Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

128/1975 Sb. znění účinné od 1. 1. 1993 do 31. 12. 2011
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 589/1992 Sb.

1.1.1993

zákonem č. 582/1991 Sb.

1.1.1992

vyhláškou č. 260/1990 Sb.

1.7.1990

Více...

128

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 20. listopadu 1975,

kterou se provádí zákon o sociálním zabezbečení

 

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 172 odst. 1 až 5 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení (dále jen "zákon" ), v dohodě s federálními ministerstvy národní obrany, vnitra a zemědělství a výživy, s ministerstvy práce a sociálních věcí a spravedlnosti republik, s ostatními zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů, a pokud jde o důchod za výsluhu let, též v dohodě s ministerstvy kultury republik a podle zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky:

Část první

zrušena (§ 1-42)

DÍL PRVNÍ

zrušen (§ 1-30)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

§ 20

zrušen

§ 21

zrušen

§ 22

zrušen

§ 22a

zrušen

§ 22b

zrušen

§ 23

zrušen

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

§ 26

zrušen

§ 27

zrušen

§ 28

zrušen

§ 28a

zrušen

§ 29

zrušen

§ 29a

zrušen

§ 30

zrušen

DÍL DRUHÝ

zrušen (§ 31-32)

§ 31

zrušen

§ 31a

zrušen

§ 31b

zrušen

§ 31c

zrušen

§ 32

zrušen

DÍL TŘETÍ

zrušen (§ 33)

§ 33

zrušen

DÍL ČTVRTÝ

zrušen (§ 34-42)

§ 34

zrušen

§ 35

zrušen

§ 36

zrušen

§ 37

zrušen

§ 38

zrušen

§ 39

zrušen

§ 39a

zrušen

§ 40

zrušen

§ 41

zrušen

§ 42

zrušen

Část druhá

zrušena (§ 43-97h)

DÍL PRVNÍ

zrušen (§ 43-71a)

§ 43

zrušen

§ 44

zrušen

§ 45

zrušen

§ 46

zrušen

§ 47

zrušen

§ 48

zrušen

§ 49

zrušen

§ 50

zrušen

§ 51

zrušen

§ 52

zrušen

§ 53

zrušen

§ 54

zrušen

§ 55

zrušen

§ 56

zrušen

§ 57

zrušen

§ 58

zrušen

§ 59

zrušen

§ 60

zrušen

§ 61

zrušen

§ 62

zrušen

§ 63

zrušen

§ 64

zrušen

§ 65

zrušen

§ 65a

zrušen

§ 66

zrušen

§ 67

zrušen

§ 68

(1)

Důchod se vyměřuje ve výši náležející při pracovním úrazu z průměrného měsíčního výdělku 1400 Kčs, pokud není pro oprávněného výhodnější vyměřit důchod

a)

z průměrného měsíčního výdělku z jeho zaměstnání, a

b)

jde-li o nepracujícího poživatele invalidního (částečného invalidního) důchodu, starobního důchodu nebo důchodu za výsluhu let), z průměrného měsíčního výdělku, z něhož byl důchod vyměřen.

(2)

Po zemřelém následkem úrazu uvedeného v § 67 náležejí pozůstalým dávky pozůstalých.

§ 69

zrušen

§ 70

zrušen

§ 71

zrušen

§ 71a

zrušen

DÍL DRUHÝ

zrušen (§ 72-84)

§ 72

zrušen

§ 73

zrušen

§ 74

zrušen

§ 75

zrušen

§ 76

zrušen

§ 77

zrušen

§ 78

zrušen

§ 79

zrušen

§ 80

zrušen

§ 81

zrušen

§ 82

zrušen

§ 83

zrušen

§ 84

zrušen

DÍL TŘETÍ

zrušen (§ 85-93)

§ 85

zrušen

§ 86

zrušen

§ 87

zrušen

§ 88

zrušen

§ 89

zrušen

§ 90

zrušen

§ 91

zrušen

§ 92

zrušen

§ 93

zrušen

DÍL ČTVRTÝ

zrušen (§ 94-96)

§ 94

zrušen

§ 95

zrušen

§ 96

zrušen

DÍL PÁTÝ

zrušen (§ 97-97h)

§ 97

zrušen

§ 97a

zrušen

§ 97b

zrušen

§ 97c

zrušen

§ 97d

zrušen

§ 97e

zrušen

§ 97f

zrušen

§ 97g

zrušen

§ 97h

zrušen

Část třetí

zrušena (§ 98-125)

DÍL PRVNÍ

zrušen (§ 98-116)

