Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

4. 3. 2024, [Právní zpravodaj]
Nelicencovaní správci, podfondy, souběh dohod o provedení práce

Poslanecká sněmovna dne 1. 3. 2024 projednala 2. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela řeší nedostatky v oblasti právnických osob podle § 15 ZISIF („nelicencovaných správců“), které jsou zapisovány do seznamu vedeného Českou národní bankou, avšak v zásadě nepodléhají zákonné regulaci ani dohledu ze strany ČNB a nemohou investice nabízet veřejnosti (mimo kvalifikované investory). Název osoby podle § 15 ZISIF nově musí obsahovat spojení „osoba rizikového kapitálu“ a nesmí obsahovat slovo „fond“ (nový odstavec 3)․ Zavádí se informační povinnost vůči investorům a zavádí se minimální výše investice ve výši 125 000 EUR. České národní bance se svěřuje pravomoc výmazu ze seznamu v případě závažného porušení právních povinností (nový § 15a ZISIF).

Za účelem podpory právní formy uzavřené akciové společnosti se navrhuje nové označení pro její obchodní firmu „investiční fond s fixním základním kapitálem” nebo „SICAF” (nový § 169b ZISIF).

Komanditní společnosti na investiční listy (§ 170 ZISIF) a uzavřené akciové společnosti, která je investičním fondem, se umožňuje vytvářet podfondy (§ 165169 ZISIF ve spojení s § 169b odst. 3 ZISIF), jako je to v současnosti možné u investičního fondu typu SICAV (§ 154 ZISIF). Na tuto změnu navazuje novelizace DPříj.

Výslovně se připouští převod jmění kapitálové společnost do podílového fondu (nové § 432a a násl. ZISIF).

Předložený pozměňovací návrh vicepremiéra a poslance Mariana Jurečky obsahuje novelizaci DPříj, NemPoj, ScZabPjstPojZdrav, která částečně ruší, odkládá a mění změny činěné konsolidačním balíčkem (zákon č. 349/2023 Sb.) s účinností k 1. 7. 2024. Dosud neúčinná úprava sčítání dohod o provedení práce pro účely sociálního a nemocenského pojištění a související informační povinnosti vůči zaměstnanci (§ 7a, 7b97a NemPoj) se od 1. 1. 2025 nahrazuje „režimem oznámené dohody“ (nové § 7a až 7c NemPoj). Režim oznámené dohody bude možné v kalendářním měsíci uplatnit u téhož zaměstnance pouze jedním zaměstnavatelem. Zaměstnanec bude v rámci oznámené dohody účasten pojištění jen v těch měsících, kdy jeho příjem přesáhne rozhodnou částku – 25 % průměrné mzdy. Zachována je s účinností od 1. 7. 2024 evidence dohod o provedení práce (§ 9a ScZabPjst).

S výhradou zmíněného pozměňovacího návrhu je účinnost zákona navržena k 1. 7. 2024. V současnosti probíhá vytváření soupisu podaných návrhů, poté začne běžet 14dení doba před zahájením 3. čtení (§ 95 odst. 1 JŘPS), během které návrh znovu projedná garanční rozpočtový výbor.