Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

26/1975 Sb. znění účinné od 1. 4. 1975 do 19. 1. 1992

26

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 26. března 1975

o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku

vodního hospodářství

 

Vláda České socialistické republiky stanoví podle § 47 odst. 1 zákona č. 138/ 1973 Sb., o vodách (vodní zákon), a § 24 odst. 1 zákona České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství:

Č Á S T P R V N Í

Ukládání pokut organizacím (§ 1-8)

§ 1

Obecná ustanovení

Okresní národní výbory 1 ukládají pokuty organizacím, které

a)

odeberou nebo jinak užijí povrchové nebo podzemní vody bez potřebného povolení vodohospodářského orgánu nebo v rozporu s ním (dále jen "nedovolené užití vody"),

b)

vypustí odpadní vody 2 do vod povrchových nebo podzemních, popřípadě do veřejné kanalizace bez potřebného povolení vodohospodářského orgánu, nebo v rozporu s ním, popřípadě v rozporu s kanalizačním řádem (dále jen "nedovolené vypouštění vod"),

c)

znečistí povrchové nebo podzemní vody, nebo ohrozí jejich jakost nebo zdravotní nezávadnost nedovoleným nakládáním s látkami škodlivými vodám, které nejsou odpadními vodami, popřípadě způsobí vniknutí těchto látek do veřejné kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem (dále jen "nedovolené nakládání s látkami škodlivými vodám"),

d)

poškodí veřejný vodovod nebo veřejnou kanalizaci nebo odebírají vodu z veřejného vodovodu v rozporu s úpravou podle § 30 odst. 3, popřípadě odst. 4 vodního zákona (dále jen "nedovolený odběr vod"),

e)

poruší jiné povinnosti stanovené vodním zákonem, zákonem o státní správě ve vodním hospodářství, nebo podle nich uložené, jinak než je uvedeno pod písmeny a) až d) (dále jen "jiné povinnosti").

§ 2

Pokuty za nedovolené užití vod

(1)

Pokuta za nedovolené užití povrchových vod se stanoví ve výši vypočtené násobkem sazby 1,- Kčs za 1 m3 nedovoleně užitých povrchových vod celkovým množstvím těchto vod.

(2)

Pokuta za nedovolené užití podzemních vod se stanoví ve výši vypočtené násobkem sazby 7,- Kčs za 1 m3 nedovoleně užitých podzemních vod celkovým množstvím těchto vod.

(3)

Nejnižší pokuta podle odstavců 1 a 2 se stanoví ve výši 5000,- Kčs.

§ 3

Pokuty za nedovolené vypouštění vod

(1)

Výše pokut ukládaných v případech uvedených v § 1 písm. b) se stanoví podle závadnosti odpadních vod z jednotlivých druhů výrob nebo zdrojů znečištění (dále jen "výroba") a podle množství surovin nebo hotových výrobků v těchto výrobách ročně, popřípadě v jedné kampani zpracovávaných nebo vyráběných.

(2)

Podle závadnosti odpadních vod se jednotlivé druhy výrob člení do čtyř kategorií s uvedením technických jednotek výroby nebo zpracovávaných surovin (dále jen "technické jednotky"), uvedených v příloze tohoto nařízení.

(3)

V pochybnostech o zařazení výroby do jednotlivých kategorií a technické jednotce rozhodne orgán ukládající pokutu po projednání s ministerstvem lesního a vodního hospodářství.

(4)

Výše pokuty se stanoví násobkem sazby za technickou jednotku celkovým množstvím technických jednotek za poslední kalendářní rok provozu, popřípadě za poslední kampaň; u nově zaváděných výrob podle plánované roční nebo kampaňové výroby. Sazba za technickou jednotku a nejnižší pokuta v jednotlivých kategoriích činí:

 

v I. kategorii 5,- Kčs 15 000,- Kčs

ve II. kategorii 3,- Kčs 10 000,- Kčs

ve III. kategorii 2,- Kčs 5 000,- Kčs

ve IV. kategorii 0,20 Kčs 10 000,- Kčs.

 

(5)

Je-li týž druh výroby u jedné organizace rozdělen do několika výrobních objektů, je rozhodující pro výpočet pokuty počet technických jednotek dosažených jen v těch výrobních objektech, u nichž k nedovolenému vypouštění vody došlo.

(6)

Výroba meziproduktů se považuje za samostatnou výrobu, je-li uvedena v příloze tohoto nařízení. Jinak ji lze zařadit podle odstavce 3 do příslušné kategorie jen v případě, že jde o výrobu v samostatném výrobním objektu.

