Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

100/1975 Sb. znění účinné od 1. 1. 1976 do 31. 12. 1989

100

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva vnitra

ze dne 23. července 1975

o pravidlech silničního provozu

 

Federální ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 16 odst. 1 písm. a) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:

§ 1

Politický, hospodářský a kulturní vývoj, jakož i rychlý rozvoj motorismu a cestovního ruchu v naší socialistické společnosti nezbytně vyžadují zajištění bezpečné, rychlé a spolehlivé silniční přepravy. Splnění tohoto požadavku umožňuje vedle jiných činitelů účelná úprava pravidel provozu na silnicích, která přispívá k plnění všech náročných úkolů i k zabezpečení ochrany života a zdraví osob a majetku.

ČÁST I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (§ 2-7)

§ 2

Základní ustanovení

(1)

Silničním provozem se rozumí provoz na pozemních komunikacích 1 (dále jen "silnice").

(2)

Každý účastník silničního provozu je povinen chovat se ukázněně, pozorně a ohleduplně, neohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, jeho účastníky ani sebe nebo majetek. Přitom je povinen přizpůsobit svoje chování stavebnímu stavu a povaze silnice 2 a situaci v silničním provozu.

(3)

Každý účastník silničního provozu je povinen dbát dopravních značek a dopravních zařízení, uposlechnout pokynů a výzev příslušníků Sboru národní bezpečnosti (dále jen "příslušník") a pokud je to v této vyhlášce dále stanoveno, i pokynů jiných osob.

(4)

Dopravními značkami a dopravními zařízeními, jejichž vyobrazení, čísla a význam jsou uvedeny v příloze, která tvoří součást této vyhlášky, může být silniční provoz upraven odchylně od pravidel silničního provozu. Přitom pokyny světelných signálů mají přednost před dopravními značkami a pokyny příslušníka, popřípadě orgánů vojenské pořádkové služby, mají přednost též před pokyny světelných signálů.

(5)

Osoba, která by pro svůj věk, sníženou tělesnou nebo duševní schopnost mohla ohrozit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, popřípadě bezpečnost vlastní, se smí zúčastnit silničního provozu jen tehdy, je-li vhodně postaráno o to, aby k ohrožení nedošlo.

§ 3

Řidiči

(1)

Řidičem může být jen osoba k řízení dostatečně tělesně a duševně schopná, která v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla a předpisy o silničním provozu; řidič motorového vozidla nebo tramvaje je povinen mít u sebe doklady předepsané pro řízení a provoz vozidla.

(2)

Řidič smí předat řízení vozidla jen osobě, která splňuje podmínky ustanovení odstavce 1 a jejíž schopnost k řízení není snížena ( § 4 odst. 2).

(3)

Nemůže-li vozidlo bezpečně ovládat jen řidič a vyžaduje-li to bezpečnost silničního provozu, je řidič povinen, pokud tuto povinnost nemá provozovatel vozidla ( § 6 odst. 3, přibrat potřebný počet způsobilých a náležitě poučených osob.

§ 4

Základní povinnosti řidiče

(1)

Řidič je povinen:

a)

užít k jízdě jen vozidla, které splňuje stanovené podmínky provozu vozidel na silnicích a jehož náklad odpovídá podmínkám stanoveným pro jeho přepravu ( § 35);

b)

věnovat se plně řízení vozidla a sledovat situaci v silničním provozu;

c)

neomezovat plynulost silničního provozu zejména bezdůvodně pomalou jízdou, nepřekážet v jízdě rychleji jedoucím vozidlům a umožnit jim předjetí;

d)

nesnižovat náhle rychlost jízdy ani náhle nezastavovat vozidlo, pokud to nevyžaduje bezpečnost silničního provozu;

e)

brát ohled na osoby uvedené v § 2 odst. 5, zejména ty, které užívají zvláštního označení (č. O 1a, č. O 1b nebo č. O 1c), popřípadě bílé hole, na řidiče označených vozidel (č. O 2a, č. O 2b nebo č. O 3) i na řidiče označených cvičných motorových vozidel;

f)

nevyhazovat předměty z vozidla a neobtěžovat ostatní účastníky silničního provozu ani jiné osoby, zejména nadměrným hlukem, znečišťováním ovzduší, rozstřikováním kaluží nebo bláta, zbytečným ponecháním motoru stojícího vozidla v chodu anebo bezdůvodným pojížděním s vozidlem v obci.

(2)

Řidič nesmí řídit vozidlo, je-li jeho schopnost k řízení snížena požitím alkoholického nápoje před jízdou nebo během jízdy. Totéž platí, je-li jeho schopnost k řízení snížena požitím narkotik nebo léků, únavou, nevolností, úrazem, nemocí apod.

(3)

Řidič je povinen na výzvu příslušníka podrobit se dechové zkoušce, zda nepožil alkoholický nápoj a podle výsledku této zkoušky popřípadě i lékařskému vyšetření a odběru krve. Lékařskému vyšetření a odběru krve je řidič povinen se podrobit i bez dechové zkoušky, je-li nepochybné, že požil alkoholický nápoj. Řidiči motorového vozidla, který odmítne podrobit se dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření či bezdůvodně odmítne odběr krve, zadrží příslušník do dalšího rozhodnutí řidičský průkaz.

(4)

Zjistí-li řidič během jízdy, že vozidlo nebo náklad nesplňuje podmínky ustanovení odstavce 1 písm. a), je povinen pokud možno závadu odstranit na místě. Nemůže-li tak učinit, smí v jízdě pokračovat přiměřenou rychlostí jen do nejbližšího místa, kde lze závadu odstranit nebo kde vyřadí vozidlo z provozu. Přitom je povinen učinit taková opatření, aby během jízdy nebyla ohrožena bezpečnost ani plynulost silničního provozu, bezpečnost osob nebo majetku a nedošlo k poškozování silnice.

§ 5

Povinnosti řidičů a spolujezdců některých druhů vozidel

(1)

Řidič motocyklu a jeho spolujezdec nesmějí za jízdy kouřit. Řidič motocyklu je povinen chránit si za jízdy zrak vhodným způsobem (brýlemi, ochranným štítkem apod.), pokud tím není snížena bezpečnost jízdy (v mlze, při sněžení, v dešti apod.). Řidič motocyklu o objemu válců vyšším než 50 cm3 je povinen vždy užívat za jízdy řádně upevněné ochranné přilby. Jeho spolujezdec je povinen ochranné přilby užívat za jízdy mimo obec; pro spolujezdce v postranním vozíku tato povinnost neplatí.

(2)

Řidič motorového vozidla a osoby sedící na sedadlech povinně vybavených bezpečnostními pásy jsou povinni se připoutat těmito pásy za jízdy mimo obec.

(3)

Řidič motorového vozidla o celkové hmotnosti vyšší než 3500 kg a řidič jízdní soupravy nebo zvláštního motorového vozidla je povinen jet ze svahu vždy se zařazeným rychlostním stupněm. Řidič jiného motorového vozidla je povinen tak učinit, vyžaduje-li to bezpečnost jízdy.

(4)

Sněhových řetězů nesmí řidič motorového vozidla užít, pokud vozovka není pokryta takovou sněhovou vrstvou, aby jí sněhové řetězy nepoškozovaly. Pneumatik s protiskluzovými hroty může řidič užívat jen za stanovených podmínek.

§ 6

Povinnosti provozovatele vozidla

(1)

Provozovatel vozidla je povinen udržovat vozidlo v řádném technickém stavu. Nesplňuje-li vozidlo a náklad stanovené podmínky [ § 4 odst. 1 písm. a)], nesmí provozovatel přikázat ani dovolit, aby ho bylo užito k jízdě.

(2)

Provozovatel vozidla nesmí svěřit řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky ustanovení § 3 odst. 1 a § 4 odst. 2.

(3)

Pokud je provozovateli známo, že během jízdy nebude moci vozidlo ovládat jen řidič a že to bude vyžadovat bezpečnost silničního provozu, je povinen zajistit, aby k jízdě byl přibrán potřebný počet způsobilých a náležitě poučených osob.

(4)

Provozovatel vozidla odpovídá za to, že barevné provedení a označení jeho vozidla bude provedeno tak, aby nebylo zaměnitelné a barevným provedením a označením vozidel Sboru národní bezpečnosti. 3

§ 7

Výklad některých pojmů

Pro účely této vyhlášky mají dále uvedené pojmy tento význam:

(1)

"Účastníkem silničního provozu" se rozumí osoba, která se přímým způsobem na tomto provozu podílí (řidiči, spolujezdci, chodci, jezdci na zvířatech, osoby přibrané k zajištění bezpečnosti silničního provozu nebo některých jízdních úkonů apod.).

(2)

"Řidičem" se rozumí osoba, která řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj.

(3)

"Motorovým vozidlem" se rozumí vozidlo určené pro přepravu osob nebo nákladů všeho druhu pohybující se motorickou silou po silnici.

(4)

"Zvláštním motorovým vozidlem" se rozumí zemědělské a lesnické traktory (dále jen "traktory"), jednonápravové kultivační traktory a jejich přívěsy, samojízdné sklizňové zemědělské a lesnické stroje, pojízdné pracovní stroje a motorové ruční vozíky.

(5)

"Nemotorovým vozidlem" se rozumí vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly (jízdní kolo, potahové vozidlo, ruční vozík apod.).

(6)

"Jízdní soupravou" se rozumí souprava složená z tažného nebo z tažného a tlačného motorového vozidla a jednoho nebo dvou přípojných vozidel.

(7)

"Veřejným prostředkem hromadné přepravy osob" se rozumí autobus veřejné hromadné přepravy osob, trolejbus a tramvaj․

(8)

"Tramvají" se rozumí samostatně jedoucí kolejový motorový vůz nebo souprava složená z více motorových vozů anebo z motorového vozu a jednoho nebo více připojených vlečných vozů.

(9)

"Vozovkou" se rozumí část silnice určená především pro provoz motorových vozidel; zpravidla je ohraničena vodorovnou dopravní značkou č. V

4.

 

(10)

"Krajnicí" se rozumí část silnice od okraje vozovky k okraji silnice.

(11)

"Tramvajovým pásem" se rozumí část vozovky určená především pro provoz tramvají. "Zvýšený tramvajový pás" je pás oddělený obrubníky určený jen pro provoz tramvají.

(12)

"Chodníkem" se rozumí komunikace v obci určená především pro chodce, oddělená od silnice výškově nebo jiným způsobem.

(13)

"Křižovatkou" se rozumí místo, v němž se protínají nebo stýkají trasy dvou nebo více silnic. Za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty na silnici.

(14)

"Křižovatkou s řízeným provozem" se rozumí křižovatka, kde je provoz řízen světelnými signály, příslušníkem, popřípadě orgánem vojenské pořádkové služby.

(15)

"Hranicí křižovatky" se rozumí příčná čára přerušovaná (č. V 5a, č. V 5b a č. V 5c) nebo příčná čára souvislá (č. V 6a a č. V 6b); kde taková čára není, tvoří hranici křižovatky kolmice k ose vozovky v místě, kde pro křižovatku začíná zakřivení vozovky.

(16)

"Obcí" se rozumí zastavěná oblast, jejíž začátek a konec je vyznačen dopravními značkami (č. D 39a a č. D 39b).

(17)

"Překážkou silničního provozu" se rozumí vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu (náklad, materiál nebo jiné předměty, popřípadě i vozidlo ponechané na silnici, závady ve sjízdnosti silnice, znečištěná silnice apod.).

(18)

"Sníženou viditelností" se rozumí období, kdy účastníci silničního provozu dostatečně zřetelně nevidí sebe navzájem ani předměty na silnici (od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště apod.).

(19)

"Dát přednost v jízdě" se rozumí povinnost řidiče počínat si tak, aby řidič vozidla, který má přednost v jízdě, nemusel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.

(20)

"Neohrozit jiného účastníka silničního provozu" se rozumí povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi nevzniklo žádné nebezpečí.

"Neomezit jiného účastníka silničního provozu" se rozumí povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi nijak nepřekážel.

(21)

"Zastavením" se rozumí uvedení vozidla do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.

"Zastavením vozidla" se rozumí přerušení jízdy z důvodů vyvolaných silničním provozem a nezávislých na vůli řidiče.

"Stáním" se rozumí uvedení vozidla do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení.

(22)

"Dopravní nehodou" se rozumí událost v silničním provozu, při níž dojde k usmrcení nebo zranění osob anebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla.

(23)

Konstrukční a provozně technické podmínky, jimž musí vozidla odpovídat v silničním provozu, stanoví vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, z jejíchž ustanovení vyplývá i vysvětlení příslušných pojmů. Pro tramvaje platí též příslušná ustanovení Pravidel technického provozu městských drah. 4

ČÁST II

JÍZDA VOZIDLY (§ 8-30)

§ 8

Směr jízdy a jízda v jízdních pruzích

(1)

Na silnici se jezdí vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky.

(2)

Na krajnici smí řidič motorového vozidla vjet jen při zastavení a stání a jestliže je to nutné při objíždění a vyhýbání; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti.

(3)

Na silnici s vozovkou o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce podélnými čarami přerušovanými se jezdí v pravém jízdním pruhu; střední jízdní pruh slouží k předjíždění v obou směrech, popřípadě k objíždění. To platí obdobně vždy, je-li na vozovce vyznačen podélnými čarami přerušovanými lichý počet jízdních pruhů.

(4)

Mimo obec se na silnici a vozovkou o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích smí řidič jet, jestliže je to nutné k objíždění nebo k předjíždění. Při odbočování vlevo je řidič povinen užít levého jízdního pruhu.

(5)

V obci smí řidič motorového vozidla na silnici s vozovkou o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu. Pak se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.

(6)

Je-li mimo obec na silnici s vozovkou o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou řidiči jet souběžně, aniž by se považovalo za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu (dále jen "souběžná jízda"). Totéž platí i v obci, kde jízdní pruhy na vozovce vyznačeny nejsou.

(7)

Na silnici s vozovkou o třech nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti vyšší než 3500 kg, řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m a řidič zvláštního motorového vozidla užít k jízdě výhradně dvou jízdních pruhů nejbližších k pravému okraji vozovky.

(8)

Předjíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li řidiče vozidel jedoucích v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom je povinen vždy dát znamení o změně směru jízdy. Tam, kde se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž by bylo jasné, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu. Průběžným jízdním pruhem se rozumí ten, ve kterém řidič pokračuje v jízdě, aniž by měnil její směr.

(9)

Nejsou-li jízdní pruhy na vozovce vyznačeny, rozumí se pro účely ustanovení odstavců 6 a 8 jízdním pruhem část vozovky dovolující jízdu vozidel o třech a více kolech v jízdním proudu za sebou.

(10)

Je-li provoz ve vyznačeném jízdním pruhu řízen světelnými signály střídavě pro jeden i druhý směr jízdy, řídí se řidič světelnými signály uvedenými v ustanovení § 39 odst. 5. Řidič nesmí přejíždět do jízdního pruhu, do kterého byl pro něho světelným signálem vjezd zakázán.

§ 9

Jízda ve zvláštních případech

(1)

Poděl nástupního nebo ochranného ostrůvku je řidič povinen jet vpravo, vlevo smí jet jen tehdy, brání-li jízdě vpravo překážka nebo jestliže je to bezpečnější s ohledem na rozměry vozidla anebo nákladu. Při jízdě podél nástupního nebo ochranného ostrůvku je řidič povinen dbát zvýšené opatrnosti.

(2)

Na tramvajový pás smí řidič motorového nebo nemotorového vozidla vjet v podélném směru jen tehdy, vyžadují-li to zvláštní okolnosti zejména při objíždění, předjíždění, odbočování nebo vjíždění na silnici; zvýšený tramvajový pás smí přejíždět jen v příčném směru, a to na místě k tomu přizpůsobeném. Přitom nesmí tramvaj ohrozit ani omezit v jízdě.

(3)

Za vozidlem veřejného prostředku hromadné přepravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu, je řidič vozidla povinen zastavit vozidlo; jsou-li v zastávce vozidla dvě, je povinen zastavit za druhým vozidlem. V jízdě smí řidič pokračovat teprve tehdy, neohrozí-li již cestující, kteří nastupují nebo vystupují. To neplatí, zastavuje-li autobus, popřípadě trolejbus u okraje vozovky.

(4)

Je-li jízdní pruh vyhrazen pro autobusy nebo trolejbusy městské hromadné přepravy osob tak, že je na vozovce vyznačen dopravní značkou č. V 14 s nápisem "BUS" a řidiči ostatních vozidel jsou na to předem upozorněni dopravní značkou č. D 32a, platí pro řidiče ostatních vozidel přiměřeně ustanovení odstavce 2 o vjíždění na tramvajový pás i ustanovení § 15 odst. 4 a 5.

(5)

Zařazují-li se řidiči autobusu nebo trolejbusu, pro které je jízdní pruh vyhrazen podle odstavce 4, opět do proudu ostatních vozidel, jsou řidiči těchto vozidel povinni jim to umožnit. a to snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla; přitom je řidič autobusu nebo trolejbusu povinen dbát zvýšené opatrnosti, dát vždy znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče ostatních vozidel. Je-li vyhrazený jízdní pruh vybaven zvláštními světelnými signály, zejména je-li vyznačen na tramvajovém pásu, řídí se řidič autobusu nebo trolejbusu těmito signály.

(6)

Kde tramvaj jede po zvýšeném tramvajovém pásu nebo kde tramvaj, autobus nebo trolejbus městské hromadné přepravy osob jedou po vyznačeném jízdním pruhu vyhrazeném pro autobusy nebo trolejbusy městské hromadné přepravy osob, nejde o předjíždění, jedou-li řidiči ostatních vozidel rychleji nebo pomaleji.

§ 10

Objíždění

Řidič, který při objíždění vozidla, jež zastavilo nebo stojí, vozidla veřejného prostředku hromadné přepravy osob, které zastavilo v zastávce, nebo při objíždění překážky silničního provozu vybočuje vlevo ze směru své jízdy, nesmí ohrozit ani omezit protijedoucí řidiče ani ohrozit řidiče jedoucí za ním nebo jiné účastníky silničního provozu; přitom je povinen dát znamení o změně směru jízdy.

§ 11

Předjíždění

(1)

Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí jen vozidlo, které mění směr jízdy vlevo, není-li již pochybnosti o dalším směru jeho jízdy. Tramvaj se předjíždí vždy vpravo.

(2)

Řidič nesmí předjíždět:

a)

nemá-li jistotu, že se bude moci bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet;

b)

dává-li vpředu jedoucí řidič znamení o změně směru jízdy vlevo a není-li možné předjetí vpravo podle odstavce 1, popřípadě nelze-li předjet v dalším volném jízdním pruhu v témže směru jízdy vyznačeném na vozovce;

c)

na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí, přijíždí-li řidič ke křižovatce po hlavní silnici nebo jde-li o předjíždění vpravo podle ustanovení odstavce 1; na křižovatce s řízeným provozem smí řidič předjíždět jen při světelném signálu, popřípadě pokynu příslušníka "Volno";

d)

na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním;

e)

nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, aby s ohledem na rozdíl rychlosti svého vozidla a vozidla předjížděného neohrozil ani neomezil protijedoucí řidiče a neohrozil jiné účastníky silničního provozu.

(3)

Řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy, je povinen dát znamení o změně směru jízdy a nesmí přitom ohrozit řidiče jedoucí za ním.

