Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

146/1971 Sb. znění účinné od 1. 10. 1976 do 31. 12. 2023
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 77/1976 Sb.

1.10.1976

zákonem č. 129/1975 Sb.

1.1.1976

zákonem č. 134/1973 Sb.

1.1.1974

Více...

146

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. prosince 1971,

kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje

působnost národních výborů na některých úsecích státní správy

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění pozdějších zákonů 1) , se mění a doplňuje takto:

1.

§ 4 odst. 1 zní:

"(1) Národní výbory plní své úkoly v součinnosti s organizacemi sdruženými v Národní frontě, zejména s Revolučním odborovým hnutím, s Českým svazem žen, se Socialistickým svazem mládeže a s ostatními společenskými organizacemi."

2.

V § 6 se připojuje odstavec 5, který zní:

"(5) Národní výbory ve městech a v obcích mohou za podmínek stanovených vládou zřizovat inspekce veřejného pořádku národních výborů k zabezpečování záležitostí veřejného pořádku v rámci své působnosti. Pracovníci těchto inspekcí dohlížejí na dodržování předpisů na ochranu veřejného pořádku, upozorňují občany a organizace na zjištěné nedostatky a činí opatření k jejich odstranění. Jsou oprávněni požadovat od občanů potřebná vysvětlení k objasnění skutečností nutných k zjištění přestupku. Předvést občana mohou jen v případě, nemůže-li hodnověrně prokázat svou totožnost. Vláda nařízením podrobněji upraví úkoly inspekcí veřejného pořádku národních výborů a práva a povinnosti jejich pracovníků."

3.

V § 7 v odst. 1 se vypouštějí slova státních financí".

4.

Za § 11 se vkládá § 11a, který zní:

"§ 11a

 

(1) V městech Brně, Ostravě a Plzni je Národní výbor města Brna, Národní výbor města Ostravy a Národní výbor města Plzně (dále jen "národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně"). Tyto národní výbory jsou řízeny příslušným krajským národním výborem.

(2) Území měst Brna, Ostravy a Plzně se dělí na městské obvody, v nichž působí obvodní národní výbory, které jsou řízeny národním výborem města. Vytvořit nebo zrušit městský obvod nebo změnit jeho území přísluší národnímu výboru města po projednání s krajským národním výborem, a to se zřetelem na potřeby občanů ve městě.

(3) K městům Brnu, Ostravě a Plzni mohou být připojeny okolní obce tvořící příměstskou oblast usnesením národního výboru v obcích, o jejichž připojení jde, a příslušného okresního národního výboru.

(4) Ve městech Brně, Ostravě a Plzni mohou v městských částech působit se souhlasem národního výboru města místní národní výbory, které jsou jím řízeny."

5.

V § 13 se vypouští odstavec 2 a označení odstavce 1, ustanovení písm. d) zní:

"d)

Národní výbor města Brna měl nejméně 100,

Národní výbor města Ostravy nejméně 100 a

Národní výbor města Plzně nejméně 80 poslanců"; se připojuje ustanovení písm. e), které zní:

"e)

obvodní národní výbory v městech Brně, Ostravě a Plzni měli nejméně:

30 poslanců v obvodech do 5000 obyvatel

40 poslanců v obvodech do 10000 obyvatel

60 poslanců v obvodech do 20000 obyvatel

80 poslanců v obvodech nad 20000 obyvatel."

6.

V § 22 v odstavci 1 se slova "provádět revize jejího hospodaření" nahrazují slovy "provádět kontrolu její činnosti", připojuje odstavec 3, který zní:

"(3) Obstarávají-li činnost uvedenou v § 21 organizace rozpočtové nebo příspěvkové nebo zařízení národních výborů, vztahuje se na ně ustanovení § 20 odst. 2."

7.

V § 23 se připojuje odstavec 2, který zní:

"(2) Národní výbory kontrolují, jak ústředně řízené státní, družstevní a ostatní organizace plní své povinnosti, uložené jim zvláštními předpisy upravujícími vztahy k rozpočtům národních výborů, a jak používají dotací a subvencí poskytnutých jim z rozpočtů národních výborů."

8.

V § 24 dosavadní text se označuje jako odstavec 1, ustanovení písm. b) zní:

"b)

udělovat čestné státní občanství obce (města) a jiná veřejná uznání", se připojuje odstavec 2, který zní:

"(2) Pokud není předepsáno užívání státního znaku, mohou národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně, obvodní i místní národní výbory v těchto městech a městské národní výbory, jakož i jimi řízené a spravované organizace, užívat znaku města. Jiné organizace mohou užívat znaku města jen se svolením příslušného národního výboru."

9.

Za § 26 se vkládají § 26a, 26b a 26c, které zní:

"§ 26a

 

(1) Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně a obvodní národní výbory v těchto městech mají působnost městských i okresních národních výborů. Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně kromě toho vykonávají ve zvlášť stanovených věcech 2) státní správu, která jinak přísluší krajským národním výborům. Obvodní národní výbory v těchto městech vykonávají státní správu ve věcech, které podle zvláštních předpisů příslušejí městským národním výborům. Místní národním výborům v městským částech přísluší působnost, kterou mají místní národní výbory podle tohoto zákona.

(2) Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně mohou v dohodě s obvodními národními výbory stanovit, že budou plnit v zájmu jednotné správy města i další úkoly, které by obvodním národním výborům jinak náležely, jde-li o věci celoměstského významu nebo dosáhne-li se tím účelnějšího výkonu státní správy nebo lepšího uspokojování potřeb občanů a organizací. Stejným způsobem mohou některé úkoly ze své působnosti svěřit všem obvodním národním výborům, popřípadě některému z nich. Národní výbor města může v dohodě s místním národním výborem působícím v městské části přenést některé úkoly náležející do působnosti místního národního výboru na obvodní národní výbor. Na návrh místního národního výboru se může národní výbor města po projednání s občany usnést na zániku tohoto místního národního výboru a na převzetí jeho působnosti obvodním národním výborem.

