Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

61/1977 Sb. znění účinné od 24. 6. 1991 do 31. 12. 1995
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 289/1995 Sb.

1.1.1996

zrušeno

zákonem č. 229/1991 Sb.

24.6.1991

61

 

ZÁKON

ze dne 26.října 1977

o lesích

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Č Á S T P R V N Í

ÚVODNÍ USTANOVENÍ (§ 1)

§ 1

Lesy jsou z největších bohatství naší vlasti, jsou jednou ze základních složek životního prostředí a poskytují trvalý zdroj dřeva pro národní hospodářství. Lesy ovlivňují a zlepšují podnebí, vodní a půdní poměry, vytvářejí přirozené prostředí pro mnohé druhy rostlin a živočichů i jejich společenstev, uchovávají přírodní krásy a jsou též zdrojem zdraví a osvěžení obyvatelstva. Pro všechny tyto funkce lesů (dále jen „funkce lesů“) je nezbytné chránit lesní fond, který tvoří pozemky náležející do lesního půdního fondu a lesní dřeviny na nich; zároveň je třeba soustavně a plánovitě pečovat o zvelebování lesů, hospodařit v nich podle zásad pokrokové biologie, techniky a socialistické ekonomiky.

Č Á S T D R U H Á

LESNÍ PŮDNÍ FOND A JEHO OCHRANA (§ 2-9)

O d d í l 1

Lesní půdní fond (§ 2-3)

§ 2

Vymezení lesního půdního fondu

(1)

Lesní půdní fond tvoří pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů (dále jen“lesní pozemky“). Lesními pozemky jsou:

a)

pozemky porostlé lesními dřevinami, které slouží k plnění funkcí lesů (dále jen“lesní porosty“), a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny za účelem obnovy nebo za účelem zřízení lesních školek, popřípadě lesních semenných plantáží,

b)

pozemky bez lesních porostů, které slouží lesnímu hospodářství a jsou pro ně nepostradatelné (rozdělovací průseky, lesní cesty, plochy horních lesních skladů apod.),

c)

pozemky nad horní hranicí stromové vegetace ve vysokohorských oblastech s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních komunikací.

(2)

Orgán státní správy lesního hospodářství může za lesní pozemky prohlásit:

a)

pozemky, které je možno nejhospodárněji využít k zalesnění,

b)

pozemky, které mají být zalesněny zejména z důvodů vodohospodářských, půdoochranných, zdravotních, rekreačních a estetických,

c)

nezalesněné pozemky uvnitř lesů, které slouží nebo mají sloužit k plnění funkcí lesů, zejména při tvorbě a ochraně přírodního prostředí.

(3)

V pochybnostech, zda jde o pozemek náležející do lesního půdního fondu podle odstavce 1, rozhoduje orgán státní správy lesního hospodářství.

(4)

Lesními pozemky nejsou ani za ně nemohou být prohlášeny pozemky, pokud jsou součástí zemědělského půdního fondu. 1

§ 3

Evidence lesního půdního fondu

(1)

Správce, vlastník nebo uživatel lesních pozemků (dále jen „ uživatel lesních pozemků“) je povinen oznámit každou změnu ve správě (vlastnictví, užívání) lesních pozemků orgánu státní správy lesního hospodářství, a jde-li o lesní pozemky v odborné správě, též organizaci vykonávající odbornou správu lesů.

(2)

Socialistické organizace, které jsou uživateli lesních pozemků, jsou povinny ve spolupráci s orgány geodézie a kartografie vést vlastní (podnikovou) evidenci těchto pozemků.

(3)

Ústřední orgán státní správy lesního hospodářství České socialistické republiky a ústřední orgán státní správy lesního hospodářství Slovenské socialistické republiky (dále jen „ ústřední orgán státní správy lesního hospodářství republiky“) po dohodě s příslušnými orgány státní správy mohou stanovit obecně závazným právním předpisem podrobnosti o zakládání a vedení vlastní (podnikové) evidence lesních pozemků socialistickými organizacemi a podrobnosti o tom, které pozemky náležejí do lesního půdního fondu․

O d d í l 2

Ochrana lesního půdního fondu (§ 4-9)

§ 4

Obsah a základní povinnosti

(1)

Uživatelé lesních pozemků jsou povinni lesní pozemky a lesní porosty chránit a racionálně je využívat pro plnění funkcí lesů. Za tím účelem mohou orgány státní správy lesního hospodářství uložit uživatelům lesních pozemků provést na vlastní náklad na lesních pozemcích potřebná opatření.