(4)

Řidič, který při předjíždění vybočil ze směru své jízdy, je povinen se zařadit co nejdříve před vozidlo nebo vozidla, která předjel; přitom je povinen dát znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidiče vozidla nebo vozidel, které předjel.

(5)

Řidič předjížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění.

§ 12

Rychlost jízdy

(1)

Rychlost jízdy je řidič povinen přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které může předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.

(2)

Řidič motorového vozidla, které má na zádi povinně vyznačenou nejvyšší povolenou rychlost, nesmí tuto rychlost překročit. Jde-li o jízdní soupravu, nesmí řidič překročit nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.

(3)

V obci v době od 5 do 23 hodin smí jet řidič motorového vozidla rychlostí nejvýše 60 km za hodinu, pokud dopravní značkou č. B 20a není povolena vyšší. Je-li v obci dopravní značkou č. B 20a stanovena rychlost jízdy nižší než 60 km za hodinu, nesmí řidič motorového vozidla tuto rychlost překročit ani v době od 23 do 5 hodin.

§ 13

Vzdálenost mezi vozidly

(1)

Řidič je povinen zachovávat takovou vzdálenost od vozidla jedoucího před ním, aby mohl včas snížit rychlost jízdy, popřípadě zastavit vozidlo, jestliže sníží řidič jedoucí před ním náhle rychlost jízdy nebo vozidlo náhle zastaví.

(2)

Řidič motorového vozidla o celkové hmotnosti vyšší než 3500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m a zvláštního motorového vozidla je povinen mimo obec zachovávat za vozidlem jedoucím vpředu takovou vzdálenost, aby se předjíždějící vozidla mohla před něho bezpečně zařadit. To neplatí na silnici s vozovkou o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyznačených na vozovce. Povinnost zachovávat stanovenou vzdálenost za vozidlem jedoucím vpředu nemá řidič uvedených vozidel ani tehdy, když sám předjíždí nebo se k předjíždění připravuje, ani při souběžné jízdě.

(3)

Řidič, který nehodlá nebo nemůže předjet tramvaj, je povinen jet za tramvají v takové vzdálenosti, aby umožnil bezpečné předjetí řidičům ostatních vozidel.

§ 14

Vyhýbání

Protijedoucí řidiči se vyhýbají vpravo, včas a v dostatečné míře. Nemohou-li se řidiči bezpečně vyhnout, je povinen dát přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu řidič, na jehož straně jízdy je překážka nebo zúžená vozovka. Musí-li jeden z řidičů couvat, je povinen tak učinit ten, pro něhož je to snazší nebo méně nebezpečné. Není-li možno se vyhnout protijedoucí tramvaji vpravo, vyhýbá se jí vlevo.

§ 15

Odbočování

(1)

Před odbočováním na křižovatce nebo na polní nebo lesní cestu anebo na místa ležící mimo silnici (pozemek, garáž, parkoviště, čerpací stanice, tovární, nádražní a letištní prostory, obratiště tramvají apod.) je řidič povinen dát znamení o změně směru jízdy. Při odbočování nesmí řidič ohrozit řidiče jedoucí za ním; zvýšené opatrnosti je povinen dbát zejména před odbočováním na polní nebo lesní cestu anebo místa ležící mimo silnici.

(2)

Vyžadují-li to okolnosti (při přepravě dlouhého nákladu apod.), je řidič povinen zajistit bezpečné odbočení pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

(3)

Před odbočováním vpravo je řidič povinen zajet co nejblíže k pravému okraji vozovky; musí-li přitom s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu vybočit ze směru své jízdy vlevo, dává vždy jen znamení o změně směru jízdy vpravo. Před odbočováním vlevo je povinen zajet co nejdále vlevo v části vozovky určené pro jeho směr jízdy s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu a šířku vozovky. Odbočují-li řidiči protijedoucích vozidel vlevo, míjejí se vlevo.

(4)

Řidič odbočující vlevo je povinen dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům a tramvajím jedoucím v obou směrech.

(5)

Tramvaj, která při odbočování vpravo křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po její pravé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má přednost v jízdě.

§ 16

Jízda křižovatkou

(1)

Řidič přijíždějící na křižovatku po silnici označené jako vedlejší je povinen dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím po silnici označené jako hlavní.

(2)

Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, je řidič povinen dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava.

(3)

Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat za křižovatkou v jízdě, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce.

(4)

Na příkaz dopravní značky "Stůj, dej přednost v jízdě!" (č. C 2) je řidič povinen zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled.

§ 17

Vjíždění na silnici

(1)

Při vjíždění na silnici z polní nebo lesní cesty anebo z míst ležících mimo silnici je řidič povinen dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po silnici.

(2)

Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, je řidič povinen zajistit bezpečné vjetí na silnici pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

(3)

Vozidla vjíždějící na silnici musí být předem očištěna, aby neznečišťovala silnici. Dojde-li přesto k jejímu znečištění, je povinen silnici neprodleně očistit řidič vozidla nebo organizace, která znečištění zavinila.

§ 18

Povinnosti řidičů k chodcům

(1)

Řidič nesmí ohrozit chodce:

a)

přecházející na vyznačených přechodech, kteří již vstoupili do vozovky;

b)

při odbočování na křižovatce, jestliže chodci při přecházení na křižovatce již vstoupili do vozovky na silnici, na kterou řidič odbočuje;

c)

při odbočování na polní nebo lesní cestu anebo na místa ležící mimo silnici a při vjíždění na silnici.

(2)

Řidič nesmí vjet na vyznačený přechod pro chodce, nedovoluje-li mu situace pokračovat za přechodem v jízdě, takže by byl nucen na přechodu zastavit vozidlo.

§ 19

Otáčení a couvání

(1)

Řidič nesmí otáčet a couvat:

a)

na nepřehledných nebo jinak nebezpečných místech (v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti, před nepřehledným vrcholem stoupání silnice, na něm a za ním apod.);

b)

na křižovatce s řízeným provozem a v její těsné blízkosti;

c)

na vyznačeném přechodu pro chodce;

d)

na železničním přejezdu a v jeho těsné blízkosti;

e)

v tunelu a v jeho těsné blízkosti;

f)

na jednosměrné silnici; smí zde však couvat, jestliže je to nezbytně nutné (k zajetí do řady stojících vozidel nebo vyjetí z ní apod.);

g)

jestliže by ohrozil nebo omezil ostatní účastníky silničního provozu.

(2)

Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, je řidič povinen zajistit bezpečné otáčení nebo couvání pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

§ 20

Zastavení a stání

(1)

Řidič nesmí zastavit a stát:

a)

v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti;

b)

před nepřehledným vrcholem stoupání silnice, na něm a za ním;

c)

na vyznačeném přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním;

d)

na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatkách tvaru "T" na protější straně vyúsťující silnice;

e)

u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který začíná ve vzdálenosti 5 m před dopravní značkou pro zastávku (č. D 29a, č. D 29b a č. D 29c) a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky; tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 25 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou č. V 11 b, platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor;

f)

na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a za nimi;

g)

na mostě;

h)

v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku, vodorovnou dopravní značku č. V 9a nebo č. V 14 anebo světelné signály;

i)

ve vnitřních jízdních pruzích vyznačených na vozovce;

j)

ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku a konce podélné čáry souvislé (č. V 1a a č. V 1b) nebo nástupního ostrůvku tam, kde by mezi touto čárou nebo nástupním ostrůvkem nezůstal volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m;

k)

tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký alespoň 3,5 m; tento zákaz neplatí v době od 19 do 5 hodin;

l)

před vjezdem na silnici z polní nebo lesní cesty nebo z míst ležících mimo silnici anebo na vyhrazeném parkovišti v době vyznačené na značce, nejde-li o řidiče vozidel, pro která je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, jež nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky silničního provozu, popřípadě neomezí řidiče, pro něž je parkoviště vyhrazeno;

m)

na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu, zejména jízda ostatních vozidel.

(2)

Zastavit a stát smí řidič jen:

a)

vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji silnice; na jednosměrné silnici smí zastavit a stát vpravo i vlevo;

b)

v jedné řadě; vedle stojícího vozidla v druhé řadě smí zastavit, zůstane-li volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy;

c)

rovnoběžně s okrajem silnice; neohrozí-li bezpečnost a plynulost silničního provozu, smí v obci zastavit a stát kolmo nebo šikmo k okraji silnice.

(3)

Při zastavení a stání je řidič povinen co nejlépe využít místa a vždy dbát, aby neznemožnil ostatním řidičům vyjetí z řady stojících vozidel. Motocykly bez postranního vozíku mají v obci zastavit a stát pokud možno kolmo nebo šikmo k okraji silnice; není-li to možné nebo vhodné, smějí zastavit a stát po dvou vedle sebe rovnoběžně s okrajem silnice.

(4)

Zajíždí-li řidič při zastavení nebo stání k okraji silnice nebo chodníku, je povinen vždy dát znamení o změně směru jízdy.

(5)

Řidič motorového vozidla, které je povinně vybaveno výstražným trojúhelníkem nebo jiným rovnocenným zařízením, je povinen tohoto trojúhelníku nebo zařízení užít při nouzovém stání (závada na vozidle nebo nákladu, dopravní nehoda, náhlá nevolnost apod.). Trojúhelník nebo zařízení je řidič povinen umístit na okraji vozovky, kolmo k její ose a tak, aby bylo pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelné, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m za vozidlem. V obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší. Je-li motorové vozidlo vybaveno zvláštním zařízením umožňujícím výstražnou funkci směrových světel, je řidič povinen ho užít po dobu, než trojúhelník nebo zařízení umístí na vozovce.

(6)

Na silnicích označených jako silnice I. třídy (č. D 40a a č. D 40b) a za snížené viditelnosti i na ostatních silnicích s výjimkou polních a lesních cest je mimo obec zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených jako parkoviště. Na vyznačeném okruhu (č. D 2) je zakázáno stání. Tyto zákazy neplatí, jde-li o nouzové stání.

(7)

Vyžadují-li to místní podmínky, může být v obcích nebo v jejich částech zakázáno stání vozidlům určitého druhu na stanovenou dobu dopravní značkou č. F 5a.

(8)

Řidič, který zastavil nebo stál a opět vyjíždí od kraje silnice nebo od chodníku, nesmí ohrozit ostatní účastníky silničního provozu, zejména řidiče jedoucích vozidel. Přitom je povinen vždy dát znamení o změně směru jízdy. Řidičům autobusů nebo trolejbusů veřejné hromadné přepravy osob jsou v obci řidiči ostatních vozidel povinni umožnit vyjetí ze zastávky nebo ze zastávkového pruhu, a to snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla. Řidiči autobusů nebo trolejbusů nesmějí v těchto případech ohrozit zejména řidiče jedoucí stejným směrem.

(9)

Otvírat dveře nebo boční stěny vozidla, jakož i nastupovat do vozidla nebo vystupovat z něho smí jen tehdy, není-li tím ohrožena bezpečnost silničního provozu ani bezpečnost nastupujících nebo vystupujících osob.

(10)

Řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, je povinen učinit taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost a plynulost silničního provozu a nemohla ho neoprávněně užít jiná osoba. Je-li vozidlo povinně vybaveno zařízením proti neoprávněnému použití, je řidič povinen ho užít. Řidič motorového vozidla nebo jízdní soupravy povinně vybavených zakládacími klíny je povinen jich užít, je-li třeba zajistit vozidlo nebo soupravu proti pohybu.

§ 21

Železniční přejezdy

(1)

Před označeným železničním přejezdem je řidič povinen počínat si zvlášť opatrně. Zejména je povinen se přesvědčit, zda může vjet na železniční přejezd. To neplatí, uvědomuje-li ho pomalu kmitající bílé světlo, 5 že se k železničnímu přejezdu neblíží vlak nebo železniční vozidlo.

(2)

Vjíždět na železniční přejezd je zakázáno:

a)

je-li dáváno znamení "Stůj!" jedním nebo dvěma červenými střídavě kmitajícími světly přejezdového zabezpečovacího zařízení;

b)

je-li dávána zvuková výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku;

c)

začínají-li se již sklápět nebo jsou-li již sklopeny závory;

d)

dává-li znamení k zastavení vozidla pracovník dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem nebo za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem;

e)

je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo železniční vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání, pískání apod.; to však neplatí, pokud ještě svítí pomalu kmitající bílé světlo;

f)

nedovoluje-li situace za přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

(3)

Řidiči se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijeli. Nejde-li o souběžnou jízdu, smějí řidiči přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu.

(4)

Řidič je povinen 30 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 30 km za hodinu. Svítí-li pomalu kmitající bílé světlo, je povinen 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km za hodinu.

(5)

Před železničními přejezdy, u kterých je umístěna dopravní značka "Stůj, dej přednost v jízdě!" (č. C 2), je řidič povinen zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled.

(6)

Ustanovení této vyhlášky platná pro železniční přejezdy se vztahují též na přejezdy označené jako vlečkový přejezd (č. A 27) s výjimkou nejvyšší povolené rychlosti podle ustanovení odstavce 4 a zákazu předjíždění podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d).

§ 22

Znamení o změně směru jízdy

(1)

Znamení o změně směru jízdy je řidič povinen dát kromě případů uvedených v jednotlivých ustanoveních této vyhlášky také vždy, když mění směr jízdy, vybočuje z něho nebo vyžaduje-li to bezpečnost anebo plynulost silničního provozu.

(2)

Znamení je řidič povinen dát včas a zřetelně s ohledem na okolnosti silničního provozu, zejména na vozidla jedoucí za ním a na povahu jízdního úkonu.

(3)

Znamení dává řidič směrovými světly. Není-li jimi vozidlo vybaveno nebo při jejich poruše, dává řidič znamení upažením. Vyžadují-li to okolnosti, zejména není-li znamení dávané směrovými světly nebo upažením (pro šířku nákladu nebo za snížené viditelnosti apod.) dostatečně viditelné, musí dát znamení jiným zřetelným způsobem (způsobilou a náležitě poučenou osobou apod.). Jinak smí řidič provést zamýšlený jízdní úkon jen tehdy a takovým způsobem, aby neohrozil ani neomezil jiné účastníky silničního provozu.

(4)

Znamení dávané směrovými světly ponechá řidič jen po dobu, po kterou mění směr jízdy, vybočuje z něho nebo pokud nezaujme místo v jízdním pruhu, do kterého přejíždí. Znamení upažením dává řidič jen před započetím jízdního úkonu.

§ 23

Výstražná znamení

(1)

V obci smí řidič dávat zvukové výstražné znamení jen tehdy, jestliže je to nutné k odvrácení hrozícího nebezpečí; mimo obec i k upozornění řidiče, kterého hodlá předjíždět.

(2)

Řidič motorového vozidla a tramvaje smí dávat místo zvukového výstražného znamení světelné výstražné znamení; k upozornění řidiče, kterého hodlá předjíždět, je smí dávat i v obci.

(3)

Světelné výstražné znamení se dává zapínáním tlumených nebo dálkových světel a za snížené viditelnosti přepínáním tlumených a dálkových světel.

(4)

Užití výstražného znamení je řidič povinen omezit na dobu nezbytně nutnou.

§ 24

Osvětlení vozidel

(1)

Jedoucí motorové vozidlo, jízdní souprava a tramvaj musí mít za snížené viditelnosti rozsvíceno stanovené osvětlení. Světelné zařízení nesmí být zakryto nebo znečištěno. Řidič nesmí jet jenom s obrysovými světly. Je-li vozovka souvisle a dostatečně osvětlena, nesmí řidič jet s dálkovými světly.

(2)

Dálková světla je řidič povinen včas ztlumit před setkáním s protijedoucím vozidlem a také tehdy, mohl-li by oslnit řidiče motorového vozidla jedoucího před ním, jiného účastníka silničního provozu nebo strojvedoucího vlaku, řidiče železničního vozidla nebo řidiče plavidla.

(3)

Řidič motorového vozidla, který zastavil vozidlo před železničním přejezdem, nesmí za snížené viditelnosti ponechat rozsvícena dálková světla a pokud by mohl oslnit řidiče vozidel v protisměru, ani tlumená světla.

(4)

Světel do mlhy smí řidič užívat jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště, a to vždy současně s obrysovými nebo tlumenými světly. Za stejných podmínek smí řidič užívat i mlhového koncového světla. Řidič motorového vozidla, které není vybaveno světlomety do mlhy, musí mít za mlhy, sněžení nebo hustého deště rozsvícena tlumená světla. Hledacího světlometu nesmí řidič užít za jízdy.

(5)

U motorového vozidla nebo jízdní soupravy, jejichž celková šířka nebo délka svými rozměry nebo rozměry nákladu přesahují stanovené míry, musí být i za snížené viditelnosti rozsvícena tlumená světla.

(6)

U jedoucího jízdního kola a potahového vozidla musí být za snížené viditelnosti rozsvíceno stanovené osvětlení.

(7)

Není-li vozidlo stojící na silnici za snížené viditelnosti mimo parkoviště dostatečně osvětleno veřejným osvětlením, musí být osvětleno alespoň na straně ke středu vozovky buď obrysovými a koncovými světly nebo parkovacími světly; není-li jimi vozidlo vybaveno, musí být osvětleno na straně ke středu vozovky alespoň jedním světlem viditelným zpředu i zezadu. Toto světlo nesmí být umístěno dále než 40 cm od bočního obrysu vozidla.

(8)

U nemotorových ručních vozíků s celkovou šířkou větší než 60 cm postačuje vybavení stanovenými odrazkami.

§ 25

Čerpání pohonných hmot

(1)

Zůstane-li motorové vozidlo při čerpání pohonných hmot na silnici, nesmí řidič zajíždět k čerpací stanici z protisměru.

(2)

U čerpací stanice se řidič nesmí vzdalovat od motorového vozidla; řidiči i přepravovaným osobám je zakázáno kouřit, zacházet s otevřeným ohněm a seřizovat nebo opravovat motor vozidla. Při čerpání pohonných hmot je řidič povinen zastavit motor a vypnout zapalování. Pokud je k vytápění vozidla použito nezávislého topení, je řidič povinen je vypnout již před příjezdem k čerpací stanici.

(3)

Vozidla s právem přednostní jízdy mají při čerpání pohonných hmot přednost.

§ 26

Vlečení motorových vozidel

(1)

Při vlečení motorového vozidla smí řidič jet rychlostí nejvýše 60 km za hodinu.

(2)

Užije-li se při vlečení motorového vozidla lana, musí být jeho délka taková, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla menší než 2,5 m a větší než 6 m; užije-li se spojovací tyče, smí být tato vzdálenost menší než 2,5 m. Spojnice musí být zřetelně viditelná a označena (tyč červenobílými pruhy o šířce 75 mm, lano červeným praporkem nebo štítkem o rozměru nejméně 20X20 cm).

(3)

Motorové vozidlo se smí vléci jen tehdy, má-li v pořádku řízení a jestliže je řízeno řidičem, který splňuje podmínky ustanovení § 3 odst. 1 a § 4 odst. 2. U motorového vozidla vlečeného na laně musí být kromě toho účinné brzdy. Řidiči vlečeného a vlečného vozidla jsou povinni předem dohodnout způsob dorozumívání během jízdy. Ustanovení tohoto odstavce neplatí, je-li motorové vozidlo vlečeno pomocí zvláštního zařízení (vyprošťovací podvozek, jeřáb apod.).

