Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

17. 6. 2024, [Právní zpravodaj]
Digitalizace finančního trhu

Poslanecká sněmovna dne 13. 6. 2024 projednala 1. čtení vládního návrhu zákona o implementaci předpisů Evropské unie v oblasti digitalizace finančního trhu (zákon o digitalizaci finančního trhu) a návrhu doprovodného změnového zákona.

Návrhy představují implementaci

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2554 ze dne 14. prosince 2022 o digitální provozní odolnosti finančního sektoru a o změně nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 909/2014 a (EU) 2016/1011 (nařízení DORA),

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2556 ze dne 14. prosince 2022, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 a (EU) 2016/2341, pokud jde o digitální provozní odolnost finančního sektoru,

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1114 ze dne 31․ května 2023 o trzích kryptoaktiv a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010 a směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/1937 (nařízení MiCA), a

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2631 ze dne 22. listopadu 2023 o evropských zelených dluhopisech a o volitelném zveřejňování informací o dluhopisech nabízených jako environmentálně udržitelné a informací o dluhopisech vázaných na udržitelnost.

Nařízení DORA sjednocuje požadavky na odolnost informačních systémů finančních institucí.

Stěžejním pojmem nařízení MiCA je kryptoaktivum, kterým se rozumí digitální zachycení hodnoty nebo práva, které může být převáděno a ukládáno elektronicky pomocí technologie distribuovaného registru nebo pomocí podobné technologie. Z působnosti nařízení jsou vyňaty nezastupitelné tokeny (NFT).

Je-li vydáno rozhodnutí o úpadku poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, zvláštní insolvenční správce bez zbytečného odkladu zákazníkovi vydá svěřené prostředky včetně výnosů z nich, případně poměrný podíl na kryptoaktivech (§ 4 odst. 2 a 3 zákona).

V návaznosti na obě nařízení je dále potřebné stanovit orgán dohledu, který bude dohlížet na dodržování stanovených povinností. Tímto orgánem je Česká národní banka (§ 9 zákona), která bude projednávat i porušení povinností plynoucích z obou nařízeních. ČNB bude též oprávněna požadovat od osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací poskytnutí provozních a lokalizačních údajů (§ 16 zákona).

K poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy se bude nově vyžadovat udělení povolení k činnosti Českou národní bankou [§ 3 odst. 3 písm. a) ŽZ].

Působnost finančního arbitra se rozšiřuje o spory mezi spotřebitelem poskytovatelem služeb souvisejících s kryptoaktivy ve smyslu MiCA.

Česká národní banka bude i příslušným orgánem podle nařízení o evropských zelených dluhopisech (§ 42 DluhZ).

Zavádí se možnost přístupu centrálního depozitáře cenných papírů do základních registrů a vybraných agendových informačních systémů (§ 101 ZPKT).

V § 1841 ObčZ se zohledňuje, že služby související s kryptoaktivy jsou finanční službou.

Účinnosti jednotlivých částí navržených zákonů jsou stanoveny s přihlédnutím k účinnostem adaptovaných nařízení. Nařízení MiCA nabývá účinnosti částečně již dne 30. 6. 2024, částečně dne 30. 12 2024. Nařízení DORA vstupuje dne 17. 1. 2025.