§ 98

zrušen

§ 99

zrušen

§ 100

zrušen

§ 101

zrušen

§ 102

zrušen

§ 103

zrušen

§ 104

zrušen

§ 105

zrušen

§ 106

zrušen

§ 107

zrušen

§ 108

zrušen

§ 109

zrušen

§ 110

zrušen

§ 111

zrušen

§ 112

zrušen

§ 113

zrušen

§ 114

zrušen

§ 115

zrušen

§ 116

zrušen

DÍL DRUHÝ

zrušen (§ 117)

§ 117

zrušen

DÍL TŘETÍ

zrušen (§ 118-121)

§ 118

zrušen

§ 119

zrušen

§ 120

zrušen

§ 121

zrušen

DÍL ČTVRTÝ

zrušena (§ 122)

§ 122

zrušen

DÍL PÁTÝ

zrušen (§ 123-124)

§ 123

zrušen

§ 124

zrušen

DÍL ŠESTÝ

zrušena (§ 125)

§ 125

zrušen

Část čtvrtá

Sociální péče (§ 126-145)

DÍL PRVNÍ

zrušen (§ 126-127)

§ 126

zrušen

§ 127

zrušen

DÍL DRUHÝ

PÉČE O OBČANY SE ZMĚNĚNOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ (§ 128-139)

§ 128

zrušen

§ 129

zrušen

§ 130

zrušen

§ 131

zrušen

§ 132

Pracovní uplatnění

K § 85 a 87 zákona

(1)

Výběr vhodných pracovních míst pro občany se změněnou pracovní schopností provádí kvalifikovaný pracovník, pověřený organizací, se závodním obvodním lékařem, popřípadě s územním obvodním lékařem nebo s jiným lékařem určeným ředitelem okresního ústavu národního zdraví, za účasti funkcionáře základní organizace Revolučního odborového hnutí, popřípadě obdobného orgánu členů výrobního družstva, a jde-li o jednotné zemědělské družstvo, za účasti člena sociální komise tohoto družstva; zástupce národního výboru se může vždy účastnit tohoto výběru.

(2)

Plánem zaměstnanosti občanů se změněnou pracovní schopností stanoví každoročně příslušný národní výbor organizaci, kolik občanů se změněnou pracovní schopností je povinna celkem zaměstnávat na vhodných pracovních místech; přitom přihlíží k potřebám národního hospodářství a k místním podmínkám. Ústředním orgánům, národním výborům, soudům, prokuraturám, rozpočtovým organizacím federálních ministerstev národní obrany a vnitra, ministerstev vnitra a spravedlnosti republik a společenským organizacím se plán zaměstnanosti občanů se změněnou pracovní schopností nestanoví.

(3)

Technickými a organizačními opatřeními zajišťují organizace na svůj náklad zejména potřebnou úpravu pracovních podmínek (např. zaměstnávání na kratší pracovní dobu), úpravu pracovišť, zařízení chráněných dílen (pracovišť), přípravu pro pracovní uplatnění občanů se změněnou pracovní schopností a zvyšování kvalifikace těchto občanů při výkonu jejich pravidelného zaměstnání.

(4)

Národní výbory ve spolupráci s orgány výrobního družstevnictví dbají, aby složení členské základny v družstvech invalidů odpovídalo vzorovým stanovám; ve spolupráci s orgány svazů invalidů dbají, aby v jejich hospodářských zařízeních byli převážně zaměstnáváni občané se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením ( § 88 zákona) a aby jiní pracující byli v těchto zařízeních zaměstnáváni, jen pokud je to k provozu nezbytně nutné.

§ 133

Zajištění pracovního poměru

K § 86 zákona

(1)

Při rozhodování o návrhu organizace na udělení předchozího souhlasu k rozvázání pracovního poměru výpovědí s občanem se změněnou pracovní schopností přihlíží okresní národní výbor 44 zejména,

a)

zda lze převést pracujícího na jiné vhodné pracovní místo v organizaci a to popřípadě po předchozí přípravě pro pracovní uplatnění ,

b)

zda lze opatřit pracujícímu vhodné zaměstnání v jiné organizaci,

c)

k sociálním poměrům pracujícího.

Národní výbor může organizaci uložit, aby provedla vhodná opatření, která umožní setrvání občana se změněnou pracovní schopností v pracovním poměru.

(2)

Organizace je povinna předběžně oznámit národnímu výboru, kdy se má skončit pracovní poměr s občanem se změněnou pracovní schopností jiným způsobem než výpovědí danou organizací, a sdělit důvody.