(4)

Za snížené viditelnosti musí být u vlečeného vozidla rozsvíceno stanovené osvětlení. Při poruše tohoto osvětlení musí být vozidlo osvětleno na straně ke středu vozovky vpředu bílým neoslňujícím světlem a vzadu alespoň jedním červeným světlem; tato světla musí být dobře viditelná a nesmějí být umístěna dále než 40 cm od bočního obrysu vozidla. U vlečného vozidla musí být i za nesnížené viditelnosti rozsvícena tlumená světla.

(5)

Vlečení více než jednoho motorového vozidla nebo motorového vozidla s přívěsem je zakázáno. Smí se však vléci motorové vozidlo s návěsem. Za motorovým vozidlem s přívěsem se nesmí vléci jiné motorové vozidlo. Motorové vozidlo vlečené pomoci zvláštního zařízení a autobus se smějí vléci jen bez přepravovaných osob; nákladní automobil bez osob přepravovaných na jeho ložném prostoru. Motocykl bez postranního vozíku se nesmí vléci nebo užít jako vlečné vozidlo.

§ 27

Omezení jízdy některých druhů vozidel

(1)

V období od 15. dubna do 30. září je na silnicích označených jako silnice I. třídy (č. D 40a a č. D 40b) nebo jako dálková silnice pro mezinárodní provoz (č. D 41) zakázána jízda motorovým vozidlům o celkové hmotnosti vyšší než 3500 kg a zvláštním motorovým vozidlům

-

v poslední pracovní den před dnem pracovního klidu v době od 15 do 21 hodin,

-

v první den pracovního klidu v době od 7 do 11 hodin a

-

v poslední den pracovního klidu v době od 15 do 21 hodin.

(2)

Vyžaduje-li to plynulost silničního provozu (v rekreačním zimním provozu apod.), může být zakázána jízda na určitých silnicích nebo jejich úsecích pro vozidla určitého druhu a na stanovenou dobu dopravní značkou č. B 12 doplněnou popřípadě dodatkovou tabulkou s vhodným nápisem.

(3)

Zákaz jízdy podle ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na autobusy, vozidla ozbrojených sil, ozbrojených sborů a na vozidla užitá k nezbytné zemědělské sezónní přepravě nebo k nakládce a vykládce železničních vagónů, jakož i při živelní pohromě.

(4)

K užívání jednonápravových kultivačních traktorů, motorových dopravních vozíků i ručních motorových vozíků v silničním provozu, s výjimkou účelových komunikací, je provozovatel povinen si vyžádat povolení okresního dopravního inspektorátu Veřejné bezpečnosti, který stanoví podmínky nutné k zajištění plynulosti silničního provozu (trasy, dobu apod.).

(5)

Příslušník může na místě zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu přikázat směr jízdy, vyžaduje-li to zajištění plynulosti silničního provozu.

§ 28

Vozidla se zvláštními výstražnými znameními

(1)

Řidiči vozidel, kteří na sebe upozorňují zvláštními výstražnými znameními podle odstavce 2 (dále jen "vozidla s právem přednostní jízdy") nejsou povinni dodržovat ustanovení částí II, IV a VI této vyhlášky, vyžaduje-li to nezbytně plnění jejich zvláštních úkolů; tím nejsou zproštěni povinnosti dbát potřebné opatrnosti. To platí obdobně i pro skupiny vozidel doprovázených vpředu, a jde-li o více než tři vozidla, i vzadu, vozidlem ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru se zvláštními výstražnými znameními podle odstavce 2; u doprovázených vozidel musí být v takovém případě vždy rozsvícena tlumená světla.

(2)

Řidiči vozidel požární ochrany, zdravotnické a důlní záchranné služby, ozbrojených sil a ozbrojených sborů užívají při plnění zvláštních úkolů zvukového znamení s pronikavým tónem (sirénou) doplněného modrými světly; řidiči vozidel požární ochrany, pokud nejsou vybavena těmito výstražnými znameními, užívají zvukového znamení "Hoří" doplněného modrými nebo červenými světly.

(3)

Řidiči ostatních vozidel jsou povinni vozidlům s právem přednostní jízdy umožnit bezpečné projetí, zejména křižovatkou a jestliže je to nutné i zastavit vozidlo na takovém místě, aby jim nepřekáželi. Je-li modré světlo rozsvíceno na stojícím vozidle, jsou řidiči ostatních vozidel povinni podle okolností snížit rychlost jízdy a popřípadě i zastavit vozidlo.

(4)

Řidiči vozidel vybavených zvláštními výstražnými světly oranžové barvy smějí znamení těchto světel užívat jen tehdy, mohla-li by být jejich jízdou nebo pracovní činností ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu. Přitom nejsou povinni dodržovat ustanovení části II, IV a VI této vyhlášky, u kterých to není možné pro zvláštní povahu těchto vozidel. Tím nejsou zproštěni povinnosti dbát potřebné opatrnosti. Řidiči ostatních vozidel jsou v takovém případě povinni podle okolností snížit rychlost jízdy a popřípadě i zastavit vozidlo.

(5)

Ustanovení odstavce 4 platí obdobně pro skupiny (kolony) vozidel ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů doprovázené vpředu i vzadu vozidlem užívajícím uvedených zvláštních výstražných světel.

§ 29

Překážky silničního provozu

(1)

Řidič a každý, kdo způsobí na silnici překážku, je povinen ji neprodleně odstranit. Nemůže-li se ten, kdo překážku způsobil, postarat sám o její odstranění nebo neučiní-li tak, odstraní překážku organizace, které přísluší správa silnice. Je-li známo, kdo překážku způsobil, odstraní se překážka na jeho náklad.

(2)

Není-li možno překážku neprodleně odstranit, je povinen ten, kdo ji způsobil, označit ji tak, aby účastníci silničního provozu mohli překážku včas zpozorovat (červeným praporkem apod.); za snížené viditelnosti je povinen překážku označit červeným světlem. Jde-li o překážku vytvořenou motorovým vozidlem, které je povinně vybaveno výstražným trojúhelníkem nebo jiným rovnocenným zařízením, je řidič povinen ho užít. Ten, kdo překážku způsobil, musí to poté ohlásit příslušníkovi.

(3)

Vytvoří-li překážku silničního provozu vozidlo ponechané na místě, kde je zakázáno zastavení nebo stání anebo nepojízdné vozidlo, rozhodne o jejím odstranění podle okolností zejména s ohledem na situaci v silničním provozu příslušník, a to na náklad provozovatele vozidla.

(4)

Organizace, kterým přísluší správa silnice, se řídí při označování překážek trvalejší povahy ustanoveními této vyhlášky o dopravních značkách a dopravních zařízeních.

§ 30

Dopravní nehody

(1)

Účastníci dopravní nehody jsou povinni poskytnout podle svých schopností a možností první pomoc zraněné osobě, neprodleně přivolat odbornou pomoc a na požádání si navzájem prokázat svou totožnost.

(2)

Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen:

a)

neprodleně zastavit vozidlo;

b)

učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu na místě dopravní nehody; vyžadují-li to okolnosti, je oprávněn zastavovat jiná vozidla;

c)

umožnit obnovení silničního provozu, zejména veřejných prostředků hromadné přepravy osob;

d)

zdržet se požití alkoholického nápoje po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholického nápoje.

(3)

Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení, ke zranění nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiném majetku částku 1000 Kčs, jsou účastníci nehody povinni:

a)

neprodleně ohlásit dopravní nehodu příslušníkovi;

b)

setrvat na místě až do příchodu příslušníka nebo se na místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci anebo ohlášení dopravní nehody;

c)

zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření, zejména přemístění vozidel; musí-li se však situace vzniklá dopravní nehodou změnit, zejména jestliže je to nutné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby anebo k obnovení provozu veřejných prostředků hromadné přepravy osob, je nutno vyznačit situaci i stopy.

(4)

Poškození silnice nebo obecně prospěšného zařízení, k němuž došlo při dopravní nehodě, jsou její účastníci povinni vždy neprodleně ohlásit příslušníkovi.

ČÁST III

PŘEPRAVA OSOB A NÁKLADU (§ 31-36)

§ 31

Přeprava osob

(1)

Přepravované osoby nesmějí svým chováním ohrozit bezpečnost silničního provozu, zejména tím, že by omezovaly řidiče v bezpečném ovládání vozidla, setrvávaly na místech, kde by byly ohroženy, vyhazovaly předměty na silnici apod. Řidič nesmí připustit, aby byl překročen povolený počet přepravovaných osob a podle svých možností ani to, aby přepravované osoby porušily povinnosti pro ně stanovené (připoutat se bezpečnostními pásy, užít ochranné přilby apod.).

(2)

V motorovém vozidle a v přívěsu určeném pro přepravu osob, v osobním dodávkovém automobilu a v postranním vozíku motocyklu se smějí na místech k tomu určených přepravovat osoby až do přípustné užitečné hmotnosti; počet osob starších 12 let však nesmí převyšovat počet povolených míst. Osoba mladší 12 let se nesmí přepravovat na předním sedadle.

(3)

Ustanovení odstavce 2 platí i pro přepravu osob v kabině pro řidiče nákladního nebo dodávkového automobilu anebo zvláštního motorového vozidla; v kabině zvláštního motorového vozidla však smějí být přepravovány jen osoby starší 15 let.

(4)

V dodávkovém automobilu o užitečné hmotnosti do 900 kg se smějí v prostoru pro náklad přepravovat nejvýše 4 osoby starší 15 let; přitom nesmí být ohrožena jejich bezpečnost.

(5)

Na ložném prostoru nákladního nebo dodávkového automobilu o přípustné užitečné hmotnosti nad 900 kg se smí bez povolení přepravovat nejvýše 6 osob starších 15 let určených k naložení nebo složení nákladu; přitom nesmí být ohrožena jejich bezpečnost. Taková přeprava je zakázána na jiných než shora uvedených motorových vozidlech a na sklápěcích automobilech.

(6)

Na jiných přívěsech, než které jsou určeny pro přepravu osob, je přeprava osob, s výjimkou ustanovení § 34, zakázána.

(7)

Na druhém sedadle motocyklu se smí přepravovat osoba starší 7 let, a to jen tehdy, je-li motocykl vybaven odpovídajícími opěrami pro nohy a byla-li při schválení technické způsobilosti motocyklu taková přeprava povolena. Boční posed spolujezdce není dovolen.

§ 32

Přeprava osob autobusy, trolejbusy a tramvajemi

(1)

Cestující veřejného prostředku hromadné přepravy osob je povinen chovat se při čekání, nastupování, za jízdy a při vystupování tak, aby neohrožoval bezpečnost nebo plynulost silničního provozu; zejména nesmí v zastávce bez nástupního ostrůvku vstupovat do vozovky, pokud veřejný prostředek hromadné přepravy osob nezastaví; přitom je povinen uposlechnout pokynů pracovníka dopravního podniku. Vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby cestující na pokyn tohoto pracovníka vystoupili nebo nastoupili mimo zastávku a přitom vstoupili do vozovky, je tento pracovník oprávněn zastavovat jiná vozidla.

(2)

Řidič veřejného prostředku hromadné přepravy osob se nesmí za jízdy bavit s jinými osobami, jíst, pít a kouřit, rozjíždět se před uzavřením dveří a otevírat dveře před zastavením vozidla ani vpouštět cestující do kabiny nebo prostoru vyhrazeného pro řidiče.

(3)

Ustanovení odstavců 1 a 2 platí přiměřeně i pro nepravidelnou přepravu osob veřejnými prostředky hromadné přepravy osob a autobusy neveřejné, tj. závodové a podobné přepravy osob. Na dodržování těchto ustanovení přepravovanými osobami je povinna dbát osoba k tomu určená.

(4)

Podrobnosti o přepravě osob veřejnými prostředky hromadné přepravy osob, zejména povinnosti i práva jejich řidičů a průvodčích, upravují zvláštní předpisy. 6

(5)

Zastávky veřejného prostředku hromadné přepravy osob lze zřídit jen tam, kde to neohrožuje bezpečnost a plynulost silničního provozu; ke zřízení zastávky je třeba souhlasu okresního dopravního inspektorátu Veřejné bezpečnosti. Podrobnosti upravují zvláštní předpisy.

§ 33

Hromadná přeprava osob na nákladním nebo dodávkovém automobilu

(1)

Na ložném prostoru nákladního nebo dodávkového automobilu o užitečné hmotnosti vyšší než 900 kg je dovoleno přepravovat více než 6 osob na základě povolení okresního národního výboru, jestliže je to nezbytně nutné ke splnění hospodářských úkolů a nelze-li užít vozidla určeného k přepravě osob. Okresní národní výbor vydává povolení pro jednotlivou přepravu nebo na určitou dobu, nejdéle však na dobu 6 měsíců. Povolení musí mít řidič u sebe. Na dálnici a silnici pro motorová vozidla se taková přeprava nepovoluje.

(2)

K přepravě se smí užít jen automobilu, jehož technickou způsobilost přezkoušel okresní dopravní inspektorát Veřejné bezpečnosti a neuplynulo-li od přezkoušení více než 6 měsíců. Automobil smí řídit jen řidič starší 21 let, který má v řízení takového vozidla nejméně dvouletou praxi.

(3)

Počet přepravovaných osob nesmí překročit u dodávkového automobilu o užitečné hmotnosti

od 900 do 1500 kg 10 osob;

u nákladního automobilu o užitečné hmotnosti

od 1501 do 2500 kg 15 osob,

od 2501 do 5000 kg 20 osob,

od 5001 do 7000 kg 30 osob,

od 7001 kg 40 osob.

Osoby mladší 15 let je dovoleno přepravovat jen tehdy, jsou-li doprovázeny osobou starší 18 let.

(4)

Automobil musí být opatřen sedadly s opěradlem připevněným k vozidlu, přičemž jeho stěny musí být dostatečně vysoké, aby osoby za jízdy nevypadly, a pokud nejde o automobil se skříňovou karosérií, i napjatou plachtou.

(5)

Přepravované osoby nesmějí za jízdy stát, vyklánět se ani vyhazovat nebo nechat vyčnívat předměty z vozidla; za to odpovídá osoba, kterou určí provozovatel vozidla z přepravovaných osob.

(6)

Rychlost jízdy nákladního nebo dodávkového automobilu hromadně přepravujícího osoby nesmí překročit 60 km za hodinu. Další podmínky pro hromadnou přepravu osob mohou být stanoveny v povolení vydaném okresním národním výborem.

(7)

Ustanovení odstavců 1 a 6 neplatí pro hromadnou přepravu osob nákladním nebo dodávkovým automobilem požární ochrany při plnění jejích úkolů, automobilem plnícím výcvikové úkoly Svazu pro spolupráci s armádou a pro přepravu osob při živelní pohromě. Na nákladní a dodávkové automobily přepravující příslušníky ozbrojených sil, ozbrojených sborů a Lidových milicí se nevztahují ustanovení odstavců 1 až 4 a 6.

§ 34

Přeprava osob na nákladním přívěsu traktoru

(1)

Na ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru je dovoleno přepravovat osoby jen na pracoviště a zpět, jestliže je to nezbytně nutné k plnění hospodářských úkolů. K přepravě se nesmí užít nákladního dvoukolového přívěsu a takového sklápěcího přívěsu, který nemá vyklápěcí korbu pevně zajištěnou svorníky.

(2)

Při přepravě osob podle odstavce 1 musí být dodrženy tyto podmínky:

a)

k traktoru smí být připojen jen jeden přívěs;

b)

přívěs musí být vybaven průběžnou brzdou obsluhovanou řidičem;

c)

traktor smí řídit jen řidič starší 21 let, který má nejméně dvouletou praxi v řízení traktoru;

d)

počet přepravovaných osob nesmí být vyšší než 15; osoby mladší 15 let je dovoleno přepravovat jen tehdy, jsou-li doprovázeny osobou starší 18 let;

e)

přepravované osoby jsou povinny sedět na sedadlech připevněných k ložné ploše přívěsu, přičemž stěny přívěsu musí být dostatečně vysoké, aby osoby za jízdy nevypadly nebo musí sedět na podlaze přívěsu; přepravované osoby se nesmějí za jízdy vyklánět ani vyhazovat nebo nechat vyčnívat předměty z přívěsu;

f)

rychlost jízdy nesmí překročit 20 km za hodinu.

§ 35

Přeprava nákladu

(1)

Při přepravě nákladu nesmí být překročena užitečná hmotnost vozidla, zatížení náprav a přípustné rozměry stanovené pro vozidlo včetně nákladu. Náklad musí být na vozidle řádně umístěn a upevněn, aby neohrožoval bezpečnost a plynulost silničního provozu, neznečišťoval nebo nepoškozoval silnici, nezpůsoboval nadměrný hluk, neznečišťoval ovzduší a nezakrýval stanovené osvětlení, odrazky, poznávací značky vozidla a vyznačení nejvyšší povolené rychlosti; to platí i pro zařízení sloužící k upevnění a ochraně nákladu (plachta, řetězy, lana apod.). Předměty, které lze snadno přehlédnout (jednotlivé tyče, roury apod.), nesmějí po straně vyčnívat.

(2)

Přečnívá-li náklad vozidlo vpředu nebo vzadu více než o 1 m nebo přečnívá-li náklad do strany u motorového vozidla vnější okraj obrysových světel více než 40 cm a u nemotorového jeho okraj více než o 40 cm, musí být přečnívající konec nákladu označen červeným praporkem o rozměrech nejméně 30X30 cm; za snížené viditelnosti vpředu neoslňujícím bílým světlem a bílou odrazkou a vzadu červeným světlem a červenou odrazkou. Odrazky nesmějí být trojúhelníkového tvaru a smějí být umístěny nejvýše 1,20 m nad rovinou vozovky.

(3)

Povinnost označit náklad přečnívající vozidlo do strany za nesnížené viditelnosti podle odstavce 2 neplatí pro vozidla přepravující zemědělské výrobky; za snížené viditelnosti se užije světla nebo odrazek.

(4)

Při přepravě zvířat nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče nebo osob přepravovaných ve vozidle ani bezpečnost silničního provozu.

(5)

Nakládání a skládání nákladu na silnici je dovoleno jen tehdy, nelze-li to bez zvláštních obtíží provést mimo silnici (ve dvoře, v průjezdu apod.). Složení a naložení nákladu musí být provedeno co nejrychleji a tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu. Není-li možno složený náklad neprodleně odstranit ze silnice, platí ustanovení o překážkách silničního provozu.

(6)

Podrobnosti o přepravě nákladu upravují zvláštní předpisy. 7

§ 36

Přeprava nebezpečného nákladu

Při přepravě nebezpečného, například výbušného, snadno hořlavého nebo podobného nákladu platí ustanovení zvláštních předpisů. Vozidlo přepravující nebezpečný náklad musí být označeno tabulí s nápisem "Nebezpečný náklad" nebo tabulí se symbolem výbušného (č. O 4a) nebo snadno hořlavého materiálu (č. O 4b) anebo radioaktivního materiálu (č. O 4c); jde-li o trvalou přepravu, může být označení provedeno na vozidle.

ČÁST IV

ŘÍZENÍ A ÚPRAVA SILNIČNÍHO PROVOZU (§ 37-41)

§ 37

Dopravní značky a zařízení

(1)

V silničním provozu se užívají svislé dopravní značky (na tabulích), vodorovné dopravní značky (na vozovce a součástech silnice) a dopravní zařízení.