(7)

Vodohospodářský orgán může snížit vypočtenou pokutu,

a)

udržuje-li organizace řádně v provozu alespoň některé části čistírny odpadních vod nebo

b)

prokáže-li organizace, že jde o zcela výjimečný případ a ani při vynaložení veškerého úsilí nemohla zabránit znečištění.

(8)

Vypočtená pokuta se v případě podle odstavce 7 písm. a) sníží o tolik procent , o kolik se snížila hodnota rozhodujícího ukazatele znečištění; orgán ukládající pokutu určí, který ukazatel znečištění je rozhodující. Pokuta snížená podle odstavce 7 nesmí být nižší než nejnižší pokuta podle odstavce 4.

§ 4

Pokuty za nedovolené nakládání s látkami

škodlivými vodám

(1)

Pokuta za nedovolené nakládání s látkami škodlivými vodám se stanoví ve výši od 3000,- Kčs do 500 000,- Kčs podle závažnosti znečištění nebo ohrožení čistoty, popřípadě zdravotní nezávadnosti vod. Při ukládání pokuty se přihlíží též k okolnostem, za nichž k nedovolenému nakládání došlo, a k tomu, jak se organizace přičinila o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků.

(2)

Při posouzení závažnosti znečištění nebo ohrožení se přihlédne zejména ke škodlivosti a množství závadné látky, ke škodlivým následkům, k možnostem jejich odstranění, k vlivu na povrchové vody nebo na zásoby podzemních vod a k možnostem jejich dalšího využití.

§ 5

Pokuty za poškození veřejného vodovodu

nebo veřejné kanalizace a za nedovolený odběr vod

(1)

Pokuta se stanoví za poškození

a)

vodovodního potrubí o průměru 500 mm a větším, nebo kanalizačního potrubí o průměru 800 mm a větším ve výši 30 000,- Kčs,

b)

vodovodního potrubí o průměru menším než 500 mm nebo kanalizačního potrubí o průměru menším než 800 mm ve výši 10 000,- Kčs,

c)

veřejné části vodovodní přípojky ve výši 500,- Kčs,

d)

veřejné části kanalizační přípojky ve výši 1000,- Kčs.

(2)

Za nedovolený odběr vod se stanoví pokuta ve výši pětinásobku příslušné sazby vodného, počítaného za množství neoprávněně odebrané vody, nejméně však ve výši 1000,- Kčs.

§ 6

Pokuty za porušení jiných povinností

(1)

Pokuta za porušení jiných povinností podle § 1 písm. e) se stanoví ve výši od 500,- Kčs do 100 000,- Kčs podle závažnosti porušení povinností.

(2)

Při ukládání pokuty se přihlíží zejména k tomu, jaké následky porušení povinností způsobilo, popřípadě mohlo způsobit, k okolnostem za nichž k němu došlo, a jak se organizace přičinila o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků.

(3)

Pokuta podle odstavce 1 se neuloží, došlo-li zároveň k porušení povinností, za něž se ukládá pokuta podle § 1 písm. a) až d).

§ 7

Pokuty za opakované porušení povinností

Poruší-li organizace v době jednoho roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty jakoukoli povinnost, za niž se ukládá pokuta podle tohoto nařízení, uloží se další pokuta ve výši dvojnásobku sazeb. Je-li pro určení výše ukládané pokuty stanovena nejnižší a nejvyšší hranice, zvyšuje se tato hranice na dvojnásobek; částky nejnižších pokut podle § 2, § 3 odstavec 4 a podle § 5 odstavec 2 se zvyšují na dvojnásobek.

§ 8

Nejvyšší hranice pokuty

Pokuta i v případě zvýšení podle § 7 může činit nejvýše 1 000 000,- Kčs.

Č Á S T D R U H Á

Ukládání pokut pracovníkům organizací (§ 9)

§ 9

Okresní národní výbory ukládají pokuty i pracovníkům organizací, kteří porušení povinností organizací uvedených v § 1 zavinili, nejde-li o trestný čin nebo přečin. Pokuta činí nejvýše trojnásobek průměrného měsíčního výdělku pracovníka. 3 Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k míře zavinění a k rozsahu způsobené škody.