(3)

Organizace, v níž je vhodné místo( § 132), smí odmítnout sjednání pracovního poměru s občanem se změněnou pracovní schopností, kterého jí doporučil národní výbor, pouze tehdy, jestliže

a)

občan nemá odbornou způsobilost vyžadovanou povahou pracovního místa a organizace mu nemůže poskytnout přípravu pro pracovní uplatnění, nebo

b)

nesplňuje ostatní podmínky vyžadované povahou práce a pracoviště, anebo

c)

jeho přijetí by bylo v rozporu s obecnými předpisy o vzniku pracovního poměru․

(4)

Organizace je povinna sdělit národnímu výboru důvody, pro které odmítla sjednat pracovní poměr s občanem se změněnou pracovní schopností, jenž jí byl doporučen k přijetí. Nesouhlasí-li národní výbor s důvody odmítnutí, rozhodne o povinnosti organizace přijmout občana se změněnou pracovní schopností do zaměstnání. 45

§ 134

Péče o mladistvé

K § 87 zákona

(1)

Organizace jsou povinny přijímat na místa vyhrazená pro mladistvé občany se změněnou pracovní schopností přednostně tyto mladistvé. Školy přijímají přednostně občany se změněnou pracovní schopností, v souladu s doporučením národního výboru, jestliže mladiství splňují i ostatní podmínky pro přijetí ke studiu.

(2)

Mladistvým občanům se změněnou pracovní schopností se po dobu přípravy pro pracovní uplatnění ve výcvikových střediscích nebo zařízeních národních výborů poskytuje stravování, popřípadě bydlení, bezplatně.

§ 135

zrušen

§ 136

zrušen

§ 137

zrušen

§ 138

zrušen

§ 139

Povinnosti organizací

K § 90 zákona

(1)

Organizace doplňují stav svých kvalifikovaných pracovníků přednostně občany se změněnou pracovní schopností, kterým poskytly přípravu pro pracovní uplatnění.

(2)

Organizace zadávají domáckou a příležitostnou práci přednostně občanům se změněnou pracovní schopností.

(3)

Organizace je povinna do 3 dnů ohlásit příslušnému národnímu výboru sjednání a skončení pracovního (učebního) poměru s občanem se změněnou pracovní schopností; v téže lhůtě je povinna ohlásit uvolněná místa uvedená v seznamu vhodných pracovních míst pro občany se změněnou pracovní schopností a do 8 dnů ode dne doručení ohlášení národnímu výboru nesmí tato místa obsadit bez souhlasu příslušného národního výboru.

(4)

Evidence, kterou organizace vedou o svých pracujících, kteří jsou občany se změněnou pracovní schopností, obsahuje zejména osobní data, bydliště, označení rozhodnutí, podle něhož se pracující považuje za občana se změněnou pracovní schopností, a údaje o původní kvalifikaci, o poskytnuté přípravě pro pracovní uplatnění a o druhu vykonávané práce s označením pracoviště, popřípadě o druhu důchodu, který pracující pobírá.

DÍL TŘETÍ

zrušena (§ 140-145)

§ 140

zrušen

§ 141

zrušen

§ 142

zrušen

§ 143

zrušen

§ 144

zrušen

§ 145

zrušen

Část pátá

(§ 145a-145c)

§ 145a

zrušen

§ 145b

zrušen

§ 145c

zrušen

Část šestá

zrušena (§ 146-166)

DÍL PRVNÍ

zrušen (§ 146-161)

§ 146

zrušen

§ 147

zrušen

§ 148

zrušen

§ 149

zrušen

§ 150

zrušen

§ 151

zrušen

§ 152

zrušen

§ 153

zrušen

§ 154

zrušen

§ 155

zrušen

§ 156

zrušen

§ 157

zrušen

§ 158

zrušen

§ 159

zrušen

§ 160

zrušen

§ 161

zrušen

DÍL DRUHÝ

zrušen (§ 162-166)

§ 162

zrušen

§ 163

zrušen

§ 164

zrušen

§ 165

zrušen

§ 166

zrušen

Část sedmá

zrušena (§ 167-172)

DÍL PRVNÍ

zrušen (§ 167-171)

§ 167

zrušen

§ 168

zrušen

§ 169

zrušen

§ 170

zrušen

§ 171

zrušen

DÍL DRUHÝ

zrušen (§ 172)

§ 172

zrušen

Část osmá

zrušena (§ 173-174)

§ 173

zrušen

§ 174

zrušen

Ministr:

Štancel' v. r.

