Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

12. 6. 2024, [Právní zpravodaj]
Zdravotnická dokumentace a telemedicína

Poslanecká sněmovna dne 22. 5. 2024 ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o zdravotních službách a další související zákony.

Novela zavádí definici telemedicínských služeb a základní rámec jejich používání (nový § 10c ZdravSl)․ Tím se má zajistit právní jistota pro poskytovatele zdravotních služeb, zdravotnické pracovníky i pacienty. Telemedicínskými zdravotními službami se rozumí zdravotní služby, které jsou poskytovány na dálku za použití informačních a telekomunikačních technologií nebo zdravotnického prostředku. Lze je poskytovat i mimo zdravotnické zařízení, pokud jde o jejich poskytování bez účasti pacienta nebo o tzv. telemonitoring, tedy sběr a přenos údajů o zdravotním stavu pacienta.

Návrh dále novelizuje úpravu vedení zdravotnické dokumentace, zejména v elektronické podobě. V návaznosti na zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví, byla z působnosti zákona o archivnictví a spisové službě zcela vyňata zdravotnická dokumentace. Schválená novela vymezuje pojem zdravotnické dokumentace jakožto soubor informací vedených, zpracovávaných a uchovávaných poskytovatelem za účelem poskytování zdravotních služeb konkrétnímu pacientovi, a to bez ohledu na to, zda byly získány od pacienta, od jiného poskytovatele nebo jiných osob nebo vlastní činností poskytovatele (§ 53 ZdravSl).

Zdravotnická dokumentace je vedena v podobě listinné, elektronické nebo v kombinaci obou těchto podob; musí být vedena a zpracovávána průkazně, pravdivě, srozumitelně a čitelně (§ 55 ZdravSl). Přijatý pozměňovací návrh poslankyně Martiny Ochodnické stanoví právo pacienta získat bezplatně první kopii své zdravotnické dokumentace (§ 66 ZdravSl).

Návrh dále zpřesňuje úpravu Národního zdravotnického informačního systému. Zavádějí se nové okruhy hodnocení a zpracování údajů vedených v NZIS a dále i nové pojmy (klinické doporučené postupy).

V rámci zpracování osobních údajů ve zdravotnické dokumentaci i v NZIS lze využívat rodné číslo pacienta.

Přijatý pozměňovací návrh poslankyně Zdenky Němečkové Crkvenjaš mezi pacientské organizace (§ 113f ZdravSl) zahrnuje spolky a ústavy, kde pacienti mají zásadní vliv na jejich činnost spolku (dosud: rozhodující vliv na jejich řízení).

Přijatý pozměňovací návrh poslance Toma Philippa zřizuje národní registr dárců krve.

Přijatý pozměňovací návrh poslankyně Michaely Šebelové zřizuje systém Administrace vzdělávání ve zdravotnictví jako informační systém veřejné správy.

Návrh byl postoupen Senátu. Jako základní účinnost zákona se navrhuje první den druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Ustanovení o registru dárců krve nabudou účinnosti 6 měsíců od jeho zprovoznění.