Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

10. 7. 2024, [Právní zpravodaj]
Povinné vzdělávání soudců

Skupina poslanců ze 6 poslaneckých klubů dne 2. 7. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Cílem návrhu je zkvalitnění fungování soudů, zejména pokud jde o specifické postavení zranitelných skupin osob, a dále rozšíření pomoci a podpory poskytované obětem trestné činnosti.

Stávající zákonná povinnost soudců dbát o svou odbornou úroveň (§ 82 SSZ) se doplňuje o pravidelnou tvorbu individuálních plánů vzdělávání, které si soudci vypracují na období 3 let (nový § 82a SSZ)․

Při posuzování osoby zkoumané v rámci řízení o svéprávnosti se jako doplněk či alternativa ke znaleckému posudku navrhuje zavést nový nástroj spočívající v hodnocení potřeby podpory osoby při právním jednání zpracovaným soudním sociálním pracovníkem (nový § 38 odst. 4 ZŘS).

Okruh oprávněných adresátů, kteří mají právo na peněžitou pomoc (§ 24 odst. 1 ObTrČ), se rozšiřuje o druha a družku. Částky peněžité pomoci obětem (§ 28 ObTrČ) se navyšují poprvé od r. 2013.

Podílu peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí poskytovaných Probační a mediační službě se zvyšuje z 5 na 10 % (§ 12 odst. 1 PenMajTr). Nově se zakotvuje i podíl peněžních prostředků poskytovaných Ministerstvu spravedlnosti pro účely dotací akreditovaným subjektům poskytujících pomoc obětem trestných činů ve smyslu § 38 ObTrČ.

Účinnost zákona se navrhuje ke dni 1. 1. 2025.