Příloha č. 1

Seznam nemocí z povolání

Číslo

Nemoc z povolání

vzniklá v organizacích

1

Onemocnění z olova a jeho slitin

k č. 1-18

 

sloučenin

ve kterých se uvedené látky

2

Onemocnění z fosforu a jeho

vyrábějí, zpracovávají

 

sloučenin

nebo se vyskytují i jako

3

Onemocnění z fluoru a jeho

vedlejší produkty,

 

sloučenin

meziprodukty nebo odpadové

4

Onemocnění ze rtuti a jejích

látky

 

amalgamů a sloučenin

 

5

Onemocnění z arsenu a jeho

 

 

sloučenin

 

6

Onemocnění z manganu a jeho

 

 

sloučenin

 

7

Onemocnění z kadmia a jeho

 

 

sloučenin

 

8

Onemocnění z vanadia a jeho

 

 

sloučenin

 

9

Onemocnění z chromu a jeho

 

 

sloučenin

 

10

Onemocnění ze sirouhlíku

 

11

Onemocnění ze sirovodíku

 

12

Onemocnění z kysličniku

 

 

uhelnatého

 

13

Onemocnění z kyanových

 

 

sloučenin

 

14

Onemocnění z benzenu a jeho

 

 

homologů

 

15

Onemocnění z nitro- a

 

 

aminosloučenin benzenu

 

 

nebo jeho homologů

 

 

a jejich odvozenin

 

16

Onemocnění z halogenizovaných

 

 

uhlovodíků

 

17

Onemocnění esterů glycerinu

 

 

a dusičných esterů jiných

 

 

látek mastné řady

 

18

Onemocnění z látek bojových

 

19

Onemocnění z ionizujícího

k č. 19-20

 

záření s obdobným biologickým

v nichž jsou pracující

 

účinkem

vydáni tomuto nebezpečí

20

Onemocnění z elekromagnetického

 

 

záření

 

21

Onemocnění kožní rakovinou

k č. 21-22

 

způsobená škodlivinami

ve kterých se uvedené

 

vyvolávajícími rakovinu

škodliviny vyrábějí,

22

Kožní onemocnění účinkem

zpracovávají, používají,

 

škodlivin, které jsou

nebo se vyskytují i jako

 

v příčinné souvislosti

vedlejší produkty,

 

s výkonem zaměstnání a

meziprodukty nebo

 

kde bylo nutno vyloučit

odpadové látky

 

styk se škodlivinou

 

23

Onemocnění rakovinou plic

v nichž jsou pracující

 

z radioaktivních látek

vydáni tomuto nebezpečí

24

Onemocnění přenosnými a

ve kterých se vyšetřují

 

parazitárními nemocemi

osoby a kde prokazatelný

 

 

styk s infekčně nemocnými

 

 

nebo infekčním materiálem

 

 

je součástí výkonu

 

 

zaměstnání

25

Tropické choroby přenosné

v nichž jsou pracující

 

a parazitární

vydáni těmto onemocněním

 

 

při pracovním pobytu v

 

 

tropech, popřípadě v jiných

 

 

klimaticky a hygienicky

 

 

obtížných oblastech

26

Nemoci přenosné ze

v nichž jsou pracující

 

zvířat na lidi buď

vydáni tomuto nebezpečí,

 

přímo nebo

nebo při nakládání a

 

prostřednictvím

vykládání nebo dopravě

 

přenašečů

zboží, anebo kde onemocnění

 

 

vzniklo prokazatelně

 

 

výkonem zaměstnání

27

Onemocnění vyvolané

při práci v kesonech a při

 

prací ve stlačeném

všech pracích, které po

 

vzduchu

skončení akce vyžadují

 

 

dekompresi

28

Onemocnění kostí, kloubů,

při práci s pneumatickým

 

svalů, cév a nervů končetin

nářadím ručně ovládaným

 

způsobené při práci s

nebo při práci s obdobně

 

vibrujícími nástroji a

působícími zařízeními

 

zařízeními

 

29

Onemocnění kostí, kloubů

v nichž jsou pracující

 

šlach nervů končetin z

vydáni tomuto nebezpečí

 

dlouhodobého,

 

 

nadměrného, jednostranného

 

 

zatížení

 

30

Onemocnění nervu loketního

kde nucená poloha horních

 

z mechanických vlivů

končetin při práci je příčinou

 

 

vzniku tohoto onemocnění

31

Onemocnění dolních dýchacích

k č. 31-35

 

cest a plic způsobené hliníkovým

v nichž jsou pracující vydáni

 

prachem z hliníkových slitin

tomuto nebezpečí

 