(3) Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně ve svých statutech zejména upraví rozdělení úkolů mezí národním výborem města a obvodními národními výbory; stanoví městské obvody, znak a barvy města a způsob jejich užívání; podrobněji upraví uspořádání orgánů národních výborů, jejich působnost a vzájemnou dělbu práce mezi nimi; stanoví, které odbory a jiné útvary zřizují obvodní národní výbory, a hlavní zásady a formy účasti občanů na správě města."

"§ 26b

 

(1) Obvodní národní výbor v městech Brně, Ostravě a Plzni v souladu s plánovitým rozvojem města zabezpečují za nejširší účasti občanů rozvoj svých obvodů. Pečují o zvelebování a vzhled obvodu. Úzce spolupracují s národním výborem města při řešení celoměstských otázek a předkládají mu v tomto směru iniciativní návrhy. Podílejí se na sestavování dlouhodobých koncepcí a plánů města a sestavují a schvalují plány rozvoje vlastního hospodářství a své rozpočty.

(2) Obvodní národní výbory řídí obvodní podniky bytového hospodářství, spravují obvodní lidové knihovny a další kulturní zařízení; mohou zřizovat a řídit i další organizace a zařízení; mohou zřizovat a řídit i další organizace a zařízení, které uspokojují převážně místní potřeby nebo které je účelnější organizovat podle obvodů."

 

"§ 26c

 

Orgány a organizace mohou být umístěny na území měst Brna, Ostravy a Plzně po předchozím projednání s národními výbory těchto měst."

10.

V § 27 odstavec 1 druhá a třetí věta zní:

"Pomáhá jim v jejich práci, zejména pro ně organizuje odbornou a poradenskou činnost, zabývá se jejich podněty a upozorněními, radí se s nimi, dozírá na plnění zákonů a zachování státní disciplíny. Provádí periodické revize hospodaření národních výborů nižších stupňů, jakož i organizací a zařízení spravovaných těmito národními výbory.",

odstavec 4 se doplňuje o další větu tohoto znění:

"Provádí periodické revize hospodaření organizací a zařízení jim řízených a spravovaných."

11.

V § 28 odstavci 2 se za slovo "provádí" vkládá slovo "periodické" a vypouštějí se slova "a hospodaření jimi řízených a spravovaných organizací.",

odstavec 4 se doplňuje o další větu tohoto znění:

"Provádí periodické revize hospodaření organizací jím řízených a spravovaných."

12.

§ 29 zní:

"§ 29

 

Národní výbor sestavuje a schvaluje

a)

střednědobý hospodářský plán,

b)

prováděcí hospodářský plán,

c)

rozpočet."

13.

§ 30 zní:

"§ 30

 

(1) Při zpracování svého hospodářského plánu vychází krajský národní výbor z úkolů a prostředků stanovených ve státním plánu rozvoje národního hospodářství a ve státním rozpočtu, jakož i z vlastního dlouhodobého výhledu opřeného o technickoekonomické koncepce a studie. Krajským národním výborům jsou ve střednědobém a prováděcím státním plánu stanoveny závazné úkoly pouze v nezbytném rozsahu; ve státním rozpočtu republiky jsou stanoveny finanční vztahy k rozpočtům národních výborů (souhrnný finanční vztah a účelové subvence), popřípadě další závazné limity.

(2) V rámci závazných úkolů a limitů stanovených státním plánem a na podkladě finančních vztahů k rozpočtům národních výborů stanoví krajský a okresní národní výbor národním výborům nižšího stupně závazné úkoly a limity, popřípadě jejich okruh rozšiřuje, a upravuje finanční vztahy k jejich rozpočtům; na jejich podkladě vypracují národní výbory všech stupňů své hospodářské plány a rozpočty.

(3) K zabezpečení hlavních cílů komplexního rozvoje měst Brna, Ostravy a Plzně stanoví vláda podle potřeby úkolů státních plánů rozvoje národního hospodářství, jimiž jsou krajské národní výbory při rozpisu plánu vázány."

14.

§ 32 zní:

"§ 32

 

(1) Příjmy národního výboru tvoří zejména

a)

příjmy z hospodářství národního výboru, především příjmy od hospodářských organizací jím řízených,

b)

výnosy daní a poplatků v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy,

c)

dotace a subvence ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu národního výboru vyššího stupně,

d)

ostatní příjmy v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy,

e)

dobrovolné příspěvky od jiných národních výborů, státních, družstevních a společenských organizací,

f)

úvěry.

(2) Příjmy národního výboru nejsou účelové, s výjimkou účelových subvencí ze státního rozpočtu a příjmů, jejichž účelovost je stanovena právními předpisy nebo orgánem, který je poskytuje".

(3) Ministerstvo financí stanoví, v kterých případech doplňkové příjmové zdroje, patřící jinak krajskému národnímu výboru, připadnou národním výborům měst Brna, Ostravy a Plzně."

15.

V § 39 odst. 2 v ustanovení písm. b) se slova "dlouhodobé prováděcí plány (krátkodobé programy) rozvoje hospodářství řízené národním výborem" nahrazují slovy "střednědobé a prováděcí hospodářské plány", vypouštějí se ustanovení písm. h) a j) a dosavadní ustanovení písm. ch) se označuje jako ustanovení písm. h), za ustanovvení písm,. h) se vkládá nové ustanovení písm. ch), které zní: které zní:

"ch)

volit předsedu, místopředsedu a další členy výboru lidové kontroly a odvolávat je z funkcí, jakož i schvalovat plán činnosti tohoto výboru;",

ustanovení písm. k) a l) se označují jako ustanovení písm. j) a k),

ustanovení písm. m) se označuje jako ustanovení písm. l) a zní:

"l)

jde-li o okresní národní výbor, volit a odvolávat z funkce soudce z lidu okresního soudu a projednávat zprávy okresního soudu, okresní prokuratury a okresního oddělení Veřejné bezpečnosti o stavu socialistické zákonnosti a ochrany veřejného pořádku;",

ustanovení písm. n) se označuje jako ustanovení písm. m) a zní:

"m)

jde-li o krajský národní výbor, volit, a odvolávat z funkce soudce z lidu krajského soudu a projednávat zprávy krajského soudu, krajské prokuratury a krajské správy Veřejné bezpečnosti o stavu socialistické zákonnosti a ochrany veřejného pořádku."