(2)

Svislé dopravní značky jsou:

a)

výstražné značky, které upozorňují na místa, kde účastníku silničního provozu hrozí nebezpečí a kde je proto povinen dbát zvýšené opatrnosti (č. A 1a až č. A 27);

b)

zákazové značky, které ukládají účastníku silničního provozu zákazy nebo omezení, jichž musí uposlechnout (č. B 1 až č. B 31);

c)

příkazové značky, které ukládají účastníku silničního provozu příkazy, jichž musí uposlechnout (č. C 1a až č. C 9);

d)

informativní značky, které dávají účastníku silničního provozu nutné informace nebo slouží jeho orientaci (č. D 1a až č. D 44);

e)

dodatkové tabulky, které zpřesňují, doplňují nebo omezují význam dopravní značky, pod kterou jsou umístěny (č. E 1 až č. E 8d);

f)

zvláštní značky, které upozorňují na zvláštní situaci, nebezpečí nebo místní úpravu (č. F 1 až č. F 5b).

(3)

Pokyny přenosných svislých dopravních značek mají přednost před pokyny trvalých svislých dopravních značek, pokud bezpečnost silničního provozu nevyžaduje, aby tyto byly dočasně zrušeny zakrytím.

(4)

Vodorovných dopravních značek (č. V 1a až č. V 14) se užívá buď ve spojení se svislými dopravními značkami (popřípadě s dopravními zařízeními), jejichž údaje zdůrazňují nebo upřesňují, anebo samostatně. Vodorovné dopravní značky jsou na vozovce vyznačeny barvou nebo jiným srozumitelným způsobem. Hřebů se užívá jen u přerušovaných čar v obci a k doplnění dopravní značky vyznačující okraj vozovky (č. V 4). Při přechodné úpravě se k vyznačení dočasně nutné změny užívá odchylných barev a popřípadě hřebů k zlepšení viditelnosti.

(5)

Dojde-li při změně místní úpravy silničního provozu výjimečně na přechodnou dobu ke změně svislých dopravních značek, mají pokyny těchto značek přednost před pokyny vodorovných dopravních značek.

(6)

Dopravními zařízeními jsou zejména:

a)

světelná signalizační zařízení se světelnými signály (č. S 1a až č. S 9g);

b)

výstražné a světelné majáčky označující ostrůvky ve vozovce, popřípadě překážky silničního provozu;

c)

vodící směrové sloupky;

d)

odrazové vodící značky vyznačující okraj silnice v barvě oranžové vpravo a v barvě bílé vlevo ve směru jízdy;

e)

dopravní kužele (č. Z 1);

f)

dopravní hlásky;

g)

zábrany pro označování uzavírek nebo překážek (č. Z 2a a č. Z 2b);

h)

bílo-(žluto)-černé pruhy označující trvalé překážky (č. Z 2c),

i)

vodící tabule (č. Z 3);

j)

směrovací desky (č. Z 4);

k)

výstražná přerušovaná oranžová světla umístěná na dopravních kuželích, dopravních hláskách, zábranách, směrových tabulích apod. upozorňující řidiče na nutnost zvýšené opatrnosti;

l)

odrazová zrcadla ke zlepšení viditelnosti vozidel projíždějících křižovatkou nebo jiným nebezpečným anebo nepřehledným místem;

m)

ochranná zábradlí, řetězy apod.

§ 38

Užívání dopravních značek a dopravních zařízení

(1)

V silničním provozu se smí užívat dopravních značek a dopravních zařízení jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Silniční provoz se v míře nezbytně nutné upraví, omezí nebo zastaví dopravními značkami a dopravními zařízeními, vyžadují-li to místní podmínky, stavba, údržba nebo ochrana silnice nebo jiný důležitý veřejný zájem (dále jen "místní úprava silničního provozu").

(2)

Zda, kde a jakých dopravních značek a dopravních zařízení se má užít a jaké místní úpravy silničního provozu mají být provedeny v jednotlivých případech, stanoví:

a)

okresní dopravní inspektorát Veřejné bezpečnosti, a to po projednání s příslušným národním výborem; jde-li o dopravní značky č. A 23, č. A 24, č. A 25a až č. A 25c a č. A 27 a značku č. C 2, má-li být umístěna před železničním přejezdem, po projednání s příslušným drážním správním orgánem. V Praze, Bratislavě, Brně a Ostravě to stanoví národní výbory se souhlasem příslušného dopravního inspektorátu Veřejné bezpečnosti;

b)

drážní správní orgán, jde-li o dopravní značky č. A 26a a č. A 26b po projednání s příslušným národním výborem, správcem pozemní komunikace a s příslušným dopravním inspektorátem Veřejné bezpečnosti;

c)

na dálnici ministerstvo vnitra České socialistické republiky nebo ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky, popřípadě federální ministerstvo vnitra po projednání s federálním ministerstvem dopravy;

d)

na účelových komunikacích uvnitř objektů organizace, které přísluší jejich správa, se souhlasem okresního dopravního inspektorátu Veřejné bezpečnosti.

(3)

Při stavbách a rekonstrukcích silnic v prováděném stavebním řízení a při povolování uzavírek a objížděk platí obdobně ustanovení odstavců 1 a 2.

(4)

Na práce na silnici, které nevyžadují ani částečného uzavření silnice, stačí upozornit na dobu nezbytně nutnou dopravní značkou č. A 15 nebo červeným praporkem a za snížené viditelnosti červeným nebo přerušovaným oranžovým světlem. Označit pracoviště je povinna organizace, která práce provádí.

(5)

Při rozhodování o povolení vyhrazeného parkoviště si národní výbor vyžádá souhlas okresního dopravního inspektorátu Veřejné bezpečnosti. Parkoviště je možno vyhradit jen pro dobu nezbytně nutnou (dny, hodiny).

(6)

Veškeré dopravní značky musí být prováděny podle vzorů uvedených v příloze. Stanovené tvary symbolů svislých dopravních značek se nesmějí nijak měnit; to však neplatí pro značky se symboly, které mohou být obráceny, a se symboly, číslicemi apod., které jsou uvedeny jen jako vzory. Podrobnosti o rozměrech, barvách a přesném provedení a umísťování dopravních značek, dopravních zařízení i světelných signalizačních zařízení upravuje zvláštní předpis.

(7)

Na dopravních značkách a na jejich sloupcích nebo na dopravních zařízeních je zakázáno umísťovat cokoliv, co nesouvisí se značkou nebo zařízením. V blízkosti silnice je zakázáno umísťovat předměty nebo zařízení, které by mohly vést k záměně s dopravní značkou nebo dopravním zařízením, které by je zakrývaly nebo svou úpravou zmenšovaly jejich význam anebo oslňovaly či rozptylovaly pozornost účastníka silničního provozu způsobem ohrožujícím bezpečnost tohoto provozu. Toto ustanovení nesmí být porušeno zejména při umísťování prostředků prostorové propagace při silnicích, k němuž udělují povolení příslušné orgány státní správy podle zvláštních předpisů.

(8)

Pro plnění některých úkolů, při nichž se musí užít silnice (při měření apod.), může příslušný dopravní inspektorát Veřejné bezpečnosti povolit k zajištění bezpečnosti pracovníků a k upozornění účastníků silničního provozu na použitá vozidla, přístroje apod. užívání přenosných dopravních značek, popřípadě dopravních zařízení (dopravní kužele apod.). Organizace, které přísluší správa silnice, smí užívat přenosných dopravních značek a dopravních zařízení bez povolení. Organizace, které přísluší péče o čistotu silnice, smí se souhlasem okresního dopravního inspektorátu Veřejné bezpečnosti užívat při občasném důkladném čištění vozovky přenosné dopravní značky č. B 29 s vyznačením doby její platnosti. V Praze, Bratislavě, Brně a Ostravě povolují užívání přenosných dopravních značek, popřípadě dopravních zařízení národní výbory. Přenosné dopravní značky a dopravní zařízení smějí být umísťovány jen na dobu nezbytně nutnou.

§ 39

Řízení provozu světelnými signály

(1)

Při řízení provozu na křižovatce se užívá světelných signálů tříbarevné soustavy s plnými kruhovými světly nebo se světly se směrovými šipkami (č. S 1a až č. S 3b apod.); směrové šipky ukazují, pro který směr je signál určen.

(2)

Při řízení provozu na křižovatce:

a)

signál s červeným světlem "Stůj!" znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před hranicí křižovatky;

b)

signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem "Pozor!" znamená pro řidiče povinnost připravit se k jízdě;

c)

signál se zeleným plným kruhovým světlem "Volno" znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě. Dodrží-li řidič ustanovení o odbočování, může přitom odbočit vpravo nebo vlevo. Řidič odbočující vlevo může být vyrozuměn o zastavení protijedoucích vozidel a tramvají jedoucích v obou směrech, kterým by jinak byl povinen dát přednost v jízdě, rozsvícením signálu pro opuštění křižovatky (č. S 4) umístěným v protilehlém rohu křižovatky;

d)

signál se žlutým světlem "Pozor!" znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před hranicí křižovatky. Je-li však řidič při rozsvícení tohoto světla již tak těsně u hranice křižovatky, že by před ní nemohl bezpečně vozidlo zastavit, smí pokračovat v jízdě;

e)

signál se zelenou směrovou šipkou nebo šipkami znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka nebo šipky ukazují. Směřuje-li zelená šipka vlevo, neplatí pro řidiče ustanovení § 15 odst. 4 o odbočování. Je-li signál doplněn současně svítícím žlutým světlem ve tvaru kráčejícího chodce (č. S 3c), upozorňuje toto světlo řidiče, že pojede do směru, v němž výjimečně křižuje přechod chodců ve volném směru.

(3)

Na znamení signálu doplňkové zelené šipky umístěného v úrovni signálu s červeným světlem a svítícího současně s červeným nebo žlutým světlem smí řidič jet jen ve směru, kterým šipka ukazuje. Přitom je povinen dát přednost v jízdě řidičům jedoucím ve volném směru a nesmí ohrozit chodce přecházející ve volném směru, kteří již vstoupili do vozovky.

(4)

Tam, kde se užívá světelného rychlostního signálu s proměnným signálním znakem (č. S 8a) nebo rychlostního signálu s více proměnnými signálními znaky (č. S 8b), označuje rozsvícená číslice rychlost v kilometrech za hodinu, při jejímž dodržení dojede řidič k dalšímu světelnému signálu se svítícím zeleným světlem.

(5)

Používá-li se týž jízdní pruh střídavě pro jeden i druhý směr jízdy, je provoz na tomto jízdním pruhu řízen světelným signálem pro zakázaný vjezd (č. S 5a) a signálem pro volný vjezd do jízdního pruhu (č. S 5b). Při změně svítí po dobu potřebnou k vyklizení signál pro zakázaný vjezd současně pro oba směry.

(6)

Při řízení provozu před přechodem pro chodce nebo před příjezdem ke křižovatce anebo před nepřehledným místem platí obdobně ustanovení odstavce 2. Na signál "Stůj!" popřípadě "Pozor!" je řidič povinen zastavit vozidlo před příčnou čarou souvislou (č. V 6a a č. V 6b) a tam, kde taková čára není, před světelným signálem.

(7)

Přerušované žluté světlo svítící na křižovatce při vypnutí světelných signálů nebo ve spojení s dopravní značkou č. C 2 apod. anebo samostatně na jiných nebezpečných místech upozorňuje řidiče na nutnost zvýšené opatrnosti. Svítí-li toto světlo na křižovatce, nejde o křižovatku s řízeným provozem.

(8)

Při řízení provozu při částečných uzavírkách silnice, při práci na silnici nebo z jiných důvodů se užívá přenosných signálních zařízení tříbarevné nebo dvoubarevné soustavy s plnými kruhovými světly. Ustanovení odstavce 2 pak platí obdobně. Na znamení signálu "Stůj!", popřípadě "Pozor!" je řidič povinen zastavit vozidlo před světelným signálem.

(9)

Ve zvláštních případech, například k zabezpečení vjezdu tramvají na silnici se užívá červeného nepřerušovaného světla, jemuž předchází žluté nepřerušované světlo; řidič je povinen zastavit vozidlo před příčnou čarou souvislou (č. V 6a a č. V 6b) a tam, kde taková čára není, před světelným signálem.

(10)

Dvěma přerušovanými červenými světly umístěnými vedle sebe se zabezpečuje vjezd na silnici pro vozidla požární ochrany; řidič je povinen zastavit vozidlo před tímto světelným signálem.

(11)

Pro chodce se užívá signálů dvoubarevné soustavy:

a)

signál s červeným světlem ve tvaru stojícího chodce (č. S 6a) "Stůj!" znamená pro chodce, že nesmí vstupovat do vozovky; smí však dokončit přecházení na druhou stranu vozovky nebo na ostrůvek ve vozovce;

b)

signál se zeleným světlem ve tvaru kráčejícího chodce (č. S 6b) "Volno" znamená pro chodce, že může přecházet. Přerušované zelené světlo tohoto signálu upozorňuje chodce, že zelené světlo zakrátko zhasne.

(12)

Tam, kde jsou zvláštní světelné signály pro chodce vybaveny tlačítkem, smí chodec po stisknutí tlačítka vstoupit do vozovky teprve na znamení signálu "Volno".

(13)

Jsou-li na stezkách pro cyklisty zřízeny zvláštní světelné signály (č. S 7a, č. S 7b a č. S 7c), platí obdobně ustanovení odstavce 2. To platí i tehdy, je-li červené, žluté a zelené kruhové světlo doplněno jen bílou tabulkou s vyobrazením jízdního kola.

(14)

Jsou-li zřízeny zvláštní signály pro tramvaje, pak jejich význam pro řidiče tramvají vyplývá z toho, která světla jsou rozsvícena (č. S 9a až S 9g). Těchto signálů se může užít i na jízdních pruzích vyhrazených pro autobusy nebo trolejbusy městské hromadné přepravy osob.

§ 40

Řízení provozu pokyny příslušníků

(1)

Provoz řídí příslušník ve stejnokroji změnou postoje a pokyny paží; přitom zpravidla užívá směrovku, kterou drží v pravé ruce. Jeho pokyny znamenají pro řidiče i chodce:

a)

"Stůj!" pro směr, ke kterému stojí příslušník čelem nebo zády; řidič je přitom povinen zastavit vozidlo před hranicí křižovatky;

b)

"Pozor!" vztyčí-li příslušník paži nebo užívá-li směrovky, vztyčí-li předloktí pravé paže. Řidič jedoucí ze směru, pro který byl provoz předtím zastaven, je povinen se připravit k jízdě a řidič jedoucí ve směru předtím volném, je povinen zastavit vozidlo před hranicí křižovatky. Je-li však řidič již tak těsně u hranice křižovatky, že by před ní nemohl bezpečně zastavit vozidlo, smí pokračovat v jízdě;

c)

"Volno" pro směr, ke kterému stojí bokem; řidič přitom pokračuje v jízdě. Dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo;

d)

má-li příslušník pravou paži předpaženou a levou upaženu, znamená to "Stůj!" pro řidiče přijíždějící směrem k zádům a pravému boku příslušníka a "Volno" pro řidiče přijíždějící směrem k levému boku příslušníka. Řidičům přijíždějícím směrem k čelu příslušníka je dovoleno jen odbočovat vpravo. Chodci smějí přecházet vozovku jen za zády příslušníka.

(2)

Při pokynech "Stůj" a "Volno" může příslušník upažit obě nebo jednu paži; obě paže může připažit, postačí-li k řízení provozu postoj. To neplatí pro pokyn uvedený v odstavci 1 písm. d ).

(3)

Příslušník může při řízení provozu dávat kromě pokynů uvedených v odstavci 1 i jiné potřebné pokyny ("Zrychlit jízdu!" krčením upažené paže přes střed těla, "Zpomalit jízdu!" kýváním upažené paže nahoru a dolů apod.). K zdůraznění svého pokynu může příslušník užít znamení píšťalkou.

(4)

Ustanovení odstavců 1 až 3 platí i při řízení provozu orgánem vojenské pořádkové služby.

§ 41

Oprávnění k zastavování vozidel

(1)

Zastavovat vozidla smějí jen:

a)

příslušníci ve stejnokroji;

b)

vojáci Pohraniční stráže ve stejnokroji v blízkosti státních hranic;

c)

členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti;

d)

orgány vojenské pořádkové služby;

e)

jiné osoby, pro které toto oprávnění vyplývá z ustanovení této vyhlášky (§ 21 odst. 2 písm. d), § 30 odst. 2 písm. b), § 32 odst. 1, § 43 odst. 4, čl. 3 odst. 7 přílohy) a osoby přibrané k zajištění bezpečnosti silničního provozu nebo některých jízdních úkonů, jestliže to je nezbytně nutné.

(2)

Znamení k zastavení vozidla dávají osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) vztyčením paže nebo zastavovacím terčem (č.Z 5a); za snížené viditelnosti dávají znamení k zastavení vozidla červeným světlem, kterým pohybují v horním půlkruhu. Z jedoucího vozidla dávají toto znamení kýváním upažené paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem, popřípadě rozsvícením světelného nápisu "STOP" umístěného na vozidle. Pro pracovníky dráhy platí při zastavování vozidel ustanovení § 21 odst. 2 písm. d). Jiné osoby uvedené v odstavci 1 písm.e) dávají znamení k zastavení vozidla vztyčenou paží; smějí však též užívat zvláštního zastavovacího terče (č.Z b). Při trhacích pracích v kamenolomech apod. se užívá červeného praporku.

(3)

Znamení k zastavení vozidla se musí dávat včas a zřetelně s ohledem na okolnosti silničního provozu tak, aby řidič mohl bezpečně zastavit vozidlo a aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.

ČÁST V

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO NĚKTERÉ ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU (§ 42-47)

§ 42

Chodci

(1)

Chodec je povinen chodit po chodníku, a to vpravo; kde není chodník, je povinen chodit po levé krajnici. Plynulost silničního provozu nesmějí chodci omezovat zejména tím, že bezdůvodně vytvářejí skupiny. Jiní účastníci silničního provozu nesmějí chodníku užívat, pokud v této vyhlášce není stanoveno jinak.

(2)

Chodec, který nese předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku nebo na krajnici, je povinen, nebrání-li tomu zvláštní okolnosti, jít při levém okraji vozovky. Osoba, která se pohybuje pomocí ručního vozíku pro tělesně postižené osoby, smí užívat chodníku, krajnice nebo vozovky; jde-li o ruční vozík s pomocným motorkem, nesmí jeho rychlost při jízdě po chodníku překročit 4 km za hodinu.

(3)

Kde není chodník ani krajnice nebo je-li chodník nebo krajnice neschůdná, je chodec povinen jít, pokud tím není ohrožena jeho bezpečnost a nebrání-li tomu zvláštní okolnosti, co nejblíže při levém okraji vozovky. Osoba, která se pohybuje pomocí ručního vozíku s pomocným motorkem pro tělesně postižené osoby, je však vždy povinna jet při pravém okraji vozovky.

(4)

Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe, pokud tím, zejména za snížené viditelnosti nebo za zvýšeného provozu, neohrozí nebo neomezí silniční provoz.

(5)

Je-li v blízkosti křižovatka s provozem řízeným světelnými signály nebo přechod se světelnými signály pro chodce, smějí chodci přecházet jen po přechodu. Je-li v blízkosti nadchod nebo podchod, jsou chodci povinni je užívat. Dopravní značkou č. C 9 může být chodcům i v jiných případech přikázáno, aby užili přechodu, nadchodu nebo podchodu.

