Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

25. 6. 2024, [Právní zpravodaj]
Hromadné žaloby

Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byly dne 24. 6. 2024 vyhlášeny zákon č. 179/2024 Sb., o hromadném občanském řízení soudním, zákon č. 180/2024 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném občanském řízení soudním, a vyhláška č. 181/2024 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o hromadném občanském řízení soudním.

Zákony transponují směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1828 ze dne 25. listopadu 2020 o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES, jejíž transpoziční lhůta uplynula již dne 25. 12. 2022.

Cílem zákona je zajištění přístupu k soudu i osobám, kterým by se jinak nevyplatilo svůj nárok uplatňovat samostatně, hospodárnosti soudních řízení a jednotné rozhodovací praxe.

Hromadným řízením se rozumí jedno občanské soudní řízení, ve kterém se projednají a rozhodnou spory týkající se práv nebo oprávněných zájmů více osob (spotřebitelů) založených na podobném skutkovém základu․ Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která vystupuje mimo rámec svého podnikání nebo povolání, a za spotřebitele se dále považuje i podnikatel, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahují 50 000 000 Kč (§ 2 zákona o hromadném občanském řízení soudním).

K hromadnému řízení je v prvním stupni věcně a místně příslušný Městský soud v Praze (§ 6 zákona o hromadném občanském řízení soudním). K podání žaloby je oprávněna jen etablovaná nezisková organizace (§ 8 zákona o hromadném občanském řízení soudním) zapsaná na evropský nebo český seznam oprávněných osob. K zápisu na český seznam, vedený Ministerstvem průmyslu a obchodu, musí právnická osoba splňovat 7 podmínek, jako je předchozí aktivita v oblasti ochrany spotřebitele, nezávislost a neziskovost, transparentní informování o financování a organizační struktuře, či solventnost (nový § 25a OchSpotř).

Zákon je vystavěn na modelu opt-in. V řízení se tedy projednávají pouze nároky spotřebitelů, kteří se do něj aktivně přihlásili. K přípustnosti žaloby je třeba přihláška alespoň 10 spotřebitelů. Žaloba nesmí být podána ve zneužívajícím úmyslu (§ 15 zákona o hromadném občanském řízení soudním).

Hromadné řízení nebrání zahájení nebo vedení individuálních řízení v obdobné věci (§ 28 zákona o hromadném občanském řízení soudním), nárok jedné osoby však nemůže být uplatněn v obou řízeních (§ 37 odst. 2 zákona o hromadném občanském řízení soudním).

Ministerstvo spravedlnosti spravuje rejstřík hromadných řízení jakožto informační systém veřejné správy (§ 86 zákona o hromadném občanském řízení soudním).

Pokud bude hromadná žaloba úspěšná, náleží neziskové organizaci za práci, kterou během řízení odvedla, odměna (§ 64 zákona o hromadném občanském řízení soudním). Ta se stanoví v maximální výši 16 % z přisouzeného plnění nebo 2 500 000 Kč, byla-li stanovena paušálně (§ 65 zákona o hromadném občanském řízení soudním).

V hromadném řízení je možné projednat spory o práva nebo oprávněné zájmy, které vznikly po dni 24. 11. 2020; individuální řízení zahájená přede dnem 25. 6. 2023 se dokončí podle dosavadních právních předpisů (§ 92 zákona o hromadném občanském řízení soudním).

Doprovodná novela ruší zmocnění Ministerstva spravedlnosti k vydání přísudkové vyhlášky [§ 374a písm. c) OSŘ], kterou ministerstvo po zrušení předchozí vyhlášky č. 484/2000 Sb. nálezem Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12, dosud nevydalo. Namísto toho se odměna bude vypočítávat výhradně podle advokátního tarifu (§ 151 odst. 2 OSŘ).

Do nových § 181194 OSŘ se doplňují pravidla pro žalobu na zdržení se protiprávního jednání, jakožto druhý typ hromadné žaloby. Přijaté pozměňovací návrhy ústavně-právního výboru zavádí režim doručování na ohlašovnu (nový § 50m OSŘ) a ruší maximální limit 1 mil. Kč pro vydání elektronického platebního rozkazu (§ 174a odst. 1 OSŘ).

Prováděcí vyhláška upravuje náležitosti a datový formát formulářů, podrobnosti o způsobu vedení seznamu zúčastněných členů skupiny a způsob určení účelně vynaložených nákladů souvisejících s příjmem přihlášek a vedením seznamu zúčastněných členů skupiny. Za každou přihlášku se přizná paušální částka ve výši 900 Kč (§ 10 odst. 2 vyhlášky č. 181/2024 Sb.).

Všechny vyhlášené předpisy nabývají účinnosti dne 1. 7. 2024.