16.

V § 40 se nahrazují slova "Místní a městský národní výbor" slovy "Národní výbor".

17.

V § 43 odst. 2 první větě se slova "Národního shromáždění" nahrazují slovy "České národní rady a Federálního shromáždění".

18.

Ustanovení § 45 se označuje jako odstavec 1 a připojuje se k němu odstavec 2, který zní:

"(2) úkoly předsedy a místopředsedů národního výboru plní v městech Brně, Ostravě a Plzni primátor města Brna, primátor města Ostravy a primátor města Plzně a jejich náměstkové. Primátor jako představitel města má právo užívat historických primátorských insignií."

19.

V § 46 odst. 2 písm. b) se za slovo "řízených" vkládají slova "a spravovaných".

20.

V § 48 se dosavadní odstavce 2 a 3 označují jako odstavec 3 a 4 a připojuje se nový odstavec 2, který zní:

"(2) Rada Národního výboru města Brna má 15-20 členů, rada Národního výboru města Ostravy 15-20 členů, rada Národního výboru města Plzně 15-18 členů. Rada obvodního národního výboru v těchto městech má 8-15 členů".

21.

§ 54 odst. 2 se doplňuje tímto ustanovením:

"Komise dále sledují a kontrolují, jak se na jednotlivých úsecích činnosti národního výboru uplatňuje jeho působnost a pravomoc a jak se provádějí usnesení národního výboru a jeho rady."

22.

V § 61 se připojuje nový odstavec 5, který zní:

"(5) Národní výbor při stanovení pracovní náplně odborů a jiných útvarů zřízených místo odborů vychází ze vzorové náplně vydané příslušným ministerstvem (ústředním orgánem státní správy)."

23.

V § 64 odst. 1

v první větě se za slova "Městské národní výbory" vkládají slova "obvodní národní výbory", v druhé větě se nahrazují slova "na dobu čtyř let" slovy "na dobu pěti let".

24.

§ 66 odst. 1 zní:

"(1) Stupně a druhy národních výborů, jakož i jejich postavení, působnost a organizaci upravují v mezích ústavních zákonů Československé socialistické republiky zákony České národní rady".

25.

V § 73 odst. 1

v první větě se za slova "jinému obecně závaznému právnímu předpisu" vkládají slova "anebo obecně závaznému nařízení národního výboru vyššího stupně".

Čl. II

Zrušují se

1.

zákon č. 175/1968 Sb., o městě Brně,

2.

zákon České národní rady č. 40/1969 Sb., o městě Ostravě,

3.

zákon České národní rady č. 41/1969 Sb., o městě Plzni,

4.

Zákonné opatření předsednictva České národní rady č. č. 126/1971 Sb., o národních výborech ve městě Brně, Ostravě a Plzni, s výjimkou ustanovení § 6.

Čl. III

(1)

Přenáší se působnost

1.

krajských národních výborů na okresní národní výbory, uvedená v příloze A;

2.

krajských a okresních národních výborů na městské národní výbory, uvedená v příloze B;

3.

krajských národních výborů na národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně, uvedená v příloze C;

4.

okresních národních výborů na místní národní výbory, uvedená v příloze D.

(2)

Ruší se působnost krajských národních výborů, uvedená v příloze E.

Čl. IV

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených pozdějšími zákony, pokud se tento zákon vztahuje na území České socialistické republiky.

Čl. V

Tento zákon nabývá platnosti dnem 1. ledna 1972.

Erban v. r.

Korčák v. r.

Příloha A zákona ČNR č. 146/1971 Sb.

Pol.

Na úseku státní správy

se přenáší na okresní národní výbory působnost příslušející krajským národním výborům

podle

Předmět působnosti

předpisu

§ (čl.)

 

1

2

3

4

5

1

Územního plánování

vyhl. č. 572/1950 Ú. l.

§ 16 odst. 3, 4 a 5

rozhodování o přípustnosti určitých činností a omezených v ochranných pásmech při radioelektrických zařízení a o vymezení územního rozsahu těchto pásem

2

 

§ 17 odst. 4 a 5

stanovení přesného rozsahu ochranného pásma pro vodovod a povolování výjimek z omezení platných pro toto pásmo

3

zák. č. 84/1958 Sb.

vyhl. č. 153/1959 Ú. l.

§ 6 odst. 5

§ 3 odst. 7

povolování vypracování podrobného územního plánu, bez předchozího zpracování a schválení měrného územního plánu

4

zák. č. 84/1958 Sb.

vyhl. č. 153/1959 Ú. l.

§ 8 odst. 2

§ 9 odst. 1

§ 4 odst. 1 a 4

pořizování a schvalování územních plánů sídlišť s výjimkou těch, které si k schválení vyhradila vláda nebo krajský národní výbor

5

vyhl. č. 154/1959 Ú. l.

§ 2

povolování vypsání soutěže na konceptní projektová řešení staveb s výjimkou měst, kde působí městské národní výbory

6

Směrnice poř. č. 9/1966 Sb. NV

čl. 20 odst. 2

vymezování oblastí, kde stavby rodinných domků, rekreačních a drobných staveb musí splňovat zvláštní podmínky (k přizpůsobení krajinnému prostředí, tradicím architektury, k ochraně památek a přírody, exponovanosti místa apod.)

7

Využití nerostného bohatství

zák. č. 41/1957 Sb.

§ 14 odst. 1 a 2

stanovení chráněného území k zajištění ochrany ložiska nerostu podle předpisů o územním plánování

8

 

§ 52 odst. 2

určování organizací, které převezmou správu nemovitostí po jejich rekultivaci

9

 

§ 34 odst. 2 a 3

schvalování dohod při střetech zájmů mezi těžebním podnikem a organizací, která provozuje ohrožený objekt nebo zařízení, popř. mezi těžebním podnikem a orgánem státní správy, jemuž patří ochrana těchto zájmů

10

Směrnice býv. Ústředního geologického úřadu č. 5/1959 Ú. l.

§ 5 č. 2 a 3

vedení pasportu ložisek nerostných surovin za organizace spravované národními výbory

11

vyhl. č. 62/1965 Sb.

§ 6 odst. 2

povolování odběru výbušnin v každém jednotlivém případě organizacemi, které pravidelně nepoužívají výbušin ve své hospodářské činnosti, jde-li o odběr výbušin k trhacím pracím velkého rozsahu

12

zemědělství

vyhl. č. 384/1949 Ú. l.

§ 3

povolování výjimek ze zákazu vysazování kříženců americké révy

13

vyhl. č. 167/1954 Ú. l.

§ 7 odst. 1

určování počátku lhůty k podání žádosti o podporu při déle trvajících živelních pohromách

14

zák. opatř. předs. NS č. 61/1956 Sb.

vyhl. č. 151/1957 Ú. l.

§ 2 odst. 2

§ 10, 15-20

schvalování projektů a plánů těžby rašelin a rekultivace rašelinišť a povolování těžby, vykonávání bezprostřední ho dohledu na správné provádění těžby rašelin a rekultivace rašelinišť, vydávání nařízení těžebnímu podniku, aby zastavil těžbu, porušuje-li opětovně podmínky stanovené pro těžbu rašelinišť nebo vyžadují-li to hospodářské důvody anebo

 

 

 

jiný obecný zájem

15

vyhl. č. 135/1956

§ 12

provádění dozoru nad bezpečností při práci v provozních objektech a zařízeních zemědělských závodů

16

zák. č. 102/1963 Sb.

§ 5

ukládání investorovi provést výstavbu náhradního rybníka s možností produkce odpovídající ztrátám, k nimž dojde provedením plánovaného zásahu z důvodů výstavby, provozu průmyslových podniků apod.

17

vyhl. č. 103/1963 Sb.

§ 16 odst. 2

povolování lovu ryb k umělému výtěru nebo lovu takových ryb a jiných vodních živočichů, kteří jsou na újmu řádnému hospodářství v chráněné rybí oblasti, a to na návrh uživatele rybářského revíru

18

§ 24

určování omezení nebo stanovení zákazu lovu ryb

19

§ 24 odst. 1

povolování výjimek ze zákazu lovu ryb v pstruhových vodách všemi druhy sítí

20

§ 26 odst. 3

povolování výjimek ze zákazu provádění lovu ryb, stanoveného v § 26 odst. 1 písm. a), b) a c) vyhl. č. 103/1963 Sb.

21

§ 37 odst. 5

povolování výjimek z počtu a množství ulovených ryb a omezování denních úlovků pro údolní nádrže

22

§ 39

udělování souhlasu k povolení výjimek z používání nástrah

23

§ 44

povolování výjimek z počtu a množství ulovených ryb v údolních nádržích

24

§ 46

povolování výjimek z lovu ryb v hraničních vodách povolování výjimek z

25

Lesníhoa

Vodníhohospodářství

zák. č. 86/1949 Sb.

§ 3 odst. 2

ustanovení o skutečnostech, které vylučují ustanovení občana přísežným hajným a jeho vzetí do přísahy

26

energetiky

zák. č. 79/1957 Sb.

§ 26 odst. 2

rozhodování o změně nebo přeložení vedení a o úhradě nákladů s tím spojených, nedojde-li k dohodě mezi energetickým podnikem a vlastníkem nebo uživatelem nemovitostí

27

vyhl. č. 9/1958 Ú. l.

§ 17

§ 19

vyjadřování ke změně napětí nebo druhu elektřiny, týká-li se ta to změna většího počtu odběratelů

28

zák. č. 67/1960 Sb.

vyhl. č. 76/1961 Sb.

§ 18

vyjadřování ke změně druhu nebo tlaku topného plynu; týká-li se tato změna většího počtu odběratelů

29

vyhl. č. 38/1963 Sb.

§ 7 a § 17

rozhodování o určení investora, popř. provozovatele zařízení pro výrobu nebo rozvod tepla anebo určení investora společných zařízení pro výrobu a rozvoj tepla a o podílu zúčastněných organizací na investičních nákladech

30

hospodaření s byty a nebytovými prostory

vyhl. č. 66/1966 Sb.

§ 5 odst. 3

povolování zvýšení horní hranice slevy poskytované z ceny bytu prodávaného jeho dosavadnímu uživateli až do 80 %, popř. poskytování slevy z ceny bytu dosud neužívaného až do 20 %, a to pro určitou obec (město)

31

vyhl. č. 98/1967 Sb.

§ 7 odst. 2

určování měst a obcí do50 000 obyvatel do II. kategorie pro účely zvyšování úhrady za užívání nebytového prostoru

33

vyhl. č. 137/1968 Sb.

§ 2 odst. 3

rozhodování o poskytnutí příspěvku stavebním bytovým družstvům na výstavbu bytů

34

zásobování, obchodu a cestovního ruchu služeb

vyhl. č. 177/1956 Ú. l.

§ 2

zařazování závodů veřejného stravování do I. a II. cenové kategorie

35

zák. č. 40/1964 Sb.

§ 250, 253, 273, § 281 odst. 1

stanovení lhůt v souvislosti s odpovědností za vady, do nichž vada musí být odstraněna

36

§ 268 odst. 1

§ 277

stanovení maximálních lhůt k provedení služby

37

Dopravy a silničního hospodářství

zák. č. 57/1950 Sb.

vl. nař. č. 36/1951 Sb.