(2)

Lesní pozemky nesmějí být vyňaty z lesního půdního fondu, ani nesmí být omezeno jejich využívání pro plnění funkcí lesů, pokud o jejich vynětí nebo o omezení v jejich využívání nerozhodl orgán státní správy lesního hospodářství. K vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu nebo k omezení v jejich využívání může dojít jen v nevyhnutelných a odůvodněných případech, zejména nelze-li úkoly ekonomického a společenského rozvoje zabezpečit jinak.

(3)

Při vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu nebo při omezení v jejich využívání je nutno:

a)

zvlášť chránit lesní pozemky v lesích prohlášených za lesy ochranné a za lesy zvláštního určení,

b)

použít v prvé řadě lesní pozemky, na nichž lze vzhledem k přírodním podmínkám dosáhnout jen malé produkce dřevní hmoty, pokud tyto pozemky nezajišťují jiné funkce lesů,

c)

použití jen nezbytně nutnou plochu lesních pozemků a nepřipouštět tříštění lesního půdního fondu,

d)

zajistit, aby použití lesních pozemků co nejméně narušovalo zájmy lesního hospodářství a co nejméně ztěžovalo hospodaření v lesích,

e)

důsledně dbát ochrany lesních porostů,

f)

provádět v případech, kdy je to účelné a technicky proveditelné, podle rozhodnutí orgánu stání správy lesního hospodářství skrývku kulturních vrstev půdy a opatření k jejímu hospodárnému využití,

g)

po ukončení použití vyňatých lesních pozemků pro jiné účely urychleně provést půdní úpravy a rekultivaci tak, aby dotčené lesní pozemky se mohly zalesnit; v případech většího a dlouhodobého soustředění těžby nerostů provádět též biologickou rekultivaci vhodnými lesními porosty.

(4)

Trvalým vynětím lesního pozemku z lesního půdního fondu se rozumí trvalá změna způsobu využití lesního pozemku. Dočasně se pozemek z lesního půdního fondu vyjímá tehdy, jestliže se počítá s jeho použitím pro jiné účely na dobu určenou v rozhodnutí, nejdéle však na 12 let. O omezení ve využívání lesního pozemku jde tehdy, jestliže je plnění funkcí lesů omezeno z důvodů jiných důležitých zájmů společnosti.

(5)

Při společensky odůvodněných vzájemných směnách mezi lesním půdním fondem a zemědělským půdním fondem je třeba dbát zásad ochrany lesního půdního fondu i ochrany zemědělského půdního fondu. Z lesního půdního fondu, zejména v oblastech s nízkou lesnatostí, lze vyjmout pouze roztroušené lesní pozemky nevýznamné pro lesní hospodářství, životní prostředí a ráz krajiny.

(6)

Lesní pozemky se nesmí vyjmout z lesního půdního fondu pro individuální výstavbu rekreačních chat a objektů. Ústřední orgán státní správy lesního hospodářství republiky může v souladu se schváleným územním plánem povolit vynětí lesních pozemků pro individuální výstavbu rekreačních chat a objektů výjimečně, jde-li o nezastavěné plochy lesních pozemků v chatových osadách 2 vybudovaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a zcela výjimečně v návaznosti na vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu pro jiné účely a jen tehdy, nelze-li stavbu umístit na jiné půdě.

(7)

Vynětí pozemků z lesního půdního fondu k výstavbě rekreačních objektů socialistických organizací může ústřední orgán státní správy lesního hospodářství republiky povolit jen v mimořádných, společenským zájmem odůvodněných případech, a pokud je to v souladu se schváleným územním plánem.

