Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

19/1972 Sb. znění účinné od 26. 4. 1972 do 31. 12. 1981

19

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

ze dne 25. února 1972

o zajištění přípravy a realizace staveb, jejichž objekty mohou zároveň

sloužit účelům civilní obrany

 

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj v dohodě se Státní plánovací komisí a ministerstvy vnitra a financí Československé socialistické republiky stanoví podle § 53 písm. a) a b) zák. č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 84/1958 Sb., o územním plánování:

§ 1

Účel a obsah vyhlášky

(1)

V zájmu ekonomie ve výstavbě je nutno tam, kde jsou pro to podmínky, spojovat stavby pro civilní obranu (dále "CO") se stavbami pro mírové účely a v hodné objekty občanské vybavenosti, průmyslové a jiné výstavby řešit a realizovat tak, aby sloužily jak účelům společenským nebo hospodářským, tak i pro potřeby ukrytí obyvatelstva a pracujících.

(2)

Vyhláškou se upravuje postup při zajišťování přípravy a realizace staveb, jejichž objekty uvedené v odst. 1 mohou zároveň sloužit účelům CO (dále "dvouúčelové stavby").

§ 2

Postup souvisící s přípravou dvouúčelových staveb

(1)

Při zpracování podrobných územních plánů (jejich změn, popřípadě doplňků k nim) ve městech a obcích, určených orgány CO, 1 je nutno v samostatné doložce řešit i ukrytí obyvatelstva a pracujících a určit objekty, které lze využít jako dvouúčelové pro potřeby CO. Bez zpracování této doložky nebo bez písemného potvrzení příslušného orgánu CO, že doložku není třeba zpracovávat, nelze podrobné územní plány (jejich změny, popřípadě doplňky k nim) schválit.

(2)

Zpracování doložky zajišťuje zadavatel u zpracovatele podrobného územního plánu (jeho změny, popřípadě doplňku k němu) ve spolupráci s příslušným orgánem CO. Schvaluje ji orgán, který schvaluje podrobný územní plán (jeho změnu, popřípadě doplněk k němu).

(3)

Investor ještě před vypracováním projektového úkolu na stavbu oboru 801, 802, 811, 812, 815, 821, 825 a na stavbu 816 81 jednotné klasifikace stavebních objektů 2 je povinen se obrátit vždy na příslušný orgán CO, který po projednání věci s investorem určí, zda stavba bude dvouúčelová. v záporném případě vydá o tom investorovi potvrzení, v kladném případě má oznámí údaje, které musí být respektovány při zpracování projektového úkolu.

(4)

Jestliže je třeba využít pro )čely CO objekty jiných staveb než uvedených v předcházejícím odstavci, postupuje se obdobně, avšak s tím, že orgán CO sám vyzve včas investora k projednání věci.

(5)

Investor je povinen předložit orgánu CO na jeho žádost všechny podklady, které má a které mohou přispět k určení, zda stavba bude řešena jako dvouúčelová.

(6)

Investor předloží vypracovaný a projednaný 3 projektový úkol stavby, u níž orgán CO určil, že bude dvouúčelová, ještě před jeho schválením orgánu CO k posouzení, že obsah projektového úkolu není v rozporu s potřebami CO a k potvrzení dvouúčelovosti stavby.

(7)

Investor dvouúčelové stavby předloží projednaný 4 projekt (projekt ve stadiu souhrnného projektového řešení) též k vyjádření orgánu CO, zda projekt je v souladu s potřebami CO. 5 Výsledek oznámí orgán CO investorovi nejdéle do 30 dnů od předložení souhrnného projektového řešení. V případě, že orgán CO nedodrží tuto lhůtu, má se za to , že nemá proti souhrnnému projektovému řešení námitek.

(8)

Obdobně se postupuje i u projektů v konečném stadiu. 6

§ 3

Hlavní zásady technického řešení dvouúčelových staveb

(1)

Dvouúčelová stavba musí být řešena a provedena tak, aby plně vyhovovala oběma sledovaným účelům hned po svém dokončení, to znamená, aby také mohla být uvedena do pohotovosti vez provádění dodatečných prací a opatření. 7 Bezpodmínečně musí být dokončena celá konstrukce stavby, vyhovující účelům CO, včetně speciálních uzávěrů, instalací a všech úprav, které zabezpečují přechod z mírového využití stavby na bojový provoz.