§ 2 odst. 3

§ 3 odst. 1

vymezování zájmové oblasti komunálních podniků

38

§ 8 odst. 2

§ 22

provádění potřebných opatření k zdolání naléhavých dopravních potřeb nebo vyžaduje-li to jiný naléhavý obecný zájem

39

§ 2 odst. 2 písm. b)

určování, v kterých obcích a v jakém rozsahu mohou komunální podniky provozovat nepravidelnou dopravu věcí ve své zájmové oblasti

40

§ 10 odst. 1

podávat návrhy k jízdním řádům, které pro pravidelnou dopravu osob je povinen sestavit dopravní podnik

41

§ 10 odst. 4

oprávnění ukládat dopravnímu podniku úpravy jízdního řádu u jednotlivého spoje

42

§ 13 odst. 6

povolování úlev při určitých mimořádných příležitostech na základě zmocnění ministerstva vnitra, pokud jde o udělování povolení k dopravě, popř. stanovení, že povolení není třeba

43

vyhl. č. 160/1952 Ú. l.

§ 15 odst. 1

§ 12

vydávání povolení k hromadné dopravě osob pro vlastní potřebu a k dopravě pro cizí potřeby, nemá-li doprava přesahovat obvod kraje

44

vyhl. č. 145/1956 Ú. l.

§ 75 odst. 4

§ 77 odst. 4

vydávání souhlasu v řízení o povolení staveb a přestaveb motorových vozidel

45

zák. č. 51/1964 Sb.

§ 3 odst. 2

§ 19

udělování povolení jiným než dopravním organizacím, jež zřizují a provozují dráhy, k obstarávání přepravních potřeb pro jiné osoby nebo organizace

46

kultury

zák. č. 218/1949 Sb.

§ 9

schvalování rozpočtů farností a náboženských obcí a přiznávání státní ho příspěvku na mimořádné věcné náklady těmto jednotkám

47

zák. č. 55/1957 Sb.

§ 10 odst. 2

povolování provozování nestátního divadla socialistickým právnickým osobám

48

zák. č. 82/1957 Sb.

§ 10 odst. 2

vydávání oprávnění fyzickým osobám k uspořádání veřejných artistických produkcí

49

vyhl. č. 149/1961 Sb.

§ 12 odst. 2

schvalování výstav děl výtvarných umění a jejich zařazení do plánu výstav

50

Zdravotnických služeb

vyhl. č. 129/1958 Ú. l.

§ 1 odst. 2

povolování přenesení soukromé ordinace do nového působiště lékaře(dentisty)

51

§ 3 odst. 1 a 3

rozhodování o ponechání, popř. odnětí oprávnění k provozu některých soukromých ordinací

52

§ 5 odst. 2

stanovení podmínek pro soukromé ordinace a jejich vybavení

54

Všeobecné vnitřní správy

vyhl. č. 77/1966 Sb.

§ 7

přiznávání osobních platů pracovníkům aparátu okresních, městských a místních národních výborů s mimořádnými schopnostmi a s vynikajícími pracovními výsledky

Příloha B zákona ČNR č. 146/1971 Sb.

Pol.

Na úseku státní správy

se přenáší na městské národní výbory působnost příslušející krajským a okresním národním výborům

podle

Předmět působnosti

předpisu

§ (čl.)

 

1

2

3

4

5

 

územního plánování a stavebního řádu

na městské národní výbory, které jsou stavebními úřady

1

zák. č. 79/1957 Sb.

§ 26 odst. 2

rozhodování o změně věcného břemene a o úhradě nákladů s tím spojených

2

 

§ 28 odst. 2

rozhodování o žádostech vlastníka (uživatele) nemovitosti, na níž byla způsobena škoda zřízením elektrického vedení, o náhradu

3

zák. č. 84/1958 Sb.

vyhl. č. 153/1959 Ú. l.

§ 10

§ 14

prověřování zastavovacích plánů v případech, v nichž městský národní výbor vydal rozhodnutí o umístění stavby

4

zák. č. 84/1958 Sb.

§ 14 odst. 4

rozhodování o výši náhrady škody způsobené při vstupu na pozemky při provádění průzkumu a jiných prací povolených pro účely územního plánování

5

zák. č. 71/1959 Sb.

§ 3 odst. 2

rozhodování o provedení stavebních úprav na soukromém domovním majetku bez souhlasu vlastníka

6

vyhl. č. 154/1959 Ú. l.

§ 2

povolování vyhlášení soutěže na konceptní projektová řešení staveb

7

zák. č. 110/1964 Sb.

§ 16 odst. 2

rozhodování o náhradě škody způsobené na nemovitosti nebo na jejím příslušenství v obvodu městského národního výboru při stavbě, provozu, opravách, změně nebo odstranění telekomunikačních zařízení, nedojde-li k dohodě

8

vyhl. č. 97/1966 sb.

§ 4 odst. 4

rozhodování, zda zemědělský pozemek je, či není součástí zastavěné části obce (intravilánu), nevyhradil-li si v jednotlivých případech rozhodnutí okresní národní výbor

9

zemědělství

vl. nař. č. 50/1955 Sb.

§ 15

určování výše roční náhrady za užívání zemědělské půdy, popř. také provozního zařízení a obytných budov, přikázaných do užívání k zajištění zemědělské výroby

10

zák. č. 61/1964 Sb.

vyhl. č. 62/1964 Sb.

§ 25 odst. 2

§ 36 odst. 3

nařizování hromadných opatření proti škůdcům rostlin

11

lesního a vodního hospodářství

zák. č. 166/1960 Sb.

§ 15

rozhodování o způsobu, rozsahu a trvání lesní dopravy po cizích pozemcích, popř. o výši náhrady

12

zák. č. 11/1955 Sb.

vl. nař. č. 14/1959 Sb.

§ 8 odst. 1 písm. a)

§ 8 odst. 3 a 4

povolování jednoduché stavby na ochranu nemovitostí před škodlivými účinky povrchových vod, jde-li o ochranu proti vodám místního významu

13

vl. nař. č. 14/1959 Sb.

§ 8

povolování rozšiřování sítě veřejného vodovodu a veřejné kanalizace a jejich rekonstrukce, pokud takové rozšíření nevyžaduje změnu povolení v odběru vody, popřípadě změnu povolení k vypuštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

14

§ 15 odst. 2

rozhodování, zda vlastník je povinen trpět za náhradu, aby voda byla vedena přes jeho pozemek do místa zneškodnění nebo využití

15

zák. č. 11/1955 Sb. ve znění zák. č. 12/1959 Sb.

§ 26

rozhodování o výši náhrady škody, kterou způsobily na cizích pozemcích osoby, oprávněné ke vstupu za účelem provádění průzkumů a prací sloužících účelům vodního hospodářství

16

vyhl. č. 45/1966 Sb.

§ 5 odst. 2

stanovení na návrh orgánu hygienické služby území, v nichž je třeba zřídit pásma hygienické ochrany, druhu a rozsahu těchto pásem a způsobu jejich využití

17

zák. č. 35/1967 Sb.

§ 2 odst. 4

vymezení oblastí znečišťování ovzduší v obvodě městského národního výboru

18

§ 7

§ 8 odst. 1 a 3

ukládání pokut a poplatků za znečišťování ovzduší a přezkušování správnosti a úplnosti oprávnění znečišťovatelů ovzduší

19

§ 7 ve spojení s § 8 odst. 3

ukládání penále za nedodržování lhůt k oznámení údajů nutných pro stanovení poplatků za znečišťování ovzduší

20

hospodaření s byty

zák. č. 41/1964 Sb.

§ 57 odst. 2

rozhodování o rozdělení bytů a užívání bytů k jiným účelům než k bydlení

21

 

§ 67 odst. 3

rozhodování, zda určitý byt má povahu služebního bytu

22

financí a správy a ochrany národního majetku

vyhl. č. 104/1966 Sb.

§ 10 odst. 2

uzavírání smluv o odevzdání nemovitého národního majetku do trvalého bezplatného užívání, který je ve správě městského národního výboru, jiným socialistickým organizacím než státním

24

dopravy

zák. č. 135/1961 Sb.

§ 12

stanovení stavební uzávěry a povolování výjimek ze zákazu provádět stavby na takto stanovených územích

25

vyhl. č. 80/1966 Sb.

§ 32 odst. 1

povolování přepravy osob na ložné ploše nákladního automobilu více než šesti osob

26

školství

vyhl. č. 104/1965 Sb.

§ 1 odst. 3

povolování soukromého vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků

27

kultury

zák. č. 55/1957 Sb.

vyhl. č. 99/1958 Ú. l.

§ 15 odst. 2

§ 1

povolování jednotlivých veřejných divadelních představení, v nichž účinkují umělci z povolání

28

zák. č. 55/1957 Sb.

§ 18

povolování provozování jednotlivých divadelních děl na veřejných divadelních představeních mimo provoz divadla

29

všeobecné vnitřní správy

zák. č. 55/1950 Sb.

vyhl. č. 479/1950 Ú. l.

§ 2

§ 6 a 7

rozhodování o užívání a změně jména a příjmení

30

 

zák. ČNR č. 39/1969 Sb.

§ 15

vydávání osvědčení o československém státním občanství

Příloha C zákona ČNR č. 146/1971 Sb.

Pol.

Na úseku státní správy

se přenáší na Národní výbor města Brna, Národní výbor města Ostravy a Národní výbor města Plzně působnost příslušející krajským národním výborům 1)

podle

Předmět působnosti

předpisu

§ (čl.)

1

2

3

4

5

1

územního plánování a stavebního řádu

vyhl. č. 154/1959 Ú. l.

§ 2 odst. 2

povolování vypsání soutěží na konceptní projektová řešení staveb

2

vyhl. č. 108/1966 Sb. ve znění vyhl. č. 137/1970 Sb.

§ 2 odst. 1

udělování oprávnění k 137/1970 Sb. organizacím v hospodářství jím řízeném

3

ochrany přírody

zák. č. 40/1956 Sb.

§ 8 odst. 3 a § 9

určování chráněných přírodních výtvorů (s výjimkou krasových zjevů), chráněných přírodních památek a podmínek ochrany jejich ochranných pásem, a stanovení, která činnost není v těchto pásmech dovolena

4

§ 12

vedení evidence chráněných území, přírodních výtvorů a památek aj. v obvodu národního výboru a zajišťování, aby ochrana byla poznamenána v evidenci nemovitostí

5

§ 15

pověřování dobrovolných pracovníků funkcí konzervátora, popř. zpravodaje, a určení obvodu jejich působnosti

6

§ 17 odst. 2

rozhodování o opatřeních, která nařídí konzervátor při bezprostředním ohrožení podmínek stanovených na ochranu přírody

7

využití nerostného bohatství

zák. č. 41/1957 Sb.

výnos býv.

§ 13 odst. 1

rozhodování, zda se prozkoumané ložisko nerostu hodí k průmyslovému využití, jde-li o těžební podnik řízený národním výborem

8

§ 13 odst. 2

rozhodování, kdy bude započato s dobýváním ložiska nerostu, jde-li o těžební podnik národního výboru

9

§ 21 odst. 2 až 4

§ 24

stanovení, změna a zrušení dobývacího prostoru pro těžební podnik řízený národním výborem

10

Ústředního báňského úřadu č. 65/1965 reg. v částce31/1965 Sb.

§ 37 odst. 2

rozhodování o tom, zda jde o organizaci podle § 37 odst. 1 horního zákona nebo o její složku, jde-li o organizaci řízenou národním výborem

11

povolování trhacích prací velkého rozsahu

16

energetiky

zák. č. 79/1957 Sb.

vyhl. č. 9/1958 Ú. l.

