Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

33/1970 Sb. znění účinné od 1. 7. 1970 do 31. 12. 1990

33

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. dubna 1970

o finančních správách

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Základní ustanovení

§ 1

(1)

Finanční správy jsou orgány státní správy, které

a)

vykonávají správu a provádějí finanční a daňové revize (dále jen "revize") - daní, dávek, poplatků, odvodů, příspěvků, finančních nástrojů v zahraničním obchodě a pokut (dále jen "daně") odváděných do rozpočtu republiky nebo federace a do státních fondů, pokud tyto fondy jsou samostatnými právnickými osobami a jsou spravovány ústředními orgány (dále jen "státní fondy") a daně z obratu odváděné do rozpočtu národních výborů, - dotací, subvencí, intervencí, příspěvků a jiných přídělů (dále jen "dotace") poskytovaných z rozpočtu republiky nebo federace a ze státních fondů, b) provádějí řízení o přestupcích ve věcech daní a dotací jimi spravovaných.

(2)

Správou daní se rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností občanů a organizací (dále jen "poplatníci"), zejména právo daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat a kontrolovat jejich splnění ve stanovené výši a době.

(3)

Správou dotací se rozumí právo kontrolovat jejich použití a v případě neoprávněného použití uložit a vymáhat jejich vrácení.

(4)

Revizí se rozumí právo podrobným prozkoumáním účetních a jiných podkladů, celkového hospodaření a ostatních skutečností rozhodných pro stanovení finančních vztahů poplatníků a příjemců dotací k rozpočtu republiky nebo federace, popřípadě ke státním fondům zjišťovat, zda výpočet daně nebo použití dotace odpovídá platným předpisům, popřípadě stanoveným podmínkám․

(5)

Finanční správy nezasahují do vedení a řízení organizací.

(6)

Finanční správy spolupracují při plnění svých úkolů s národními výbory v zájmu provádění jednotné finanční politiky státu.

§ 2

(1)

Finanční správy jsou okresní a krajské.

(2)

Okresní finanční správy se zřizují pro územní obvody jednotlivých okresních národních výborů.

(3)

Krajské finanční správy se zřizují pro územní obvody jednotlivých krajských národních výborů.

(4)

Na území hlavního města Prahy vykonávají působnost okresních finančních správ, obvodní finanční správy, jejichž obvod působnosti určí ministerstvo financí po projednání s Národním výborem hlavního města Prahy, a působnost krajské finanční správy Finanční správa v hlavním městě Praze.

(5)

V dalších městech, jejichž národní výbory řídí přímo vláda, se zřizují městské finanční správy s působností okresních finančních správ. Městská finanční správa je podřízena krajské finanční správě, v jejímž územním obvodě město leží.

§ 3

Věcná příslušnost finančních správ

(1)

Okresní finanční správy

a)

vykonávají správu daní a dotací,

b)

provádějí řízení o přestupcích ve věcech daní a dotací jimi spravovaných.

(2)

Krajské finanční správy

a)

řídí okresní finanční správy,

b)

přezkoumávají rozhodnutí okresních finančních správ vydaná ve správním řízení,

c)

provádějí revize.

§ 4

Místní příslušnost finančních správ

Místní příslušnost finančních správ se řídí, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, bydlištěm nebo sídlem poplatníka, popřípadě příjemce dotace.

§ 5

Působnost ministerstva financí

Ministerstvo financí

a)

řídí finanční správy a stanoví jejich organizaci,

b)

přezkoumává rozhodnutí krajských finančních správ vydaná ve správním řízení,

c)

může v odůvodněných případech pověřit správou daní a dotací a prováděním revizí včetně řízení o přestupcích u určitého okruhu organizací, popřípadě u jednotlivé organizace nebo u určitých daní, jinou než věcně nebo místně příslušnou finanční správu,

d)

provádí v odůvodněných případech úkony, které jinak patří do pravomoci okresních nebo krajských finančních správ.

Postavení finančních správ
a práva a povinnosti jejich pracovníků

§ 6

(1)

Krajské finanční správy jsou rozpočtové organizace. Obstarávají též osobní a věcné potřeby okresních finančních správ. Ministerstvo financí stanoví, které městské, popřípadě okresní finanční správy jsou rovněž rozpočtové organizace.

(2)

Finanční správu řídí a odpovídá za ni ředitel. Ředitele okresních finančních správ jmenuje a odvolává ředitel krajské finanční správy po předchozím projednání s ministerstvem financí. Ředitele krajských finančních správ jmenuje a odvolává ministr financí.