(2)

Na vypracování projektů i na realizaci dvouúčelových staveb se vztahují vedle předpisů platných pro ostatní stavby ještě zvláštní předpisy pro stavby CO. 8

(3)

Předpisy uvedené v předchozím odstavci je třeba dodržet i při provádění dodatečných prací a změn a při zabudování dalších zařízení potřebných pro mírový provoz stavby.

§ 4

Pomoc orgánů CO

Orgány CO poskytují investorovi, generálnímu projektantovi i dodavatelům odbornou pomoc při řešení všech otázek, které vyplývají z toho, že stavba je dvouúčelová.

§ 5

Úhrada nákladů spojených s přípravou a realizací dvouúčelových staveb

(1)

Po potvrzení dvouúčelovosti stavby podle § 2 odst. 6 projedná investor s orgánem CO zároveň i výši podílu z nákladů na přípravu a realizaci stavby, který bude uhrazen dotací (subvencí) ze státního rozpočtu na investice CO. Na základě tohoto projednání potvrdí orgán CO předběžně tento podíl. Na základě souhrnného rozpočtu stavby projedná investor za účasti generálního projektanta s orgánem CO konečnou výši podílu. Orgán CO definitivně potvrdí výši podílu.

(2)

Podle poměru určeného v předchozím odstavci se uhradí náklady na přípravnou a projektovou dokumentaci a náklady na provádění stavby.

(3)

Z dotací (subvencí) ze státního rozpočtu na investice CO mohou být uhrazeny zásadně pouze náklady, které jsou vyvolány potřebami CO a nejsou nutné pro mírový provoz (užívání) stavby. VE výjimečných případech, o kterých - na návrh ústředního orgánu investora po odborném vyjádření federálního ministerstva vnitra - štábu CO ČSSR - rozhodne příslušné ministerstvo financí spolu s příslušnou Státní plánovací komisí nebo Českou plánovací komisí nebo Slovenskou plánovací komisí, mohou být z dotací (subvencí) ze státního rozpočtu na investice CO hrazeny zčásti, tj. v rozsahu ovlivnění přípravami CO, i ostatní náklady na stavbu. Celková částka hrazená z dotací (subvencí) ze státního rozpočtu na investice CO nesmí však překročit náklady, kterých by si vyžádala výstavba samostatného úkrytu CO o stejné kapacitě, odolnosti a vybavení.

(4)

Podle obdoby způsobu popsaného v odstavcích 1 až 3 se určují a uhrazují i náklady potřebné na údržbu a provoz (užívání) stavby pro jeden i druhý účel.

(5)

Bez předběžného potvrzení podle odst. 1 nemůže být schválen projektový úkol dvouúčelové stavby. Definitivní potvrzení podle odst. 1 odevzdá investor příslušné pobočce Státní banky československé jako podklad pro financování stavby.

(6)

O dotaci (subvenci) ze státního rozpočtu na investice CO pro dvouúčelové stavby požádá investor svůj nadřízený orgán v rámci návrhu zvláštní části plánu a v rámci návrhu rozpočtu (finančního plánu).

§ 6

Hodnocení efektivnosti investice

Efektivnost investice se hodnotí jednak z hlediska mírového využití stavby, jednak z hlediska CO. Hodnocení z hlediska mírového využití se provádí podle obecných zásad, platných pro daný druh stavby. Jako rozpočtový náklad stavby se v tomto případě uvažuje náklad, který investor uhrazuje za tu část stavby, která bude sloužit mírovému využití. Z hlediska CO je ukazatelem efektivnosti investice náklad na ukrytí jedné osoby. Jako celkový náklad se při tomto hodnocení efektivnosti použije částka, která se hradí z dotací (subvencí) ze státního rozpočtu na investice CO.

§ 7

Provádění stavby a technický dozor investora

(1)

Při provádění dvouúčelových staveb musí být respektovány nejen předpisy, upravující provádění ostatních staveb, nýbrž i předpisy, které musí být dodržovány na stavbách sloužících účelům CO.

