálie: Modern Slavery Act 2018, ke stažení: https://www.legislation.gov.au/C2018A00153/latest/text.

Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d‘ordre; JORF n°0074 du 28 mars 2017. Dostupné on-line: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626/.

Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten (Lieferungskettensorgaltspflichtengesetz – LkSG) ze dne 16. 7. 2021, BGBI. I 2021, 2959.

Evropská komise. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2019/1937, COM/2022/71 final. Dostupné on-line: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0071.

Conseil Constitutionnel. Décision n° 2017-750 DC, 23.3. 2017, ECLI:FR:CC:2017:2017.750.DZ. Dostupné on-line: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017750DC.htm.

Rada Evropské unie. Obecný přístup z 30. 11. 2022, 2022/0051(COD). Dostupné on-line: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15024-2022-REV-1/cs/pdf.

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 1. 6. 2023 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2019/1937. Dostupné on-line: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0209_CS.html.

Tato úprava se podobá KGaA (komanditní společnost na akcie), srov. Jung, S., Kühl, C., Wohlgemuth, L. In: Jung, S., Krebs, P., Stiegler, S. (eds.) Gesselschaftsrecht in Europa, 2019, § 13, marg. č. 715 (s. 941).

K debatě, zdali se Loi de vigilance vztahuje také na SAS, srov. Brabant, S., Savourey, E. Le champ de la loi. Les sociétés soumises aux obligations de vigilance, Revue Internationale de la Compliance et de l’Ethique des Affaires 2017, s. 18, 20 a násl., pro: Nasse, L. Loi de vigilance: Das französische Lieferkettengesetz, 2022, s. 78 a násl.

Srov. čl. L. 225-102-4 a čl. 225-102-5 Code de commerce.

Conseil Constitutionnel. Décision n° 2017-750 DC, 23.3. 2017, ECLI:FR:CC:2017:2017.750.DZ, marg. č. 3. Dostupné on-line: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017750DC.htm, anglická verze: https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/2017/2017750DC.htm.

Ohledně požadavku na sídlo společnosti srov. Schiller, S. Exégèse de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre, La Semaine juridique. Entreprise et affaires 2017, étude 1193, marg. č. 3; ve stejném duchu Petitjean, O. Devoir de vigilance; une victoire contre l‘impunité des multinationales, 2019, s. 137.

Viz § 1 odst. 1 LkSG: „bez ohledu na právní formu“.

K pojmu „pobočka“ viz Ott, N., Lüneborg, C., Schmelzeisen, N. Zur Anwendung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes im Konzern. Der Betrieb, 2022, s. 238–239; Valdini, D. Die Anwendung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes auf ausländische Unternehmen. BetriebsBerater 2021, s. 2955–2956. K povinnosti zápisu do obchodního rejstříku Bönner, M. Zweigniederlassungen ausländischer Gesellschaften in der notariellen Praxis. Rheinische Notar-Zeitschrift 2015, s. 253 a násl.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. 6. 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.

Kapitálovými společnostmi uvedenými v příloze I pro Německo jsou akciová společnost a společnost s ručením omezeným a pro Českou republiku společnost s ručením omezeným stejně jako akciová společnost; příloha II v současné době uvádí veřejnou obchodní společnost a komanditní společnost jako osobní společnosti pro Německo a pro Českou republiku veřejná obchodní společnost a komanditní společnost.

Srov. op. cit. sub 12, s. 5.

Srov. op. cit. sub 13. V souladu s nimi by se směrnice vztahovala na unijní společnosti s průměrným počtem alespoň 250 zaměstnanců a celosvětovým čistým obratem vyšším než 40 milionů eur, zatímco Rada Evropské unie prosazovala (obecnou) aplikaci pouze pro společnosti s minimálně 500 zaměstnanci a celosvětovým čistým obratem vyšším než 150 milionů eur.

