Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

14. 6. 2024, [Právní zpravodaj]
Smluvený rozvod, péče o nezletilé

Vláda dne 12. 6. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění ObčZ a další související zákony.

Novela se zaměřuje na zjednodušení a zrychlení procesu rozvodu manželství a úpravy poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu; novelizuje se i regulace předběžné úpravy poměrů dítěte.

Navrhuje se zrušit obecný požadavek na zjišťování příčin rozvratu manželství (§ 756 ObčZ), které by mělo být zachováno jen ve specifických případech [§ 755 odst. 2 písm. b), § 762 odst. 1 ObčZ, případně v rámci vypořádání SJM]. V rámci smluveného rozvodu (§ 757 ObčZ) se navrhuje upustit také od požadavku na zjištění samotné existence rozvratu manželství; znovu se zavádí nevyvratitelná domněnka kvalifikovaného rozvratu po vzoru § 24a ZOR․ Navrhuje se zrušit podmínku smluveného rozvodu spočívající v odděleném soužití po dobu delší než šest měsíců. Smluvený rozvod bude zvýhodněn i ve výši soudního poplatku.

Od výslechu manželů bude možné v řízení o rozvod manželství upustit (§ 389 odst. 1 ZŘS) také tehdy, pokud souhlas manželů s rozvodem a shoda na trvalém, hlubokém a nenapravitelném rozvratu manželství vyplývají z písemných podání nebo shodných tvrzení účastníků při jednání, o jejichž pravosti a pravdivosti nemá soud pochybnosti.

Hlavní změna, která by měla vést k celkovému zjednodušení rozvodů, spočívá ve spojení řízení o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu s řízením o rozvod manželství (nový § 398a ZŘS). Soudu se umožňuje svolat jiný soudní rok.

Novela si klade za cíl vyřešit komplexně předběžnou úpravu poměrů ve věci péče soudu o nezletilé. Ponechává stávající úpravu speciálního předběžného opatření a doplňkově zavádí zcela nový institut prozatímních rozhodnutí, pokud je v zájmu dítěte, aby do jeho poměrů bylo zatímně zasaženo. Navrhuje se přiměřené omezení požadavku na zastoupení dítěte kolizním opatrovníkem (§ 469 ZŘS).

V úpravě hmotného rodinného práva se dále stanoví, že nepřípustnými výchovné prostředky, dotýkajícími se lidské důstojnosti dítěte (§ 884 odst. 2 ObčZ), je tělesné trestání, působení duševního strádání a jiná ponižující opatření.

Navrhuje se zrušit stávající rozlišování jednotlivých forem péče o dítě (§ 907 ObčZ). Dohodnou-li se na tom rodiče, soud rozhodne, že dítě zůstává v péči obou rodičů. V opačném případě určí rozsah péče o dítě každého z rodičů a rozhodne také o vyživovací povinnosti.

Výslovně se umožňuje postoupit splatnou peněžitou pohledávku výživného (nový § 921a ObčZ). Vláda se zmocňuje, aby nařízením dle § 1970 ObčZ stanovila zvláštní sazbu úroku z prodlení s placením pohledávek výživného pro nezletilé dítě.

Účinnost zákona se navrhuje ke dni 1. 1. 2025.