Č Á S T T Ř E T Í

Společná a závěrečná ustanovení (§ 10-14)

§ 10

Splatnost pokuty

Pokuta je splatná do patnácti dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

§ 11

Řízení o uložení pokuty nelze zahájit po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy se vodohospodářský orgán o skutečnostech podle § 1 dověděl, nejdéle však po uplynutí tří let ode dne, kdy k nim došlo.

§ 12

Při ukládání zvýšené pokuty podle § 7, se pokuty uložené podle vládní vyhlášky č. 120/1966 Sb., o ukládání pokut za porušení povinností stanovených k ochraně vod před znečišťováním, posuzují jako pokuty uložené podle tohoto nařízení.

§ 13

Zrušuje se vládní vyhláška č. 120/1966 Sb., o ukládání pokut za porušení povinností stanovených k ochraně vod před znečišťováním. Řízení o uložení pokuty zahájené podle této vyhlášky před účinností tohoto nařízení dokončí orgán, který toto nařízení zahájil jako příslušný, podle předchozích předpisů.

§ 14

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1975.

Korčák v. r.

Příloha k nařízení vlády ČSR č. 26/1975 Sb.

Rozdělení výrob podle jednotlivých kategorií

 

 

I. Kategorie: Technické jednotky:

 

1. výroba sulfitové celulózy ) 1 t výrobku (nebělené)

2. výroba viskózových vláken 1 t výrobku

3. výroba klihu a želatiny 1 t suroviny

4. tepelné zpracování hnědého uhlí 10 t prosazeného uhlí

5. prádla vlny 500 kg prané vlny

6. výroba kyanovodíku a kyanidů 100 kg výrobku

7. máčírny lnu a konopí 1 t suchého stonku

8. koželužny 1 t suroviny

9. galvanizovny a provozovny s 1 kg spotřebovaných chemikálií tepelnou úpravou kovů obsahujících kyanidy nebo těžké kovy nebo 10 kg ostatních druhů spotřebovaných chemikálií

10. dělení butadienu měďnými solemi 1 kg spotřebovaných měďných solí

11. suchá destilace dřeva 2 t zpracovaného dřeva

12. chemická úprava uranové rudy 5 t rudniny

13. výroba pesticidních látek na bázi organických látek s obsahem fosforu, chlorovaných uhlovodíků a na bázi pentachlorfenolu 100 kg vyrobeného prostředku

14. výroba biologicky neodbouratelných saponátů a saponátových detergentů 1 t aktivní látky ve výrobku

15. výroba mazacích olejů 10 t suroviny

16. výroba syntetického fenolu 1 t výrobku

17. výroba syntetického lihu 1 t výrobku

18. výroba farmaceutických a čistých chemikálií organickou syntézou 100 kg výrobku

19. výroba čistých chemikálií s obsahem těžkých kovů a radioaktivních látek 100 kg výrobku

20. zpracování technických tuků 1 t zpracovaného tuku

 

II. Kategorie: Technické jednotky:

 

1. tepelné zpracování černého uhlí 10 t prosazeného uhlí

2. výroba chemické dřevoviny 1 t výrobku

3. výroba sulfátové celulózy 1 t výrobku

4. zpracování dehtu 1 t zpracovaného dehtu

5. výroba škrobu 1 t zpracovaných brambor

6. výroba kyseliny citrónové 1 t zpracované melasy

7. výroba droždí 500 kg zpracované suroviny

8. výroba krmiv kvasnou cestou 1 t suroviny

9. výroba plastické kůže 100 m2 vyrobené kůže

10. sýrárny 10 hl zpracovaného mléka

11. jatky 500 kg masa v živé váze

12. zpracování drůbeže 100 kg zpracované drůbeže

13. výroba umělých klihkových střev 500 ks zpracované suroviny

14. výroba mýdla 1 t výrobku

15. výroba jedlých tuků 3 t výrobku

16. výroba biologicky odbouratelných saponátů a saponátových detergentů 1 t aktivní látky ve výrobku

17. chemická úprava rud 10 t suroviny

18. výroba pesticidních látek (pokud nejsou uvedeny v I. kategorii) 100 kg vyrobeného prostředku

19. výroba organické chemie s výjimkou výrob uvedených v ostatních kategoriích 1 t výrobku

20. výroba dřevovláknitých desek 1 t výrobku

21. mokré odkorňování dřeva, paření dřeva 1 t suroviny

22. výroba chlorprenového kaučuku 1 t výrobku

23. výroba antibiotik 1 t suroviny na živnou půdu

24. mokrá přádelna provozu lýkových vláken 1 m3 použité vody

25. vaječná výroba v drůbežářských závodech 100 kg nezahuštěného vaječného obsahu