§ 12 odst. 1

§ 13

§ 12 odst. 1 a 2

udělování souhlasu k zrušení, dlouhodobému zastavení nebo k přemístění závodních energetických děl a ukládání povinnosti, aby závodní energetické dílo, jehož provoz byl zastaven, bylo opět uvedeno do provozu

17

vyhl. č. 67/1960 Sb.

§ 5 odst. 2

§ 7 odst. 1

udělování souhlasu k zřizování, podstatnému rozšiřování a provozování zařízení na výrobu topných plynů jinými organizace, kromě plynárenských podniků, a k zrušení nebo dlouhodobému zastavení zařízení pro výrobu topných plynů a plynovodních sítí

18

financí a správy národního majetku

vyhl. č. 104/1966 Sb.

§ 16 odst. 2

určování omezení pravomoci obvodních národních výborů a jimi řízených organizací při uzavírání hospodářských smluv o převodu vlastnictví k věcem v národním majetku

19

 

§ 32 odst. 2

schvalování bezplatného převodu majetku do státního socialistického

 

 

 

vlastnictví od občanů a

organizací jiných než

socialistických, je-li k

přijetí nabídky příslušný

okresní národní výbor

20

dopravy

zák. č. 51/1964 Sb.

§ 12 odst. 3

§ 23 odst. 3

udělování souhlasu k vykonávání pomocného provozu městské dráhy a rozhodování o potřebě a rozsahu opatření k ochraně dráhy na nemovitostech jejich uživateli v okolí dráhy po zahájení jejího provozu

21

§ 14 odst. 2

rozhodování o náhradě škody způsobené v souvislosti s provozem drážního vedení

22

§ 25 odst. 2

rozhodování o snesení zrušené dráhy

23

zák. č. 65/1965 Sb.

§ 93

vydávání pokynů k zabezpečení plynulé dopravy pracujících do zaměstnání a k zabezpečení zásobování elektřinou, plynem a topnou párou kterých musí vedoucí organizace dbát při úpravě pracovní doby

24

Silničního hospodářství

zák. č. 135/1961 Sb.

§ 2 odst. 1

plánování výstavby a přestavby silnic

25

 

§ 2 odst. 1

§ 4

§ 3 odst. 2

§ 4 odst. 2

výkon investorské činnosti pro silnice třídy, povolování uzavírek a nařizování objížděk silnic

26

zák. č. 135/1961 Sb. směrnice poř. č. 27/1963 Sb. NV směrnice MD V/1-1962

§ 6 odst. 3

zabezpečení činnosti spojené s vypořádáním škod způsobených ozbrojenými sbory na pozemních komunikacích

27

 

III/2

provádění kontroly údržby silniční sítě na úseku usměrňování finančních přídělů, popř. materiálních prostředků k údržbě

28

směrnice MD6862/1970

 

zabezpečení zpracování operačního plánu zimní údržby silnic

29

kultury, ochrany kulturních památek

zák. č. 94/1949 Sb.

§ 5 odst. 1

povolování, schvalování a koordinace tisku, plakátů, plakátových pásů, vývěsek, návěstí, nástěnek, transparentů, letáků, vlajek, výročních zpráv, katalogů výstav apod. tiskovin městského významu s výtvarným námětem bez něho po obvod národního výboru

30

vl. nař. č. 219 až 223/1949 Sb.

vl. nař. č. 70/1968 Sb.

§ 11 odst. 3

§ 16 odst. 2

§ 17 odst. 2

§ 19 odst. 3

§ 1

výkon státní správy ve vztahu k duchovním II. stupnice církve (náboženské společnosti)

31

zák. č. 22/1958 Sb.

§ 5 odst. 1

určování ochranného pásma pro nemovitou památku a stanovení podmínek, jichž je nutno dbát při pořizování územních plánů a ostatních projektů

32

§ 7 odst. 2 a 3

vedení státního seznamu nemovitých památek a státního seznamu movitých památek a rozhodování o zápisu do příslušného seznamu

33

§ 10 odst. 3

přejímání do správy památek, které jsou národním majetkem, vzhledem k jejich kulturnímu významu

34

zák. č. 81/1966 Sb.

§ 5 odst. 2

registrace periodického tisku s výjimkou ústředního a krajského tisku, jehož vydavatel má sídlo na území města

35

zdravotnických služeb

vyhl. č. 42/1966 Sb.

§ 67 odst. 1

vysílání (z pověření ministerstva zdravotnictví) ve zcela výjimečných případech na účet státu, nelze-li nemocnému poskytnout nutné léčení v ČSSR

36

vyhl. č. 46/1966 Sb.

§ 14

nařizování (se souhlasem hlavního hygienika ČSR) mimořádného očkování všeho obyvatelstva nebo jeho určitých skupin proti přenosným nemocem

37

vyhl. č. 57/1967 Sb.

§ 13 odst. 1

ustavování komise pro přezkoušení odborné způsobilosti pracujících s jedy

38

sociálního zapezpěčení

vyhl. č. 102/1964 Sb.

§ 105

udělování souhlasu k zřízení nebo zrušení ústavů sociální péče a k odnětí jejich objektů jejich účelu na území města, a to jde-li o ústav krajského významu, po předchozím projednání s ministerstvem práce a sociálních věcí

39

obrany státu

zák. č. 40/1961 Sb.

§ 19 odst. 1

ukládání v rámci směrnic povinností státním orgánům, hospodářským, společenským a jiným organizacím občanům v souvislosti s přípravami nebo přezkušováním opatření pro dobu branné pohotovosti státu

40

požární ochrany

zák. č. 18/1958 Sb.

§ 6 odst. 2

zjišťování v závažných případech příčin požárů

41

 

§ 8 odst. 1 a 2

rozhodování o zastavení provozu celého závodu, nestačí-li jiná opatření v oboru požární ochrany k odstranění příčin bezprostředního nebezpečí vzniku požáru, a udělování souhlasu k uvedení zastaveného provozu celého závodu do chodu

42

vyhl. č. 106/1959 Ú. l.

§ 36 odst. 2

vyjadřování k zřízení závodních požárních útvarů v závodech, které trvale vyžadují zvýšenou ochranu před požárem

43

všeobecné vnitřní správy

zák. č. 68/1951 Sb.

§ 2 odst. 2

schvalování organizačních řádů dobrovolných organizací, jejichž obvod činnosti nepřesahuje území města

__________

1) Na Národní výbor města Brna, Národní výbor města Ostravy a Národní výbor města Plzně se přenáší z krajských národních výborů i působnost podle příloh A a B.

Příloha D zákona ČNR č. 146/1971 Sb.

Pol.

Na úseku státní správy

se přenáší na místní národní výbory působnost příslušející okresním národním výborům 2)

podle

Předmět působnosti

předpisu

 

§ (čl.)

1

2

3

4

5

1

zemědělství

zák. č. 61/1964 Sb.

vyhl. č. 62/1964 Sb.

§ 28 odst. 1

§ 43 odst. 4

povolování zrušení chmelnice

2

zák. č. 61/1964 Sb.

vyhl. č. 62/1964 Sb.

§ 30 odst. 1

§ 47 odst. 2

povolování vyklučení zdravé vinice o ploše menší než 0,10 ha a povolování vykácení zdravých ovocných stromů v sadech o ploše menší než 0,25 ha

3

zák. č. 23/1962 Sb

§ 22 odst. 2

§ 23 odst. 1 a 3

omezování vstupu do honitby nebo její části, povolování zakládání remízků a políček pro zvěř v zájmu její ochrany provádění opatření ke krmení zvěře, trpí-li hladem zaviněním uživatele honitby

4

vyhl. č. 37/1963 Sb.

§ 12 odst. 1

povolování výjimek ze zákazu ničení škůdců jedovatými nebo škodlivými prostředky na kvetoucích porostech

5

zák. č. 102/1963 Sb.

vyhl. č. 103/1963 Sb.

§ 11

§ 12

vydávání rybářských lístků

6

vyhl. č. 103/1963 Sb.

§ 48 odst. 2

provádění opatření k ochraně přírody, kulturních památek a jiných vědeckých zájmů při výkonu rybářského práva a při hospodaření na rybnících

7

zák. č. 40/1964 Sb.

§ 490 odst. 2

vydávání souhlasu k smlouvě o převodu nebo nájmu zemědělského(lesního) pozemku mezi občany

8

lesního a vodního hospodářství

směrnice býv. Ústřední správy vodního hospodářství č. 112/1955 Ú. l.

č. 5

rozhodování o rozvrhu úhrady vodného a stočného

9

vl. nař. č. 14/1959 Sb.

vl. nař. č. 71/1960 Sb.

§ 6

§ 19 odst. 4

rozhodování o úpravě, popř. o zákazu obecného užívání povrchových vod a provádění jednoduchých vodohospodářských zařízení

10

zák. č. 166/1960 Sb.

§ 43 odst. 2

určování místa průhonu dobytka lesem

11

hospodaření s byty

vyhl. č. 60/1964 Sb.

§ 8 odst. 2

stanovení roční sazby za jiné zařízení a vybavení bytu, než stanoví § 8 odst. 1 vyhlášky č. 60/1964 Sb.

12

 

§ 9 odst. 5

vydávání souhlasu k zvýšení úhrady za užívání mimořádně kvalitních bytů

14

kultury

zák. č. 55/1957 Sb.

§ 17 odst. 2

povolování veřejných divadelních představení ochotnických

15

zák. č. 81/1957 Sb.

vyhl. č. 99/1958 Ú. l.

§ 12

§ 1

povolování pořádání veřejných divadelních představení ochotnických

16

zák. č. 82/1957 Sb.

vyhl. č. 99/1958 Ú. l.

vyhl. č. 99/1958 Ú. l.

§ 11

§ 1

povolování pořádání veřejných produkcí estrádních a veřejných produkcí artistických(včetně cirkusových a varietních představení apod.), jakož pořádání podniků lidové zábavy

17

§ 1

povolování přednášek

18

§ 1

povolování veřejných filmových představení mimo provoz stálých kin

19

vyhl. č. 149/1961 Sb.

§ 16 odst. 2

povolování výstav prací lidové výtvarné tvořivosti

23

obrany státu

branný zákon č. 92/1949 Sb. vl. nař. č. 21/1958 Sb.

§ 45

§ 54

určování osob k osobním úkolům pro potřeby ozbrojených sil na žádost vojenské správy

24

v ostatních úsecích státní správy

zák. č. 40/1964 Sb.

§ 490 odst. 2

vydávání souhlasu k smlouvě o převodu budovy, která je v soukromém vlastnictví, mezi občany

__________

2) Vztahuje se i na místní národní výbory v městech, kde jsou obvodní národní výbory, jakož i na městské národní výbory.

Příloha E zákona ČNR č. 146/1971 Sb.

Pol.

Na úseku státní správy

se zrušuje působnost příslušející krajským národním výborům

podle

Předmět působnosti

předpisu

§ (čl.)

1

2

3

4

5

1

zemědělství

zák. č. 53/1966 Sb.

§ 11 odst. 1 písm. a)

oprávnění si vyhradit schválení plánu zahlazení následků těžby, včetně rekultivace

2

dopravy

vl. nař. č. 38/1951 Sb.

§ 8 odst. 2

schvalování tarifů komunálních podniků u tratí přesahujících obvod okresu

3

vyhl. č. 160/1952 Ú. l.

§ 13 odst. 1

schvalování tarifů podniků, které jsou oprávněny k dopravě pro cizí potřeby bez povolení anebo ji vykonávají na základě povolení, jde-li o dopravu, která má přesahovat obvod okresu

 

vyhl. č. 127/1964 Sb.

§ 5 odst. 5

ukládání dopravci vydání knižního cestovního řádu městské dopravy, vyžaduje-li to veřejný zájem