§ 5

Povinnosti při územně plánovací činnosti

(1)

Při územně plánovací činnosti prováděné podle zvláštních předpisů 3 jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně plánovací dokumentace povinni dbát ochrany lesního půdního fondu a lesních porostů a řídit se přitom ustanoveními § 4. Při zpracování územně plánovací dokumentace jsou zpracovatelné povinni navrhnout a zdůvodnit řešení, které je z hlediska ochrany lesního půdního fondu, lesních porostů, jakož i ostatních společenských zájmů nejvhodnější; podrobnosti stanoví obecně závazným právním předpisem federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj po dohodě s ústředními orgány státní správy lesního hospodářství republik.

(2)

Návrhy územních plánů velkých územních celků, sídelních útvarů a popřípadě zón musí být již v období zpracování předběžných návrhů projednány a před schválením opatřeny souhlasem orgánu stání správy lesního hospodářství; na udělení tohoto souhlasu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(3)

Územní rozhodnutí, 3 jímž má být dotčen lesní půdní fond, nelze vydat, pokud nebyl udělen souhlas orgánu státní správy lesního hospodářství.

§ 6

Povinnosti při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů

(1)

Při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů podle zvláštních předpisů 4 jsou organizace oprávněné k těžbě nerostů povinny dbát ochrany lesního půdního fondu a lesních porostů a řídit se přitom ustanovení § 4. jsou dále povinny navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které při racionálním vydobytí ložiska v nejvyšší míře chrání lesní půdní fond a lesní porosty; přitom vyhodnocují předpokládané ztráty na produkci dřevní hmoty a přihlížejí k ostatním funkcím lesů, k možnostem rekultivace a k předpokládaným následným škodám, a to ve srovnání s jiným možným řešením.

(2)

Návrhy na stanovení dobývacích prostorů musí být před jejich schválením opatřeny souhlasem orgánu státní správy lesního hospodářství; na udělení tohoto souhlasu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(3)

V případech, kdy dobývací prostor se dotýká jak lesního, tak zemědělského půdního fondu, uvede orgán státní správy lesního hospodářství v souhlase vydaném podle odstavce 2 způsob rekultivací, o němž se dohodl s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.

§ 7

Povinnosti při zpracování dokumentace staveb

(1)

Při zpracování dokumentace staveb jsou investoři povinni dbát ochrany lesního půdního fondu a lesních porostů, řídit se přitom ustanoveními § 4 a na základě propočtu ekonomické efektivnosti 5 navrhnout umístění stavby tak, aby se tím co nejméně narušilo plnění funkcí lesů; pokud řešení není jednoznačné, jsou povinni navrhnout umístění stavby v alternativách.

(2)

Návrh na projednání projektového úkolu staveb, při nichž se předpokládá trvalé nebo dočasné vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu nebo omezení ve využívání lesních pozemků, musí být doložen souhlasem orgánu státní správy lesního hospodářství; na udělení tohoto souhlasu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

Povinnosti při těžební, stavební a průmyslové činnosti, projektování a výstavbě směrových a liniových staveb a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu

§ 8

Organizace provádějící těžební, stavební a průmyslovou činnost, projektování a výstavbu směrových a liniových staveb a geologický a hydrogeologický průzkum, jsou povinny dbát ochrany lesního půdního fondu a lesních porostů a řídit se ustanoveními § 4; přitom jsou povinny

a)

projednat včas zamýšlené provádění prací s orgánem státní správy lesního hospodářství a s uživatelem lesních pozemků,

b)

učinit opatření, aby síť lesních cest, síť lesnickotechnických meliorací, odvodňovacích zařízení a jiných lesnickotechnických zařízení nebyla poškozena nebo jinak narušena a nadále plnila svůj účel; v případě neodvratnosti narušení těchto zařízení zajistit jejich účelnou obnovu,

c)

usměrnit provádění prací časově tak, aby probíhaly mimo období intenzivních prací v lesích nebo mimo období klidu potřebného z hlediska zajištění funkcí lesů (doba jarního zalesňování, doba kladení mláďat zvěře apod.),

d)

provádět práce tak, aby na lesních pozemcích a na lesních porostech docházelo k co nejmenším škodám, zejména činit účinná technická opatření k zabránění nebo ke zmírnění úniku pevných, tekutých a plynulých látek poškozujících lesy,

e)

ukládat odklizované hmoty ve vytěžených prostorách a není-li to možné nebo hospodářsky odůvodněné, uložit je v prvé řadě na, plochách neplodných nebo na jiných plochách k tomu určených,

f)

vést průseky v lese tak, aby byl les co nejméně ohrožován větrem, zejména aby byly zabezpečeny návětrné stěny lesních porostů před větrnými polomy,

g)

uvést dotčené lesní pozemky po skončení prací do původního stavu, pokud orgánem státní správy lesního hospodářství nebylo stanoveno jinak.

§ 9

Ústřední orgán státní správy lesního hospodářství republiky upraví obecně závazným právním předpisem podrobněji

a)

podmínky a postup při vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu nebo při omezení v jejich využívání pro plnění funkcí lesů,

b)

ochranu lesního půdního fondu při územně plánovací činnosti, při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů, při zpracování dokumentace staveb, při těžební, stavební a průmyslové činnosti, při projektování a výstavbě směrových a liniových staveb a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu.

Č Á S T T Ř E T Í

NÁHRADY ZA POŠKOZOVÁNÍ LESŮ (§ 10)

§ 10

(1)

každý je povinen dbát, aby nedocházelo k poškozování lesního fondu ( § 1), jakož i objektů a zařízení na lesních pozemcích sloužících lesnímu hospodářství.

(2)

Dojde-li k poškození (odstavec 1), je ten, kdo je způsobil, povinen uvést dotčená místa do původního stavu. Nestane-li se tak, zejména není-li to možné nebo hospodářsky účelné, je povinen poskytnout poškozenému náhradu podle předpisů o náhradě škody. U poškození lesních porostů se hradí též to, čeho by poškozený dosáhl, kdyby k poškození nedošlo.

(3)

Došlo-li v souvislosti s prováděním investiční výstavby k přerušení souvislosti ucelených lesních částí, lesních cest nebo jiných objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství, je ten, kdo je způsobil, povinen hradit poškozenému i zvýšené provozní náklady, které mu tím vznikly.

(4)

Za lesní porost likvidovaný v souvislosti s prováděním investiční výstavby je investor povinen zaplatit to, čeho by bylo při řádném hospodaření dosaženo, kdyby nedošlo k předčasnému smýcení lesního prostoru, a to po odečtení částky, kterou případně poškozený získal za dříví z likvidovaného lesního porostu.

(5)

Socialistické organizace, z jejichž provozu unikají plynné a tuhé látky (exhalace) způsobující na lesních porostech škody, jsou povinny provádět opatření k zabránění nebo ke zmírnění úniku exhalací, zúčastňovat se na výzvu státních organizací lesního hospodářství ( § 11) zjišťování škodlivých účinků exhalací na lesní porosty, spolupracovat s těmito organizacemi a poskytovat jim potřebnou pomoc při odstraňování následků škod na lesních porostech způsobených exhalacemi a při obnově lesních porostů.

(6)

Drážní podnik i uživatelé lesních pozemků jsou povinni učinit bezpečnostní opatření potřebná pro ochranu lesů před požáry, které mohou vzniknout provozem dráhy. Základní potřebná opatření jsou stanovena zvláštními předpisy. 6

(7)

Orgán státní správy lesního hospodářství může uložit, aby se poškození odstranilo uvedením do původního stavu; může uložit i jiná opatření, aby hrozícím škodám bylo zabráněno a další škody nevznikaly.

Č Á S T Č T V R T Á

LESNÍ NÁRODNÍ MAJETEK A UŽÍVACÍ VZTAHY K LESŮM (§ 11-21)

O d d í l 1

Lesní národní majetek (§ 11)

§ 11

Správa a převody správy lesního národního majetku

(1)

Lesní fond, který je ve státním socialistickém vlastnictví (dále jen „lesní národní majetek“), spravují státní organizace lesního hospodářství, řízené ústředním orgánem státní správy lesního hospodářství republiky.

(2)

Lesní národní majetek nezbytný pro potřeby obrany státu spravují organizace lesního hospodářství řízené federálním ministerstvem národní obrany.

(3)

Jiné státní organizace mohou spravovat lesní národní majetek jen výjimečně, pokud jej nevyhnutelně potřebují k plnění svých úkolů. Výjimky povoluje ústřední orgán státní správy lesního hospodářství republiky.

(4)

Převody správy lesního národního majetku lze provádět jen se souhlasem ústředního orgánu státní správy lesního hospodářství republiky.

(5)

Na povolení výjimky podle odstavce 3 a na udělení souhlasu podle odstavce 4 se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

O d d í l 2

(§ 12-18)

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

O d d í l 3

Zvláštní oprávnění a povinnosti uživatelů lesních pozemků (§ 19-21)

§ 19

zrušen

§ 20

Opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

(1)

Investoři směrových, liniových a jiných staveb a zařízení jsou povinni na lesních pozemcích dotčených výstavbou provést opatření, kterými stavby a zařízení zabezpečí před škodami, jež by mohly být způsobeny sesouváním půdy, padáním kamenů, pádem stromů, lavinami apod. z těchto pozemků. Rozsah a způsob těchto zabezpečovacích opatření stanoví podle zvláštních předpisů 12 příslušný orgán státní správy v dohodě s orgánem státní správy lesního hospodářství.

(2)

Uživatel lesních pozemků je povinen provedení opatření podle odstavce 1 umožnit.

(3)

Vyžaduje-li zajištění bezpečnosti osob a majetku kromě opatření uvedených v odstavci 1 i změnu ve způsobu hospodaření nebo omezení ve využívání lesních pozemků, rozhodne orgán státní správy lesního hospodářství o dalších opatřeních a určí, kdo ponese náklady s tím spojené. Ustanovení právních předpisů upravující vztahy mezi dráhou a okolím zůstávají nedotčena. 13

§ 21

Užívání cizích pozemků

(1)

Uživatel lesních pozemků je oprávněn užívat bezplatně v nezbytném rozsahu cizí pozemky k lesní dopravě, jestliže na lesní pozemek se nelze dostat jinak nebo jen s takovými výlohami, které by byly nepoměrně vyšší než újma vznikající tímto užíváním. Vznikne-li správci (vlastníku,uživateli) cizího pozemku škoda, přísluší mu náhrada škody podle obecných právních předpisů.

(2)

Uživatel lesních pozemků je povinen projednat se správcem (vlastníkem, uživatelem) cizího pozemku podmínky lesní dopravy. Nedojde-li k dohodě, rozhodne orgán státní správy lesního hospodářství o době, způsobu, rozsahu a trvání lesní dopravy po cizích pozemcích, popřípadě i o výši náhrady škody.

Č Á S T P Á T Á

POSLÁNÍ LESŮ A JEJICH KATEGORIZACE (§ 22-24)

§ 22

Hlavní zásady rozvoje funkcí lesů

(1)

Uživatelé lesních pozemků jsou povinni s lesními porosty plánovitě hospodařit podle lesních hospodářských plánů schválených orgány státní správy lesního hospodářství tak,aby se zvyšovala úrodnost lesních pozemků a produkce dřevní hmoty při současném zabezpečení ostatních funkcí lesů.

(2)

Lesní hospodářské plány jsou podkladem pro národohospodářské plánování a závazně určují ukazatele a údaje o lesních porostech. Závaznými ukazateli a údaji lesních hospodářských plánů jsou hospodářský způsob, výše těžeb stanovená těžebním procentem v jednotlivých věkových stupních a úkoly obnovy a výchovy lesních porostů. Takto určená výše je nepřekročitelná.

§ 23

Kategorizace lesů

(1)

Z hlediska převažujících funkcí lesů se lesy čelní na lesy hospodářské, lesy ochranné a lesy zvláštního určení.

(2)

Lesy hospodářské jsou lesy, jejichž hlavním posláním je produkce jakostní dřevní hmoty při současném zajišťování ostatních funkcí lesů.

(3)

Lesy ochranné jsou lesy, jejichž funkční zaměření vyplývá z daných přírodních podmínek. V těchto lesích se musí hospodařit tak, aby se především zlepšovala jejich ochranná funkce.

(4)

Lesy zvláštního určení jsou lesy se zvláštním posláním, které vyplývá ze specifických důležitých společenských potřeb, jimiž se řídí i způsob hospodaření.

(5)

Ústřední orgán státní správy lesního hospodářství republiky upraví obecně závazným právním předpisem podrobnější specifikaci jednotlivých kategorií lesů.

§ 24

Oblasti lesů

(1)

Podle poslání lesů, přírodních a hospodářských podmínek, jakož i společenských zájmů a potřeb, se vymezují oblasti lesů.

(2)

Oblasti lesů vyhlašuje vláda republiky nařízením; přitom může upravit, popřípadě zakázat činnosti, které ohrožují poslání oblasti lesů.

Č Á S T Š E S T Á

VOJENSKÉ LESY (§ 25)

§ 25

Výkon státní správy ve vojenských lesích

(1)

Federální ministerstvo národní obrany vykonává, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2, státní správu lesního hospodářství v lesích, které jsou nezbytné pro potřeby obrany státu podle zvláštních předpisů 14 (dále jen“vojenské lesy“), a to podle směrnic ústředního orgánu státní správy lesního hospodářství republiky.

(2)

Ústřední orgán státní správy lesního hospodářství republiky vydává ve věcech vojenských lesů k zajištění jednotné celostátní lesnické politiky závazná vyjádření

a)

k návrhům lesních hospodářských plánů vypracovaných organizacemi řízenými federálním ministerstvem národní obrany před jejich schválením,

b)

před vydáním rozhodnutí o vynětí pozemků z lesního půdního fondu a o omezení v jejich využívání, jestliže výměra pozemků, které mají být vyňaty, nebo jejichž využívání má být omezeno, přesahuje 10 ha.

(3)

Ústřední orgán státní správy lesního hospodářství republiky si může ze závažných důvodů rozhodování podle odstavce 2 vyhradit.

(4)

Federální ministerstvo národní obrany je povinno ve vojenských lesích soustavně dozírat, jak jsou dodržována ustanovení tohoto zákona, zákonů národních rad, které upravují hospodaření v lesích a státní správu lesního hospodářství, a předpisů podle nich vydaných.

(5)

V rozsahu své působnosti ukládá federální ministerstvo národní obrany opatření k odstranění zjištěných nedostatků a pokuty za porušení povinností stanovených tímto zákonem a zákony národních rad, které upravují hospodaření v lesích a státní správu hospodářství, popřípadě na jejich základě uložených. Tyto pokuty jsou příjmem státního rozpočtu federace.

(6)

Ústřední orgán státní správy lesního hospodářství republiky provádí vrchní dozor, jak orgány a organizace federálního ministerstva národní obrany provádějí ustanovení tohoto zákona, zákonů národních rad, které upravují hospodaření v lesích a státní správu lesního hospodářství, a předpisů podle nich vydaných. Ústřední orgán státní správy lesního hospodářství republiky může po projednání s federálním ministerstvem národní obrany ukládat organizacím řízeným tímto ministerstvem opatření k odstranění zjištěných nedostatků a pokuty za porušení povinností stanovených tímto zákonem a zákony národních rad, které upravují hospodaření v lesích a státní správu lesního hospodářství, popřípadě na jejich základě uložených.

Č Á S T S E D M Á

POKUTY (§ 26)

§ 26

(1)

Orgány státní správy lesního hospodářství ukládají pokuty až do výše 500 000 Kčs organizacím, které

a)

bez rozhodnutí o vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu nebo bez rozhodnutí o omezení v jejich využívání lesní pozemky z tohoto fondu odnímají nebo omezují jejich využívání,

b)

neoprávněně užívají lesní půdní fond, užívají ho k jiným účelům nebo znemožňují jeho řádné využití,

c)

svým zaviněním způsobí poškození lesních pozemků, lesních porostů, staveb, cest, strojů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství nebo jinak ztíží provoz lesního hospodářství, např. neoprávněným zrušením přístupových cest k lesům,

d)

neplní jiné povinnosti stanovené tímto zákonem nebo neplní opatření uložená rozhodnutím orgánu státní správy lesního hospodářství, vydaným podle tohoto zákona.

(2)

Poruší-li organizace v době jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty jakoukoli povinnost, za niž se ukládá pokuta podle tohoto zákona, uloží se další pokuta až do výše dvojnásobku pokuty, která by byla jinak uložena .

(3)

Pokutu za porušení povinností podle § 8 písm. d) nelze uložit, byla-li již uložena pokuta podle zvláštních předpisů. 15

(4)

Orgány státní správy lesního hospodářství ukládají pokuty i pracovníkům organizací, kteří porušení povinností organizací zavinili, pokud nejde o trestný čin nebo přečin. Výše pokuty může činit u pracovníka organizace nejvýše trojnásobek jeho průměrného měsíčního výdělku. 16

(5)

Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán státní správy lesního hospodářství dověděl o porušení povinností uvedených v odstavci 1, nejpozději však do tří let, a jde-li o porušení povinností uživateli lesních pozemků nejpozději do pěti let ode dne, kdy k porušení těchto povinností došlo.

(6)

Uložením pokuty organizaci zůstává nedotčena trestní odpovědnost jejích pracovníků i odpovědnost organizace, popřípadě pracovníků organizace podle předpisů o náhradě škody. Byla-li uložena pokuta podle odstavce 4 pracovníku organizace, nelze mu již uložit pokutu podle jiných předpisů.

(7)

Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

Č Á S T O S M Á

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 27-30)

§ 27

(1)

Správa lesního národního majetku vykonávaná jinými státními organizacemi než státními organizacemi lesního hospodářství, přechází uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na státní organizace lesního hospodářství řízené ústředním orgánem státní správy lesního hospodářství republiky; správa lesního národního majetku přechází bezplatně.

(2)

Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na lesní národní majetek, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve správě státních organizací lesního hospodářství řízených federálním ministerstvem národní obrany a na lesní národní majetek, k jehož správně byla po nabytí tohoto zákona do jednoho roku povolena výjimka podle § 11 odst. 3.

§ 28

U pozemků, k nimž vzniklo právo užívání podle § 12, zůstávají práva a povinnosti těch, jimž byly lesní pozemky přenechány do dočasného užívání, nedotčeny.

§ 29

Zrušovací ustanovení

Zrušují se

 

1.

zákon č. 166/1960 Sb., o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon),

2.

vyhláška č. 17/1961 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu, ve znění pozdějších předpisů,

3.

usnesení vlády č. 94/1962 Sb., kterým se provádí lesní zákon v oboru působnosti ministerstva národní obrany.

§ 30

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.

Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění vyhlášené pod č. 124/1976 Sb.).

Vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zákon č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství(horní zákon).

Vyhláška č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

Zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 104/1974 Sb., vyhláška č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách, ve znění vyhlášek č. 132/1969 Sb. a č. 122/1974 Sb.

Např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

§ 12 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách.

Zákon č. 169/1949 Sb., vojenských újezdech, zákon č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky.

Zákon č. 35/1967 Sb., o opatřeních proti znečišťování ovzduší.

§ 275 zákoníku práce (úplné znění vyhlášené pod č. 55/1975 Sb.).

Poznámky pod čarou:
1

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění vyhlášené pod č. 124/1976 Sb.).

2

Vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

3

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

4

Zákon č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství(horní zákon).

5

Vyhláška č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

6

Zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 104/1974 Sb., vyhláška č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách, ve znění vyhlášek č. 132/1969 Sb. a č. 122/1974 Sb.

12

Např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

13

§ 12 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách.

14

Zákon č. 169/1949 Sb., vojenských újezdech, zákon č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky.

15

Zákon č. 35/1967 Sb., o opatřeních proti znečišťování ovzduší.

16

§ 275 zákoníku práce (úplné znění vyhlášené pod č. 55/1975 Sb.).