Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

37/1972 Sb. znění účinné od 1. 9. 1972 do 31. 12. 1988

37

 

ZÁKON

ze dne 29. června 1972

o okresních a krajských zemědělských správách

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST I

Okresní zemědělské správy (§ 1-7)

§ 1

(1)

Orgánem státního hospodářského řízení zemědělství v okrese je zemědělská správa.

(2)

Okresní zemědělskou správu zřizuje jako rozpočtovou organizaci ministr zemědělství a výživy republiky zpravidla pro obvod okresu.

§ 2

(1)

Okresní zemědělská správa vykonává ve svém obvodu řídící působnost vůči jednotným zemědělským družstvům, státním statkům s výjimkou oborově a ústředně řízených, společným zemědělským podnikům, ostatním kooperačním seskupením sloužícím zemědělské výrobě, pokud jsou socialistickými organizacemi v působnosti ministerstva zemědělství a výživy, zemědělským stavebním podnikům a zemědělským strojně početním stanicím s výjimkou oborově a ústředně řízených.

(2)

Ministr zemědělství a výživy republiky může podřídit okresní zemědělské správy i jiné socialistické organizace z odvětví zemědělství, než jsou uvedeny v odstavci 1.

(3)

Při řízení družstevních organizací okresní zemědělská správa postupuje v souladu se zvláštními předpisy upravujícími zemědělské družstevnictví.

§ 3

(1)

Okresní zemědělská správa řídí a zabezpečuje u řízených organizací ( § 2) rozvoj zemědělské výroby a zemědělských služeb v souladu s potřebami a zájmy společnosti vyjádřenými v národohospodářských plánech se zvláštním zaměřením na prohlubování koncentrace a specializace zemědělské výroby. V rámci plnění tohoto úkolu okresní zemědělská správa

a)

vypracovává dlouhodobé koncepce a návrhy střednědobých a prováděcích plánů rozvoje zemědělské výroby a organizuje realizaci těchto plánů,

b)

činí obdobná opatření, která přísluší orgánu středního článku řízení v plánovacím procesu i v oblasti sociálně ekonomických informací,

c)

zabezpečuje podle příslušných právních předpisů používání ekonomických nástrojů pro rozvoj zemědělské výroby,

d)

organizuje kooperační a integrační vztahy v zájmu rozvoje zemědělské výroby,

e)

koordinuje dodavatelsko-odběratelské vztahy se zvláštním zřetelem též k potřebám organizací potravinářského průmyslu,

f)

zajišťuje provádění zásad státní technické politiky a pečuje o zavádění nejnovějších poznatků vědy a techniky do praxe,

g)

poskytuje právní pomoc řízeným organizacím,

h)

provádí kontrolní činnost v řízených organizacích v zájmu dodržování socialistické zákonnosti, plánovací a smluvní kázně,

ch)

pečuje o bezpečnost práce, o zvyšování kultury a hygieny práce a pracovního prostředí a

i)

dbá o účelné rozmístění kádrů a jejich výchovu.

(2)

Okresní zemědělská správa vykonává též činnosti vyplývající ze zvláštních předpisů pro výrobní zemědělské správy, popřípadě okresní zemědělská sdružení.

(3)

Okresní zemědělská správa vykonává hospodářskou činnost jen v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů.

§ 4

Okresní zemědělská správa úzce spolupracuje s národními výbory při zabezpečování zemědělské výroby u jednotlivě hospodařících rolníků a za tím účelem vypracovává pro národní výbory příslušné podklady.

§ 5

V čele okresní zemědělské správy je ředitel; jmenuje a odvolává jej na návrh ředitele krajské zemědělské správy ministr zemědělství a výživy republiky.

§ 6

(1)

Při okresní zemědělské správě působí jako poradní orgán ředitele okresní zemědělská rada.

(2)

Hlavním úkolem okresní zemědělské rady je přispívat k vysoké úrovni zemědělství uplatňováním nejpokrokovějších zkušeností družstevních rolníků, pracovníků státních statků a ostatních zemědělských pracovišť a napomáhat tak k vytváření souladu mezi principy státního hospodářského řízení a družstevní demokracie.

(3)

Okresní zemědělská rada projednává návrhy zásadních opatření na úseku řízení zemědělství v okrese, zejména

a)

dlouhodobé koncepce a návrhy střednědobých a prováděcích plánů rozvoje zemědělské výroby,

b)

návrhy na použití ekonomických nástrojů,

c)

návrhy na uplatnění forem spolupráce při zajišťování koncentrace a specializace zemědělské výroby.

§ 7

(1)

Předsedou okresní zemědělské rady je ředitel okresní zemědělské správy.