(2)

Technický dozor provádí investor podle platných předpisů pro celou stavbu. Ke kontrole prací, které jsou rozhodující pro správnou funkci stavby z hlediska potřeb CO, přizve investor orgán CO. Pracovníci orgány CO provádějí dozor z hlediska CO nezávisle na technickém dozoru investora.Požadavky na provádění a postup prací uplatňují pracovníci orgánu CO výlučně prostřednictvím investora.

§ 8

Předání a převzetí stavby

Předání a převzetí stavby provádí investor a orgán CO společně podle platných předpisů. Bez souhlasu orgánu CO nemůže být stavba investorem převzata. Orgán CO je oprávněn požadovat prostřednictvím investora od dodavatele provedení zkoušek stavby i jejího vnitřního zařízení z hlediska plné způsobilosti a pohotovosti pro ukrytí před jejím převzetím.

§ 9

Určení pořizovací ceny dvouúčelové stavby

Investor požádá prostřednictvím svého nadřízeného ústředního orgánu příslušné ministerstvo financí o souhlas, aby pro účely odpisů byla stanovena pořizovací cena základního prostředku po odečtení příspěvku z finančních zdrojů na investice CO.

§ 10

Přechodná a závěrečná ustanovení

Účinnost

(1)

Touto vyhláškou nejsou investorské orgány a organizace zbaveny povinnosti projednávat přípravnou a projektovou dokumentaci staveb s orgány CO podle vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb.

(2)

Zrušují se Metodické pokyny Státní komise pro techniku ze dne 20. května 1966: dvouúčelová výstavba úkrytů CO. 9

(3)

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a vztahuje se na stavby, které k tomuto dni nemají dosud schválen projektový úkol.

Ministr:

Ing. Šupka v. r.Poznámky pod čarou:

Orgány na jednotlivých stupních správního i hospodářského řízení, jejichž úkolem je podle ústavního zákona č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu, a podle zákona č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, pečovat o civilní obranu obyvatelstva a pracujících.

Jednotnou klasifikaci stavebních objektů a oborový číselník vydal Federální statistický úřad v Ústavu racionalizace ve stavebnictví - vydavatelství, Praha, roku 1970 pod publikačním číslem 1.54.55 a) a b).

§ 7 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb.

§ 17 a násl. vyhl. č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb.

Rozsah výstavby dvouúčelových staveb pro potřeby CO je vymezen limity, stanovenými státním plánem a státním rozpočtem na investice CO.

Orgán CO upozorní investora zvlášť na ty práce, které jsou rozhodující pro správnou funkci stavby z hlediska potřeb CO.

Pro využití výhod dvouúčelových řešení objektů zajistí federální ministerstvo vnitra - štáb CO ČSSR ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány investora a KNV zpracování a vydání katalogů vzorových řešení a příkladů.

Zvláštní předpisy pro stavby CO vydalo federální ministerstvo vnitra - štáb CO ČSSR.

Věstník Státní komise pro techniku, ročník I, částka 5, ze dne 25. listopadu 1966.

Poznámky pod čarou:
1

Orgány na jednotlivých stupních správního i hospodářského řízení, jejichž úkolem je podle ústavního zákona č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu, a podle zákona č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, pečovat o civilní obranu obyvatelstva a pracujících.

2

Jednotnou klasifikaci stavebních objektů a oborový číselník vydal Federální statistický úřad v Ústavu racionalizace ve stavebnictví - vydavatelství, Praha, roku 1970 pod publikačním číslem 1.54.55 a) a b).

3

§ 7 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb.

4

§ 17 a násl. vyhl. č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb.

5

Rozsah výstavby dvouúčelových staveb pro potřeby CO je vymezen limity, stanovenými státním plánem a státním rozpočtem na investice CO.

6

Orgán CO upozorní investora zvlášť na ty práce, které jsou rozhodující pro správnou funkci stavby z hlediska potřeb CO.

7

Pro využití výhod dvouúčelových řešení objektů zajistí federální ministerstvo vnitra - štáb CO ČSSR ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány investora a KNV zpracování a vydání katalogů vzorových řešení a příkladů.

8

Zvláštní předpisy pro stavby CO vydalo federální ministerstvo vnitra - štáb CO ČSSR.

9

Věstník Státní komise pro techniku, ročník I, částka 5, ze dne 25. listopadu 1966.