§ 7

(1)

Pracovníci finančních správ jsou oprávněni provádět všechny úkony potřebné pro výkon správy a revize, včetně řízení o přestupcích, podle tohoto zákona, zejména vstupovat do provozních místností, zařízení a prostorů organizací, nahlížet do účetních a jiných podkladů, požadovat potřebné informace a vysvětlení a zabezpečit prověřovaný materiál, popřípadě vzít jej do úschovy, pokud tomu nebrání důležitý obecný zájem, je-li nebezpečí, že materiál bude ztracen nebo zavlečen.

(2)

Pracovníci finančních správ jsou povinny zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství o skutečnostech, o nichž se při výkonu své činnosti dověděli. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru.

(3)

Pracovníci finančních správ jsou povinni uvědomit o závažných skutečnostech zjištěných při výkonu své činnosti orgány, kterým přísluší činit opatření podle zvláštních předpisů.

§ 8

Povinnosti organizací

(1)

Vedoucí a ostatní pracovníci organizací jsou povinni poskytnout pracovníkům finančních správ na požádání veškerou pomoc, zejména předložit účetní, kalkulační a rozpočtové podklady, plány a materiály o prověrkách, kontrolách, revizích a inspekcích všeho druhu provedených i jinými orgány.

(2)

Vedoucí a ostatní pracovníci organizací jsou povinni poskytnout pracovníkům finančních správ požadované informace a vysvětlení.

(3)

Organizace jsou povinny předkládat pro účely správy a revize daní a dotací hlášení (přiznání) ve lhůtách a v rozsahu, které stanoví zvláštní předpisy 1 , popřípadě ministerstvo financí.

§ 9

Řízení před finančními správami

(1)

Pro řízení ve věcech daní a dotací platí zvláštní předpisy. 2

(2)

V řízení o přestupcích ve věcech daní a dotací postupují finanční správy podle zvláštních předpisů. 3

Závěrečná ustanovení

§ 10

(1)

Finanční správy se zřizují z dosavadních odborů státních financí národních výborů.

(2)

Na finanční správy přechází bezúplatně správa národního majetku dosud užívaného odbory státních financí národních výborů. Pracovníci národních výborů, kteří zabezpečují úkoly přecházející podle tohoto zákona na finanční správy, se stávají pracovníky finančních správ. Na finanční správy přecházejí rovněž jejich práva a závazky z dosavadního pracovněprávního poměru.

§ 11

Ministerstvo financí stanoví podmínky, za kterých lze u finančních nástrojů v zahraničním obchodě a u odvodů, včetně pokut (penále) za jejich opožděné plnění, prodloužit lhůtu nebo povolit splátky uložených povinností.

§ 12

Tímto zákonem se nemění předpisy, které

a)

u daní odváděných do rozpočtu republiky nebo federace a do státních fondů svěřují správu jiným orgánům než národním výborům 4 nebo jiným odborům národních výborů než odborům státních financí,

b)

u dotací zakládají práva nebo povinnosti pro orgány hospodářského řízení,

c)

upravují správu daní a dotací odváděných do rozpočtů nebo poskytovaných z rozpočtů národních výborů, s výjimkou daně z obratu [ § 1 odst. 1 písm. a)].

§ 13

Ve vládním nařízení č. 9/1968 Sb., o zřizování odborů národních výborů, se v § 1 odst. 1, v § 2 odst. 1 a 2, v § 3 odst. 1 a v § 4 odst. 1 vypouštějí slova "odbor státních financí".

§ 14

Zrušují se

a)

§ 23 odst. 2 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech,

b)

vládní nařízení č. 107/1967 Sb., o zabezpečení vztahů organizací ke státnímu rozpočtu.

§ 15

Ministerstvo financí se zmocňuje vydat předpisy potřebné k provedení ustanovení § 1 odst. 6, § 2 odst. 4, § 5, § 6 odst. 1, § 8 odst. 3 a § 11 tohoto zákona.

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1970.

Erban v. r.

Korčák v. r.Poznámky pod čarou:

Viz např. § 18 zák. č. 173/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení.

Vyhláška ministra financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků, a zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení.

Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zjišťování socialistického pořádku.

Viz zejména zákon č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, nařízení ministra financí č. 78/1958 Sb., kterým se stanoví arbitrážní poplatky, zákon č. 24/1964 Sb., o notářských poplatcích, zákon č. 116/1968 Sb., o soudních poplatcích.

Poznámky pod čarou:
1

Viz např. § 18 zák. č. 173/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení.

2

Vyhláška ministra financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků, a zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení.

3

Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zjišťování socialistického pořádku.

4

Viz zejména zákon č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, nařízení ministra financí č. 78/1958 Sb., kterým se stanoví arbitrážní poplatky, zákon č. 24/1964 Sb., o notářských poplatcích, zákon č. 116/1968 Sb., o soudních poplatcích.