(zaprášení plic hliníkem - fibróza

 

 

plic)

 

32

Onemocnění dolních cest dýchacích a

 

 

plic z berylia a jeho sloučenin

 

33

Onemocnění zaprášením plic prachem

 

 

obsahujícím kysličník křemičitý

 

 

(silikóza, silikotuberkulóza) včetně

 

 

uhlokopské pneumokoniózy

 

 

a) s typickými rtg znaky s přihlédnutím

 

 

k dynamice onemocnění

 

 

b) ve spojení s aktivní tuberkulózou

 

34

Onemocnění zaprášením plic azbestovým

 

 

a) s typickými rtg znaky

 

 

b) ve spojení s plicní rakovinou

 

35

Onemocnění při výrobě tvrdokovů

 

 

a plic škodlivými účinky Thomasovy

Thomasovu strusku nebo

 

moučky

zpracovávají, uskladňují nebo

 

 

dopravují Thomasovu moučku

37

Astma bronchiale

při práci s látkami s alergizujícím účinkem a při práci, kde působí senzibilující nebo iritující činitelé za takové uznávané, jež jsou vlastní druhu práce.

38

Porucha sluchu

způsobená hlukem v nichž jsou pracující vydáni nadměrnému hluku

39

Onemocnění šedým zákalem

v nichž jsou pracující vydáni

 

 

nadměrnému působení

 

 

krátkovlnných tepelných paprsků

40

Onemocnění nystagmem v těžkých a

v dolech a při minérských

 

složitých tvarech

pracích

41

Rozedma plic foukačů skla a

v nichž jsou pracující vydáni

 

hudebníků na dechové nástroje

tomuto nebezpečí

42

a) Těžká hyperkinetická dysfonie,

v nichž jsou pracující vydáni

 

uzlíky na hlasivkách nebo těžká

zvýšené hlasové námaze, zvláště

 

nedomykavost hlasivek, které jsou

v divadlech, školách,

 

trvalé a které znemožňují výkon

profesionálních hlasových

 

povolání, kladoucího zvýšené nároky

tělesech, profesionálních

 

na hlas

kulturních a zábavných podnicích

 

b) Těžká fonastenie

povolání zpěváků sólistů

43

Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem z bavlny (byssinóza), lnu, konopí, nebo sisalu

k č. 43 - 44 v nichž jsou pracující vydáni tomuto nebezpečí

44

Vnější alergické alveolitidy a jejich následky způsobené vdechováním organických prachů typu farmářské plíce

 

Příloha č. 2

Tabulka pro výpočet příspěvku na částečnou úhradu nákladů

sociálního zabezpečení členů jednotných zemědělských družstev

Roční příjem v Kčs

Příspěvek na sociální zabezpečení

přes - do

v Kčs za kalendářní rok

 

 

- 2 400

6 % z ročních příjmů

 

 

2 400 - 2 640

144

2 640 - 2 880

156

2 880 - 3 120

168

3 120 - 3 360

180

3 360 - 3 600

312

 

 

3 600 - 3 840

336

3 840 - 4 080

360

4 080 - 4 320

372

4 320 - 4 560

396

4 560 - 4 800

432

 

 

4 800 - 5 040

456

5 040 - 5 280

480

5 280 - 5 520

504

5 520 - 5 760

528

5 760 - 6 000

564

 

 

6 000 - 6 240

594

6 240 - 6 480

642

6 480 - 6 720

690

6 720 - 6 960

744

6 960 - 7 200

798

 

 

7 200 - 7 440

858

7 440 - 7 680

912

7 680 - 7 920

954

7 920 - 8 160

984

8 160 - 8 400

1 026

 

 

8 400 - 8 640

1 056

8 640 - 8 880

1 104

8 880 - 9 120

1 140

9 120 - 9 360

1 176

9 360 - 9 600

1 218

 

 

9 600 - 9 840

1 260

9 840 - 10 080

1 302

10 080 - 10 320

1 338

10 320 - 10 560

1 380

10 560 - 10 800

1 432

 

 

10 800 - 11 040

1 464

11 040 - 11 280

1 512

11 280 - 11 520

1 554

11 520 - 11 760

1 596

11 760 - 12 000

1 638

 

 

12 000 - 12 240

1 686

12 240 - 12 480

1 728

12 480 - 12 720

1 770

12 720 - 12 960

1 818

12 960 - 13 200

1 866

 

 