(6)

Na vyznačeném přechodu pro chodce je chodec povinen přecházet v pravé polovině. Mimo vyznačené přechody smí přecházet vozovku jen kolmo ke směru silničního provozu. Před vstupem do vozovky je povinen se přesvědčit, zejména s ohledem na překážku, která mu popřípadě brání v rozhledu, zda tak může učinit bez nebezpečí. Jakmile chodec vstoupí do vozovky, nesmí se tam bezdůvodně zdržovat nebo zastavovat. Chodec nesmí vstupovat do vozovky, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na vozovce, je povinen jim uvolnit cestu.

(7)

Chodci, kteří přecházejí na vyznačených přechodech, jsou povinni, vyžaduje-li to hustota a plynulost provozu jedoucích vozidel, brát ohled na řidiče přijíždějících vozidel zejména tím, že nepřecházejí jednotlivě, ale ve skupinách. To platí též, přecházejí-li chodci na křižovatce po nevyznačeném přechodu, vůči řidičům odbočujícím na silnici, po které chodci přecházejí. V jiných případech smějí chodci přecházet vozovku jen s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel, a tak, aby řidiče těchto vozidel nedonutili ke změně směru nebo rychlosti jízdy.

(8)

Pro chodce platí přiměřeně i ustanovení o železničních přejezdech ( § 21) a dopravních nehodách ( § 30).

(9)

Ustanovení odstavců 1 až 8, pokud z nich nevyplývá jinak, platí i pro osobu, která vede psa, tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro nemocné nebo tělesně postižené osoby nebo ruční vozík s celkovou šířkou menší než 60 cm.

(10)

Osoby pracující na silnici nejsou povinny dodržovat ta ustanovení, u nichž to není možné pro povahu jejich práce, a jsou-li zřetelně označeny.

§ 43

Pochodující útvary

(1)

Pochodující útvar (útvar ozbrojených sil, pohřební průvod apod.) musí být za snížené viditelnosti označen vpředu po obou stranách neoslňujícím bílým světlem a vzadu rovněž po obou stranách červeným světlem.

(2)

Za dodržování ustanovení odstavce 1 a ustanovení uvedených v § 47 věta třetí odpovídá vedoucí pochodujícího útvaru.

(3)

Organizovaná skupina školní mládeže smí jít nanejvýše ve dvojstupech a musí být doprovázena osobou starší 15 let, která je dostatečně způsobilá, aby na skupinu řádně dohlížela. Vozovky smí skupina užít jen tehdy, nemůže-li jít po chodníku nebo po levé krajnici. Musí-li užít vozovky, řídí se skupina též ustanoveními odstavců 1 a 2. Jiné skupiny školní mládeže nebo dětí nepodléhajících školní docházce se řídí ustanoveními pro chodce.

(4)

Osoba, která doprovází organizovanou skupinu školní mládeže nebo skupinu dětí nepodléhajících povinné školní docházce, je oprávněna při přecházení vozovky zastavovat vozidla.

§ 44

Jízda na jízdním kole

(1)

Cyklista je povinen jet nebo vést jízdní kolo při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí jízdní kolo vést i po chodníku a mimo obec smí k jízdě nebo vedení kola užívat i pravé krajnice.

(2)

Cyklisté smějí jet nebo mohou vést jízdní kolo jen jednotlivě za sebou. Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, jet v těsné blízkosti za motorovým vozidlem, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné osoby. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech. Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte s pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 18 let vézt osobu mladší 7 let.

(3)

Osoby mladší 10 let smějí na silnici (s výjimkou polních a lesních cest) jezdit na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let, která je dostatečně způsobilá, aby na ně řádně dohlížela. Tím není dotčena zákonná odpovědnost za nezletilé děti.

(4)

U jízdního kola se smí užívat přívěsného vozíku, který není širší než 80 cm, má vzadu odrazku červené barvy a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti koncové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen tímto světlem.

§ 45

Jízda s potahovými vozidly a ručními vozíky

(1)

Vozkou smí být jen osoba starší 15 let. Vedle potahového vozidla smí jít vozka jen po pravé straně. Před opuštěním vozidla je povinen vozidlo zabrzdit, uvolnit vnitřní postraňky a na svahu založit kola.

(2)

Osoba tlačící nebo táhnoucí ruční vozík o celkové šířce větší než 60 cm je povinna jít při pravém kraji vozovky a mimo obec smí užívat také pravé krajnice, nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci.

(3)

Na silnicích označených jako silnice I. třídy (č. D 40a a č. D 40b) nebo jako dálková silnice pro mezinárodní provoz (č. D 41) je v době od 23 do 4 hodin zakázána jízda s potahovými vozidly a ručními vozíky uvedenými v předchozím odstavci.

§ 46

Jízda na zvířatech a vedení a hnaní zvířat

(1)

Na silnici s výjimkou polních a lesních cest smí jet na zvířeti jen jezdec starší 15 let. Je povinen jet při pravém okraji vozovky; mimo obec smí užívat také pravé krajnice, nejsou-li tím ohrožováni nebo omezováni chodci. Jezdci na zvířatech smějí jet jen jednotlivě za sebou; přitom smějí vést jen jedno zvíře.

(2)

Zvířata se smějí vést jen tehdy, jsou-li k sobě spřežena, a to nejvíce po dvou. Na silnici se smějí zvířata hnát jen tak, aby silniční provoz nebyl ohrožován a aby byl co nejméně omezován. Zvířata musí být doprovázena potřebným počtem průvodců starších 15 let.

(3)

Od soumraku do svítání je zakázáno užívat k jízdě na zvířatech a k vedení a hnaní zvířat silnic označených jako silnice I. třídy nebo II. třídy (č. D 40a, č. D 40b a č. D 40c) anebo jako dálková silnice pro mezinárodní provoz (č. D 41). Jinde musí být jezdec označen na levé straně neoslňujícím bílým světlem. Útvar jezdců se musí označit obdobně jako pochodující útvar. Průvodce vedených a hnaných zvířat musí být označen neoslňujícím bílým světlem.

(4)

Je zakázáno pobíhání domácích zvířat po silnici.

§ 47

Společné ustanovení

Pokud z ustanovení této části nevyplývá něco jiného, platí pro jízdu na jízdním kole, s potahovými vozidly a ručními vozíky i pro jízdu na zvířatech a pro vedení a hnaní zvířat přiměřeně ustanovení části II a IV této vyhlášky. Pro jízdu na jízdním kole však neplatí ustanovení § 27 odst. 1. Pro pochodující útvary platí přiměřeně ustanovení § 8 až 11, § 13 až 17, § 19 až 21 a § 28 až 30 a části IV této vyhlášky.

ČÁST VI

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PROVOZU NA DÁLNICÍCH A SILNICÍCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA (§ 48-51)

§ 48

Základní ustanovení

Pro účely této vyhlášky se dálnicí rozumí silnice označená dopravní značkou č. D 15a. Silnicí pro motorová vozidla se rozumí silnice označená dopravní značkou č. D 16a. Ustanovení o provozu na dálnicích platí i pro silnice pro motorová vozidla, pokud není stanoveno jinak.

§ 49

Užívání dálnice

(1)

Na dálnici je dovolen provoz jen motorovým vozidlům s konstrukční rychlostí 50 km za hodinu a vyšší, je-li pro ně tato rychlost povolena. Řidičům na dálnici je zakázáno:

a)

zastavení a stání s vozidlem jinde než na místech vyznačených jako parkoviště. Při nouzovém stání ( § 20 odst. 5 ) je řidič povinen stát na krajnici a jen není-li to možné, na vozovce.Vždy je povinen takové vozidlo označit jako překážku silničního provozu; jde-li o motorové vozidlo povinně vybavené výstražným trojúhelníkem nebo jiným rovnocenným zařízením, je řidič povinen trojúhelník nebo zařízení umístit ve vzdálenosti nejméně 100 m za vozidlem. Řidič je povinen takové vozidlo urychleně odstranit nebo učinit opatření k jeho odstranění;nebude-li vozidlo odstraněno nejpozději za 3 hodiny, odstraní je organizace, které přísluší správa dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, a to na náklad provozovatele vozidla;

b)

otáčení, couvání a vjíždění na střední dělící pás včetně míst, kde je pás přerušen.

(2)

Zjistí-li řidič během jízdy na vozidle nebo nákladu závadu, pro kterou nemůže dosáhnout na rovině rychlosti nejméně 50 km za hodinu, musí dálnici opustit na nejbližším výjezdu z ní; silnici pro motorová vozidla musí opustit na nejbližším výjezdu z této silnice nebo nejbližší křižovatce.

(3)

Vlečení motorového vozidla je dovoleno jen tehdy, jestliže je to nutné k odstranění nepojízdného vozidla z dálnice; řidič musí s vlečeným vozidlem dálnici opustit na nejbližším výjezdu z dálnice a silnici pro motorová vozidla na nejbližším výjezdu z této silnice nebo na nejbližší křižovatce.

(4)

V období od 15. dubna do 30. září je na dálnici zakázán provoz motorovým vozidlům o celkové hmotnosti vyšší než 3500 kg - s výjimkou autobusů - v poslední pracovní den před dnem pracovního klidu v době od 15 do 21 hodin, v první den pracovního klidu v době od 7 do 11 hodin a v poslední den pracovního klidu v době od 15 do 21 hodin.

§ 50

Vjíždění na dálnici a vyjíždění z ní

(1)

Řidič smí na dálnici vjíždět a z dálnice vyjíždět jen na místech k tomu určených.

(2)

Při vjíždění na dálnici je řidič povinen dát přednost v jízdě vozidlům, která jedou po dálnici.

(3)

Při vyjíždění z dálnice je řidič povinen se včas zařadit do jízdního pruhu, který odpovídá výjezdu z dálnice, a co nejdříve vjet na zvláštní jízdní pruh určený pro vyjíždění z dálnice (odbočovací pruh).

§ 51

Platnost ostatních ustanovení vyhlášky pro provoz na dálnici

Není-li v této části stanoveno jinak, platí pro provoz na dálnici a silnici pro motorová vozidla ostatní ustanovení této vyhlášky.

ČÁST V II

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 52-56)

§ 52

Pořádání podniků na silnici

(1)

Hry a sport na silnici je možno provozovat pouze na základě zvláštního povolení.

(2)

K pořádání závodů, soutěží a obdobných podniků na silnici, kterými by mohla být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu, uděluje povolení okresní dopravní inspektorát Veřejné bezpečnosti, nepřesahuje-li podnik jeho obvod, jinak krajský dopravní inspektorát Veřejné bezpečnosti příslušný podle místa, kde podnik začíná, a to vždy po předchozím projednání s příslušnými národními výbory. Ve zvláště závažných případech může povolení udělit ministerstvo vnitra České socialistické republiky nebo ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky, popřípadě federální ministerstvo vnitra; jde-li o dálnici, uděluje se povolení po projednání s federálním ministerstvem dopravy. V povolení musí být stanoveny podmínky pro zajištění bezpečnosti silničního provozu.

(3)

V žádosti o povolení podniku uvedeného v odstavci 1 musí být uveden zejména účel a doba konání podniku, návrh trasy s výchozím a cílovým místem, počet účastníků, odpovědný vedoucí a způsob zajištění pořadatelské služby.

(4)

Má-li být při pořádání podniku povolena uzavírka nebo objížďka, platí obdobně ustanovení § 38 odst. 3.

(5)

Způsob zabezpečení motoristických a podobných podniků stanoví zvláštní předpis.

§ 53

Platnost vyhlášky pro některé druhy vozidel

Není-li v této vyhlášce stanoveno jinak, ustanovení platná

a)

pro motorová vozidla se vztahují též na trolejbusy, na motorové dopravní vozíky i ruční motorové vozíky a na zvláštní motorová vozidla;

b)

pro přívěsy se vztahují též na návěsy;

c)

pro motocykly se vztahují též na skútry, mopedy a jízdní kola s pomocným motorkem.

§ 54

Výjimky

(1)

Výjimku z této vyhlášky může v jednotlivých případech nebo pro jednotlivé skupiny případů anebo pro určitou silnici povolit příslušný dopravní inspektorát Veřejné bezpečnosti, popřípadě ministerstvo vnitra České socialistické republiky nebo ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky. Výjimku celostátního rozsahu povoluje federální ministerstvo vnitra. Je-li nutno povolení výjimky uvést ve všeobecnou známost, učiní se tak způsobem odpovídajícím rozsahu povolené výjimky.

(2)

Výjimky z místní úpravy silničního provozu povoluje ten orgán, který místní úpravu stanovil; je-li tímto orgánem dopravní inspektorát Veřejné bezpečnosti, rozhoduje po předchozím projednání s příslušným národním výborem a je-li jím národní výbor, rozhoduje po předchozím souhlasu příslušného dopravního inspektorátu Veřejné bezpečnosti.

(3)

Výjimku, která je v silničním provozu okamžitě třeba, může povolit také příslušník na místě samém.

(4)

Povolených výjimek se smí užívat jen v míře nezbytně nutné, s ohledem na okolnosti a ostatní účastníky silničního provozu.

(5)

O povolování zvláštního užívání silnice, zejména přepravy zvláště těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují stanovenou míru, platí zvláštní předpisy.

(6)

Zvláštního označení vozidel č. O 2a a č. O 2b smějí užívat jen osoby, které je obdrží od příslušné organizace Svazu invalidů. Řidiči vozidel s označením č. O 2a nemusí v jednotlivých případech dodržovat zákaz stání vyplývající ze značky č. B 29, jestliže je to naléhavě nutné, a to jen na dobu nezbytně potřebnou a nedojde-li tím k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. K výjimkám trvalé povahy musí být vyžádáno povolení podle odstavce 1, popřípadě 2. O zřizování vyhrazených parkovišť pro tyto osoby platí ustanovení § 38 odst. 5.

§ 55

Přechodné a zrušovací ustanovení

(1)

Dopravní značky a dopravní zařízení nově stanovené v této vyhlášce musí být zavedeny postupně podle dopravního významu silnic nejpozději do 31. prosince 1979. Do té doby současně platí dopravní značky a dopravní zařízení v dosavadní úpravě.

(2)

Zrušují se:

a)

vyhláška ministerstva vnitra č. 80/1966 Sb., o pravidlech silničního provozu, ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 42/1971 Sb. včetně přílohy;

b)

rozhodnutí ministra vnitra Československé socialistické republiky ze dne 19. listopadu 1969 čj. Sv-2434/40-69 registrované v částce 46 Sbírky zákonů, ročník 1969.

§ 56

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.

První náměstek ministra:

genmjr. Ing. Hanuliak v. r.

Příloha k vyhlášce č. 100/1975 Sb. (Díl II.)

Díl II .

 

Význam dopravních značek a dopravních zařízení

 

ČÁST I

Svislé dopravní značky

 

Čl. 1

Obecné ustanovení

 

Význam svislých značek zpravidla vyplývá ze skupiny, do které jsou zařazeny, z jejich názvu, symbolu apod.

 

Čl. 2

Výstražné značky

 

(1) K značkám č. A 2a a č. A 2b a k tabulce č. E 1 nebo č. E 4:

Následují-li za sebou více než dvě zatáčky, je umístěna pod značkou "Dvojitá zatáčka, první vpravo" (č. A 2a) nebo "Dvojitá zatáčka, první vlevo" (č. A 2b) dodatková tabulka "Celkový počet zatáček" (č. E 1), ne níž je vyznačen skutečný počet zatáček; je-li však zatáček více než čtyři, užívá se dodatkové tabulky "Délka úseku v kilometrech" (č. E 4).

(2) K značce č. A 3 a k tabulce č. E 2a:

Značka "Křižovatka" (č. A 3) upozorňuje na křižovatku, kde není přednost v jízdě upravena dopravními značkami. V obcích se zpravidla tyto křižovatky neoznačují. Na zvláštní tvar křižovatky upozorňuje řidiče dodatková tabulka "Tvar křižovatky" (č. E 2a).

(3) K značce č. A 4 a k tabulce č. E 2b:

Značka "Křižovatka s vedlejší silnicí" (č. A 4) upozorňuje mimo obec na křižovatku, kde je na vedlejší silnici umístěna značka "Dej přednost v jízdě!" (č. C 1a) nebo "Stůj, dej přednost v jízdě!" (č. C 2). Na zvláštní tvar křižovatky a na přednost, která na ní platí, upozorňuje řidiče dodatková tabulka "Tvar křižovatky s vyznačením předností v jízdě" (č. E 2b).

(4) K značkám č. A 3 a č. A 4 a k tabulce č. E 2d:

Každá křižovatka je označena samostatně; na dodatkové tabulce je proto vyznačen jen tvar jedné křižovatky. Je-li nutno vyznačit dvě křižovatky následující těsně za sebou, je umístěna pod značkou č. A 4 dodatková tabulka "Dvě křižovatky s vyznačením přednosti v jízdě" (č. E 2d). Obdobné tabulky se může užít i pod značkou č. A 3.

(5) K značkám č. A 5a a č. A 5b a k tabulce č. E 4:

Značka "nebezpečné klesání" (č. A 5a) upozorňuje na místo, kde klesání silnice přesahuje 10% nebo kde místní podmínky činí klesání nebezpečným (tam, kde se nachází železniční přejezd apod.). V každém případě je vyznačen skutečný sklon (8%, 12% apod.). To platí obdobně i pro značku "Nebezpečné stoupání" (č. A 5b). Je-li to nutné, užívá se dodatková tabulka "Délka úseku v kilometrech" (č. E 4).

(6) K značkám č. A 6a a č. A 6b:

Na místo, kde je zúžena vozovka, kde se přibližuje tramvajová kolej k chodníku apod., upozorňuje podle povahy případu značka "Zúžená vozovka (z obou stran)" (č. A 6a) nebo "Zúžená vozovka (z jedné strany)" (č. A 6b), jejíž symbol může být obrácen.

(7) K značce č. A 7 a k tabulce č. E 4:

Na místo, kde se na vozovce nachází příčná stružka nebo hrbol, upozorňuje značka "Nerovnost vozovky" (č. A 7). Úseky s nerovným povrchem vozovky se vyznačují touto značkou s dodatkovou tabulko "Délka úseku v kilometrech" (č. E 4).

(8) K značce č. A 8:

Pod značkou "Nebezpečí smyku" (č. A 8) může být umístěna dodatková tabulka s nápisem "Za mokra" apod.

(9) K značce č. A 9:

Značka "Provoz v obou směrech" (č. A 9) upozorňuje na úsek silnice, kde na rozdíl od předcházejícího úseku jde v příslušné části vozovky o dočasný nebo trvalý provoz v obou směrech; na konci takového úseku se užívá značky "Jednosměrný provoz" (č. D 4b). Značky se užívá i při ukončení směrově rozdělené silnice, zejména dálnice nebo silnice pro motorová vozidla.

(10) K značce č. A 10:

Značka "Světelné signály" (č. A 10) upozorňuje řidiče na místo, kde je provoz řízeni světelnými signály, které by jinak neočekával, zejména tam, kde nejsou viditelné z dostatečné vzdálenosti. Mimo obec je umístěna před každou křižovatkou, kde je provoz řízen světelnými signály a zejména tam, kde je jimi (při částečných uzavírkách apod.) řízen provoz mimo křižovatku.

(11) K značce č. A 11:

Značka "Pozor, přechod pro chodce" (č. A 11) upozorňuje tam, kde je to nutné, zejména mimo obce, řidiče předem na přechod pro chodce.

(12) K značce č. A 15:

Značka "Práce na silnici" (č. A 15) upozorňuje na jakékoli práce na silnici, popřípadě jejich součástech, pokud by mohly ohrozit bezpečnost účastníků silničního provozu nebo osob pracujících na silnici. Značka může být umístěna i na pracovním stroji uzavírajícím pohybující se pracovní kolonu.

