Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

82/1938 Sb. znění účinné od 23. 4. 1938 do 31. 10. 1951

82

 

Zákon

ze dne 8. dubna 1938

 

o dopravních značkách pro silniční dopravu.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Dopravní značky.

(1)

Veřejné silnice a veřejné cesty, jakož i ulice (náměstí) podle stavebních úřadů (statutů) buďtež opatřeny dopravními značkami do konce roku 1938.

 

(2)

Správy veřejných silnic a veřejných cest jsou povinny dopravní značky na svůj náklad opatřiti, umístiti na vhodných místech a udržovati v řádném stavu. Pokud jde o ulice (náměstí), jež nejsou průjezdnými tratěmi veřejných silnic (cest), postihuje tato povinnost obce a, pokud jde o vicinální cesty v zemích Slovenské a Podkarpatoruské, okresy.

 

(3)

Vlastníci a uživatelé nemovitostí při veřejných silnicích, veřejných cestách a ulicích (náměstích) jsou povinni trpět bez úplaty omezení svých práv, pokud toto vyžaduje umístění a udržování dopravních značek nebo pokud je toho třeba k dosažení jejich účelu. Vlastníci a uživatelé těchto nemovitostí mají nárok na náhradu škody, která jim bude způsobena postavením a udržováním dopravních značek. O povinnosti trpěti takováto omezení a o žádané náhradě škody rozhoduje, nedohodnou-li se strany, okresní úřad.

 

(4)

Vládním nařízením bude stanoveno, jakých dopravních značek (odstavec 1) jest užívati, čeho jest vzhledem k úpravě dopravy těmito značkami dbáti a jak má býti zajištěno dosažení jejich účelu.

§ 2.

Trestní ustanovení.

(1)

Kdo jakýmkoli způsobem znemožní nebo znesnadní dosažení účelu dopravních značek, zejména kdo je odstraní, přemístí, poškodí, pozmění nebo zakryje, bude potrestán, pokud nejde o čin trestný soudně, okresním úřadem (státním policejním úřadem, pokud vykonává působnost ve věcech silniční dopravy) pokutou do 2.000 Kč nebo vězením (uzamčením) do 5 dnů, za okolností zvláště přitěžujících pokutou do 5.000 Kč nebo vězením (uzamčením) do 14 dnů. Stejným způsobem bude potrestán, pokud nejde o čin trestný soudně, kdo nedbá příkazů, zákazů nebo pokynů vyjádřených dopravními značkami, které slouží veřejné bezpečnosti. Pro případ nedobytnosti uložené pokuty budiž zároveň uložen náhradní trest na svobodě podle míry zavinění v mezích sazby trestu na svobodě.

 

(2)

Byly-li trestným činem poškozeny dopravní značky, uloží úřad (§ 3, odst. 1) pachateli náhradu škody a stanoví její výši.

 

(3)

Ustanovení všeobecných trestních zákonů vztahující se k železnicím platí obdobně i o dopravních značkách podle tohoto zákona, pokud slouží veřejné bezpečnosti.

§ 3.

Úřady a orgány.

(1)

Bdíti nad zachováváním předpisů tohoto zákona a vládních nařízení podle něho vydaných náleží okresním úřadům (státním policejním úřadům, pokud vykonávají působnost ve věcech silniční dopravy).

 

(2)

Orgánové úřadů uvedených v odstavci 1, orgánové správ veřejných silnic a veřejných cest, kteří obstarávají nižší výkonnou službu při správě veřejných silnic a veřejných cest (cestmistři, cestáři a pod.) a orgánové obcí vykonávající dozor na dopravu, jsou povinni bezodkladně oznámiti úřadu uvedenému v odstavci 1 každý zjištěný přestupek (§ 2). Byly-li přestupkem poškozeny dopravní značky, jest opis oznámení zaslati správě silnice nebo cesty, pokud se týče obci. Pokynům těchto orgánů, dávaných v mezích tohoto zákona a vládních nařízení podle něho vydaných, jest povinen každý vyhověti.

§ 4.

Příslušnost.

Pokud ve věcech upravených tímto zákonem nebo předpisy podle něho vydanými náleží rozhodovati nebo činiti opatření ministerstvu, je k tomu příslušné, jde-li o otázky povahy technické, ministerstvo veřejných prací, a to v případech předpisů nebo pokynů rázu všeobecného v dohodě ministerstvem vnitra, jde-li pak o otázky jiné, ministerstvo vnitra.

§ 5.

Závěrečná ustanovení.

(1)

Tento zákon nabude účinnosti dnem vyhlášení.

 

(2)

Dnem účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti všechna ustanovení, obsažená v jiných předpisech o věcech, které jsou upraveny v tomto zákoně, pokud tento zákon jinak nestanoví nebo z něho něco jiného nevyplývá, zejména ustanovení §§ 68 až 71 zákona ze dne 26. března 1935, č. 81 Sb. z. a n., o jízdě motorovými vozidly, a §§ 125 až 129 vládního nařízení ze dne 19. října 1935, č. 203 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon č. 81/1935 Sb. z. a n.

 

(3)

Nedotčeny zůstávají předpisy železniční, týkající se zabezpečení dopravy, zákon ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb. z. a n., o obraně státu, a předpisy podle něho vydané, zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 266 Sb. z. a n., o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování domů, a vládní nařízení ze dne 25. srpna 1921, č. 324 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon č. 266/1920 Sb. z. a n., jakož i předpisy o povinnostech obcí, vyplývajících z péče o bezpečnou a snadnou jízdu po silnicích v mezích místní policie.

 

(4)

Tento zákon provede ministr veřejných prací a ministr vnitra.

Dr. Beneš v. r.

 

Dr. Hodža v. r.

 

Ing. Dostálek v. r.

 

Dr. Černý v. r.