13 200 - 13 440

1 914

13 440 - 13 680

1 956

13 680 - 13 920

2 010

13 920 - 14 160

2 058

14 160 - 14 400

2 100

 

 

14 400 - 14 640

2 148

14 640 - 14 880

2 202

14 880 - 15 120

2 256

15 120 - 15 360

2 310

15 360 - 15 600

2 358

 

 

15 600 - 15 840

2 412

15 840 - 16 080

2 460

16 080 - 16 320

2 514

16 320 - 16 560

2 562

16 560 - 16 800

2 616

 

 

16 800 - 17 040

2 676

17 040 - 17 280

2 730

17 280 - 17 520

2 790

17 520 - 17 760

2 844

17 760 - 18 000

2 904

 

 

18 000 - 18 240

2 952

18 240 - 18 480

3 012

18 480 - 18 720

3 036

18 720 - 18 960

3 131

18 960 - 19 200

3 192

 

 

19 200 - 19 440

3 252

19 440 - 19 680

3 312

19 680 - 19 920

3 372

19 920 - 20 160

3 432

20 160 - 20 400

3 492

 

 

20 400 - 20 640

3 552

20 640 - 20 880

3 618

20 880 - 21 120

3 690

21 120 - 21 360

3 756

21 360 - 21 600

3 822

 

 

21 600 - 21 840

3 882

21 840 - 22 080

3 948

22 080 - 22 320

4 014

22 320 - 22 560

4 080

22 560 - 22 800

4 140

 

 

22 800 - 23 040

4 212

23 040 - 23 280

4 272

23 280 - 23 520

4 338

23 520 - 23 760

4 404

23 760 - 24 000

4 464

 

 

24 000 - 24 240

4 536

24 240 - 24 480

4 596

24 480 - 24 720

4 668

24 720 - 24 960

4 728

24 960 - 25 200

4 836

 

 

25 200 - 25 440

4 908

25 440 - 25 680

4 986

25 680 - 25 920

5 058

25 920 - 26 160

5 130

26 160 - 26 400

5 208

 

 

26 400 - 26 640

5 280

26 640 - 26 880

5 358

26 880 - 27 120

5 430

27 120 - 27 360

5 502

27 360 - 27 600

5 580

 

 

27 600 - 27 840

5 652

27 840 - 28 080

5 730

28 080 - 28 320

5 802

28 320 - 28 560

5 874

28 560 - 28 800

5 952

 

 

28 800 - 29 040

6 024

29 040 - 29 280

6 102

29 280 - 29 520

6 174

29 520 - 29 760

6 246

29 760 - 30 000

6 324

 

 

30 000 - 30 240

6 396

30 240 - 30 480

6 474

30 480 - 30 720

6 546

30 720 - 30 960

6 618

30 960 - 31 200

6 696

 

 

31 200 - 31 440

6 768

31 440 - 31 680

6 846

31 680 - 31 920

6 918

31 920 - 32 160

6 990

32 160 - 32 400

7 068

 

 

32 400 - 32 640

7 140

32 640 - 32 880

7 218

32 880 - 33 120

7 290

33 120 - 33 360

7 362

33 360 - 33 600

7 440

 

 

33 600 - 33 840

7 512

33 840 - 34 080

7 590

34 080 - 34 320

7 662

34 320 - 34 560

7 734

34 560 - 34 800

7 812

 

 

34 800 - 35 040

7 884

35 040 - 35 280

7 962

35 280 - 35 520

8 032

35 520 - 35 760

8 106

35 760 - 36 000

8 184

 

 

36 000 - 36 240

8 256

36 240 - 36 480

8 328

36 480 - 36 720

8 406

36 720 - 36 960

8 478

36 960 - 37 200

8 556

 

 

37 200 - 37 440

8 628

37 440 - 37 680

8 700

37 680 - 37 920

8 778

37 920 - 38 160

8 850

38 160 - 38 400

8 928

 

 

38 400 - 38 640

9 000

38 640 - 38 880

9 072

38 880 - 39 120

9 150

39 120 - 39 360

9 222

39 360 - 39 600

9 300

 

 

39 600 - 39 840

9 372

39 840 - 40 080

9 444

40 080 - 40 320

9 522

40 320 - 40 560

9 594

40 560 - 40 800

9 672

 

 

40 800 - 41 040

9 744

41 040 - 41 280

9 816

41 280 - 41 520

9 894

41 520 - 41 760

9 966

41 760 - 42 000

10 044

 

 

42 000 - 42 240

10 116

42 240 - 42 480

10 188

42 480 - 42 720

10 266

42 720 - 42 960

10 338

42 960 - 43 200

10 416

 

