Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

9. 2. 2024, [Právní zpravodaj]
Přetížené kamiony

Poslanecká sněmovna dne 6. 2. 2024 již v 1. čtení schválila poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Novela provádí jednak úpravy v návaznosti na novelizaci učiněnou konsolidačním balíčkem (čl. XXXII zákona č. 349/2023 Sb.), která v převážné části nabývá účinnosti dne 1. 3. 2024, jednak dílčí transpozici unijního práva.

Postavení dotčeného orgánu v řízení o připojení pozemních komunikací zahrnujících dálnici (§ 10 odst. 5 PozKom) se vrací Ministerstvu vnitra namísto Ministerstva dopravy.

Dle § 22c odst. 1 písm. g) PozKom je provozovatel systému elektronického mýtného povinen uzavřít s poskytovatelem evropské služby elektronického mýtného smlouvu o poskytování evropské služby elektronického mýtného v rámci systému elektronického mýtného a platit mu za poskytování evropské služby elektronického mýtného odměnu․ Toto ustanovení provádí do právního řádu čl. 7 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/520 ze dne 19. března 2019 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii. Podle čl. 7 odst. 3 směrnice se výpočet odměny poskytovatelů evropské služby elektronického mýtného má až na výjimky řídit touž strukturou jako odměna za srovnatelné služby poskytované hlavním poskytovatelem služby (tedy Ředitelstvím silnic a dálnic). Tento odstavec směrnice je novelou transponován ve formě zmocnění pro vydání nařízení vlády.

Zvyšuje se mezní délka a šířka nadměrných vozidel, u nichž bude Ministerstvo dopravy moci povolit opakované zvláštní užívání dálnic a silnic a dále místních komunikací I. a II. třídy na území hlavního města Prahy [§ 25a odst. 1 písm. a) PozKom].

Podle § 38a PozKom probíhá kontrola hmotnosti a rozměrů nadměrných vozidel prostřednictvím nízkorychlostního a vysokorychlostního kontrolního vážení. Navrhuje se, aby v případě vysokorychlostního vážení byl pachatelem přestupku pouze provozovatel, a to z důvodu obtížnosti zjišťování totožnosti zejména zahraničních řidičů a související náročnosti přestupkového řízení.

Podle § 43 odst. 1 PozKom se výměra pokuty za překročení největší povolené hmotnosti vozidla snižuje na polovinu, je-li ukládána příkazem. V případě podání odporu se však dle návrhu má uložit pokuta ve „standardní“ výši; tím se vylučuje použití § 90 odst. 3 PřesZ, dle kterého v navazujícím přestupkovém řízení nelze uložit vyšší výměru správního trestu, než byla uložena příkazem.

Návrh byl postoupen Senátu. Jako primární účinnost zákona je stanoven první den kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.