Podobně Rühl, G. Unternehmensverantwortung und (Internationales) Privatrecht. In: Rheinisch, A., Hobe, S., Kieninger, E.-M., Peters, A. (eds.) Unternehmensverantwortung und Internationales Recht. Berichte der Deutschen Gesellschaft für Internationales Recht, 2020, s. 89, 126.

K Francii srov. například d’Avout, L., Bollée, S. Panorama Droit du commerce international – août 2015-juillet 2016. Recueil Dalloz, 2017, 2054, 2060; d’Avout, L. L’entreprise et les conflits internationaux de lois. Recueil des cours 397 (2019), 9, 532; k Německu srov. Mansel, H.-P. Internationales Privatrecht de lege lata wie de lege ferenda und Menschenrechtsverantwortlichkeit deutscher Unternehmen, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 47 (2018), s. 439, 452 a násl.

Srov. Kindler, P. In: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 13. 8. Auflage. 2021, Internationales Handels- und Gesellschaftsrecht, marg. č. 423 a násl.; z německé judikatury srov. BGH, Urteil v. 29. 1. 2003 – VIII ZR 155/02. Neue Juristische Wochenschrift 2003, 1607, 1608.

Jedna část doktríny tvrdí, že sídlo musí být na území Francie, srov. například Muir Watt, H. Devoir de vigilance et droit internatinal privé – Le symbole et le procédé de la loi du 27 mars 2017. Revue Internationale de la Compliance et de l’éthique des affaires, 2017, 48, 52, marg. č. 43; Pironon, V. Le devoir de vigilance et le droit international privé – Influences croisées. Travaux du comité de droit international privé 2018-2020 (2021), 217, 223. Druhá část má za to, že se zákon vztahuje na všechny společnosti, které ve Francii vykonávají hospodářskou činnost. Například Schiller, S., op. cit. sub 18, marg. č. 3; obdobně Petitjean, O. Devoir de vigilance – Une victoire contre l’impunité des multinationales, 2019, s. 137.

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (pátého senátu) ze dne 9. 11. 2000, Ingmar GB, C-381/98. Neue Juristische Wochenschrift 2001, 2007.

Srov. čl. 3 písm. i) návrhu směrnice.

Srov. op. cit. sub 12, s. 6 a násl.

Op. cit. sub 13.

K tomuto srov. Nasse, L. Devoir de vigiliance – Die neue Sorgfaltspflicht zur Menschenrechtsverantwortung für Großunternehmen in Frankreich. Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 2019, 774, 791 a násl.

Deutscher Bundestag, Entwurf eines Gesetzes über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten vom 19. 4. 2021, BT-Drs. 19/28649, s. 1; viz také Nasse, L. Das neue Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Recht Automobil Wirtschaft, 2022, 3, 6; Gabriel, M. In: Johann, C., Sangi, R. (eds.) Kommentar zum LkSG, § 2 LkSG, marg. č. 109.

Viz seznam v příloze zákona o povinnosti péče v dodavatelských řetězcích.

Viz oddíl 1 AGG.

Viz čl. 1 směrnice 2000/78/ES.

Viz příloha I část 1 č. 7, 16 a 17.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2464 ze dne 14. 12. 2022, kterou se mění nařízení (EU) č. 537/2014, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o podávání zpráv podniků o udržitelnosti a směrnice 2004/109/ES, 2006/43/ES a 2013/34/EU.

Srov. Rada Evropské unie, op. cit. sub 12, s. 9 a násl.

Srov. op. cit. sub 13, pozměňovací návrh 247

K německému právu srov. § 4, 5 a 6 LkSG.

K vlivu zákona o povinnosti péče v dodavatelských řetězcích na stanovení povinnosti péče v deliktním právu srov. kupříkladu Wagner, G. Haftung für Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette. Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 2021, s. 1095, 1103.

Podrobně Schall, A. Offene Zurechnungsfragen in der Lieferkette – zur Auslegung des § 2 VI 3 LkSG. Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, 2022, s. 1235 a násl.