(13) K značce č. A 16:

Značka "Boční vítr" (č. A 16) upozorňuje řidiče na úsek silnice, kde prudký boční vítr může ohrozit bezpečnost silničního provozu.

(14) K značce č. A 19:

Značka "Cyklisté" (č. A 19) upozorňuje na blízkost místa, kde cyklisté vjíždějí na vozovku nebo ji přejíždějí.

(15) K značce č. A 20:

Značka "Letadla" (č. A 20) upozorňuje na místo, kde přes silnici v malé výšce přelétávají startující nebo přistávající letadla.

(16) K značce č. A 21:

Značka "Tunel" (č. A 21) upozorňuje na blízkost tunelu i podjezdu, na který je vzhledem k okolnostem nutno předem upozornit.

(17) K značce č. A 22 a k tabulce č. E 6:

Značka "Jiné nebezpečí" (č. A 22) upozorňuje na jiná nebezpečná místa než na ta, která je možno vyznačit zvláštní značkou. Druh nebezpečí je vyznačen na tabulce pod značkou vhodným symbolem např. "Nebezpečná krajnice" (č. E 6) nebo stručným nápisem ("Převoz - 300m" apod.).

(18) K výstražným značkám s tabulkou č. E 3a:

Jestliže je to nutné, může být před každou výstražnou značkou umístěna značka předběžná; pak se udává pod příslušnou značkou dodatkové tabulky "Vzdálenost v metrech" (č. E 3a) udávající vzdálenost k nebezpečnému místu.

(19) K výstražným značkám s tabulkou č. E 4:

Tvoří-li nebezpečné místo delší úsek (s nebezpečným klesáním, zúženou vozovkou, nebezpečím smyku, zvěře apod.) je umístěna pod příslušnou značkou dodatková tabulka "Délka úseku v kilometrech" (č. E 4).

(20) K značkám č. A 23 až č. A 27:

Výstraha před železničním přejezdem je zdůrazněna značkami "Návěstní deska" (č. A 25a až č. A 25c) umístěnými ve vzdálenosti 240 m, 160 m a 80 m před železničním přejezdem. Nad značkou č. A 25a je umístěna značka "Železniční přejezd se závorami" (č. a 23) nebo "Železniční přejezd bez závor" (č. A 24). Je-li vzdálenost mezi dvěma železničními přejezdy kratší než 240m, je před druhým přejezdem umístěna značka č. A 23 nebo č. A 24 nad značkou č. A 25b a je-li tato vzdálenost kratší než 160 m, nad značkou č. A 25c; je-li tato vzdálenost kratší než 80 m, užívá se značky č. A 25c, nad kterou je pod značkou č. A 23 nebo č A 24 umístěna dodatková tabulka "Vzdálenost v metrech" (č. E 3a) udávající vzdálenost přejezdu. Byla-li by vzdálenost mezi označením dvou přejezdů kratší než 30 m, je značka pro oba přejezdy společná; jde-li o železniční přejezdy bez závor, je pod značkou č. A 24 umístěna dodatková tabulka s nápisem "2x". Pro označení železničního přejezdu na odbočující silnici se užívá dodatkové tabulky "Směrová šipka" (č. E 7a nebo č. E 7b) umístěné nad značkami č. A 25a až č. A 25c. Nachází-li se však přejezd na silnici menšího významu, označuje se jen na této silnici a je-li jeho vzdálenost od křižovatky menší než 80 m, užívá se i zde dodatkové tabulky č. E 3a udávající vzdálenost železničního přejezdu. Pro označení železničního přejezdu, kde je nutno upozornit na nedostatečný rozhled na železniční trať, zejména kde silnice svírá se železniční tratí ostrý úhel, je možno užít nad značkou č. A 25c dodatkové tabulky s vyznačením tvaru křížení silnice se železniční tratí. Železniční přejezd bez závor je označen též značkou "Výstražný kříž pro železniční přejezd bez závor jednokolejný" (č. A 26a) nebo "Výstražný kříž pro železniční přejezd bez závor vícekolejný" (č. A 26b), která je umístěna těsně před železničním přejezdem bez závor. Značkou "Vlečkový přejezd" (č. A 27) jsou označeny přejezdy, které nejsou opatřeny závorami, ani označeny značkou č. A 26a nebo č. A 26b; u těchto přejezdů se neužívá značek č. A 25a až č. A 25c.

 

Čl. 3

Zákazové značky

 

(1) K značkám č. B 1 a č. B 2

Pod značkou "Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)" (č. B 1) může být umístěna dodatková tabulka s nápisem "Vyhrazeno pro hry dětí", "Vyhrazeno pro sáňkování" apod. Značky č. B 1 s dodatkovou tabulkou s nápisem "Vyhrazeno pro chodce" se užívá tam, kde je celá vozovka vyhrazena pro chodce. Výjimky ze zákazu podle značky č. B 1 jsou vždy uvedeny jen na dodatkové tabulce. Značky "zákaz vjezdu všech vozidel" (č. B 2) se užívá i uvnitř křižovatek.

(2) K zákazovým značkám s tabulkou "Pro zásobování vjezd povolen" nebo "Dopravní obsluze vjezd povolen":

Je-li pod některou ze značek zakazujících vjezd, zejména pod značkou "Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)" (č. B 1) umístěna dodatková tabulka s nápisem "Pro zásobování vjezd povolen", je vjezd povolen vozidlům, která zde zajišťují zásobování podniků nebo opravárenské, údržbářské a podobné služby. Tam, kde se užije dodatkové tabulky s nápisem "Dopravní obsluze vjezd povolen", je vjezd povolen vozidlům, která zde zajišťují zásobování podniků nebo opravárenské, údržbářské a podobné služby a taxislužbu a dále i vozidlům, jejichž provozovatelé zde mají trvalé bydliště, sídlo nebo garáž a vozidlům osob tělesně postižených s označením č. O 2a. Nápis může být v obou případech doplněn uvedením doby, po kterou je vjezd povolen.

(3) K značce č. B 4:

Značka "Zákaz vjezdu nákladních automobilů" (č. B 4) platí i pro speciální automobily postavené na strojových spodcích nákladních automobilů nebo autobusů; neplatí však pro speciální obytné automobily.

(4) K značce č. B 6:

Značka "Zákaz vjezdu traktorů" (č. B 6) platí i jednonápravové kultivační traktory, pro samojízdné sklizňové zemědělské a lesnické stroje a pojízdné pracovní stroje.

(5) K značce č. B 10:

Značka "Zákaz vjezdu ručních vozíků" (č. B 10) zakazuje vjezd ručním vozíkům o celkové šířce větší než 60 cm.

(6) K značce č. B 12:

Značky "Zákaz vjezdu vyznačených vozidel" (č. B 12) se užívá, je-li nutno stanovit zákaz vjezdu vozidel více druhů; tyto druhy vozidel jsou vyznačeny symboly užitými na značkách č. B 4 až č. B 10 a mají pak obdobný význam. Obdobné značky se užije, jde-li jen o zákaz vjezdu dvou druhů vozidel.

(7) K značce č. B 13 a k tabulce s nápisem "Jediné vozidlo .....t":

Pro značku "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez" (č. B 13) rozhoduje u souprav vozidel součet okamžitých hmotností všech vozidel soupravy. Na zákaz je možno upozornit na předcházející křižovatce značkou "Návěst před křižovatkou" (č. D 31c, popřípadě č. D 31f) se symbolem značky č. B 13. Je-li značka č. B 13 doplněna tabulkou s nápisem "Jediné vozidlo .....t", smí na most vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoliv však údaj na tabulce; řidič je povinen zajistit, aby na most nevjížděla současně ze žádného směru jiná vozidla; za tím účelem je popřípadě oprávněn zastavovat jiná vozidla.

(8) Pro značku "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžité zatížení na nápravu přesahuje vyznačenou mez" (č. B 14) se zatížením na nápravu rozumí statické zatížení vozovky nápravou.

(9) K značce č. B 15:

Pro značku "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez" (č. B 15) je rozhodující okamžitá šířka včetně nákladu. Na zákaz je možno upozornit na předcházející křižovatce značkou obdobnou značce "Návěst před křižovatkou" (č. D 31c, popřípadě č. D 31f), avšak se symbolem značky č. B 15.

(10) K značce č. B 16:

Pro značku "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez" (č. B 16) je rozhodující okamžitá výška včetně nákladu. Značka se umísťuje i nad samotným podjezdem nad středem příslušného jízdního pásu. Umísťuje se i před železničními přejezdy elektrizovaných tratí. Na zákaz je možno upozornit na předcházející křižovatce značkou "Návěst před křižovatkou" (č. D 31f, popřípadě č. D 31c) se symbolem značky č. B 16.

(11) K značce č. B 17:

Pro značku "Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez" (č. B 17) je rozhodující okamžitá délka včetně nákladů. Na zákaz je možno upozornit na předcházející křižovatce značkou "Návěst před křižovatkou" (č. D 31c, popřípadě č. D 31f) se symbolem značky č. B 17.

(12) K značce č. B 18:

Značka "Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad! (č. B 18) zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím výbušný, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad, jehož množství a popřípadě bližší povaha je určena na dodatkové tabulce.

(13) K značce č. B 19:

Značka "Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody" (č. B 19) zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné materiály anebo jiné materiály, které by mohly způsobit znečištění vody, jejichž množství a popřípadě i povaha je určena na dodatkové tabulce.

(14) K značce č. B 20a:

Značka "Omezená rychlost" (č. B 20a) zakazuje řidiči překročit hranici rychlosti uvedenou v km za hodinu na značce.

(15) K značce č. B 21a:

Značka "Zákaz předjíždění" (č. B 21a) zakazuje řidiči předjíždět motorové vozidlo s výjimkou motocyklu bez postranního vozíku. Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka s nápisem "Předjíždět traktory dovoleno" apod.

(16) K značce č. B 22a:

Značka "Zákaz předjíždění pro nákladní automobily" (č. B 22a) zakazuje řidiči nákladního automobilu o celkové hmotnosti vyšší než 3 500 kg předjíždět motorové vozidlo s výjimkou motocyklu bez postranního vozíku.

(17) K značkám č. B 4, č. B 12, č. B 20a a č. B 22a s nápisem "3,5 t" apod. nebo s tabulkou č. E 5:

Na značce "Zákaz vjezdu nákladních automobilů" (č. B 4), "Zákaz vjezdu vyznačených vozidel" (č. B 12), "Omezená rychlost" (č. B 20a) a "Zákaz předjíždění pro nákladní automobily" (č. B 22a) může být ve spodní části značky, není-li tím narušena čitelnost symbolu, omezena nápisem "3,5 t" apod. platnost značky jen na vozidla vyznačená na značce, jejichž celková hmotnost přesahuje údaj na značce; jestliže je to však vhodnější, užívá se dodatkové tabulky "Celková hmotnost v tunách" (č. E 5). U souprav vozidel rozhoduje součet celkových hmotností všech vozidel soupravy. Na značce nebo na dodatkové tabulce může být vyznačena i doba, po kterou zákaz platí.

(18) K značce č. B 23a a k tabulce č. E 4:

Pod značkou "Zákaz zvukových výstražných znamení " (č. B 23a) se může umístit dodatková tabulka "Délka úseku v kilometrech" (č. E 4) udávající délku úseku, pro který zákaz platí.

(19) K značce č. B 26:

Užije-li se na zúženém místě značky "Přednost protijedoucích vozidel" (č. B 26), užívá se na opačné straně značky "Přednost před protijedoucími vozidly" (č. D 7).

(20) K značce č. B 27:

U značky "Celní úřad" (č B 27) je uveden pod nápisem "Clo" překlad v řeči sousedního státu.

(21) K značkám č. B 28 a č. B 29 a k tabulkám č. E 8a, č. E 8b a č. E 8c:

Na značce "Zákaz zastavení" (č. B 28) a "Zákaz stání" (č. B 29) mohou být ve spodní části, není-li tím narušena čitelnost symbolu, vyznačeny nápisy omezující zákaz na určité hodiny nebo dny v týdnu anebo měsíce nebo vyjímající ze zákazu určité druhy vozidel; jestliže je to však vhodnější, užívá se dodatkové tabulky. Jsou-li zákazy omezeny jen na určitou dobu, pak mimo tuto dobu neplatí, dodrží-li se jinak platná ustanovení vyhlášky.

Je-li nutné vyznačit úsek, v němž platí zákaz nebo omezení vyjádřené značkami č. B 28 nebo č. B 29, je začátek úseku vyznačen dodatkovou tabulkou "Začátek úseku, pro který značka platí " (č. E 8a) a konec úseku dodatkovou tabulkou "Konec úseku, pro který značka platí" (č. E 8c); tam, kde je to třeba, se může užít i dodatkové tabulky "Průběh úseku, pro který značka platí" (č. E 8b).

(22) K značce č. B 31:

Značka "jiný zákaz" (č. B 31) stanoví jiný zákaz než ten, který je možno vyznačit zvláštní značkou; zákaz je vyjádřen stručným nápisem na značce ("Nakládání a skládání zakázáno" apod.). Užije-li se nápisu "Průjezd zakázán", nesmí řidič projet označeným úsekem v plynulé jízdě, může tam vjet, pokud jízdu přeruší (za účelem naložení nebo složení nákladu apod.).

Je-li nutno vyznačit délku úseku, v němž jiný zákaz platí, užívá se obdobně ustanovení odstavce 21.

 

Čl. 4

Příkazové značky

 

(1) K značkám č. C 1a a č. C 2:

Značka "Dej přednost v jízdě!" (č. C 1a) nebo "Stůj, dej přednost v jízdě!" (č. C 2) označuje vedlejší silnici tam, kde je přednost v jízdě na křižovatce upravena dopravními značkami; popřípadě se užívá uvnitř větších a složitějších křižovatek. Značky se užívá i pro řidiče tramvaje tam, kde se rozhodne v sporných případech, že musí dávat přednost v jízdě ostatním vozidlům, a to popřípadě s dodatkovou tabulkou s vhodným nápisem ("Souběžně jedoucím vozidlům" apod.), nebo i tam, kde je nutno řidiči tramvaje připomenout, že vjíždí na silnici z místa ležícího mimo silnici.

(2) K značce č. C 2:

Značky "Stůj, dej přednost v jízdě!" (č. C 2) se užívá, vyžadují-li místní podmínky, zejména nedostatečný rozhled, aby se řidiči uložila povinnost zastavit vozidlo. Značky se užívá i před železničními přejezdy tam, kde je nutno uložit řidiči povinnost zastavení vozidla.

(3) K značkám č. C 1a a č. C 2 s tabulkou č. E 2b nebo č. E 2c:

Značka "Dej přednost v jízdě!" (č. C 1a) a "Stůj, dej přednost v jízdě!" (č. C 2) je doplněna, je-li nutno řidiče upozornit na zvláštní tvar křižovatky a jaká přednost na ní platí, dodatkovou tabulkou "Tvar křižovatky s vyznačením přednosti v jízdě (č. E 2b). Dodatkové tabulky č. E 2c se užívá tam, kde situace vyžaduje, aby řidič byl upozorněn na křižovatku se silnicí směrově rozdělenou (dělicím pásem nebo pásy apod.).

(4) K značce č. C 1b:

Značky "Dej přednost v jízdě tramvaji!" (č. C 1b) se užívá, byla-li by s ohledem na místní podmínky přednost v jízdě mezi tramvají a ostatními vozidly sporná a je-li nutno dát přednost v jízdě tramvaji. Značky se užívá i tam, kde je nutno řidičům připomenout jejich povinnost dát tramvajím přednost v jízdě podle pravidel (tramvaji odbočující vpravo apod.) a popřípadě i tam, kde situace vyžaduje, aby se přednost v jízdě odchylně od pravidel (při vyjíždění na silnici apod.) změnila ve prospěch tramvaje.

(5) K značce č. C 3:

Značka "Křižovatka s kruhovým objezdem" (č. C 3) nemá jiný význam, než přikázaný směr jízdy křižovatkou, tzn., že řidič jedoucí po kruhovém objezdu je povinen dávat přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím do okruhu zprava. Je-li nutno řidiče upozornit na zvláštní tvar této křižovatky, umístí se pod značkou dodatková tabulka "Tvar křižovatky" (č. E 2a).

(6) K značkám č. C 4a až č. C 4f:

Značky "Přikázaný směr jízdy" (č. C 4a až č. C 4f) se užívá k označení stanoveného nebo místní úpravou změněného směru jízdy, zejména při řazení před křižovatkou. Dvou značek umístěných vedle sebe (značky č. C 4a a č. C 4b nebo č. C 4a a č. C 4c apod.) se užívá tam, kde jde o dva jízdní pruhy a pokud značky nejsou umístěny nad vozovkou. Značek č. C 4d, č. C 4e a č. C 4f se jako samostatných užívá jen pro jeden jízdní pruh.

(7) K značkám č. C 5a a č. C 5b:

Značky "Přikázaný směr objíždějí" (č. C 5a a č. C 5b) se užívá tam, kde je řidič povinen objíždět ostrůvek nebo překážku jen ve směru vyznačeném šipkou.

(8) K značce č. C 6a a k tabulce č. E 4:

Pod značkou "Nejnižší dovolená rychlost" (č. C 6a) je popřípadě umístěna dodatková tabulka "Délka úseku v kilometrech" (č. E 4) vyznačující délku úseku, pro který příkaz platí. Je-li nutno stanovit dolní i horní hranici rychlosti jízdy, užívá se současně i značky "Omezená rychlost" (č. B 20a).

(9) K značce č. C 7:

Tam, kde je určen pro chodce značkou "Stezka pro chodce" (č. C 7) vymezený pruh nebo stezka, jsou chodci a osoby jim na roveň postavené povinni jich užívat. Užívat jich smí i cyklista vedoucí jízdní kolo a osoba, která se pohybuje pomocí vozíku pro tělesně postižené osoby; jde-li o ruční vozík s pomocným motorkem, nesmí pak jeho rychlost při jízdě překročit 4 km za hodinu. Jiným účastníkům silničního provozu je užívání vymezeného pruhu nebo stezky zakázáno.

(10) K značce č. C 8:

Tam, kde je určen značkou "Stezka pro cyklisty" (č. C 8) vymezený pruh nebo stezka pro cyklisty, je cyklista povinen jich užívat. Chodci a osoby jim na roveň postavené jich mohou užívat, neohrozí-li provoz cyklistů. Jiným účastníkům silničního provozu je užívání vymezeného pruhu nebo stezky zakázáno.

(11) K značce č. C 9 a k tabulce č. E 7a a č. E 7b:

Značka "Jiný příkaz" (č. C 9) stanoví jiný příkaz než ten, který je možno vyjádřit zvláštní značkou; příkaz je vyjádřen stručným nápisem na značce ("Přecházejte po přechodu", "Užijte podchodu", "Užijte stezky pro chodce", "Přejděte na druhou stranu" apod.). Užije-li se značky k upozornění na blízkost přechodu, nadchodu nebo podchodu, kterých jsou chodci povinni užívat, je pod značkou umístěna dodatková tabulka "Směrová šipka" (č. E 7a nebo č. E 7b); šipku je popřípadě možno vyznačit ve spodní části samotné značky. Jestliže je to nutné, umístí se pod značkou č. C 9 dodatková tabulka, na které se uvede obdobně jako na značce č. E 4 nebo vhodným nápisem úsek, pro který značka platí.

 

Čl. 5

K značkám zákazovým i příkazovým

 

Značky č. B 1 až č. B 31 a č. C 1a až č. C 9:

(1) Zákaz, omezení nebo příkaz vyjádřený těmito značkami končí na nejbližší křižovatce, pokud se neužije značky s dodatkovou tabulkou "Konec úseku, pro který značka platí" (č. E 8c).

(2) Je-li umístěna zákazová nebo příkazová značka nad vozovkou, platí zákaz nebo příkaz jen pro jízdní pruh, nad kterým je značka umístěna.

(3) K značkám s tabulkou č. E 3a nebo č. E 3b:

Jestliže je to nutné, může být před každou zákazovou nebo příkazovou značkou umístěna na nejbližší předcházející křižovatce značka předběžná; pak se pod příslušnou značkou užívá dodatkové tabulky "Vzdálenost v metrech" (č. E 3a) udávající vzdálenost k místu, kde zákaz, omezení nebo příkaz začíná. Na tabulce mohou být uvedeny další potřebné údaje (o objížďce apod.). U značek "Dej přednost v jízdě!" (č. C 1a) a "Stůj, dej přednost v jízdě!" (č. C 2) se jako předběžné vždy užívá jen značky č. C 1a, pod kterou je umístěna dodatková tabulka "Vzdálenost v metrech s nápisem STOP" (č. E 3b). Tam, kde se značky č. C 2 užije před železničním přejezdem, užívá se vždy i značky předběžné.

 

Čl. 6

Informativní značky

 

(1) K značce č. D 1a a k tabulce č. E 2b:

Značka "Hlavní silnice" (č. D 1a) označuje hlavní silnici. V obci tato značka upozorňuje řidiče na křižovatku, kde je na vedlejší silnici umístěna značka "Dej přednost v jízdě!" (č. c 1a) nebo "Stůj, dej přednost v jízdě!" (č. C 2). Na zvláštní tvar křižovatky a přednost v jízdě, která na ní platí, upozorňuje řidiče dodatková tabulka "Tvar křižovatky s vyznačením přednosti v jízdě" (č. E 2b). Ustanovení čl. 2 odst. 4 platí zde obdobně. Mimo obec informuje značka č. D 1a za křižovatkou řidiče o tom, že na nejbližší křižovatce má přednost v jízdě.

(2) K značce č. D 1b a k tabulce č. E 3a:

Značka "Konec hlavní silnice" (č. D 1b) informuje řidiče o tom, že na nejbližší křižovatce nemá již silnice přednost v jízdě. Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka "Vzdálenost v metrech" (č. E 3a) udávající vzdálenost ke křižovatce, kde přednost v jízdě již neplatí.

(3) K značkám č. D 2 a č. D 3:

Značka "Okruh" (č. D 2) jsou vyznačeny okruhy zřízené pro objíždění obcí nebo jejich částí. Je-li zřízeno více okruhů, označují se ve spodní části značky od středu obce postupně římskými číslicemi, počínaje I. Podpůrně se užívá i pruhů stejné barvy na sloupech nadzemního vedení. Značka "Změna směru okruhu" (č. D 3) upozorňuje na změnu směru okruhu. Na křižovatce, kde mají mít vozidla jedoucí po okruhu přednost v jízdě, je tato přednost upravena značkami.

(4) K značce č. D 4a a č. D 4b:

K označení jednosměrné silnice se podle místních podmínek užívá značky "Jednosměrný provoz" (č. D 4a), která je umístěna téměř rovnoběžně s podélnou osou silnice, nebo značky "Jednosměrný provoz" (č. D 4b), která je umístěna kolmo k této ose. Na opačné straně se užívá značky "Zákaz vjezdu všech vozidel" (č. B 2). Značky č. D 4b se užívá i tehdy, začíná-li po užití značky "Provoz v obou směrech" (č. A 9) v příslušné části vozovky opět provoz jen v jednom směru.

(5) K značce č. D 5 a k tabulce č. E 4:

Značka "Doporučená rychlost" (č. D 5) doporučuje řidičům, aby za normálních podmínek jeli v rozmezí rychlostí uvedených v číslicích na značce. Pod značkou je popřípadě umístěna dodatková tabulka, na které se uvede obdobně jako na značce č. E 4 délka úseku, pro který doporučení platí.

(6) K značce č. D 6:

Značka "Přechod pro chodce" (č. D 6) označuje přechod zejména tam, kde ho řidič nemůže očekávat; neužívá se proto na křižovatkách s provozem řízeným světelnými signály apod.

(7) K značkám č. D 9a a č. D 9b:

Značka "Slepá ulice" (č. D 9a) označuje ulici, kterou již nekřižuje další komunikace, kterou by bylo možno pokračovat v jízdě. Jako předběžné se užívá značky "Návěst před slepou ulicí" (č. D 9b).

(8) K značkám č. D 11b a č. D 11c:

Pod značkou "Vyhrazené parkoviště" (č. D 11b) je umístěna dodatková tabulka s názvem organizace nebo s jiným údajem, z kterého je patrno, pro koho je parkoviště vyhrazeno, a s uvedením doby, pro kterou je vyhrazené parkoviště povoleno; není-li na dodatkové tabulce uvedena doba, je parkoviště vyhrazeno na neomezenou dobu. Značky "Parkoviště vozidel taxislužby" (č. D 11c) se užívá s vhodným nápisem i v jiných případech vyhrazených parkovišť (pro vozidla záchranné= služby s nápisem "SANITA" apod.). Na značce může být vyznačena i státní poznávací značka vozidla nebo symbol osob tělesně postižených, pro které je parkoviště vyhrazeno. Mimo dobu vyznačenou na značce, popřípadě na dodatkové tabulce, smějí na vyznačeném místě řidiči jiných vozidel zastavit nebo stát i po dobu delší tří minut, dodrží-li jinak platná ustanovení vyhlášky. Na dodatkové tabulce může být vyznačen způsob stání obdobně podle ustanovení odstavce 10.

(9) K značkám č. D 11d a č. D 11e:

Tam, kde je umístěna značka "Parkoviště s parkovacím kotoučem" (č. D 11d), je řidič povinen při začátku stání kotouč ve vozidle viditelně umístit a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu nijak měnit. Kde je umístěna značka "Parkoviště s parkovacími hodinami" (č. D 11e), jde o placené parkoviště, kde doba stání je vyznačována parkovacími hodinami; řidič je povinen se řídit bližšími údaji na značce nebo na parkovacích hodinách. Na značkách č. D 11d a č. D 11e mohou být ve spodní části vyznačeny nápisy s údaji potřebnými pro způsoby stání; jestliže je to nutné, užívá se dodatkové tabulky se stručným nápisem.

(10) K značkám č. D 12a, č. D 12b a č. D 13a až č. D 13d:

Značky "Kolmé stání" (č. D 12a) nebo "Šikmé stání" (č. D 12b) se podle místních podmínek užívá k vyznačení těchto způsobů stání tak, jak jsou, či nejsou vyznačeny vodorovnými značkami na vozovce; k tomuto vyznačení je však možno užít i dodatkových tabulek se stejnými symboly pod značkou "Parkoviště" (č. D 11a). Obdobné značky se může užít i pro vyznačení podélného způsobu stání. Není-li na značkách pro parkoviště nebo na dodatkové tabulce vyznačen způsob stání, smí se stát jen podélně. Některé ze značek pro stání na chodníku (č. D 13a až č. D 13d) se užívá k vyznačení způsobu dovoleného stání na chodníku tak, jak je, či není vyznačen vzdornými značkami na vozovce; i k tomuto vyznačení je však možno užít dodatkových tabulek pod značkou "Parkoviště" (č. D 11a). Symbol způsobu stání může být na jednosměrné ulici obrácen tak, jak je tomu na vzoru značky č. D 12b. Motorovým vozidlům a jízdním soupravám o celkové hmotnosti vyšší než 3 500 kg a zvláštním motorovým vozidlům není dovoleno stání na chodníku ani tam, kde se užije některé ze značek č. D 13a až č. D 13d.

(11) K značkám č. D 11a až č. D 11e, č. D 12a, č. D 12b a č. D 13a až č. D 13d a k tabulkám č. E 8a až č. E 8c:

Na těchto značkách se může užít i vhodného symbolu vozidel, pro která je parkoviště určeno.

K vymezení prostoru parkoviště vyznačeného podle ustanovení odstavců 8, 9, a 10, pokud nevyplývá z počtu vozidel vyznačených na značce nebo na dodatkové tabulce a pokud není vymezen vodorovnými značkami, se užívá dodatkových tabulek "Začátek úseku, pro který značka platí" (č. E 8a) a "Konec úseku, pro který značka platí" (č. E 8c), popřípadě i značky "Průběh úseku, pro který značka platí" (č. E 8b).

(12) K značkám č. D 14a a č. D 14 b:

Značkami "Zóna s omezeným stáním" (č. D 14a) a "Konec zóny s omezeným stáním" (č. D 14b) se vyznačují zóny s časově nebo jinak omezeným stáním; řidič je povinen se řídit bližšími údaji ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce. Značka č. D 14b může být umístěna na rubu značky č. D 14a.

(13) K značkám č. D 15a a č. D 16a:

Značky "Dálnice" (č. D 15a) a "Silnice pro motorová vozidla" (č. D 16a) informují řidiče o tom, že od místa, kde je značka umístěna, platí zvláštní ustanovení o provozu na dálnicích nebo na silnicích vyhrazených pro provoz motorových vozidel. Je-li na silnici pro motorová vozidla výjimečně povolen vjezd z míst ležících mimo silnici, je umístěna pod značkou "Silnici pro motorová vozidla" (č. D 16a) dodatková tabulka s nápisem, který o tom řidiče informuje.

(14) K značkám č. D 15b a č. D 16b a k tabulce č. E 3a:

Značky "Konce dálnice" (č. D 15b) a "Konec silnici pro motorová vozidla" (č. D 16b) informují řidiče o tom, že od místa, kde je značka umístěna, přestávají platit zvláštní ustanovení o provozu na dálnicích nebo silnicích pro motorová vozidla. Značky č. D 15b nebo č. D 16b se užívá i jako předběžné s vyznačením vzdálenosti ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce "Vzdálenost v metrech" (č. E 3a).

(15) K značce č. D 17:

Značka "Jízdní pruh pro pomalá vozidla" (č. D 17) upozorňuje řidiče na zvláštní jízdní pruh určený pro motorová vozidla, která v takto vyznačeném úseku nedosáhnou vyšší rychlosti než 50 km za hodinu. Počet šipek na značce odpovídá počtu jízdních pruhů v daném směru. Na konci jízdního pruhu je umístěna značka "Snížení počtu jízdních pruhů " (č. D 19).

(16) K značce č. D 18:

Značka "Zvýšení počtu jízdních pruhů" (č. D 18) upozorňuje řidiče na zvýšení počtu jízdních pruhů. Je na ni vyznačen počet jízdních pruhů a na kolik jízdních pruhů se tento počet zvyšuje. Značky se užívá místo značky "Jízdní pruh pro pomalá vozidla" (č. D 17) na jiných silnicích než dálnicích a silnicích pro motorová vozidla, kde se nevyžaduje dosažení rychlosti 50 km za hodinu.

(17) K značce č. D 19 a k tabulce č. E 3a:

Značka "Snížení počtu jízdních pruhů" (č. D 19) upozorňuje řidiče na snížení počtu jízdních pruhů. Je na ní vyznačen počet jízdních pruhů a na kolik jízdních pruhů se tento počet snižuje. Značky se užívá i jako předběžné s vyznačením vzdálenosti ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce "Vzdálenost v metrech" (č. E 3a).

(18) K značkám č. D 20 až č. D 28:

Značky č. D 20 až č. D 28 poskytují informace o různých zařízeních, která mají význam pro účastníky silničního provozu.

(19) K značkám č. D 10 až č. D 14b a č. D 20 až č. D 28:

Ve spodní části informativní značky mohou být vyznačeny číslicí vzdálenosti příslušného zařízení apod., šipky ukazující směr jízdy k němu, vhodným symbolem druh vozidla, na které se značka vztahuje, popřípadě i jiné údaje. Jestliže je to však vhodnější, užívá se dodatkové tabulky s vhodným symbolem nebo se stručným nápisem (o době, po kterou je zařízení v provozu, s názvem servisu, hotelu nebo motelu apod.).

(20) K značkám č. D 29a, č. D 29b a č. D 29c:

Značka "Zastávka autobusu" (č. D 29a), "Zastávka tramvaje" (č. D 29b) nebo "Zastávka trolejbusu" (č. D 29c) upozorňuje řidiče tam, kde je to třeba, na tyto zastávky; značek se užívá zejména u zastávek bez nástupního ostrůvku. Ve spodní části značky může být číslicí vyznačena vzdálenost tramvaj i autobus nebo trolejbus i autobus, užívá se jedné značky s oběma symboly.

(21) K značce č. D 30a:

Značka "Křižovatková předzvěst" (č. D 30a) informuje řidiče o názvu nejbližší křižovatky. Ve spodní části značky je vyznačena vzdálenost ke křižovatce v metrech.

(22) K značce č. D 30b:

Na značce "Odbočovací předzvěst" (č. D 30b) je ve směru šipek uveden název dálkového cíle nebo cílů na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla a název dálkového cíle nebo cílů ležících na silnici ve směru výjezdu z nich, popřípadě pod nimi i název blízkých cílů; ve spodní části značky je vyznačena vzdálenost ke křižovatce v metrech. Značky se užívá podle stejných zásad i na jiných silnicích.

(23) K značkám č. D 31a až č. D 31f:

Značkou "Návěst před křižovatkou" (č. D 31a) jsou vyznačeny směry silnice na nejbližší křižovatce. Na značce "Návěst před křižovatkou" (č. D 31b) jsou před křižovatkou se silnicí pro motorová vozidla vyznačeny směry jízdy obdobně jako na značce č. D 31a. Obdobně značky s nápisem "BUS" v rámečku se užívá jako návěsti před křižovatkou se silnicí s jízdním pruhem nebo pruhy vyhrazenými pro trolejbusy nebo autobusy městské hromadné přepravy osob. Značky "Návěst před křižovatkou" (č. D 31c) se užívá jako návěsti k značce "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez" (č. B 13); jde-li o zákaz pro nákladní automobily, může se na značce užít i symbolu nákladního automobilu. Značky se užívá obdobně i v jiných případech (k upozornění na železniční přejezd se symbolem značky č. A 23 nebo č. A 24, k upozornění na zákaz vjezdu vozidel, jejichž celková šířka přesahuje vyznačenou mez se symbolem značky č. B 15 apod.). Značkou "Návěst před křižovatkou" (č. D 31d) jsou vyznačeny různé způsoby řazení před křižovatkou; užije-li se v obci, mohou být na značce vyznačeny názvy ulic, symbol okruhu apod. Značka "Návěst před křižovatkou" (č. D 31e) upozorňuje na křižovatku, kde z místní úpravy vyplývá zákaz odbočování vlevo. Značky v obdobném provedení se užívá i pro jiné podobné případy. Značky "Návěst před křižovatkou" (č. D 31f) se užívá jako návěsti k značce "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž celková výška přesahuje vyznačenou mez (č. B 16). Značky se může obdobně užít i v jiných případech (se symbolem značky č. B 13, č. B 15, č. B 17 apod.).

(24) K značkám č. D 31g a č. D 31h:

Značkou "Návěst před křižovatkou" (č. D 31g) je vyznačen směr dálnice nebo silnice pro motorová vozidla a směr výjezdu z nich na nejbližší křižovatce. Současně vyznačuje i počet řadících pruhů a způsob řazení před křižovatkou. Značkou "Návěst před křižovatkou" (č. D 31h) je vyznačen směr výjezdu z dálnice nebo ze silnice pro motorová vozidla na nejbližší křižovatce. Značky se podle stejných zásad užívá i na jiných silnicích. Na obou značkách je uveden dálkový cíl a popřípadě pod ním i blízký cíl; může být uvedena i vzdálenost v kilometrech k vyznačeným cílům.

(25) K značkám č. D 32a a č. D 32b:

Značka "Návěst před vyhrazeným jízdním pruhem" (č. D 32a) upozorňuje řidiče na jízdní pruh vyznačený na vozovce nápisem "BUS", vyhrazený pro trolejbusy nebo autobusy městské hromadné přepravy osob. Ve spodní části značky je popřípadě vyznačena doba, pro kterou je jízdní pruh vyhrazen. Vyhrazený jízdní pruh končí na nejbližší křižovatce, pokud se neužije značky "Konec vyhrazeného jízdního pruhu" (č. D 32b). Provedení značek odpovídá skutečné situaci. Řidič se řídí ustanovením § 9 odst. 4,5 a 6 vyhlášky.

(26) K značkám č. D 33a a č. D 33d"

Na značce "Směrová tabule" (č. D 33a až č. D 33d) je uveden dálkový cíl a na značce č. D 33b a č. D 33d pod ním popřípadě menším písmem i blízký cíl, v obou případech s udáním vzdálenosti v kilometrech a s číslem silnice v rámečku. Na silnici místního významu může být uveden na značce "Směrová tabule" jen blízký cíl. Této značky se může užívat i bez udání vzdálenosti v kilometrech a bez čísla silnice (v obci pro vyznačení jednotlivých částí obce apod.). Užije-li se dvou nebo více značek, mohou být vyznačeny na společné tabuli.

(27) K značkám č. D 34a a č. D 34b a č. D 35a a č. D 35b:

Značky "Směrová tabule pro příjezd k dálnici" (č. D 34a a č. D 34b) a "Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla" (č. D 35a a č. 35b) informují řidiče o příjezdech k těmto silnicím.

(28) K značkám č. D 36a a č. 36b:

Na značce "Směrová tabule pro odbočení" (č. D 36a a č. D 36b) je uveden dálkový cíl, popřípadě pod ním i blízký cíl, který leží na silnici ve směru výjezdu z dálnice nebo ze silnice pro motorová vozidla. Značka č. D 36b může udávat i vzdálenost v kilometrech k těmto cílům. Značka č. D 36a je umístěna na začátku jízdního pruhu určeného pro odbočování; značka č. D 36b je umístěna na začátku silnice určené k výjezdu.

(29) K značce č. D 37a:

Na značce "Dálková návěst" (č. D 37a) je před křižovatkou uveden ve směru šipek název dálkového cíle nebo cílů, popřípadě pod nimi i název blízkého cíle nebo cílů, s případným udáním vzdálenosti v kilometrech. Počet šipek na značce odpovídá počtu jízdních pruhů určených pro přímý směr.

(30) K značce č. D 37b:

Na značce "Dálková návěst" (č. D 37b) je ve směru šipky uveden název dálkového cíle nebo cílů, popřípadě pod nimi i název blízkého cíle nebo cílů s případným uvedením vzdálenosti v kilometrech. Značka potvrzuje řidiči správný směr jízdy za křižovatkou nebo po průjezdu obcí.

(31) K značkám č. D 38a a č. D 38b a k tabulce č. E 8d:

Značka "Směrová tabule pro vyznačení objížďky" (č. D 38a) informuje řidiče o směru objížďky na jejím začátku i v jejím průběhu. Jde-li o vyznačení objížďky pro nákladní automobily, je umístěna pod značkou dodatková tabulka "Druh vozidla" (č. E 8d) se symbolem nákladního automobilu. Dodatkové tabulky s vhodným symbolem se může užít i pro jiný druh vozidel. Značky "návěst před objížďkou" (č. D 38b) se užívá tam, kde se neužilo značky "Návěst před křižovatkou" (č. D 31c); na značce č. D 38b může být podle povahy objížďky vyznačena některá ze zákazových značek č. B 1 až č. B 19 a v rámečku i délka objížďky v kilometrech.

