Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

330/1938 Sb. znění účinné od 17. 12. 1938

330

 

Ústavný zákon

zo dňa 15. decembra 1938

o zmocnení ku zmenám ústavnej listiny a ústavných zákonov republiky Česko - Slovenskej a o mimoriadnej moci nariaďovacej.

 

Národné shromaždenie republiky Česko - Slovenskej usnieslo sa na tomto zákone:

Čl. I.

(1)

Prezident republiky sa zmocňuje, aby na jednohlasný návrh vlády (§ 80 ústavnej listiny), na zasadnutí ktorej musí byť prítomná aspoň väčšina členov Slovenskej krajinskej vlády (čl. V, odst. 4 zákona zo dňa 22. novembra 1938, č. 299 Sb. z. a n., o autonomii Slovenskej krajiny) ako aj aspoň jeden člen vlády Podkarpatskej Rusi, vydal dekrétom s mocou ústavného zákona nový text tých ustanovení ústavnej listiny republiky Česko - Slovenskej a iných zákonov ústavných, ktorých zmeny by vyžadovaly nové pomery, ako aj urobil rovnakým spôsobom tie opatrenia, ku ktorým sa vyžaduje ústavného zákona, pokiaľ sú nutné vzhľadom na nové pomery. Toto zmocnenie nevzťahuje sa na zmenu ustanovení ústavného zákona č. 299/1938 Sb. z. a n., iba ak by k tomu dal súhlas snem Slovenskej krajiny. Ustanovenie predchádzajúcej vety platí obdobne aj pre Podkarpatskú Rus vzhľadom k zákonu o autonomii Podkarpatskej Rusi; dokiaľ nie je ustavený snem Podkarpatskej Rusi, jeho súhlas nahradzuje súhlas vlády Podkarpatskej Rusi.

(2)

Zmocnenie podľa odstavce 1 nabýva účinnosti dňom ustavenia sa snemu Slovenskej krajiny a trvá dva roky.

Čl. II.

(1)

Vláda sa zmocňuje, aby po dva roky od počiatku účinnosti tohto zákona robila nariadením všetky nutné opatrenia, i keby k nim bolo inak potreba zákona, s výnimkou zmeny ústavnej listiny; k nariadeniam vo veciach uvedených v § 4 ústavného zákona č. 299/1938 Sb. z. a n. je potrebný súhlas väčšiny členov Slovenskej krajinskej vlády. Všetky tieto nariadenia vyžadujú súhlasu prezidenta republiky, ktorý ich spolu podpisuje. Ustanovenie § 12, odst. 2 ústavného zákona č. 299/1938 Sb. z. a n. - a to i vo svojej obdobnej platnosti pre Podkarpatskú Rus - vzťahuje sa i na tieto nariadenia.

(2)

Vo veciach, ktorých zákonodarná úprava patrí podľa ústavného zákona č. 299/1938 Sb. z. a n. snemu Slovenskej krajiny, príslušná je k vydaniu nariadení Slovenská krajinská vláda; ustanovenie § 11, odst. 2 tohto ústavného zákona vzťahuje sa aj na dohodu o vykonávaní tejto moci nariaďovacej. Ustanovenie odstavca 1 predposlednej vety platí aj tu.

(3)

Ustanovenie odstavca 2 platí obdobne aj pre Podkarpatskú Rus vzhľadom k zákonu o autonomii Podkarpatskej Rusi.

(4)

Podrobnú úpravu nariadení vydaných podľa odstavcov 1 až 3 možno vykonať vládnymi nariadeniami, ktoré môžu bližšiu úpravu niektorých jednotlivostí vyhradiť príslušným úradom.

(5)

Nariadenia, vydané podľa odstavcov 1 až 4, možno zrušiť vládnym nariadením pro zachovaní postupu stanoveného v týchto odstavcoch, a to aj po skončení doby uvedenej v odstavci 1.

Čl. III.

Vládne nariadenia, vydané podľa § 1 zákona zo dňa 9. júna 1933, č. 95 Sb. z. a n., o mimoriadnej moci nariaďovacej, či podľa toho istého zákonného ustanovenia v texte zákona zo dňa 15. novembra 1933, č. 206 Sb. z. a n., ďalej vládne nariadenia, vydané podľa čl. I zákona zo dňa 21. júna 1934, č. 109 Sb. z. a n., ktorým sa menia zákony o mimoriadnej moci nariaďovacej, alebo podľa toho istého zákonného ustanovenia v texte zákona zo dňa 26. júna 1935, č. 131 Sb. z. a n., či v texte zákona zo dňa 17. júna 1936, č. 163 Sb. z. a n., majú od začiatku svojej účinnosti a v jej medziach platnosť zákona. Rovnako majú platnosť zákona od začiatku svojej účinnosti a v jej medziach vládne nariadenia, vydané podľa § 138 zákona o obrane štátu zo dňa 13. mája 1936, č. 131 Sb. z. a n., predo dňom účinnosti tohto ústavného zákona.

Čl. IV.

Tento zákon nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.

Dr. Hácha v. r.

 

Beran v. r.

 

Dr. Vološin v. r.

 

Sidor v. r.

 

Syrový v. r.

též za předsedu slov. vlády Dr. Tiso a za ministry Černáka, Dr. Vančo a Dr. Ďurčanského

 

Dr. Chvalkovský v. r.

 

Dr. Fischer v. r.

 

Dr. Kalfus v. r.

 

Eliáš v. r.

 

Teplanský v. r.

 

Čipera v. r.

 

Dr. Kapras v. r.

 

Dr. Feierabend v. r.

 

Dr. Krejčí v. r.

 

Dr. Klumpar v. r.

 

Dr. Šádek v. r.

 

Dr. Havelka v. r.

 

Révay v. r.