26. výroba cukru 3 t zpracované řepy

27. infekční odd. zdravot. zařízení 20 m3 potřeby vody

28. masná výroba 500 kg masných výrobků

29. sušárny brambor 1 t suroviny

30. sídliště 1 připojený ekv. obyvatel

31. čokoládovna - výroba poločokoládového želé a žvýkací gumy 1 t výrobku

32. strojírenská výroba - použití řezných a chladicích emulzí 10 kg ropných látek

33. výkrmny vepřů 1 chovaný kus

34. lihovary 1 t suroviny

 

III. Kategorie: Technické jednotky:

 

1. výroba lepenky (ze starého papíru) 1 t výrobku

2. pivovary 10 hl vystaveného piva

3. sladovny 1 t výrobku

4. konzervárny zeleniny a masa 500 kg výrobku

5. výroba polévkového koření 1 t suroviny

6. výkrmny kachen 10 chovaných kachen

7. mořírny barevných kovů 1 m3 použité vody

8. mořírny železa 5 m3 použité vody

9. výroba anorganické chemie s výjimkou výrob uvedených v ostatních kategoriích 1 t výrobku

10. výroba butadienového kaučuku 1 t výrobku

11. výroba gumárenského regenerátu 1 t výrobku

12. praní prádla 100 kg prádla

13. rafinerie benzolu 1 t suroviny

14. výroba průmyslových hnojiv 10 t výrobku tel guel

15. výroba papíru 1 t výrobku

16. výroba dřevité lepenky a bílé dřevoviny 1 t výrobku

17. válcovny kovů, tažírny drátů 10 t výrobku

18. konzumní mlékárny 20 hl mléka

19. sušárny mléka 20 hl mléka

20. bělení celulózy 10 t bělené suroviny

21. zušlechťování textilu a karbonizace vlny 100 kg výrobku

22. mytí dopravních, stavebních a zemědělských strojů a jejich součástí 1 m3 použité vody

23. gumárenská výroba 1 t směsi

24. výroba čistých chemikálií s výjimkou výrob uvedených v I. kategorii 100 kg výrobku

25. výroba polymerů s výjimkou kaučuků 1 t výrobku

26. finální výroba a adjustace léků 100 kg výrobku

27. neinfekční oddělení zdravotnických zařízení 20 m3 potřeby vody

28. ošetření a tavení sýrů 500 kg výrobku

29. rumplovny skla 100 kg rumplovaného skla

30. lodní doprava 20 kg spotřebovaných pohonných hmot

31. výroba nealkoholických nápojů 50 hl výrobku

32. mlýnský provoz 3 t vypraného obilí

33. alkalické odmašťování kovů 100 l potřeby vody

34. opravny strojů kromě alkalického odmašťování kovů 200 l použité vody

35. flotační úprava rud 5 t vsázky rudy

36. výroba hliníkových slitin 1 t výrobku

37. výroba olova a olověných slitin 5 t výrobku

38. kotelny na kapalná paliva (jen při vypouštění odpadních vod, jejichž vznik je technologicky odůvodněn) 1 t spotřebovaného kapalného paliva

39. sklady ropných látek (jen při vypouštění odpadních vod, jejichž vznik je technologicky odůvodněn) 10 t skladované ropné látky

40. výroba panelů 1 m3 použité vody

41. dezinfekční stanice (ČSD) 1 m3 použité vody

42. brusírna skla 1 m3 použité vody

43. broušení tmelu 1 m3 použité vody

44. strojírenská výroba (pokud není v jiných kategoriích) 1 m3 použité vody

 

IV. Kategorie: Technické jednotky:

 

1. briketárny 5 t výrobku

2. hydraulická doprava popílku a škváry 5 t prosazeného uhlí

3. granulace strusky 5 t suroviny

4. zpracování ropy na paliva 5 t zpracované ropy

5. těžba ropy 5 t vytěžené ropy

6. prádla uhlí 2 t suroviny

7. výroba železa 2 t výrobku

8. plavírny kaolínu a hlín 1 t suroviny

9. těžba uranu 1 t rudniny

10. chemické úpravny vody 10 m3 upravené vody

11. magnetická a mechanická úprava rudy 1 t zpracované rudninyPoznámky pod čarou:

§ 2 zákona České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství.

§ 22 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

Poznámky pod čarou:
1

§ 2 zákona České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství.

2

§ 22 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

3