(32) K značkám č. D 30b, č. D 31a až č. D 31f a č. D 37a a č. D 37b:

Je-li na některé ze značek "Odbočovací předzvěst" (č. D 30b), "Návěst před křižovatkou" (č. D 31a až č. D 31f), "Dálková návěst" (č. D 37a a č. D 37b) nebo na některé ze směrových tabulí vyznačena dálková silnice pro mezinárodní provoz, uvádí se na těchto značkách na příslušném místě i číslo této silnice (v zeleném rámečku).

(33) K značkám č. D 30b, č. D 31a až č. D 31f a č. D 36a a č. D 36b:

Na značkách "Odbočovací předzvěst" (č. D 30b), "Návěst před křižovatkou" (č. D 31a až č. D 31f), "Směrová tabule pro odbočení" (č. D 36a a č. D 36b) je vyznačen směr k

-

dálnici symbolem dálnice užitým na značce č. D 15a,

-

silnici pro motorová vozidla symbolem této silnice užitým na značce č. D 16a,

-

dálkové silnici pro mezinárodní provoz číslem této silnice (v zeleném rámečku),

-

silnici k letišti symbolem letadla apod.

(34) K značkám č. D 39a a č. D 39b:

Značka "Obec" (č. D 39a) a "Konec obce" (č. D 39b) má význam pro dodržování ustanovení platných pro obec, zejména stanovených rychlostí a užívání zvukových výstražných znamení. Končí-li současně s koncem obce úseky se sníženou, popřípadě se zvýšenou rychlostí, nevyznačuje se to zvláštní značkou.

(35) K značce č. D 42:

Značka "kilometrovník" (č. D 42) vyznačuje vzdálenosti v kilometrech od začátku silnice. Značka může být doplněna symbolem užitým na značce č. D 22 a šipkou ukazující směr k nejbližší dopravní hlásce s možností telefonického spojení.

(36) K značce č. D 44:

Na značce "Jiný název než název obce" (č. D 44) se uvádí název řeky, pohoří, přírodní rezervace apod.

 

Čl. 7

Dodatkové tabulky

 

Značky č. E 1 až č. E 8d a dodatkové tabulky s nápisy:

(1) Je-li nutno význam značky zpřesnit, doplnit nebo omezit (na určitý druh vozidel nebo na určitou skupinu účastníků silničního provozu, na určitou dobu apod.), užívá se, pokud tím není narušena čitelnost značky, vhodných symbolů, nápisů nebo šipek přímo ve spodní části značky, jak je to příkladmo uvedeno v ustanoveních této části přílohy; jestliže je to vhodnější, užívá se

a)

dodatkových tabulek umístěných pod značkami (č. E 1 až č. E 8d) ,

b)

dodatkových tabulek umístěných pod značkami se stručným a výstižným nápisem, popřípadě symbolem (schématem) tak, jak je to příkladmo uvedeno v ustanoveních této části přílohy.

Nápisy na tabulkách vyznačující různé výjimky z platnosti značky jsou vždy vyznačeny pozitivně ("Autobusům vjezd povolen", "Dopravní obsluze vjezd povolen", apod.).

(2) Pro tramvaje neplatí ty zákazy, omezení, příkazy nebo informace vyplývající ze značek (s výjimkou značek upravujících přednost v jízdě), které nemohou být dodrženy vzhledem k položení tramvajových kolejí. V těchto případech je výjimka vyznačena na dodatkové tabulce jen tehdy, vyžaduje-li to situace v silničním provozu.

 

Čl. 8

Zvláštní značky

 

(1) K značkám č. F 1 a č. F 2:

Vyžadují-li to mimořádné místní podmínky, užívá se k upozornění na zvláštní situaci, nebezpečí nebo místní úpravu, zejména při její změně nebo při dočasné místní úpravě, zvláštní tabule větších rozměrů, popřípadě doplněné stručným nápisem nebo zvláštní tabule, na které se jiným výstižným způsobem na takovou situaci nebo úpravu upozorní. Příkladem takové značky je značka "Změna místní úpravy" (č. F 1) a "Vyznačení objížďky" (č. F 2).

(2) K značce č. F 3:

Značka "Povolené objíždění tramvaje v zastávce" (č. F 3) informuje řidiče, tam, kde je to možné, že smí objíždět tramvaj stojící v zastávce bez nástupního ostrůvku vlevo - dodrží-li jinak platná ustanovení vyhlášky. To platí obdobně, užije-li se takové značky tam, kde je nutno řidiči umožnit předjíždění tramvaje vlevo, protože to vyžaduje situace v položení kolejí; pak se ve spodní části značky vyznačí (obdobně jako na značce č. E 4) délka úseku, pro který značka platí.

(3) K značce č. F 4:

Značka "Přejetí do protisměru" (č. F 4) upozorňuje řidiče, že je nutno přejet do části vozovky určené pro provoz v protisměru. Značky v obdobném provedení se užívá k upozornění na návrat řidiče do původního směru.

(4) K značkám č. F 5a a č. F 5b:

Značkami "Zakázané stání" (č. F 5a) a "Konec zakázaného stání" (č. F 5b) se vyznačují obce nebo jejich části, kde je v době uvedené ve spodní části značky zakázáno stání vozidlům určitého druhu, jejichž symboly se užijí na značce; symboly mají obdobný význam jako na dopravních značkách, ze kterých jsou užity. Ustanovení čl., 3 odst. 17 platí obdobně. Značka může být doplněna potřebnými informacemi.

 

ČÁST II

Vodorovné dopravní značky

 

Čl. 9

Podélné čáry souvislé a přerušované

 

(1) K značkám č. V 1a a č. V 1b:

Značka "Podélná čára souvislá" (č. V 1a) znamená, že řidiči je zakázáno tuto čáru přejíždět nebo nákladem ji přesahovat, pokud to není nutné k objíždění nebo k odbočování na místa ležící mimo silnici. Značka "Dvojitá podélná čára souvislá" (č. V 1b) má stejný význam. Značky č. V 1a se užívá i k ohraničení jízdních pruhů vyhrazených pro trolejbusy nebo autobusy městské hromadné přepravy osob tam, kde je nutné vyloučit vjíždění do těchto pruhů při předjíždění; jinak se užívá podélné čáry přerušované (č. V 2a).

(2) K značkám č. V 2a a č. V 2b: Značka "Podélná čára přerušovaná" (č. V 2a a č. V 2b) smí řidič přejíždět s potřebnou opatrností, dodrží-li jinak platná ustanovení vyhlášky. Značky č. V 2a s mezerami dvojnásobné až čtyřnásobné délky než délka úseček se užívá zejména k tomu, aby bedla řidiče ve vymezených jízdních pruzích. Značka č. V 2b s úsečkami dvojnásobné až čtyřnásobné až čtyřnásobné délky než délka mezer předchází značce "Podélná čára souvislá" (č. V 1a) a upozorňuje řidiče na blízkost této čáry a nebezpečných míst; značka může být doplněna značkou "Předběžné šipky" (č. V 9b).

(3) K značce č. V 2c:

Značka "Dvojitá podélná čára přerušovaná" (č. V 2c) vymezuje jeden nebo více jízdních pruhů, na nichž směr provozu může být obrácen světelnými signály (- 39 odst. 5). Pro řidiče platí ustanovení § 8 odst. 10.

(4) K značce č. V 3:

U značky "Podélná čára souvislá doplněná čarou přerušovanou" (č. V 3) řídí se řidič významem čáry bližší směru jeho jízdy.

(5) K značce č. V 4:

Značka "Vodící čára" (č. V 4) vyznačuje okraj vozovky; přednostně se užívá souvislé čáry.

Pro značku "Vodící čára" (č. V 4), pro podélné čáry ohraničující spolu s příčnými čarami parkoviště nebo zastávky a pro čáry, které vyznačují zákaz nebo omezení zastavení nebo stání (č. V 12a a č. V 12b) neplatí ustanovení odstavců 1 až 4.

 

Čl. 10

Příčné čáry souvislé a přerušované

 

(1) K značkám č. V 5a až č. V 5c:

Značek "Příčná čára přerušovaná" (č. V 5a), "Příčná čára přerušovaná se symbolem "Dej přednost v jízdě!" (č. V 5b) nebo "Příčná čára přerušovaná tvořená trojúhelníky" (č. V 5c) se užívá k vyznačení hranice křižovatky; řidič u této značky zastavuje vozidlo, je-li povinen zastavit vozidlo před křižovatkou s řízeným provozem na znamení "Stůj!" nebo "Pozor!" ( § 39 odst. 2, § 40 odst. 1).

(2) K značkám č. V 6a a č. V 6b:

Značky "Příčná čára souvislá" (č. V 6a) nebo "Příčná čára souvislá s nápisem STOP" (č. V 6b) se užívá k vyznačení hranice křižovatky; řidič u této značky zastavuje vozidlo, je-li povinen zastavit vozidlo

a)

před křižovatkou s řízeným provozem na znamení "Stůj!" nebo "Pozor!" ( § 30 odst. 2, § 40 odst. 1) ;

b)

na světelný signál "Stůj!" před přechodem pro chodce, před příjezdem ke křižovatce nebo před nepřehledným místem ( § 39 odst. 6) , nebo ve zvláštních případech, např. při zabezpečení vjezdu tramvaje na silnici ( § 39 odst. 9).

Značky č. V 6a nebo č. V 6b se může užít jako pomocné čáry pro zastavení vozidla na složitějších křižovatkách k upozornění řidiče na místo, odkud má do křižovatky náležitý rozhled nebo i uvnitř křižovatky k vyznačení místa, kde řidič popřípadě zastavuje vozidlo při odbočování vlevo.

 

Čl. 11

Přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty

 

K značkám č. V 7 a č. V 8:

Značka "Přechod pro chodce" (č. V 7) vyznačuje přechod pro chodce. Značka "Přejezd pro cyklisty" (č. V 8) vyznačuje přejezd pro cyklisty.

 

Čl. 12

Šipky

 

K značkám č. V 9a a č. V 9b:

Značka "Směrové šipky" (č. V 9a) vyznačuje spolu s podélnými čarami stanovený směr jízdy, způsob řazení před křižovatkou anebo projíždění křižovatky, odbočování apod. Řidič je povinen jet jen směrem nebo směry, kam ukazují šipky. Značka "Předběžné šipky" (č. V 9b) upozorňuje řidiče na přechod podélné čáry přerušované v souvislou, a tedy na to, aby zaujal včas místo v jízdním pruhu, kam šipky ukazují.

 

Čl. 13

Stání a parkoviště

 

K značkám č. V 10a až č. V 10d a k značce s nápisem "ZÁSOB":

Značky "Stání (podélně s okrajem silnice)" (č. V 10a), "Stání (kolmo k okraji silnice)" (č. V 10b) a "Stání (šikmo k okraji silnice)" (č. V 10c) vyznačují dovolené způsoby stání, a to i tehdy, vyznačuje-li se jimi stání dovolené zcela nebo zčásti na chodníku; motorovým vozidlům a jízdním soupravám o celkové hmotnosti vyšší než 3 500 kg a zvláštním motorovým vozidlům šak není ani potom stání na chodníku dovoleno. Značka "Vyhrazené parkoviště" (č. V 10d) vyznačuje prostor parkoviště vyhrazeného pro druh vozidel vyznačených nápisem na značce; popřípadě se může užít i jiného vhodného nápisu ("SANITA" apod.) nebo jen písmene "R"; pak platí ustanovení § 20 odst. 1 písm. 1 . Tam, kde se užije obdobné značky, která je doplněna nápisem "ZÁSOB", znamená tato značka, že pro řidiče jiných vozidel, než vozidel pro zásobování, je ve vyznačeném prostoru zakázáno zastavení a stání; tam, kde to je třeba, užívá se i svislé značky "Zákaz zastavení" (č. B 28) s dodatkovou tabulkou s vhodným nápisem; ustanovení článku 3 odst. 21 pak platí obdobně.

 

Čl. 14

Zákazy zastavení a stání a zastávky autobusů, trolejbusů a tramvají

 

(1) K značce č. V 11a:

Značka "Žlutá klikatá čára" (č. V 11a) vyznačená na okraji vozovky znamená, že ve vyznačeném prostoru je zakázáno stání.

(2) K značce č. V 11b:

Značka "Zastávka autobusu nebo trolejbusu" (č. V 11b) a popřípadě obdobná značka s nápisem "TRAM" pro zastávku tramvaje vyznačuje prostory těchto zastávek, kde pro řidiče jiných vozidel platí zákaz zastavení a stání.

(3) K značkám č. V 12a a č. V 12b:

Značka "Žlutá souvislá čára" (č. V 12a) znamená, že podél celé délky této čáry je zakázáno zastavení a stání. Značka "Žlutá přerušovaná čára" (č. V 12b) znamená, že podél celé délky této čáry je zakázáno stání.

 

Čl. 15

Šikmé rovnoběžné čáry:

 

K značkám č. V 13a a č. V 13b:

Značka "Šikmé rovnoběžné čáry (ohraničené čarou souvislou)" (č. V 13a) znamená, že do prostoru jí vyznačeného nesmí řidič vjíždět v žádném případě. Značka "Šikmé rovnoběžné čáry (ohraničené čarou přerušovanou)" (č. V 13b) znamená, že do prostoru jí vyznačeného smí řidič vjíždět, jestliže je to nutné k objíždění, odbočování na místa ležící mimo silnici apod., a pokud tím řidič neohrozí ani neomezí ostatní účastníky silničního provozu. Je-li prostor vyznačený šikmými rovnoběžnými čarami z jedné strany (před ostávkem apod.) ohraničen čarou souvislou a z druhé strany (za ostávkem apod.) čarou přerušovanou, řídí se řidič významem čáry bližší jeho směru jízdy.

 

Čl. 16

Nápisy na vozovce

 

K značce č. V 14:

Značka "Nápisy na vozovce" (č. V 14) poskytuje řidiči různé doplňující údaje vhodnými nápisy (STOP, TRAM, TAXI, PRAHA apod.), číslicemi apod. Nápisem "BUS" jsou zejména vyznačeny jízdní pruhy vyhrazené pro trolejbusy nebo autobusy městské hromadné přepravy osob.

 

ČÁST III

Dopravní zařízení

 

Čl. 17

Světelné signály

 

K signálům č. S 1a až č. S 9g:

Význam světelných signálů je vysvětlen f § 39. Signály pro vozidla platí i pro cyklisty a tramvaje, neužije-li se pro ně zvláštních signálů. Nejsou-li signály dobře viditelné, mohou být opakovány (nad vozovkou apod.). Svítí-li dva signály vedle sebe, platí každý z nich pro příslušný jízdní pruh. Užívá se i jiných směrových šipek, než které jsou příkladmo uvedeny jako vzory (č. S 1a až č. S 3b).

 

Čl. 18

Jiná dopravní zařízení

 

(1) K č. Z 1:

Dopravní kužele (č. Z 1) vymezují dočasně (při střídavém provozu v jízdním pruhu apod.) místo podélných čar souvislých jízdní pruhy; mají význam vodorovné značky "Podélná čára souvislá" (č. V 1a) i tehdy, jsou-li umístěny na značce "Podélná čára přerušovaná" (č. V 2a, č. V 2b nebo č. V 2c) nebo samostatně. Mohou také dočasně vymezovat prostory, do kterých je zakázáno vjíždět.

(2) K č. Z 2a a č. Z 2b:

Zábrany pro označování uzavírek (č. Z 2a) se užívá při uzavření na celou šířku vozovky. Zábrany pro označování uzavírek (č. Z 2b) se užívá při uzavření na poloviční šířku vozovky; šipky směřují k polovině otevřeného provozu. Za snížené viditelnosti jsou zábrany označeny červeným nebo přerušovaným oranžovým světlem. Zábran se užívá i k označování překážek ve vozovce.

(3) K č. Z 2c:

Bílo(žluto)-černé pruhy (č. Z 2c) upozorňují řidiče na trvalou překážku ve vozovce (pilíř apod.).

(4) K č. Z 3:

Vodící tabule (č. Z 3) se užívá k označení zvláště nebezpečných zatáček.

(5) K č. Z 4:

Směrovací desky (č. Z 4) usměrňují, zejména na dálnici, provoz podle sklonu šikmých pruhů.Poznámky pod čarou:

§ 1 odst. 2 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon).

§ 14 vyhlášky č. 136/1961 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon).

Osobní automobily Sboru národní bezpečnosti mají toto barevné provedení a označení:

- základní barva vozidla - chromová žluť tmavá (č. odstínu 6400),

- přední a zadní dveře, přední a zadní kapota a čtverec na střeše vozidla - bílá (č. odstínu 1000),

- nápis "VB" a číslo na střeše vozidla - černá (č. odstínu 1999). Barevné provedení a označení motocyklů a jiných vozidel používaných Sborem národní bezpečnosti je obdobné.

Osobní automobily Sboru národní bezpečnosti mají toto barevné provedení a označení:

- základní barva vozidla - chromová žluť tmavá (č. odstínu 6400),

- přední a zadní dveře, přední a zadní kapota a čtverec na střeše vozidla - bílá (č. odstínu 1000),

- nápis "VB" a číslo na střeše vozidla - černá (č. odstínu 1999). Barevné provedení a označení motocyklů a jiných vozidel používaných Sborem národní bezpečnosti je obdobné.

Reg. v částce 25/1970 Sb. a v částce 7/1972 Sb.

§ 2 odst. 3 vyhlášky č. 102/1968 Sb., o křížení pozemních komunikací s drahami v úrovni kolejí.

Vyhláška č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu.

Pravidla technického provozu městských drah.

Předpis pro S-provoz v městské dopravě oznámený v části XIX bod 20 přílohy vyhlášky č. 129/1967 Sb.

Vyhlášky č. 49/1971 Sb., o bezpečnosti práce při provozu silničních vozidel, a č. 87/1971 Sb., k zajištění bezpečnosti práce při provozu silničních vozidel.

Vyhláška č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu.

§ 1 odst. 2 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon).

Poznámky pod čarou:
1

§ 1 odst. 2 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon).

2

§ 14 vyhlášky č. 136/1961 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon).

3

Osobní automobily Sboru národní bezpečnosti mají toto barevné provedení a označení:

- základní barva vozidla - chromová žluť tmavá (č. odstínu 6400),

- přední a zadní dveře, přední a zadní kapota a čtverec na střeše vozidla - bílá (č. odstínu 1000),

- nápis "VB" a číslo na střeše vozidla - černá (č. odstínu 1999). Barevné provedení a označení motocyklů a jiných vozidel používaných Sborem národní bezpečnosti je obdobné.

4

Reg. v částce 25/1970 Sb. a v částce 7/1972 Sb.

5

§ 2 odst. 3 vyhlášky č. 102/1968 Sb., o křížení pozemních komunikací s drahami v úrovni kolejí.

6

Vyhláška č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu.

Pravidla technického provozu městských drah.

Předpis pro S-provoz v městské dopravě oznámený v části XIX bod 20 přílohy vyhlášky č. 129/1967 Sb.

7

Vyhlášky č. 49/1971 Sb., o bezpečnosti práce při provozu silničních vozidel, a č. 87/1971 Sb., k zajištění bezpečnosti práce při provozu silničních vozidel.

Vyhláška č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu.