Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

18. 6. 2024, [Právní zpravodaj]
Snížení škod zvěří na lesích

Vláda dne 13. 6. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Hlavním cílem návrhu je snaha vytvořit efektivní nástroj pro snížení škod působených zvěří na lesích a v zemědělství, a tím například usnadnit efektivnější obnovu lesních porostů po kůrovcové kalamitě․ Novela dále posiluje práva vlastníků honebních pozemků i hospodařících subjektů, jakož i kompetence státní správy myslivosti v procesu mysliveckého plánování.

Zřizuje se informační systém (ISEM) jakožto informační systém veřejné správy obsahující mj. evidenci údajů o honitbách, honebních společenstev, zvěře, škod způsobených zvěří či loveckých lístků, jakož i myslivecké plánování (§ 38 MyslZ).

Novela mění myslivecké plánování tak, že povinnost minimálního lovu spárkaté zvěře, vyjma prasete divokého, se bude odvozovat od stupně poškození lesu a bude stanoven orgánem státní správy myslivosti. Dojde také k vypuštění některých zakázaných způsobů lovu. Umožňuje se lovit zvěř na čekané i ve vzdálenosti menší než 200 m od hranice honitby.

Osoby hospodařící na honebních pozemcích budou mít právo na povolenku k lovu prasete divokého, siky japonského a další vymezené zvěře. Tím jim zanikne nárok na náhradu škody způsobené zvěří.

Návrh reaguje na potřebu sjednotit požadavky pro uchazeče o vzdělání v myslivosti na všech úrovních u pověřených subjektů a současně snižuje zatížení účastníků řízení. Veškerá administrativa a komunikace bude probíhat prostřednictvím ISEM. K připuštění ke zkoušce z myslivosti bude nutné absolvovat teoretickou a odbornou přípravu.

Minimální výměra honitby (§ 17 odst. 7 MyslZ) se snižuje z 500 na 250 ha.

Podá-li vlastník honebního pozemku tvořícího honitbu písemnou přihlášku k členství v honebním společenstvu, které je držitelem této honitby, stane se automaticky členem k 1. lednu (§ 26 MyslZ). Členové honebního společenstva již nebudou ručit za jeho závazky (§ 27 odst. 1 MyslZ).

V novelách souvisejících zákonů se mimo jiné zavádí průběžnost inventarizace lesů podle § 28 LesZ.

Základní účinnost zákona se navrhuje ke dni 1. 1. 2025. Ustanovení související se zřízením ISEM mají nabýt účinnosti dne 1. 4. 2027.