Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

20/1975 Sb. znění účinné od 1. 1. 2007
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 264/2006 Sb.

1.1.2007

20

 

ZÁKON

ze dne 26. března 1975,

kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 162/1973 Sb.) se mění a doplňuje takto:

1.

V § 82 odst. 2 a § 88 písm. g) se slova „komise pro pracovní spory“ nahrazují slovy „rozhodčí komise“.

 

2.

§ 274 písm. c) zní:

c)

vykonatelných rozhodnutí komisí pro pracovní spory, rozhodčích komisí a smírů jimi schválených;“.

Čl. IV

Zrušují se

1.

§ 19 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně;

2.

§ 15 odst. 3 a § 73 odst. 2 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení;

3.

vládní nařízení č. 40/1953 Sb., o občanské pracovní pomoci;

4.

vládní nařízení č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 60/1970 Sb.;

5.

vyhláška č. 113/1955 Ú. l., o pracovním poměru lodních posádek československých námořních lodí;

6.

§ 97 odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení;

7.

vyhláška č. 23/1970 Sb., o projednávání pracovních sporů komisemi pro pracovní spory.

Čl. V

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1975.

Dr. Štrougal v. r.

též na místě presidenta republiky podle čl. 64

ústavního zákona o československé federaci

Indra v. r.