 

43 200 - 43 440

10 488

43 440 - 43 680

10 560

43 680 - 43 920

10 638

43 920 - 44 160

10 710

44 160 - 44 400

10 788

 

 

44 400 - 44 640

10 860

44 640 - 44 880

10 932

44 880 - 45 120

11 010

45 120 - 45 360

11 082

45 360 - 45 600

11 160

 

 

45 600 - 45 840

11 232

45 840 - 46 080

11 304

46 080 - 46 320

11 382

46 320 - 46 560

11 454

46 560 - 46 800

11 532

 

 

46 800 - 47 040

11 604

47 040 - 47 280

11 676

47 280 - 47 520

11 754

47 520 - 47 760

11 826

47 760 - 48 000

11 904

 

 

48 000 - 48 240

11 976

48 240 - 48 480

12 048

48 480 - 48 720

12 126

48 720 - 48 960

12 198

48 960 - 49 200

12 276

 

 

49 200 - 49 440

12 348

49 440 - 49 680

12 420

49 680 - 49 920

12 498

49 920 - 50 160

12 570

50 160 - 50 400

12 648

 

 

50 400 - 50 640

12 720

50 640 - 50 880

12 792

50 880 - 51 120

12 870

51 120 - 51 360

12 942

51 360 - 51 600

13 020

 

 

 

 

 

 

51 600 - 51 840

13 092

51 840 - 52 080

13 164

52 080 - 52 320

13 242

52 320 - 52 560

13 314

52 560 - 52 800

13 392

 

 

52 800 - 53 040

13 464

53 040 - 53 280

13 536

53 280 - 53 520

13 614

53 520 - 53 760

13 686

53 760 - 54 000

13 758

 

 

54 000 - 54 240

13 836

54 240 - 54 480

13 908

54 480 - 54 720

13 986

54 720 - 54 960

14 058

54 960 - 55 200

14 130

 

 

55 200 - 55 440

14 208

55 440 - 55 680

14 280

55 680 - 55 920

14 358

55 920 - 56 160

14 430

56 160 - 56 400

14 502

 

 

56 400 - 56 640

14 580

56 640 - 56 880

14 652

56 880 - 57 120

14 730

57 120 - 57 360

14 802

57 360 - 57 600

14 874

 

 

57 600 - 57 840

14 952

57 840 - 58 080

15 024

58 080 - 58 320

15 102

58 320 - 58 560

15 174

58 560 - 58 800

15 246

 

 

58 800 - 59 040

15 324

59 040 - 59 280

15 396

59 280 - 59 520

15 474

59 520 - 59 760

15 546

59 760 - 60 000

15 618

 

 

60 000 - 60 240

15 696

60 240 - 60 480

15 768

60 480 - 60 720

15 846

60 720 - 60 960

15 918

60 960 - 61 200

15 990

 

 

61 200 - 61 440

16 068

61 440 - 61 680

16 140

61 680 - 61 920

16 218

61 920 - 62 160

16 290

62 160 - 62 400

16 362

 

 

62 400 - 62 640

16 440

62 640 - 62 880

16 512

62 880 - 63 120

16 590

63 120 - 63 360

16 662

63 360 - 63 600

16 734

 

 

63 600 - 63 840

16 812

63 840 - 64 080

16 884

64 080 - 64 320

16 962

64 320 - 64 560

17 034

64 560 - 64 800

17 106

 

 

64 800 - 65 040

17 184

65 040 - 65 280

17 256

65 280 - 65 520

17 334

65 520 - 65 760

17 406

65 760 - 66 000

17 478

 

 

66 000 - 66 240

17 556

66 240 - 66 480

17 628

66 480 - 66 720

17 706

66 720 - 66 960

17 778

66 960 - 67 200

17 850

 

 

67 200 - 67 440

17 928

67 440 - 67 680

18 000

67 680 - 67 920

18 078

67 920 - 68 160

18 150

68 160 - 68 400

18 222

 

 

68 400 - 68 640

18 300

68 640 - 68 880

18 372

68 880 - 69 120

18 450

69 120 - 69 360

18 522

69 360 - 69 600

18 594

 

 

69 600 - 69 840

18 672

69 840 - 70 080

18 744

70 080 - 70 320

18 822

70 320 - 70 560

18 894

70 560 - 70 800

18 966

 

 

70 800 - 71 040

19 044

71 040 - 71 280

19 116

71 280 - 71 520

19 188

71 520 - 71 760

19 266

71 760 - 72 000

19 338

 