Ohledně nepřímých dodavatelů je zákon upravující skutkové podstaty obcházení (viz § 5 odst. 1 věta 2 LkSG) poněkud vágní (§ 9 LkSG), protože možnost účinné sankce existuje jen v rámci smluvního řetězce.

Původní ustanovení o pokutách byla zrušena Ústavní radou, a to z důvodu rozporu se zásadou určitosti v trestním právu, srov. Conseil Constitutionnel, op. cit. sub 17.

Je pravda, že taková odpovědnost podle německého práva byla dosud převládajícím názorem odmítnuta, srov. Wagner, G. Haftung für Menschenrechtsverletzungen, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 80 (2016), 717 a násl.; Habersack, M., Ehrl, M. Verantwortlichkeit inländischer Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen durch ausländischer Zulieferer – de lege lata und de lege ferenda. Archiv für civilistische Praxis 219 (2019), 155 a násl.; Schneider, B. Menschenrechtsbezogene Verkehrspflichten in der Lieferkette und ihr problematisches Verhältnis zu vertraglichen Haftungsgrundlagen. Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, 2019, 1369 a násl. Některé názory ale připouštějí odpovědnost podle německého práva, srov. Thomale, C., Hübner, L. Zivilgerichtliche Durchsetzung völkerrechtlicher Unternehmensverantwortung. JuristenZeitung, 2017, s. 385, 394 a násl.; Weller, M.-P., Kaller, L., Schulz, A. Haftung deutscher Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen im Ausland. Archiv für civilistische Praxis (2016), s. 387, 413 a násl. Dosud je odmítáno možné „vyzařovací“ působení zákona o povinnosti péče v dodavatelských řetězcích na deliktní právo. Viz k tomu Spindler, G. Verantwortlichkeit und Haftung in Lieferantenketten – das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz aus nationaler und europäischer Perspektive. Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht 186 (2022), 67, 95 a násl.

Srov. Rada Evropské unie, op. cit. sub Obecný přístup z 30. listopadu 2022, 2022/0051(COD), s. 9 an., ke stažení: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15024-2022-REV-1/cs/pdf.

Srov. op. cit. sub 13, pozměňovací návrh 247.

To bylo původně stanoveno ve francouzském zákoně, srov. například Nasse, L. Loi de vigilance – Das französische Lieferkettengesetz, 2022, s. 50 a násl.

Pabst, S. In: Rauscher, T. (eds.) Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht, Band 1, 5. Auflage, 2023, Art. 4 Rom II-VO Rn. 35 a násl.

Také Hübner, L. Unternehmenshaftung für Menschenrechtsverletzungen, 2022, s. 158 a násl.; Thomale, C., Hübner, L., op. cit. sub 47, s. 385, 394 a násl.

V podrobnostech Hübner, L., op. cit. sub 52, s. 170 a násl.

Srov. také Mansel, H.-P., op. cit. sub 26, s. 439, 470 a násl.

Poznámky pod čarou:
1

Článek je českým překladem přepracovaného textu přednášky proslovené prof. dr. Karstenem Thornem na Fóru Centra právní komparatistiky PF UK dne 2. 11. 2023. Překlad: Luboš Tichý za asistence Jana Dubického.

2

Mehr als 100 Menschen sterben bei Brand in Textilfabrik. Spiegel, 25. 11. 2012, https://www.spiegel.de/panorama/bangladesch-mehr-als-100-tote-bei-feuer-in-textilfabrik-a-869160.html.

3

Aktuální zpráva OSN: Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, 19. 7. 2022, A/HRC/51/26, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/408/97/PDF/G2240897.pdf?OpenElement.

4

Fischermann, T. Regenwald vernichten, Indigene vertreiben. ZEIT Online, 20. 5. 2019, https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-05/brasilien-umweltschutz-jair-bolsonaro-wald-zerstoerung.

5

Zerhackte Leiche nahe Streik-Bergwerk entdeckt. Welt, 12. 9. 2012, https://www.welt.de/politik/ausland/article109172741/Zerhackte-Leiche-nahe-Streik-Bergwerk-entdeckt.html.

6

Srov. například nizozemský Wet van 24 oktober 2019 n. 401 houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) [zákon ze dne 24. 10. 2019 č. 401 o zavedení povinnosti péče, která má zabránit poskytování zboží a služeb, které byly vyrobeny s pomocí dětské práce (zákon o povinnosti péče o dětskou práci)].

7

Spojené království: Modern Slavery Act 2015. Dostupné on-line: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted; Austrálie: Modern Slavery Act 2018, ke stažení: https://www.legislation.gov.au/C2018A00153/latest/text.

8

Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d‘ordre; JORF n°0074 du 28 mars 2017. Dostupné on-line: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626/.

9

Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten (Lieferungskettensorgaltspflichtengesetz – LkSG) ze dne 16. 7. 2021, BGBI. I 2021, 2959.

10

Evropská komise. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2019/1937, COM/2022/71 final. Dostupné on-line: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0071.

11

Conseil Constitutionnel. Décision n° 2017-750 DC, 23.3. 2017, ECLI:FR:CC:2017:2017.750.DZ. Dostupné on-line: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017750DC.htm.

12

Rada Evropské unie. Obecný přístup z 30. 11. 2022, 2022/0051(COD). Dostupné on-line: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15024-2022-REV-1/cs/pdf.

13

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 1. 6. 2023 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2019/1937. Dostupné on-line: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0209_CS.html.

14

Tato úprava se podobá KGaA (komanditní společnost na akcie), srov. Jung, S., Kühl, C., Wohlgemuth, L. In: Jung, S., Krebs, P., Stiegler, S. (eds.) Gesselschaftsrecht in Europa, 2019, § 13, marg. č. 715 (s. 941).

15

K debatě, zdali se Loi de vigilance vztahuje také na SAS, srov. Brabant, S., Savourey, E. Le champ de la loi. Les sociétés soumises aux obligations de vigilance, Revue Internationale de la Compliance et de l’Ethique des Affaires 2017, s. 18, 20 a násl., pro: Nasse, L. Loi de vigilance: Das französische Lieferkettengesetz, 2022, s. 78 a násl.

16

Srov. čl. L. 225-102-4 a čl. 225-102-5 Code de commerce.

17

Conseil Constitutionnel. Décision n° 2017-750 DC, 23.3. 2017, ECLI:FR:CC:2017:2017.750.DZ, marg. č. 3. Dostupné on-line: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017750DC.htm, anglická verze: https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/2017/2017750DC.htm.

18

Ohledně požadavku na sídlo společnosti srov. Schiller, S. Exégèse de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre, La Semaine juridique. Entreprise et affaires 2017, étude 1193, marg. č. 3; ve stejném duchu Petitjean, O. Devoir de vigilance; une victoire contre l‘impunité des multinationales, 2019, s. 137.

19

Viz § 1 odst. 1 LkSG: „bez ohledu na právní formu“.

20

K pojmu „pobočka“ viz Ott, N., Lüneborg, C., Schmelzeisen, N. Zur Anwendung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes im Konzern. Der Betrieb, 2022, s. 238–239; Valdini, D. Die Anwendung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes auf ausländische Unternehmen. BetriebsBerater 2021, s. 2955–2956. K povinnosti zápisu do obchodního rejstříku Bönner, M. Zweigniederlassungen ausländischer Gesellschaften in der notariellen Praxis. Rheinische Notar-Zeitschrift 2015, s. 253 a násl.

21

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. 6. 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.

22

Kapitálovými společnostmi uvedenými v příloze I pro Německo jsou akciová společnost a společnost s ručením omezeným a pro Českou republiku společnost s ručením omezeným stejně jako akciová společnost; příloha II v současné době uvádí veřejnou obchodní společnost a komanditní společnost jako osobní společnosti pro Německo a pro Českou republiku veřejná obchodní společnost a komanditní společnost.

23

Srov. op. cit. sub 12, s. 5.

24

Srov. op. cit. sub 13. V souladu s nimi by se směrnice vztahovala na unijní společnosti s průměrným počtem alespoň 250 zaměstnanců a celosvětovým čistým obratem vyšším než 40 milionů eur, zatímco Rada Evropské unie prosazovala (obecnou) aplikaci pouze pro společnosti s minimálně 500 zaměstnanci a celosvětovým čistým obratem vyšším než 150 milionů eur.

25

Podobně Rühl, G. Unternehmensverantwortung und (Internationales) Privatrecht. In: Rheinisch, A., Hobe, S., Kieninger, E.-M., Peters, A. (eds.) Unternehmensverantwortung und Internationales Recht. Berichte der Deutschen Gesellschaft für Internationales Recht, 2020, s. 89, 126.

26

K Francii srov. například d’Avout, L., Bollée, S. Panorama Droit du commerce international – août 2015-juillet 2016. Recueil Dalloz, 2017, 2054, 2060; d’Avout, L. L’entreprise et les conflits internationaux de lois. Recueil des cours 397 (2019), 9, 532; k Německu srov. Mansel, H.-P. Internationales Privatrecht de lege lata wie de lege ferenda und Menschenrechtsverantwortlichkeit deutscher Unternehmen, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 47 (2018), s. 439, 452 a násl.

27

Srov. Kindler, P. In: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 13. 8. Auflage. 2021, Internationales Handels- und Gesellschaftsrecht, marg. č. 423 a násl.; z německé judikatury srov. BGH, Urteil v. 29. 1. 2003 – VIII ZR 155/02. Neue Juristische Wochenschrift 2003, 1607, 1608.

28

Jedna část doktríny tvrdí, že sídlo musí být na území Francie, srov. například Muir Watt, H. Devoir de vigilance et droit internatinal privé – Le symbole et le procédé de la loi du 27 mars 2017. Revue Internationale de la Compliance et de l’éthique des affaires, 2017, 48, 52, marg. č. 43; Pironon, V. Le devoir de vigilance et le droit international privé – Influences croisées. Travaux du comité de droit international privé 2018-2020 (2021), 217, 223. Druhá část má za to, že se zákon vztahuje na všechny společnosti, které ve Francii vykonávají hospodářskou činnost. Například Schiller, S., op. cit. sub 18, marg. č. 3; obdobně Petitjean, O. Devoir de vigilance – Une victoire contre l’impunité des multinationales, 2019, s. 137.

29

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (pátého senátu) ze dne 9. 11. 2000, Ingmar GB, C-381/98. Neue Juristische Wochenschrift 2001, 2007.

30

Srov. čl. 3 písm. i) návrhu směrnice.

31

Srov. op. cit. sub 12, s. 6 a násl.

32

Op. cit. sub 13.

33

K tomuto srov. Nasse, L. Devoir de vigiliance – Die neue Sorgfaltspflicht zur Menschenrechtsverantwortung für Großunternehmen in Frankreich. Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 2019, 774, 791 a násl.

34

Deutscher Bundestag, Entwurf eines Gesetzes über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten vom 19. 4. 2021, BT-Drs. 19/28649, s. 1; viz také Nasse, L. Das neue Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Recht Automobil Wirtschaft, 2022, 3, 6; Gabriel, M. In: Johann, C., Sangi, R. (eds.) Kommentar zum LkSG, § 2 LkSG, marg. č. 109.

35

Viz seznam v příloze zákona o povinnosti péče v dodavatelských řetězcích.

36

Viz oddíl 1 AGG.

37

Viz čl. 1 směrnice 2000/78/ES.

