Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

5. 4. 2024, [Právní zpravodaj]
Zákon o integračním sociálním podniku

Vláda dne 28. 3. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o integračním sociálním podniku a návrh doprovodného změnového zákona.

Cílem zákona je podpora zaměstnavatelů zaměstnávajících zranitelné skupin zaměstnanců, kteří jsou, na rozdíl od zaměstnavatelů na chráněném trhu práce, stávající právní úpravou opomíjeni.

Integrační sociální podnik musí zaměstnávat nejméně 30 % osob se specifickými potřebami․ Těmto zaměstnancům poskytuje podporu odpovídající jejich specifickým potřebám (§ 2). Osobou se specifickými potřebami jsom například dlouhodobě nezaměstané osoby znevýhodněné na pracovním trhu, osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší či osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody (§ 3).

O přiznání statusu integračního sociálního podniku rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí (§ 4). MPSV vede registr zaměstnavatelů s přiznaným statusem (§ 13).

Zatímco § 502 ObčZ používá termín „obchodní závod“ jakožto organizovaný soubor jmění, návrh zákona chápe termín „podnik“ ve smyslu právního subjektu. Toto pojetí vychází z české i zahraniční tradice.

Integrační sociální podnik vytváří integrační rezervní fond, který odpovídá alespoň 30 % vlastního kapitálu a přiděluje se do něj alespoň 50 % zisku běžného účetního období (§ 17). Majetek ve fondu bude určen pro poskytování podpory zaměstnancům se specifickými potřebami.

Za účelem pracovní integrace osob se specifickými potřebami se poskytuje příspěvek na náklady spojené s jejich zaměstnáváním ve výši 1 000 Kč měsíčně, a to maximálně 2 roky od vzniku jejich pracovního poměru (§ 23 a 24), a dále motivační příspěvek za úspěšnou pracovní integraci osob se specifickými potřebami ve výši 11 % z ročního vyměřovacího základu (§ 28 a 29).

Při zprostředkování zaměstnání se má věnovat zvýšená péče uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují (§ 33 ZamZ). Ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce má sloužit individuální akční plán (nový § 33b ZamZ).

Zadavatel veřejné zakázky bude moci zakázku vyhradit pro dodavatele se statusem integračního sociálního podniku (§ 38 ZVZ).

Základní účinnost obou zákonů se navrhuje ke dni 1. 1. 2025.