(2)

Členové okresní zemědělské rady jsou ze dvou třetin voleni zástupci řízených organizací ( § 2); jednu třetinu členů jmenuje ředitel okresní zemědělské správy z funkcionářů a pracovníků dalších socialistických organizací a státních orgánů. Členství v okresní zemědělské radě je čestnou funkcí.

ČÁST II

Krajské zemědělské správy (§ 8-13)

§ 8

Orgánem státního hospodářského řízení zemědělství v kraji je krajská zemědělská správa; zřizuje ji jako rozpočtovou organizaci ministr zemědělství a výživy republiky.

§ 9

(1)

Krajská zemědělská správa řídí okresní zemědělské správy.

(2)

Ministr zemědělství a výživy republiky může krajské zemědělské správě svěřit řízení některých socialistických zemědělských organizací uvedených v § 2, přesahuje-li jejich hospodářský význam rámec okresu nebo je-li řízení krajskou zemědělskou správou účelnější. Vůči těmto organizacím přísluší krajské zemědělské správě stejná působnosti jako okresní zemědělské správě vůči jí řízeným organizacím.

§ 10

Krajská zemědělská správa řídí a zabezpečuje rozvoj zemědělské výroby a zemědělských služeb v kraji v souladu s potřebami a zájmy společnosti vyjádřenými v národohospodářských plánech. V rámci tohoto úkolu zemědělská správa především

a)

vypracovává dlouhodobé koncepce, návrhy střednědobých a prováděcích plánů rozvoje zemědělské výroby v kraji, rozepisuje úkoly plánu a orientační ukazatele na jednotlivé okresní zemědělské správy a na přímo řízené organizace,

b)

zabezpečuje podle příslušných právních předpisů využívání ekonomických nástrojů v rámci kraje,

c)

působí na racionalizaci investičního rozvoje zemědělství, napomáhá rozvoji kooperačních a integračních vztahů v kraji v zájmu zajištění koncentrace a specializace zemědělské výroby a společenské dělbě práce mezi organizacemi odvětví zemědělství a potravinářského průmyslu,

d)

pečuje o reprodukci pracovních sil v zemědělství a o účelnou organizaci výchovy kádrů,

e)

kontroluje činnost okresních zemědělských správ, zejména jak dodržují plánovací, finanční, cenové a jiné předpisy; v případě zjištěných závad činí opatření ke zjednání nápravy.

§ 11

Krajské zemědělské správy řídí ministerstvo zemědělství a výživy republiky.

§ 12

V čele krajské zemědělské správy je ředitel; jmenuje a odvolává jej ministr zemědělství a výživy republiky.

§ 13

(1)

Při krajské zemědělské správě působí jako poradní orgán ředitele krajská zemědělská rada, která projednává zásadní otázky patřící do působnosti krajské zemědělské správy. Její členy jmenuje na návrh ředitele krajské zemědělské správy ministr zemědělství a výživy republiky.

(2)

Předsedou krajské zemědělské rady je ředitel krajské zemědělské správy.

(3)

Členství v krajské zemědělské radě je funkcí čestnou.

ČÁST III

Ustanovení společná a závěrečná (§ 14-18)

§ 14

(1)

Při výkonu své působnosti spolupracují okresní a krajské zemědělské správy s národními výbory a navzájem si pomáhají při plnění svých úkolů.

(2)

Okresní a krajské zemědělské správy projednávají návrhy svých plánů, včetně požadavků na zajištění potřeb a služeb pro zemědělství, které národní výbory přímo zabezpečují; poskytují národním výborům potřebné podklady pro oblastní plány.

(3)

Působnost národních výborů na úseku zemědělství, stanovená zvláštními předpisy, zůstává nedotčena.

§ 15

V zájmu plynulého rozvoje zemědělské výroby spolupracují okresní a krajské zemědělské správy s ostatními organizacemi odvětví zemědělství a potravinářského průmyslu ve svém obvodu.

§ 16

(1)

Vlády republik blíže vymezí působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ,jejich vztah k národním výborům, jakož i rozsah spolupráce s nimi.

(2)

Ministerstva zemědělství a výživy republik stanoví

a)

zásady organizace okresních a krajských zemědělských správ,

b)

úkoly a způsob práce okresní a krajské zemědělské rady, způsob volby a jmenování jejich členů, délku funkčního období, počet a složení členů rady a podmínky zániku členství v radě,

c)

v dohodě s ministerstvy financí republik opatření nutná ke zrušení dosavadních okresních zemědělských sdružení, popřípadě výrobních zemědělských správ.

§ 17

Zrušují se dosud platná ustanovení zákona č. 32/1963 Sb., o organizaci řízení zemědělství, a vládní nařízení č. 33/1963 Sb., kterým se vyčleňují některé organizace a zařízení z řízení národních výborů.

§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1972.

Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.