 

72 000 - 72 240

19 416

72 240 - 72 480

19 488

72 480 - 72 720

19 560

72 720 - 72 960

19 638

72 960 - 73 200

19 710

 

 

73 200 - 73 440

19 788

73 440 - 73 680

19 860

73 680 - 73 920

19 932

73 920 - 74 160

20 010

74 160 - 74 400

20 082

 

 

74 400 - 74 640

20 160

74 640 - 74 880

20 232

74 880 - 75 120

20 304

75 120 - 75 360

20 382

75 360 - 75 600

20 454

 

 

75 600 - 75 840

20 532

75 840 - 76 080

20 604

76 080 - 76 320

20 676

76 320 - 76 560

20 754

76 560 - 76 800

20 826

 

 

76 800 - 77 040

20 904

77 040 - 77 280

20 976

77 280 - 77 520

21 048

77 520 - 77 760

21 126

77 760 - 78 000

21 198

 

 

78 000 - 78 240

21 276

78 240 - 78 480

21 348

78 480 - 78 720

21 420

78 720 - 78 960

21 498

78 960 - 79 200

21 570

 

 

79 200 - 79 440

21 648

79 440 - 79 680

21 720

79 680 - 79 920

21 792

79 920 - 80 160

21 870

80 160 - 80 400

21 942

 

 

80 400 - 80 640

22 020

80 640 - 80 880

22 092

80 880 - 81 120

22 164

81 120 - 81 360

22 242

81 360 - 81 600

22 314

 

 

81 600 - 81 840

22 392

81 840 - 82 080

22 464

82 080 - 82 320

22 536

82 320 - 82 560

22 614

82 560 - 82 800

22 686

 

 

82 800 - 83 040

22 764

83 040 - 83 280

22 836

83 280 - 83 520

22 908

83 520 - 83 760

22 986

83 760 - 84 000

23 058

 

 

84 000 - 84 240

23 136

84 240 - 84 480

23 208

84 480 - 84 720

23 280

84 720 - 84 960

23 358

84 960 - 85 200

23 430

 

 

85 200 - 85 440

23 508

85 440 - 85 680

23 580

85 680 - 85 920

23 652

85 920 - 86 160

23 730

86 160 - 86 400

23 802

 

 

86 400 - 86 640

23 880

86 640 - 86 880

23 952

86 880 - 87 120

24 024

87 120 - 87 360

24 102

87 360 - 87 600

24 174

 

 

87 600 - 87 840

24 252

87 840 - 88 080

24 324

88 080 - 88 320

24 396

88 320 - 88 560

24 474

88 560 - 88 800

24 546

 

 

88 800 - 89 040

24 618

89 040 - 89 280

24 696

89 280 - 89 520

24 768

89 520 - 89 760

24 846

89 760 - 90 000

24 918

 

 

90 000 - 90 240

24 990

90 240 - 90 480

25 068

90 480 - 90 720

25 140

90 720 - 90 960

25 218

90 960 - 91 200

25 290

 

 

91 200 - 91 440

25 362

91 440 - 91 680

25 440

91 680 - 91 920

25 512

91 920 - 92 160

25 590

92 160 - 92 400

25 662

 

 

92 400 - 92 640

25 734

92 640 - 92 880

25 812

92 880 - 93 120

25 884

93 120 - 93 360

25 962

93 360 - 93 600

26 034

 

 

93 600 - 93 840

26 106

93 840 - 94 080

26 184

94 080 - 94 320

26 256

94 320 - 94 560

26 334

94 560 - 94 800

26 406

 

 

94 800 - 95 040

26 478

95 040 - 95 280

26 556

95 280 - 95 520

26 628

95 520 - 95 760

26 706

95 760 - 96 000

26 778

 

 

96 000 - 96 240

26 850

96 240 - 96 480

26 928

96 480 - 96 720

27 000

96 720 - 96 960

27 078

96 960 - 97 200

27 150

 

 

97 200 - 97 440

27 222

97 440 - 97 680

27 300

97 680 - 97 920

27 372

97 920 - 98 160

27 450

98 160 - 98 400

27 522

 

 

98 400 - 98 640

27 594

98 640 - 98 880

27 672

98 880 - 99 120

27 744

99 120 - 99 360

27 822

99 360 - 99 600

27 894

 

 

99 600 - 99 840

27 966

99 840 -100 080

28 022

 

 

100 080 -

28 % z ročních příjmůPoznámky pod čarou:

§ 5 vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly.

Poznámky pod čarou:
44
45

§ 5 vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly.