Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

30/1979 Sb. znění účinné od 26. 8. 2005
změněnos účinností odpoznámka

sdělením č. 81/2009 Sb. m. s.

26.8.2005

sdělením č. 82/2009 Sb. m. s.

9.9.2004

sdělením č. 75/2009 Sb. m. s.

30.5.2004

Více...

30

 

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 18. ledna 1979

o Smlouvě o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob

mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou,

Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou,

Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou

a Svazem sovětských socialistických republik

 

Dne 27. května 1977 byla v Miškovci podepsána Smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina byla uložena dne 30. prosince 1977 v sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, depozitáře Smlouvy.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku IX dnem 1. ledna 1979 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Československou socialistickou republiku.

Český překlad textu Smlouvy se vyhlašuje současně.

Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

SMLOUVA

o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob (čl. 1-14)

Smluvní strany

ve snaze napomáhat dalšímu rozšíření a upevnění ekonomické, vědeckotechnické a kulturní spolupráce mezi jejich státy a v zájmu zdokonalení mechanismu jejich devizově finančních vztahů,

se zřetelem na vytvoření příznivějších podmínek v procesu ekonomické a vědeckotechnické spolupráce a kulturní výměny,

se dohodly takto:

Článek I

1.

Tato smlouva se vztahuje na fyzické osoby, které mají trvalé bydliště na území smluvních stran․

2.

Pokud nelze určit trvalé bydliště pro účely zdanění podle odstavce 1 tohoto článku, bude se trvalé bydliště považovat za umístěné ve smyslu této smlouvy ve státě, jehož je fyzická osoba státním občanem.

3.

V případě, kdy nelze určit trvalé bydliště fyzické osoby podle odstavce 2 tohoto článku, řeší se tato otázka vzájemnou dohodou kompetentních orgánů příslušných smluvních stran. Kompetentní orgány ve smyslu této smlouvy budou ministerstva financí smluvních stran.

Článek II

Tato smlouva se vztahuje na všechny daně a poplatky vybírané z příjmu a majetku fyzických osob na území smluvních stran v souladu s jejich právními předpisy.

Článek III

Za účelem provedení zásady, že fyzické osoby, pokud jde o týž příjem a majetek, nesmějí být současně zdaněny na území dvou nebo více smluvních stran, se budou používat tato ustanovení:

a)

Fyzické osoby vyslané na práci kterýmkoli orgánem nebo organizací smluvní strany na její obchodní, dopravní a jiná zastupitelství a agentury, včetně dopisovatelských a informačních středisek, na území kterékoli jiné smluvní strany se osvobozují ve státě pobytu od daní a poplatků, pokud jde o mzdu a jiné odměny získané od těchto zastupitelství a agentur. Toto ustanovení se rovněž použije ve vztahu k pracovníkům mezistátních a jiných mezinárodních organizací [kromě těch, které jsou uvedeny pod písm. b)], vyslaným na práci do těchto organizací ze států, které nejsou státem sídla těchto organizací.

b)

Fyzické osoby, které pracují na území smluvních stran v mezinárodních hospodářských organizacích uskutečňujících svou činnost na principu chozrasčotu, se zdaňují a zpoplatňují, pokud jde o mzdu a jiné odměny získané od těchto organizací, podle právních předpisů státu, ve kterém mají tyto organizace sídlo, pokud něco jiného nevyplývá z jejich ustavujících aktů nebo jiných speciálních ujednání.

c)

Fyzické osoby vyslané kteroukoli smluvní stranou na území kterékoli jiné smluvní strany za účelem poskytnutí technické pomoci nebo provádění služeb obdobné povahy se osvobozují ve státě pobytu od daní a poplatků ze mzdy a jiných odměn, které dostávají od orgánů nebo organizací státu, ve kterém mají trvalé bydliště. V případě, že fyzické osoby uvedené pod tímto písmenem dostávají jakékoli odměny od orgánů a organizací přijímajícího státu, zdaňují a zpoplatňují se tyto výplaty, s výjimkou diet a výdajů na ubytování, podle právních předpisů tohoto státu.

d)

Fyzické osoby vyjíždějící do státu zúčastněného na této smlouvě za účelem práce, výuky, praxe, poskytnutí konzultace apod. a pobírající mzdu a jiné odměny přímo od orgánů nebo organizací tohoto státu se zdaňují a zpoplatňují, pokud jde o tyto výplaty, s výjimkou diet a výdajů na ubytování, podle právních předpisů tohoto státu.

Mzda a jiné odměny, které obdrží fyzické osoby uvedené pod tímto písmenem od orgánů nebo organizací státu svého trvalého, se osvobozují od daní a poplatků v jiných státech zúčastněných na této smlouvě.

e)

Příjmy fyzických osob z autorských práv za využívání literárních, vědeckých a uměleckých děl na území kterékoli smluvní strany a odměny za vědecké objevy, technické vynálezy, průmyslové a všeobecné užitné vzory a zlepšovací návrhy apod. podléhají daním a poplatkům podle právních předpisů státu trvalého bydliště těchto fyzických osob.

f)

Fyzické osoby vyjíždějící do kteréhokoli státu zúčastněného na této smlouvě za účelem uskutečnění přednášek a referátů, divadelních, koncertních a sportovních vystoupení a obdobných činností se v přijímajícím státě osvobozují od daní a poplatků ze mzdy, honorářů a jiných odměn, které obdrží od orgánů a organizací státu trvalého bydliště.

V případě, že tyto výplaty provádějí fyzickým osobám orgány nebo organizace přijímajícího státu, zdaňují a zpoplatňují se podle právních předpisů tohoto státu.

g)

Zdanění a zpoplatnění nemovitého a movitého majetku fyzických osob, včetně příjmu z využívání tohoto majetkum jeho dědění, darování, pronájmu, prodeje a směny se provádí podle právních předpisů státu, kde se majetek nachází.

Článek IV

Ustanovení této smlouvy nevylučují možnost, aby zainteresované smluvní strany poskytovaly po vzájemné dohodě nebo jednostranně další úlevy pro fyzické osoby v oblasti zdanění.

Článek V

Tato smlouva neomezuje právo smluvních stran zdaňovat a zpoplatňovat fyzické osoby, pokud to neodporuje ustanovením této smlouvy.

Článek VI

Ustanovení této smlouvy se nedotýkají daňových výsad pracovníků diplomatických misí a konzulárních úřadů podle obecných pravidel mezinárodního práva nebo podle zvláštních mezinárodních dohod.

Článek VII

1.

Účast na této smlouvě se nedotýká platných smluv v otázkách zdanění, které byly dříve uzavřeny mezi smluvními stranami.

2.

Avšak v případě, kdy budou ustanovení dříve uzavřených smluv v rozporu s ustanoveními této smlouvy, budou použita ustanovení této smlouvy.

Článek VIII

Otázky, které mohou vzniknout v souvislosti s uplatňováním této smlouvy, se budou řešit jednáním a konzultacemi mezi ministerstvy financí zainteresovaných smluvních stran.

Článek IX

Tato smlouva podléhá schválení podle právních předpisů každé smluvní strany a nabude platnosti 1. ledna roku následujícího po roce, ve kterém depozitář obdrží listiny o schválení smlouvy všemi smluvními stranami.

Článek X

1.

Tato smlouva se sjednává na neurčitou dobu.

2.

Každá smluvní strana může smlouvu kdykoli vypovědět po uplynutí pětiletého období ode dne nabytí její platnosti výpovědí zaslanou depozitáři nejpozději šest měsíců před koncem kalendářního roku. V tomto případě smlouva pozbude účinnosti ve vztahu k této smluvní straně, počínaje 1. lednem roku následujícího po roce, ve kterém byla dána výpověď.

Článek XI

K této smlouvě mohou se souhlasem všech jejich účastníků přistoupit jiné státy předáním depozitáři listiny o přístupu. Přístup nabývá účinnosti 1. ledna roku následujícího po roce, ve kterém depozitář obdržel od všech účastníků smlouvy oznámení o jejich souhlasu s přístupem.

Článek XII

Tato smlouva může být změněna nebo doplněna se souhlasem všech smluvních stran.

Článek XIII

Tato smlouva je otevřena k podpisu do 31. července 1977 v Moskvě.

Článek XIV

Tato smlouva se předává do úschovy sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, který bude vykonávat funkci depozitáře této smlouvy.

 

Dáno v Miškovci (Maďarská lidová republika) 27. května 1977 v jednom vyhotovení v ruském jazyce.