Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

14. 6. 2024, [Právní zpravodaj]
Režim DPH pro malé podniky

Vláda dne 12. 6. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh transponuje

směrnici Rady (EU) 2020/285 ze dne 18. února 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky, a nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o správní spolupráci a výměnu informací za účelem sledování správného uplatňování zvláštního režimu pro malé podniky, a

směrnici Rady (EU) 2022/542 ze dne 5. dubna 2022, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a (EU) 2020/285, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty.

Návrh obsahuje i další změny, jejichž cílem je snaha o další zefektivnění procesu výběru a správy daně z přidané hodnoty a zvýšení právní jistoty dotčených subjektů․ K těmto úpravám se přistupuje na základě poznatků správce daně i dotčených subjektů, které odrážejí aplikační praxi.

Implementační část novely především otevírá možnost čerpat výhody režimu pro malé podniky v tuzemsku i osobám, které jsou usazeny v jiném členském státě. Podmínkou pro využití přeshraničního režimu pro malé podniky (které za kalendářní rok nepřekročí obrat 100 tis. EUR) je registrace do tohoto režimu prostřednictvím správce daně státu usazení. Hlavní povinností po zaregistrování se do tohoto režimu je podávání čtvrtletních hlášení s uvedením hodnot plnění, které byly uskutečněny ve všech členských státech.

Obrat se bude počítat vždy za kalendářní rok, s čímž souvisí i nové nastavení vzniku plátcovství. Malé podniky, které v průběhu roku překročí obrat 2 mil. Kč, se stanou plátcem DPH až od 1. ledna následujícího kalendářního roku. Avšak v případě, že obrat překročí částku 2 536 500 Kč (společná unijní částka 100 tis. EUR), stanou se plátci DPH hned následující den (§ 6 odst. 1 a 2 DPHZ).

Aby se zabránilo přesunu zdanění do třetích zemí nebo zemí s nízkým zdaněním v případě virtuální účasti (oprávnění ke vstupu) na kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce (a souvisejících služeb), které jsou přenášeny nebo jinak virtuálně zpřístupňovány, stanoví se místo plnění podle místa příjemce služby (nový § 10ba DPHZ).

Rozšiřuje se možnost uplatnění nároku na odpočet daně při registraci plátce DPH (§ 79 odst. 2 DPHZ). Toto opatření reaguje na praktické problémy, zejména obcí, které často pořizují dlouhodobý majetek před svou registrací k DPH. Nově bude možné uplatnit nárok na odpočet i na majetek uvedený do stavu způsobilého k užívání až po registraci plátce DPH.

V návaznosti na judikaturu Soudního dvora Evropské unie (např. rozsudky ve věci C-146/19, SCT, ve věci C-643/20, ENERGOTT, či ve věci C-127/18, A-PACK CZ) se doplňují další důvody provedení opravy základu daně u nedobytné pohledávky (§ 46 odst. 1 DPHZ), a to v případě probíhajícího insolvenčního či exekučního řízení či v případě bezúspěšného upomínání pohledávek nižší hodnoty.

Návrh také mění úpravu ručení za neuhrazenou daň (§ 109 DPHZ), a to se zohledněním recentní judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU týkající se zavinění příjemce zdanitelného plnění jako podmínky pro uplatnění ručení. Nově se zavádí institut vrácení bezdůvodně zaplacené daně (§ 81 DPHZ).

Dalším významným bodem je zrušení specifické úpravy dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, což bude mít pozitivní dopad na územní samosprávné celky a příspěvkové organizace.

Dále se návrh věnuje problematice staveb pro bydlení a sociální bydlení (§ 4848a DPHZ). Cílem je odstranit výkladové rozpory a jednoznačně určit, které stavby se pro účely DPH považují za bytové a rodinné domy. Klíčovým kritériem bude způsob využití stavby zapsaný v registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).

Novela obsahuje i zrušení vracení daně osobám se zdravotním postižením při nákupu automobilu, které bude dle překladatele v průběhu dalšího legislativního procesu kompenzováno změnou zákona v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí.

Základní účinnost zákona se navrhuje ke dni 1. 1. 2025. Oblast stavebnictví bude mít odloženou účinnost kvůli nutnosti přizpůsobit se novým podmínkám. Dále se odloží účinnost ustanovení týkajících se vracení daně při dodání zboží cestujícím určeného k vývozu a úpravy v oblasti finančních služeb, které vyžadují čas na přizpůsobení interních systémů.