Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

212/1921 Sb. znění účinné od 14. 6. 1921

212

 

Nařízení

vlády republiky Československé

ze dne 9. června 1921,

jímž mění se nařízení vlády republiky Československé ze dne 5. listopadu 1919, č. 607 Sb. z. a n., provádějící zákon o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919, č. 430 Sb. z. a n.

§ 1.

Článek 33, nařízení vlády republiky Československé ze dne 5. listopadu 1919, č. 607 Sb. z. a n., má zníti takto:

Vezme-li na sebe vlastník soukromé knihovny se schválením zastupitelstva obce závazek, že knihovna jeho bude konati funkce knihovny veřejné (čl․ 32), dostane od doby, kdy závazek tento bude uskutečněn, každého roku po dobu jeho provádění od obce subvenci ve výši závazné položky na veřejnou knihovnu, stanovené v čl. 26. Subvenci tuto vypláceti jest ve lhůtách pololetních do předu jdoucích. Knihy a zařízení ze subvence opatřené jest vésti v patrnosti.

Odstoupí-li vlastník od závazku převzatého dle odstavce 1., jest povinen obci vrátiti knihy a zařízení, které opatřil z obecních subvencí. Obec může si však vymíniti, že místo toho vlastník vrátí, a to do jednoho měsíce po odstoupení od závazku, dvě třetiny subvencí, které obec vyplatila. Zruší-li obec neprávem smlouvu s vlastníkem knihovny ujednanou dle odst. 1., zastavíc výplatu povinných subvencí, nemůže žádati ani vrácení subvencí, pokud je vlastník na knihovnu již spotřeboval, ani předmětů za ně opatřených.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provede je ministr školství a národní osvěty.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r.

Dr. Gruber v. r.

Dr. Kovařík v. r.

Dr. Šusta v. r.

Dr. Burger v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Hotowetz v. r.

Husák v. r.

Hanačík v. r.

Dr. Brdlík v. r.

Dr. Fatka v. r.

Dr. Fajnor v. r.