38

Viz příloha I část 1 č. 7, 16 a 17.

39

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2464 ze dne 14. 12. 2022, kterou se mění nařízení (EU) č. 537/2014, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o podávání zpráv podniků o udržitelnosti a směrnice 2004/109/ES, 2006/43/ES a 2013/34/EU.

40

Srov. Rada Evropské unie, op. cit. sub 12, s. 9 a násl.

41

Srov. op. cit. sub 13, pozměňovací návrh 247

42

K německému právu srov. § 4, 5 a 6 LkSG.

43

K vlivu zákona o povinnosti péče v dodavatelských řetězcích na stanovení povinnosti péče v deliktním právu srov. kupříkladu Wagner, G. Haftung für Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette. Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 2021, s. 1095, 1103.

44

Podrobně Schall, A. Offene Zurechnungsfragen in der Lieferkette – zur Auslegung des § 2 VI 3 LkSG. Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, 2022, s. 1235 a násl.

45

Ohledně nepřímých dodavatelů je zákon upravující skutkové podstaty obcházení (viz § 5 odst. 1 věta 2 LkSG) poněkud vágní (§ 9 LkSG), protože možnost účinné sankce existuje jen v rámci smluvního řetězce.

46

Původní ustanovení o pokutách byla zrušena Ústavní radou, a to z důvodu rozporu se zásadou určitosti v trestním právu, srov. Conseil Constitutionnel, op. cit. sub 17.

47

Je pravda, že taková odpovědnost podle německého práva byla dosud převládajícím názorem odmítnuta, srov. Wagner, G. Haftung für Menschenrechtsverletzungen, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 80 (2016), 717 a násl.; Habersack, M., Ehrl, M. Verantwortlichkeit inländischer Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen durch ausländischer Zulieferer – de lege lata und de lege ferenda. Archiv für civilistische Praxis 219 (2019), 155 a násl.; Schneider, B. Menschenrechtsbezogene Verkehrspflichten in der Lieferkette und ihr problematisches Verhältnis zu vertraglichen Haftungsgrundlagen. Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, 2019, 1369 a násl. Některé názory ale připouštějí odpovědnost podle německého práva, srov. Thomale, C., Hübner, L. Zivilgerichtliche Durchsetzung völkerrechtlicher Unternehmensverantwortung. JuristenZeitung, 2017, s. 385, 394 a násl.; Weller, M.-P., Kaller, L., Schulz, A. Haftung deutscher Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen im Ausland. Archiv für civilistische Praxis (2016), s. 387, 413 a násl. Dosud je odmítáno možné „vyzařovací“ působení zákona o povinnosti péče v dodavatelských řetězcích na deliktní právo. Viz k tomu Spindler, G. Verantwortlichkeit und Haftung in Lieferantenketten – das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz aus nationaler und europäischer Perspektive. Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht 186 (2022), 67, 95 a násl.

48

Srov. Rada Evropské unie, op. cit. sub Obecný přístup z 30. listopadu 2022, 2022/0051(COD), s. 9 an., ke stažení: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15024-2022-REV-1/cs/pdf.

49

Srov. op. cit. sub 13, pozměňovací návrh 247.

50

To bylo původně stanoveno ve francouzském zákoně, srov. například Nasse, L. Loi de vigilance – Das französische Lieferkettengesetz, 2022, s. 50 a násl.

51

Pabst, S. In: Rauscher, T. (eds.) Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht, Band 1, 5. Auflage, 2023, Art. 4 Rom II-VO Rn. 35 a násl.

52

Také Hübner, L. Unternehmenshaftung für Menschenrechtsverletzungen, 2022, s. 158 a násl.; Thomale, C., Hübner, L., op. cit. sub 47, s. 385, 394 a násl.

53

V podrobnostech Hübner, L., op. cit. sub 52, s. 170 a násl.

54

Srov. také Mansel, H.-P., op. cit. sub 26, s. 439, 470 a násl.