Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

14. 6. 2024, [Právní zpravodaj]
Podpora bydlení, rozkaz k vyklizení

Vláda dne 12. 6. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o podpoře v bydlení a návrh doprovodného změnového zákona.

Cílem návrhu je vznik systémové podpory získání a udržení bydlení pro osoby v bytové nouzi a osoby ohrožené bytovou nouzí, a tím snížení rozsahu bytové nouze v Česku, předcházení jejího vzniku a minimalizace doby, po jakou se domácnosti v bytové nouzi nachází.

Podpora v bydlení sestává z poradenství v bydlení, které má být zajišťováno kontaktními místy (tj․ obecními úřady obcí s rozšířenou působností – § 7 zákona), a podpůrných opatření v bydlení.

Podpůrná opatření mají spočívat jednak v poskytování bydlení osobám v bytové nouzi (bydlení s ručením, podnájemní bydlení, podporované obecní bydlení), jednak v asistenci s udržením vyhovujícího bydlení.

Poskytování bydlení s ručením se uskutečňuje na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi poskytovatelem a vlastníkem bytu a nájemní smlouvy uzavřené mezi vlastníkem bytu a osobou, u které je v evidenci zapsán údaj o potřebě bytového podpůrného opatření (§ 35 zákona). Smlouvou o spolupráci se poskytovatel zavazuje bezúplatně zprostředkovat vlastníkovi bytu uzavření nájemní smlouvy a uspokojit ho, pokud podporovaná osoba neuhradí nájemné či další platby. Je-li nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou, musí být uzavřena nejméně na 1 rok.

Zřizuje se informační systém podpory bydlení jako informační systém veřejné správy (§ 122 zákona). V evidenci se vedou údaje o bytech, poskytovatelích a potřebných nebo podporovaných osobách.

Do evidence se zapíše osoba (přesněji, člověk) bez vyhovujícího bydlení a bez možnosti opatřit si vyhovující bydlení na trhu, jakož i osoba, jíž hrozí, že se v následujících 3 měsících stane takovou osobou, a dále osoba, která má vyhovující bydlení pouze v důsledku podpůrného opatření. To vše za podmínky, že podpůrné opatření je nezbytné pro dosažení nebo udržení vyhovujícího bydlení žadatele (§ 12 odst. 1 zákona).

Vyhovujícím bydlením se rozumí bydlení v bytě na základě právního důvodu k užívání za účelem zajištění bytové potřeby, které je přiměřené potřebám členů domácnosti (§ 2 zákona). Příloha zákona definuje, co se považuje za vhodný byt.

Poskytovatelům se přizná příspěvek na správu, případně příspěvky na poskytování podpůrných opatření.

Ministerstvo pro místní rozvoj a obecní úřady obce s rozšířenou působností každý třetí rok vypracují a zveřejní zprávu o bydlení (§ 120 a 121 zákona).

Doprovodná novela mimo jiné stanoví, že za osobu v hmotné nouzi se může považovat (§ 2 odst. 5 PHmN) také ten, kdo nemá dostatečné prostředky k úhradě jednorázového výdaje spojeného s dosažením nebo udržením přiměřeného bydlení.

Podle nového § 175a OSŘ, pokud žalobce uplatní právo na vyklizení bytu nebo domu proti žalovanému, který byt nebo dům užívá i po skončení nájmu, toto právo osvědčí skutečnostmi uvedenými v žalobě a písemnými důkazy a připojí k žalobě zaslanou písemnou výzvu k vyklizení, může soud vydat i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného rozkaz k vyklizení. V rozkazu k vyklizení soud žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení rozkazu byt nebo dům vyklidil a zaplatil náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal odpor.

Zákony mají účinnosti nabýt dne 1. 7. 2025.