Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

86/1946 Sb. znění účinné od 9. 5. 1946 do 31. 12. 2006

86

 

ZÁKON

ze dne 12. dubna 1946

o stavební obnově.

 

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

ČÁST I.

Stavební obnova. (§ 1-15)

§ 1.

Stavební obnova a její jednotné řízení.

(1)

Stavební obnovou (v dalším jen obnova) se rozumí provedení všech prací, jimiž se stavební objekty (budovy, veřejná i soukromá zařízení a pod.), zničené nebo poškozené v souvislosti s válečnými událostmi nebo s nepřátelskou okupací tak, že jsou neuživatelné nebo méně uživatelné, uvádějí do řádného stavu ( § 13) nebo nahrazují novými stavbami, avšak jen v rozsahu nezbytném pro nutné ubytování obyvatelstva, pro zajištění hospodářského života a řádného provádění zdravotní péče nebo důležité výroby nebo cenných kulturních hodnot v postižené obci nebo území. Obnova se provádí novostavbou, přestavbou nebo podstatnou opravou nebo změnou; přístavbu možno provésti, je-li odůvodněno důležitým veřejným zájmem, zejména též účelností a hospodárností stavby nebo požadavkem dobrého vzhledu, anebo je-li to v souhlase s platným vyhovujícím upravovacím plánem.

(2)

Obnovu třeba říditi jednotně tak, aby byla provedena hospodárně, účelně a rychle a aby při tom byl původní stav vždy co nejvíce zlepšen v jednotlivostech i v celku. Časové pořadí jednotlivých oblastí, po případě sídlišť, v nichž obnova má býti provedena, stanoví vláda, na Slovensku po dohodě se Sborem povereníků. Jinak jednotné řízení obnovy a dozor na její provádění přísluší ministerstvu dopravy (veřejná správa technická) v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady na Slovensku též v dohodě s povereníctvem dopravy a verejnýchprác, které se dohodne se zúčastněnými povereníctvy. Provádění a zejména vydávání výměrů o obnově jednotlivých obcí ( § 8) příslušní zemským národním výborům - na Slovensku státním stavebním úřadům (pokud není v dalším jinak stanoveno), pro něž vydá potřebné směrnice a pokyny ministerstvo dopravy (veřejná správa technická) v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady, na Slovensku též v dohodě s povereníctvem dopravy a verejnýchprác, které se dohodne se zúčastněnými povereníctvy. Jako pomocné a výkonné orgány se zřídí zemské - na Slovensku okresní - a po případě oblastní komise pro obnovu ( § 2) a zmocněnci pro obnovu ( § 3).

§ 2.

Komise pro obnovu.

(1)

Pro urychlení obnovy zřídí zemský národní výbor potřebný počet zemských komisí pro obnovu (v dalším jen zemské komise). Na Slovensku zřídí státní stavební úřad potřebný počet okresních komisí pro obnovu. Úkolem těchto komisí bude zejména, aby po místním ohledání v postižených obcích připravily podklady pro výměr o obnově těchto obcí podle směrnic vydaných ministerstvem dopravy (veřejná správa technická), pokud jde o Slovensko v dohodě s povereníctvem dopravy a verejnýchprác.

(2)

Zemské komise se skládají vždy ze čtyř členů, a to ze tří odborníků technických a jednoho právního; na Slovensku počet členů okresních komisí může býti snížen až na dva, z nichž jeden jest právník. Odměnu a náhradu cestovních výloh pro členy, kteří nejsou veřejnými zaměstnanci, určí zemský národní výbor podle směrnic a pokynů, které vydá ministerstvo dopravy (veřejná správa technická) v dohodě s ministerstvem financí a nejvyšším úřadem cenovým. Na Slovensku odměnu a náhradu těchto cestovních výloh určí povereníctvo dopravy a verejnýchprác podle směrnic a pokynů, které vydá ministerstvo dopravy (veřejná správa technická) v dohodě s povereníctvem dopravy a verejnýchprác, které se dohodne s příslušnými povereníctvy.

(3)

Jde-li o větší postižené území, může zemský národní výroby - na Slovensku státní stavební úřad - zříditi jako pomocný orgán oblastní komise pro obnovu (v dalším jen oblastní komise), jejichž úkolem je vykonávati všechny přípravné práce a šetření podle pokynů zemského národního výboru nebo zemské komise na Slovensku podle pokynů státního stavebního úřadu nebo okresní komise. Členy oblastní komise jsou zejména zástupce příslušného okresního národního výboru, právní a technický úředník pro obor stavební, konající službu u příslušných okresních národních výborů - na Slovensku je technický úředník ze státního stavebního úřadu - a obvodní lékař; pokud jde o věci, jež se týkají určité obce, jsou členy též zástupce místního národního výboru a, zaměstnává-li obec právního nebo odborného technického úředníka, také tito úředníci.

(4)

Výdaje spojené s činností zemských, oblastních a okresních komisí (náhrady cestovních výloh a odměny pro členy, kteří nejsou veřejnými zaměstnanci) hradí stát.

§ 3.

Zmocněnec pro obnovu.

(1)

Ve výměru o obnově [ § 8, odst. 3, písm. h)] ustanoví zemský národní výbor - na Slovensku státní stavební úřad - po slyšení místního národního výboru zmocněnce pro obnovu, jehož úkolem jest, aby v zastoupení vlastníků nemovitosti činil všechna opatření potřebná k provedení obnovy (podání a návrhy podle stavebních předpisů, jednání k opatření úhrady a pod.), a to buď výhradně (§ 11) nebo na místě liknavého vlastníka (§ 12). Při větším rozsahu škod v obci může býti ustanoveno více zmocněnců a určen obvod jejich působnosti. Za zmocněnce budiž ustanoven vždy náhradník, který jej zastupuje, nemůže-li vykonávati svou funkci. Zemský národní výbor - na Slovensku státní stavební úřad - může zmocněnce (náhradníka) kdykoliv odvolati a nahraditi jinou osobou.

(2)

Zmocněncem (náhradníkem) budiž určena osoba s potřebnými odbornými a pokud možno i místními znalostmi. Před započetím činnosti složí do rukou předsedy okresního národního výboru slib, že bude řádně, svědomitě a nestranně plniti své povinnosti. Při výkonu funkce se považuje za úřední osobu a požívá ochrany podle příslušných trestních předpisů. Podle potřeby mohou býti zmocněnci přidány kvalifikované pomocné síly.

(3)

Zmocněnec je povinen dbáti směrnic a pokynů ministerstva dopravy ( § 1, odst. 2). Dále podléhá dozoru a přímým pokynům zemského národního výboru, na Slovensku státního stavebního úřadu, který může jeho opatření z úřední moci do 15 dnů po dni, kdy opatření bylo učiněno, zastaviti, změniti nebo zrušiti. Bylo-li opatření zastaveno, musí zemský národní výbor - na Slovensku státní stavební úřad - do dalších 15 dnů vydati konečné rozhodnutí, jinak zůstává opatření zmocněncovo v platnosti. Proti rozhodnutí zemského národního výboru, na Slovensku státního stavebního úřadu, kterým bylo zmocněncovo opatření zastaveno, změněno nebo zrušeno, není opravného prostředku.

(4)

Odměnu a náhradu výloh pro zmocněnce (náhradníka) a jeho pomocné síly určí zemský národní výbor podle směrnic a pokynů, které vydá ministerstvo dopravy (veřejná správa technická) v dohodě s ministerstvem financí a nejvyšším úřadem cenovým. Na Slovensku odměnu a náhradu výloh určí povereníctvo dopravy a verejnýchprác podle směrnic a pokynů, které vydá ministerstvo dopravy (veřejná správa technická) v dohodě s povereníctvem dopravy a verejnýchprác, které se dohodne s příslušnými povereníctvy. Odměna i náhrada výloh se hradí jako výdaj na obnovu ( § 11, odst. 4).

§ 4.

Postižené obce.

(1)

Zemský národní výbor - na Slovensku státní plánovací a statistický úřad - rozhodne podle směrnic a pokynů ( § 1, odst. 2) a vyhlásí v Úředním listě, na Slovensku v ÚradnomVestníku,

a)

pro které obce platí ustanovení tohoto zákona a

b)

která z nich má vyhovující upravovací plán, jenž může býti podkladem pro obnovu.

(2)

Rozhodnutí podle odstavce 1, písm. a) má ten účinek, že

a)

vlastník, po případě obec jsou povinni v nejkratší době odstranitissutiny a trosky ( § 5),

b)

obnova obce se bude říditi podle výměru o obnově a

c)

pro obec platí odlišná úprava přídělu stavebních hmot na obnovu.

§ 5.

Odstranění ssutin a trosek a zajištění použitelných stavebních hmot.

(1)

V každé obci [ § 4, odst. 1, písm. a)] nutno bezodkladně odstranitissutiny (na veřejných prostranstvích i na soukromých pozemcích), jakož i zbytky staveb, pokud jich nemůže býti použito pro konečnou obnovu stavby a pokud nejde o památkově nebo jinak cenný objekt. Při tom budiž dbáno toho, aby se pokud možno získalo co nejvíce ještě použitelných hmot. Tyto hmoty se zajišťují pro účely obnovy v obci a smí býti s nimi nakládáno jen podle pokynů zemské komise nebo z jejího pověření podle pokynů stavebního úřadu, na Slovensku podle pokynů státního stavebního úřadu. Bude-li vlastníku uloženo, aby je postoupil jiné osobě, určí stavební úřad náhradu ve shodě s cenovými předpisy.

(2)

Stavební úřad vyzve vyhláškou nebo jiným způsobem v obci obvyklým vlastníky, aby v přiměřené lhůtě provedli příslušná opatření u svého objektu; stanoví po případě také v dohodě se státním památkovým úřadem, které objekty se považují za památkové nebo jinak cenné, a určí, jak se mají zajistiti zbytky staveb, jež se neodstraňují (odstavec 1). Vlastník může do 15 dnů po vyzvání žádati o prodloužení stanovené lhůty; o této žádosti musí stavební úřad rozhodnouti do 8 dnů od jejího podání.

(3)

Vlastník je povinen do 15 dnů po vyzvání podle odstavce 2 prohlásiti, zda hodlá vyzvání vyhověti. Neučiní-li vlastník v této lhůtě žádné prohlášení nebo prohlásí-li v této lhůtě, že nehodlá ssutiny a trosky odstraniti, nebo neodstraní-li je ve lhůtě stanovené podle odstavce 2, je povinna provésti to obec; při tom se získané stavební hmoty bez náhrady stávají jejím vlastnictvím.

(4)

Náklad na odstranění ssutin a trosek u objektů, jež budou obnovovány, se započítá do výdajů na obnovu ( § 11, odst. 4). Náklad na odstranění ostatních ssutin a trosek hradí stát.

§ 6.

Zjištění škod na stavebních objektech a jejich stavu.

(1)

V nejkratší době budiž u každého zničeného nebo poškozeného stavebního objektu ( § 1, odst. 1) odborně zjištěno, jaká škoda na něm vznikla a jaký je jeho stavební stav (zejména též zda a jaká jeho stavební část je ještě použitelná pro obnovu). Zjištění se provede na náklad státu znalci podle směrnic ministerstva dopravy (veřejná správa technická), vydaných, pokud jde o Slovensko, v dohodě s povereníctvem dopravy a verejnýchprác.

(2)

Zjištění škody podle odstavce 1 je podkladem pro jednání smíšených komisí podle § § 4 a 5 dekretu presidenta republiky ze dne 31. srpna 1945, č. 54 Sb., o přihlašování a zjišťování válečných škod způsobených mimořádnými poměry; na Slovensku je podkladem pro jednání orgánů uvedených v nařízení Slovenské národní rady ze dne 3. července 1945, č. 67 Sb. n. SNR, o přihlášení škod způsobených válečnými událostmi.

(3)

Při poskytování záloh podle předpisů o zálohách na náhradu za válečné škody majetkové, budiž vždy, byla-li uplatněna škoda na stavebním objektu, určeno, zda a jaká část zálohy připadá na náhradu stavební škody na tomto objektu.

§ 7.

Řízení.

(1)

Zemská komise, na Slovensku okresní komise, k jejímuž jednání budiž přizván odborný technický úředník okresního národního výboru na Slovensku státního stavebního úřadu - a zástupce obce, nejprve

a)

shlédne na místě stavební stav každé obce [ § 4, odst. 1, písm. a)],

b)

přezkoumá, jak je provedeno nebo prováděno odstraňování ssutin a trosek budov, jejich skládka a uložení ještě použitelných stavebních hmot, a podle potřeby vydá s konečnou platností závazné pokyny,

c)

zjistí, jaká šetření již byla vykonána, a

d)

rozhodne, které další přípravné práce dlužno provésti. Při nezbytné potřebě určitých měření nebo předběžných nástinů řešení může zemská komise - na Slovensku okresní komise - po slyšení obce zadati příslušné práce způsobilému odborníku; náklady s tím spojené hradí obec.

(2)

Po skončení přípravných prací provede zemská komise - na Slovensku okresní komise - v každé obci místní ohledání, jehož se zúčastní s hlasem poradním členové oblastní komise nebo, není-li zřízena, osoby, které by ji tvořily, a podle potřeby zástupce osidlovacího úřadu nebo jeho příslušného orgánu a přizváni odborníci. Konání místního ohledání se v obci veřejně vyhlásí aspoň 8 dní předem.

(3)

Při místním ohledání zemská komise - na Slovensku okresní komise

a)

přezkoumá výsledek přípravných prací a doplní jej po případě ještě na místě zjištěním potřebných okolností,

b)

shrne ihned výsledek všech těchto šetření v návrh podstatných bodů výměru o obnově a

c)

poskytne účastníkům místního ohledání, jakož i vlastníkům dotčených nemovitostí možnost, aby k tomuto návrhu zaujali stanovisko. K námitkám později uplatněným nebude přihlíženo.

(4)

Byla-li zřízena oblastní komise, je jejím úkolem, aby po všech stránkách řádně připravila a usnadnila jednání zemské komise - na Slovensku okresní komise - a podala své návrhy pro výměr o obnově.

(5)

Pro jednodušší případy může zemský národní výbor - na Slovensku státní stavební úřad - doplniti oblastní komisi svým odborným úředníkem ve funkci předsedy komise a pověřiti přímo ji provedením řízení podle odstavců 2 a 3.

§ 8.

Výměr o obnově.

(1)

Výměr o obnově (v dalším jen výměr) jest závazným předpisem pro rozsah a způsobe provedení obnovy v určité obci po stránce plánovací a stavební.

(2)

Ve výměru se nejprve zjistí,

a)

kolik stavebních objektů ( § 1, odst. 1) a jakého druhu bylo zničeno, kolik a do jaké míry bylo poškozeno a kolik bytových nebo hospodářských jednotek tím bylo ztraceno, jakož i

b)

kolik z nich je nutno obnoviti, aby bylo vyhověno nejnutnější potřebě místní a širším veřejným zájmům.

(3)

Podle těchto zjištění a podle výsledku místního ohledání (§ 7) se určí výměrem rozsah a způsob obnovy, zej ména tedy

a)

které objekty budou obnoveny, po případě na kterých jiných plochách se provedou náhradní stavby a

b)

které plochy naproti tomu vzhledem k nutnosti podrobnějšího posouzení a uvážení, potřeb dopravy, zdravotnictví, ochrany památek a pod. se vylučují ze zastavení až do opatření upravovacího plánu,

c)

pokyny pro případné změny v rozdělení ploch na staveniště,

d)

v kterých stavebních čarách a výškových úrovních se má stavěti,

e)

jaké druhy a způsoby staveb se smějí prováděti, jejích přípustnou výšku a pod.,

f)

jakých opatření je třeba k obnově a ochraně památkově nebo jinak cenných objektů,

g)

je-li toho třeba, pořadí staveb podle jejich naléhavosti, zejména sociální, nebo podle hospodárnosti a účelnosti postupu stavebních prací,

h)

jeden nebo více zmocněnců pro obnovu (jejich náhradníci), po případě obvody jejich působnosti,

ch)

zda vzhledem k rozsahu a způsobu škod (na př. souvislá těžce postižená území) bude obnova v celé obci nebo některé její části provedena jako jednotná stavební akce ( § 11) a

i)

odhadem potřeba jednotlivých stavebních hmot, po případě její časové rozvržení, kolik z těchto hmot bude možno opatřiti v místě a jaká bude potřeba pracovních sil.

(4)

Pro posouzení, které průmyslové závody, na něž se vztahuje dekret presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 109 Sb., o řízení výroby, je nutno obnoviti, je závazné rozhodnutí nebo opatření ministra průmyslu, na Slovensku v dohodě s povereníkempriemyslu a obchodu; teprve podle něho lze pojmouti takovéto objekty do výměru.

(5)

Obsah výměru podle odstavce 3, písm. a) až f) bude zpravidla vyjádřen též v plánu. VE výměru pro obce s vyhovujícím upravovacím plánem [ § 4, odst. 1, písm. b)] mohou odpadnouti opatření uvedená v odstavci 3, písm. b) až f).

(6)

Zemský národní výbor - na Slovensku státní stavební úřad - může výměr doplniti nebo změniti, je-li toho potřebí ve veřejném zájmu, a to buď po opakovaném místním ohledání anebo po slyšení zúčastněných vlastníků a oblastní komise nebo, není-li zřízena, okresního a místního národního výboru.

(7)

Plán (odstavec 5, věta první) bude doručen jen stavebnímu úřadu a obci, u níž bude trvale vyložen k nahlédnutí. Z výměru (odstavce 1 a 6) může podati odvolání jen obec; rozhodne o něm ministerstvo dopravy (veřejná správa technická), na Slovensku povereníctvo dopravy a verejnýchprác. Ostatní zúčastněné strany mohou se brániti jen v rámci řízení uvedených v § 14.

§ 9.

Úprava pozemkového vlastnictví.

(1)

Jestliže výměrem bylo určeno, že v postižených částech obce je třeba v zájmu její účelnější výstavby změniti dosavadní rozdělení ploch na staveniště, budiž nejprve opatřen nový plán na vytvoření stavenišť podle zásad stanovených výměrem. Návrh plánu opatří a předloží stavebnímu úřadu k projednání podle stavebních předpisů zmocněnec pro obnovu ( § 11, odst. 1, po případě 3 a § 12, odst. 2) nebo stavebník ( § 11, odst. 3 nebo § 12, odst. 1); souhlasu vlastníků pozemků není k tomu třeba, avšak v mezích dovolených stavebními předpisy a výměrem budiž přihlédnuto k jejich požadavkům.

(2)

Nová staveniště mohou býti doplněna ze sousedních pozemků (zejména přibráním ploch stavenišť po stavbách, které nemají býti obnoveny), jestliže bez nich by nebylo možno vybudovati na nových staveništích účelné a přiměřené obytné nebo hospodářské jednotky. Je-li nutno postaviti novou budovu pro stavebníka, jehož dosavadní staveniště bylo použito k doplnění sousedních stavenišť, určí výměr pro ni nové umístění; vlastníku pozemku, kterého podle výměru bylo použito k doplnění jiného staveniště, bude dána, požádá-li o to, podle možnosti náhrada v jiném obdobném pozemku.

(3)

Použije-li se pozemku nebo jeho části k doplnění jiného staveniště, mohou býti závady na něm váznoucí vyjmouc služebnosti, které by tím pozbyly významu, přeneseny na pozemek náhradní, nebrání-li tomu stav jeho knihovního zatížení, a to podle výměru o přikázání náhradního pozemku zároveň s vkladem vlastnického práva k tomuto pozemku. Nepřenesou-li se závady na pozemek náhradní a neprokáže-li vlastník náhradního pozemku, že osoby, kterým plynou k pozemku použitému k doplnění jiného staveniště práva z knihovních zápisů, nemají námitky proti výmazu svých práv, složí vlastník náhradního pozemku cenu za pozemek použitý k doplnění jiného staveniště u knihovního soudu a ten ji rozvrhne v nesporném řízení podle zásad exekučního řádu (zákona); to platí přiměřeně, byla-li za pozemek použitý k doplnění jiného staveniště dána podle dohody s jeho vlastníkem náhrada v penězích a neprokáže-li vlastník, že osoby, kterým plynou práva k pozemku z knihovních zápisů, souhlasí, aby náhrada byla vyplacena přímo jemu. Průkaz uvedený v předchozí větě třeba podati listinou, na které je podpis oprávněné osoby ověřen soudem nebo notářem (veřejným notářem).

(4)

Nebudou-li plochy potřebné podle odstavce 2 opatřeny dohodou, stane se tak vyvlastněním ( § 10).

§ 10.

Opatření potřebných stavebních ploch.

(1)

Řízení za účelem opatření potřebných stavebních ploch provede stavební úřad zároveň se řízením o utvoření nebo změně stavenišť. K místnímu ohledání budiž proto přibrán znalec pro odhad nemovitostí. V pozvánce, kterou dlužno doručiti alespoň 8 dní předem podle předpisů pro obsílky ke stavební komisi, buďtež všichni vlastníci pozemků pojatých do plánu na vytvoření stavenišť upozorněni, že půjde o opatření pozemků, po případě i vyvlastněním, a že námitky možno podati nejpozději při místním ohledání; dále budiž uvedeno, kde lze nahlédnouti do tohoto plánu.

(2)

Nedostaví-li se ani vlastník ani jeho zmocněný zástupce k místnímu ohledání a nepodá-li včas písemné námitky nebo nebudu-li podané námitky uznány za důvodné, anebo nedojde-li mezi vlastníky pozemků k dohodě o navrhovaných změnách v rozdělení pozemků, budou potřebné plochy, nejde-li o pozemky státní, vyvlastněny. Ustanovení výměru o potřebě nebo vhodnosti změny v rozdělení stavenišť nebo opatření nových je tu zároveň již rozhodnutím, že případné jejich vyvlastnění je odůvodněno veřejnými zájmy. Pro rozsah vyvlastnění je rozhodným výsledek přezkoušení plánu na vytvoření stavenišť s hlediska stavebních předpisů. Při místním ohledání se provede v rámci vyvlastňovacího řízení odhad příslušných pozemků pro stanovení přiměřené náhrady. Stranám, pokud jsou přítomny, nutno poskytnouti příležitost, aby se vyjádřily.

(3)

Přiměřenou náhradou se rozumí obecná hodnota podle platných cenových předpisů s přihlédnutím ke škodě, kterou utrpí uživatelé, poživatelé, nájemci a pachtýři, není-li náhrada za předmět vyvlastnění již sama určena též k uspokojení jejich nároků, a to po případě k tomu, oč se při částečném vyvlastnění zmenší hodnota zbylé části nemovitosti. Nepřihlíží se k zvláštní oblibě ani k hodnotě, které snad nabude nemovitost po provedení obnovy nebo uskutečnění upravovacího plánu, ani k poměrům, jež byly způsobeny v úmyslu, aby se jich použilo jako důvodu ke zvýšení náhrady.

(4)

Ve výměru o novém rozdělení pozemků na staveniště nebo utvoření nových stavenišť podle stavebních předpisů rozhodne stavební úřad zároveň, je-li to třeba, o vyvlastnění a přidělení zabíraných ploch k jednotlivým staveništím, jakož i o náhradě. Z tohoto výměru se lze odvolati jen proti stanovení náhrady, jinak má konečnou platnost.

(5)

Náhrada jest splatná do tří měsíců od počátku stavebních prací, nejpozději však do jednoho roku od vydání výměru o vyvlastnění a tvoří část nákladu na obnovu objektu.

(6)

Skutečnost, že vlastníku nelze doručiti pozvánku k místnímu ohledání nebo vyvlastňovací výměr, protože jeho bydliště nebo pobyt nejsou známky nebo protože je vzdálen ze svého bydliště a neustanovil zmocněného zástupce, nebrání vyvlastnění. Stavební úřad zřídí v tomto případě nepřítomného vlastníku na jeho náklad opatrovníka; náhrada se po případě složí u soudu.

(7)

Příslušnost úřadů na Slovensku upravuje § 28.

§ 11.

Jednotná stavební akce.

(1)

V území, v němž se podle výměru provede obnova jak jednotná stavební akce, učiní zmocněnec pro obnovu všechny kroky potřebné k provedení obnovy, a to i takové, které jinak podle stavebních i jiných předpisů přísluší vlastníku nebo k nimž třeba jeho souhlasu. K požadavkům jednotlivých stavebníků dlužno přihlédnouti obdobně podle § 9, odst. 1, posl. věta.

(2)

Požádá-li vlastník objektu, který byl výměrem pojat do obnovy, prostřednictvím zmocněnce, aby byl zproštěn povinnosti k obnově, a uvede-li pro to závažné důvody, může zemský národní výbor - na Slovensku okresní národní výbor - po slyšení obce rozhodnouti, že obec je povinna staveniště odkoupiti; nedojde-li k dohodě o ceně, bude tato plocha vyvlastněna ( § 10). Se souhlasem obce lze také převésti staveniště na jinou osobu, která se zaváže provésti nařízenou obnovu. Provádí-li obnovu obec, započítá se cena, již zaplatila za staveniště podle tohoto ustanovení, do nákladů na obnovu.

(3)

Působnost zmocněnce pro obnovu se nevztahuje na obnovu veřejných budov a zařízení státních, zemských a okresních, leda že úřad, jemuž přísluší správa těchto budov nebo zařízení, pověří zmocněnce tímto úkolem. Totéž platí pro obnovu veřejných budov a zařízení těch obcí, které zaměstnávají odborného technického úředníka.

(4)

Všechny výdaje, zápůjčky a pod., které se zřejmě týkají obnovy jen určité nemovitosti, se započítávají jen na její účet, po případě knihovně zajistí k její tíži. Výdaje, jež jsou společné pro více nemovitostí nebo pro celé území, se úměrně (na př. v poměru stavebních nákladů) rozvrhnou na dotčené nemovitosti.

§ 12.

Obnova nebo oprava jednotlivých stavebních objektů.

(1)

V obcích nebo jejich částech, které budou obnovovány jednotnou stavební akcí, je povinností jednotlivých vlastníků, aby v rámci výměru a podle platných stavebních předpisů přikročili k obnově stavebního objektu.

(2)

Nedodrží-li vlastník bez důvodné omluvy předpisy výměru o postupu obnovovacích prací [ § 8, odst. 3 písm. g)], může zmocněnec pro obnovu učiniti potřebná opatření za něj a na jeho náklad.

(3)

Ustanovení § § 9 a 10 (úprava a opatření stavenišť) a § 11, odst. 2 až 4 platí zde obdobně.

§ 13.

Způsob provádění staveb.

(1)

Stavby buďtež prováděny podle novodobých zásad stavitelství a jen způsobem trvalým (nikoli nouzovým). Budiž dbáno toho, aby stavby ani po stránce architektonické ani svými rozměry a tvarem neporušovaly ráz nebo ucelený a ladný vzhled místa nebo krajiny anebo okolí historických nebo uměleckých památek a aby části historické a umělecké ceny, jež snad zůstaly zcela nebo zčásti zachovány, byly za součinnosti státního památkového úřadu obnoveny a vhodně včleněny do nové stavby.

(2)

Stavby buďtež vybaveny tak, jak to dovolují technické vymoženosti a jejich pokrok. Nebude-li pro nedostatek potřebných hmot zatím možno plně vyhověti tomuto požadavku, budiž stavba provedena a připravena tak, aby chybějící zařízení bylo lze později snadno doplniti.

(3)

Ministerstvo dopravy (veřejná správa technická) vydá v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podrobnější pokyny o způsobu provádění všech staveb. Pokud jde o o Slovensko, vydá tyto pokyny ministerstvo dopravy v dohodě s povereníctvem dopravy a verejnýchprác, které se dohodne se zúčastněnými povereníctvy.

§ 14.

Odchylky od předpisů stavebních a živnostenských.

(1)

Dosavadní předpisy o rozdělení nebo přeměně pozemků ve staveniště, o stanovení, sdělení a vytýčení stavební čáry a výškové úrovně, stavebním povolení a příslušném řízení platí pro obnovu se změnami, jež vyplývají z ustanovení § § 8 a 9, a s těmito dalšími odchylkami:

1.

Nepřípustné jsou námitky, které odporují jednotlivým ustanovením výměru o obnově a mohly býti, ale nebyly uplatněny při místním ohledání [ § 7, odst. 3, písm. c)].

2.

Dospěje-li stavební úřad k přesvědčení, že výměr o obnově by vzhledem k výsledku řízení podle stavebních předpisů měl býti změněn, předloží věc se svým návrhem zemskému národnímu výboru, který rozhodne na jeho místě v celém rozsahu. Z jeho rozhodnutí, pokud se jím mění výměr o obnově, se může odvolati obec; jinak je rozhodnutí konečné.

3.

Odvolání nutno podati u stavebního úřadu nejdéle v 8 dnech po doručení rozhodnutí; rozhoduje o něm vždy zemský národní výbor, na Slovensku povereníctvo dopravy a verejnýchprác.

4.

Do 3 dnů po doručení stavebního povolení je stavební úřad povinen vytýčiti stavební čáru a určiti úroveň nebo sděliti zmocněnci (stavebníku) k tomu potřebné údaje. Jinak může tak učiniti zmocněnec (stavebník), přibrav oprávněného znalce.

5.

Za řádné konstruktivní provedení, bezpečnou uživatelnost a zdravotní nezávadnost ručí před úřady osoba provádějící stavbu, odpovědná podle platných stavebních předpisů.

6.

V podkrovních bytech se dovoluje zatížení podlahy jen 200 kg na 1 m2 a užití vazných trámů jako stropnic, při čemž musí býti účelně a vhodně bráněno šíření požáru.

7.

Každý dům budiž stavebním celkem pro sebe s vlastními hraničními zdmi. Při současné stavbě sousedních domů, pokud nemají více než jedno patro s podkrovím, nebo jde-li o budovy s nosnou kostrou, může stavební úřad dovoliti hraniční zdi 15 cm silné.

8.

Není-li výměrem ( § 8) jinak stanoveno, je volba stavebních hmot ponechána volnému uvážení osoby, která podává žádost o povolení stavby (zmocněnec nebo stavebník); nesmí to však býti na újmu trvanlivosti, uživatelnosti a vzhledu budovy ani jejího okolí. Stavby buďtež projektovány tak, aby bylo dosaženo největší účelnosti a hospodárnosti v použití stavebních hmot. U zvláštních konstrukcí budiž prokázána jejich statická bezpečnost a dokonalá tepelná i zvuková isolace; jsou-li tyto podmínky splněny, mohou se také tloušťky zdí odchylovati od platných předpisů stavebních řádů. Stavební úřad může žádati průkaz o vhodnosti zamýšlených stavebních hmot.

9.

Jako hlavního staviva lze použíti dřeva, nejde-li o souvislé stavby, s výjimkou míst, kde stavební předpisy to připouštějí. Dřevěné stavby zřizované v místech, ve kterých stavební předpisy takových staveb nedovolují, musí býti zabezpečeny stavebně nebo osvědčenou impregnací dřeva a pod. proti snadnému vzplanutí. Krytí slámou při souvislých stavbách není dovoleno; jinak budiž této krytiny užíváno jen výjimečně.

10.

Obytné domy mohou býti povoleny o pěti patrech, neustanovují-li jinak platné zastavovací předpisy. Za týchž podmínek může býti nad nejvyšším přístupným patrem zřízeno další patro s ústupem k výšce v poměru nejméně dvě ke třem, a to tak, aby ideální plocha střechy nebyla porušena nebo převýšena. Ve výjimečných případech může býti se souhlasem ministerstva dopravy (veřejná správa technická) - na Slovensku povereníctva dopravy a verejnýchprác - povoleno i více pater než pět. Nad pátým nebo vyšším patrem možno zříditi ustupující patro jen tehdy, bude-li postaráno o snadné dosažení vyšších pater nejen náležitým schodištěm, ale i osobním a nákladním výtahem. Tam, kde to disposice připouští, budiž i při jiných budovách o více než 3 patrech pamatováno na zřízení osobního i nákladního výtahu. Jiná omezení výšky obytných domů podle stavebních předpisů zůstávají v platnosti.

11.

Světlou výšku lze snížiti v obytných domech pro místnosti obytné a pracovní v patrech až na 2 m60 cm, v podkroví až na 2 m40 cm.

12.

Při nástavbách smějí býti schody v nejvyšších dvou patrech široké 1 m10 cm. V rodinných domcích není třeba zřizovati schodiště ani chodby ohnivzdorné a uzavřené; šířky schodišť a rozměry stupňů mohou se odchylovati od platných stavebních předpisů. O přípustnosti odchylky rozhodne stavební úřad, přihlížeje k zájmům bezpečnosti.

13.

Klosety možno zřizovati v koupelnách, které jsou přístupné jen z předsíně a větratelné přímo (nikoli do světlíku). V místech, kde není veřejné kanalisace nebo kde není provedena až ke staveništi, je dovoleno užíti dočasně soustavy žumpové.

14.

Stavebníkovi lze k jeho žádosti povoliti odklad vydláždění dvoru.

15.

Od zřizování podzemních bytů budiž zásadně upuštěno.

(2)

Zemský národní výbor - na Slovensku povereníctvo dopravy a verejnýchprác - může povoliti další odchylky od platných stavebních předpisů, které vyplývají ze stavu zachované části stavby, nebrání-li tomu závažné veřejné důvody.

(3)

Jde-li o obnovu provozovny, k níž je třeba také schválení podle živnostenského řádu, provede národní výbor, příslušný podle živnostenských předpisů, také řízení stavební a vydá rozhodnutí; na Slovensku stavební řízení provádí a stavební povolení vydává vždy státní stavební úřad. Při řízení ediktálním se zkracuje lhůta ke stanovení místního ohledání na 8 až 14 dní.

§ 15.

Úhrada výdajů na obnovu.

Výdaje spojené s obnovou hradí zásadně stavebník. Státní podpora může býti poskytnuta za podmínek uvedených v části II.

ČÁST II.

Státní podpora na obnovu. (§ 16-22)

A. Předmět, způsob a rozsah podpory.

§ 16.

Předmět podpory.

(1)

Na obnovu stavebních objektů, prováděnou podle části I., může býti poskytnuta státní podpora. V odůvodněných případech může býti poskytnuta podpora i tehdy, bude-li obnova objektu prováděna ve shodě s platnými předpisy plánovacími a stavebními mimo řízení podle části I.

(2)

V případech hodných zvláštního zřetele je možno poskytovati státní podporu v nutné míře i na obnovu stavebních objektů, kterou provedl sám vlastník před účinností tohoto zákona ve shodě s platnými předpisy plánovacími a stavebními mimo řízení podle části I.

(3)

Stavebním objektem podle odstavce 1 se rozumějí veřejné budovy (radnice, obecní úřadovny, nemocnice, školy, kostely, divadla, tržnice, jatky a pod.), veřejná i soukromá zařízení (vodovodní, kanalisační, komunikační a pod.), budovy obytné, zemědělské, živnostenské, průmyslové, skladiště a pod.

§ 17.

Způsob podpory.

Podporu lze poskytnouti.

1.

převzetím státní záruky za zápůjčku poskytnutou stavebníku na úhradu náladu spojeného s obnovou objektu, po případě též

2.

poskytnutím státního příspěvku na roční splátky (úrok a úmor) této zaručené zápůjčky.

§ 18.

Společná ustanovení pro rozsah podpory.

(1)

Podpora se uděluje na náklad spojený s obnovou stavebního objektu, pokud

a)

není uhrazen náhradnou válečné škody na objektu, poskytnutou snad podle příslušných zvláštních předpisů, nebo jiným příspěvkem, podporou a pod.,

b)

stavebník vzhledem k svým hospodářským poměrům nemůže provésti obnovu vlastními prostředky a

c)

potřebná zápůjčka by vzhledem k hospodářským poměrům stavebníkovým bez státní záruky nebyla poskytnuta.

(2)

Při zjišťování podmínek podle odstavce 1, písm. b) a c) je finanční správa povinna spolupůsobiti.

B. Státní záruka.

§ 19.

Obsah státní záruky.

(1)

Ministerstvo dopravy (veřejná správa technická) nebo, jde-li o stavby obytné, ministerstvo ochrany práce a sociální péče - na Slovensku příslušné povereníctvo - se zmocňují, aby v dohodě s ministerstvem financí a vnitra - na Slovensku v dohodě s příslušnými povereníctvy - přejímala státní záruku za zápůjčky poskytnuté podle 17, č. 1.

(2)

Převzetím státní záruky se stát zaručuje věřiteli za zápůjčku, a to za zúročení, úmor a vedlejší platy a za splacení zápůjčky s příslušenstvím, jak je stanoveno v dlužním úpise, bera na sebe závazek, že

1.

zaplatí nedostávající se částku i s úroky z prodlení až do skutečného zaplacení a s náklady spojenými s vymáháním, nesplní-li dlužník, ač byl doporučeným dopisem upomenut, povinností uložených mu dlužním úpisem;

2.

zaplatí schodek i s úroky z prodlení až do zaplacení a s náklady spojenými s vymáháním, bude-li na objekt uvalena vnucená správa (pokud je to vzhledem k povaze objektu možné a bude dán souhlas podle § 25, odst. 2) a nestačí-li její výnos k úhradě závazků převzatých podle dlužního úpisu;

3.

zaplatí zaručenou zápůjčku i s úroky z prodlení až do skutečného zaplacení a s jinými vedlejšími platy nebo tu její část s příslušenstvím, která vyjde naprázdno při rozvrhu nejvyššího podání, bude-li objekt prodán nucenou dražbou (pokud je to vzhledem k povaze objektu možné a bude dán souhlas podle § 25, odst. 2) a nevydraží-li ho věřitel zaručené zápůjčky, leč by byl poskytl i předcházející nezaručenou zápůjčku.

(3)

Závazek státu podle odstavce 2, č. 1 nastane uplynutím 30 dne, počítajíc ode dne, kdy věřitel oznámil příslušnému ministerstvu (odstavec 1) - na Slovensku příslušnému povereníctvu - dlužníkovo prodlení.

(4)

Zaručené zápůjčky mají sirotčí jistotu.

§ 20.

Podmínky pro udělení státní záruky.

(1)

Stát převezme záruku jen tenkráte,

1.

platí-li se na úrok a úmor pravidelné splátky, které ročně činí nejvýše o 1 % více než úrok z počáteční jistiny,

2.

může-li věřitel vypověděti zápůjčku jen se souhlasem příslušného ministerstva ( § 19, odst. 1),

3.

zaváže-li se věřitel, že

a)

ihned po splatnosti upomene dlužníka nedostál-li své povinnosti podle dlužního úpisu, a vyzve jej, aby tak učinil ve lhůtě stanovené tímto úpisem,

b)

uvědomí příslušné ministerstvo do 15 dnů od uplynutí lhůty uvedené v písmenu a), nedostál-li dlužník svým povinnostem,

c)

uvědomí příslušné ministerstvo, zamýšlí-li postoupiti zaručenou zápůjčku nebo její část,

d)

přijme výpověď nebo mimořádné splacení zaručené zápůjčky nebo její části,

e)

neposkytne nové zápůjčky v mezích nevymazaného zástavního práva za splacenou část zaručené zápůjčky,

f)

vypoví nebo bude podle dlužního úpisu žádati za splacení zápůjčky a že ji bude soudně vymáhati, požádá-li ho o to příslušné ministerstvo.

(2)

Je-li státní záruka poskytována za hypotekární zápůjčku, musí býti tato zápůjčka zajištěna na stavebním objektu zástavním právem a poznamenána při ní státní záruka.

(3)

Pokud nelze vzhledem k povaze stavebního objektu zajistiti na něm zaručenou zápůjčku, může příslušné ministerstvo žádati, aby zaručená zápůjčka byla zajištěna zástavním právem na jiných nemovitostech stavebníkových.

(4)

Bude-li teprve po určení výše zaručené zápůjčky poskytnuta náhrada /záloha) válečné škody na nemovitosti nebo jiný příspěvek, podpora a pod. na její obnovu, sníží se zápůjčka o tyto částky nebo, byla-li již vyplacena, musí dlužník jich použíti na úplné nebo částečné splacení zaručené zápůjčky.

(5)

Zaplatil-li stát z důvodu záruky zaručenou zápůjčku, jest uspokojený věřitel povinen vydati příslušnému ministerstvu všechny právní pomůcky a zajišťovací prostředky, které má, při hypotekární zápůjčce také listinu o postoupení zápůjčky, opatřenou ověřeným podpisem, pole níž se vloží do pozemkové knihy převod zástavního práva s věřitele na stát.

(6)

Zaručená zápůjčka bude uvolňována podle postupu stavby. Správnost výkazu o postupu stavby potvrdí zmocněnec, v případech obnovy podle 12 příslušný stavební úřad. Zaručenou zápůjčku lze takto vyplatiti až do výše 90 %; zbytek smí věřitel vyplatiti teprve po určení konečné výše zápůjčky na poukaz příslušného ministerstva.

(7)

Příslušné ministerstvo může v dohodě s ministerstvem financí ve zvlášť odůvodněných případech stanoviti ještě další podmínky pro převzetí státní záruky.

(8)

Působnost jednotlivých ministerstev podle tohoto paragrafu vykonává na Slovensku příslušné povereníctvo.

§ 21.

Úhrnná výše zaručených zápůjček.

Stát převezme záruky za zápůjčky podle § 17, č. 1 až do úhrnné výše 10 miliard Kčs.

C. Státní příspěvek.

§ 22.

(1)

Ministerstvo dopravy (veřejná správa technická) nebo, jde-li o stavby obytné, ministerstvo ochrany práce a sociální péče - na Slovensku příslušné povereníctvo - se zmocňují, aby v dohodě s ministerstvy financí a vnitra - na Slovensku v dohodě s příslušnými povereníctvy - poskytovala vlastníku obnoveného objektu příspěvek na pravidelné splátky (anuity) ze zápůjčky, zaručené podle tohoto zákona.

(2)

Státní příspěvek pro první kalendářní rok splatnosti anuit ze zaručené zápůjčky se rovná plné výši těchto anuit. V dalších letech se rovná částce potřebné na úrok a úmor ze zaručené zápůjčky a snížené

1.

u osob fysických

a)

o částku, o kterou čistý výnos obnoveného objektu spolu se státním příspěvkem podle stavu v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce přesahuje průměr čistých výnosů za poslední tři kalendářní roky, v němž došlo ke zničení nebo poškození obnoveného objektu; při tom se státní příspěvek sníží tak, aby vlastníku obnoveného objektu byl zachován čistý výnos objektu před zničením (poškozením); tento čistý výnos se zvětší o amortisaci původního objektu, avšak jen po dobu jeho zbývající životnosti, a u budov zcela nebo částečně od domovní daně dočasně osvobozených se sníží o částku, rovnající se dani domovní s přirážkami;

b)

a dále o částku, o kterou důchod vlastníka obnoveného objektu přesahuje částku 120.000 Kčs;

2.

u osob nefysických výdělečně činných o částku, o kterou výtěžek přesahuje částku potřebnou jednak na 2 1/2 % zúročení kapitálu uloženého v podniku, jednak na podíl z čistého zisku závodní radě podle § 24, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách.

(3)

Čistým výnosem [odstavec 2, č. 1, písm. a)] se rozumí čistý výnos zdaněný daní důchodovou na berní rok bezprostředně předcházející kalendářnímu roku, na který se poskytuje státní příspěvek. Zbývající životností u obytných budov se rozumí počet let, která při stanovení státního příspěvku zbývají v městech s počtem obyvatelstva nad 100.000 do 70 let a v ostatních místech do 100 let od postavení původní budovy. Důchodem [odstavec 2, č. 1, písm. b)] se rozumí důchod domácnosti, k níž přísluší vlastník obnoveného objektu, zdaněný daní důchodovou na berní rok uvedený v prvé větě. Výtěžkem (odstavec 2, č. 2) se rozumí výtěžek zdaněný na berní rok uvedený v prvé větě; u osob nefysických, podléhajících zvláštní dani výdělkové, se odečítá od zdaněného výtěžku zvláštní daň výdělková, započtená do základu daně. Kapitálem uloženým v podniku se rozumí ukládací kapitál podle § 83, odst. 10 zákona o přímých daních.

(4)

Příslušné ministerstvo (odstavec 1) - na Slovensku příslušné povereníctvo - se zmocňuje, aby v dohodě s ministerstvy financí a vnitra - na Slovensku v dohodě s povereníctvy financí a vnitra rozhodlo o způsobu stanovení výše státního příspěvku tam, kde ji nelze stanoviti podle odstavců 2 a 3 nebo kde jde o stavebníka sociálně slabého.

(5)

Svazkům územní a zájmové samosprávy a jejich sdružením může býti státní příspěvek poskytnut pouze na stavební objekty jejich výdělečných podniků a na budovy obytné, jakož i na obnovu veřejných všeobecných nemocnic. Ustanovení odstavce 4 platí zde obdobně.

(6)

Podklady potřebné podle odstavce 2 oznámí finanční úřady, jež jsou povinny spolupůsobiti.

(7)

Příspěvek se vyplácí věřiteli zaručené zápůjčky, a to ve stejných lhůtách jako splátky ze zápůjčky.

(8)

Státní příspěvek se poskytuje na dobu platnosti státní záruky. Před uplynutím této lhůty může býti státní příspěvek zastaven nebo snížen kromě případů uvedených v odstavci 2, a) nesplnil-li vlastník objektu vlastní vinou některou povinnosti uloženou mu ustanovením § 24, b) způsobil-li vlastník budovy vědomě nepravdivými nebo neúplnými údaji, že byl vyplacen vyšší státní příspěvek, nebo c) přešel-li objekt do vlastnictví jiné osoby a je-li zastavení nebo snížení příspěvku odůvodněno hospodářskými poměry nového vlastníka.

(9)

Byl-li objekt obnoven v podstatně větším rozsahu, než byl jeho stav před poškozením (zničením) a bylo-li na státním příspěvku vyplaceno více, než činí polovina nákladu na obnovu, jakož i hodnoty pozemku a po případě zachované částky objektu, může příslušné ministerstvo - na Slovensku příslušné povereníctvo - rozhodnouti, že stát nabývá spoluvlastnictví k obnovenému objektu v poměru vyplaceného státního příspěvku k hodnotám (v pozemku, v zachované části objektu, v penězích a pod.), kterými se vlastník zúčastnil na obnově.

(10)

Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na případy, kde byl udělen státní příspěvek podle odstavce 5 svazkům územní samosprávy.

D. Řízení

(§ 23-25)

§ 23.

(1)

Žádost o udělení podpory podává po vydání stavebního povolení stavebník na úředním tiskopise prostřednictvím zmocněnce pro obnovu zemské komisi, na Slovensku státnímu stavebnímu úřadu. V případech podle § 11, odst. 1 a 3 nebo § 12, odst. 2 může tak učiniti přímo zmocněnec za stavebníka. Jde-li o podporu na obnovu prováděnou mimo řízení podle části I. tohoto zákona, podává se žádost u stavebního úřadu.

(2)

Výše zaručené zápůjčky se určí zprvu zatímně podle předloženého rozpočtu nebo odhadnutých výdajů. Konečná výše se stanoví po dokončení obnovy podle skutečných výdajů, řádně prokázaných. K zvýšení výdajů způsobenému změnou schváleného projektu, k níž příslušné ministerstvo - na Slovensku příslušné povereníctvo - nedalo souhlas, nemusí býti přihlédnuto.

(3)

Účtované ceny (jednotkové, režijní a paušální) se uznají jen ve výši vyhovující předpisům o tvorbě cen a cenovým předpisům vůbec.

(4)

Přijímati hlášení, prováděti potřebný dozor, udělovati souhlas a činiti další opatření podle ostatních ustanovení této části přísluší není-li jinak stanoveno - ministerstvu dopravy (veřejná správa technická) nebo, jde-li o stavby obytné, ministerstvu ochrany práce a sociální péče, na Slovensku příslušnému povereníctvu, a to v závažnějších věcech vždy v dohodě s ministerstvem financí, na Slovensku v dohodě s povereníctvem financí.

E. Povinnosti a omezení vlastníku objektu.

§ 24.

(1)

Vlastníku objektu, na jehož obnovu byla poskytnuta podpora podle tohoto zákona, se ukládají, není-li to vyloučeno vzhledem k povaze objektu,

1.

tyto povinnosti:

a)

provésti obnovu ve lhůtě určené výměrem o udělení podpory (je-li objekt obnovován mimo řízení podle části I. tohoto zákona);

b)

prokázati do 30 dnů po dokončení stavby potvrzením stavebního úřadu, že stavba byla provedena podle schválených plánů, do 6 měsíců hodnověrně prokázati skutečný náklad na obnovu a podle uvážení úřadu podrobiti se úřednímu přezkoumání těchto údajů na místě;

c)

jde-li o budovu, pojistiti ji proti škodám způsobeným ohněm, výbuchem nebo bleskem alespoň na částku stanovenou při udělení nebo zvýšení podpory, opatřiti vinkulaci pojistky ve prospěch věřitele zaručené zápůjčky a udržovati budovu pečlivě v dobrém stavu;

d)

řádně platiti daně s přirážkami a jiné veřejné dávky a poplatky, postihující nemovitost nebo její výnos, jakož i plniti včas všechny splatné povinnosti za zaručené zápůjčky i ze zápůjček předcházejících, řádněplatiti pojistné [ písm. c)] a kdykoli příslušnému ministerstvu prokázati, že se tak stalo;

e)

vypověděti zaručenou zápůjčku, vyzve-li jej k tomu příslušné ministerstvo (vzhledem k možnosti získání zápůjčky za výhodnějších podmínek a pod.);

f)

nahraditi státu všechny platy, které stát za něho učinil z důvodu záruky;

g)

ohlásiti příslušnému ministerstvu, má-li dostati nebo dostal náhrady za škody (zálohy) na poškozeném (zničeném) objektu nebo jinou podporu, příspěvek a pod. na jeho obnovu, a použíti jich na snížení zaručené zápůjčky ( § 20, odst. 4);

h)

vymazati na výzvu příslušného ministerstva (jde-li o zaručenou hypotekární zápůjčku) zcela nebo zčásti zástavní právo za předcházející zápůjčky, pokud pohledávky jím zajištěné zanikly; tento závazek bude poznamenán v pozemkové knize;

2.

tato omezení:

a)

nesmí provésti podstatné stavební změny na objektu nebo změny v jeho užívání bez souhlasu příslušného ministerstva;

b)

nesmí zciziti zcela nebo zčásti ani dále zatěžovati objekt bez svolení příslušného ministerstva; jde-li o zaručenou hypotekární zápůjčku, vloží se do pozemkových knih ve prospěch státu na návrh příslušného ministerstva zákaz zcizení a zavazení;

c)

nesmí postoupiti ani zastaviti nárok na státní příspěvek a bez souhlasu příslušného ministerstva ani pohledávky nájemného ze stavebního objektu; jednání odporující této povinnosti jsou právně neúčinná;

d)

nesmí převésti - jde-li o zaručenou hypotekární zápůjčku, která ještě není úplně splacena - nevymazané zástavní právo na novou zápůjčku; toto omezení bude poznamenáno v pozemkové knize.

(2)

Nedodrží-li vlastník objektu vlastní vinou některé povinnosti nebo omezení, uložené mu v odstavci 1, bude povinen zaplatiti státu podle rozhodnutí příslušného ministerstva pokutu do výše 10 % zaručené zápůjčky.

(3)

Působnost jednotlivých ministerstev podle tohoto paragrafu vykonává na Slovensku příslušné povereníctvo.

F. Společná ustanovení.

§ 25.

(1)

Právní poměry mezi státem a vlastníky objektů, založené udělením podpory, nejsou právními poměry podle soukromého práva a nemůže tudíž býti o nich rozhodováno pořadem práva.

(2)

Po dobu platnosti státní záruky může býti povolena exekuce vnucenou správou nebo nucenou dražbou jen se souhlasem příslušného ministerstva, na Slovensku se souhlasem příslušného povereníctva. Taktéž pohledávky nájemného ze stavebního objektu, na jehož obnovu byla poskytnuta podpora, nemohou býti postiženy exekucí po dobu platnosti státní záruky bez souhlasu tohoto ministerstva, na Slovensku bez souhlasu tohoto povereníctva. Exekucí nemůže býti postižen ani nárok na státní příspěvek.

ČÁST III.

Poplatkové úlevy. (§ 26)

§ 26.

Od dávek a poplatků jsou osvobozeny:

1.

písemnosti a úřední úkony, jichž je třeba k provedení obnovy v rámci tohoto zákona s výjimkou smluv, jimiž se zadává provedení stavebních prací;

2.

právní jednání a knihovní zápisy o převodu pozemkových ploch k úpravě stavenišť (§ § 9 a 10), pokud hodnota plochy, kterou vlastník nabývá, nepřevyšuje hodnotu plochy jím odkoupené; převyšuje-li, vyměří se poplatek z rozdílu obou hodnot;

3.

listiny a knihovní zápisy, kterých je třeba k přenesení téhož práva nebo závazku na nemovitost téhož vlastníka, získanou novým rozdělením pozemků podle tohoto zákona;

4.

žádosti za udělení státní podpory, jejich přílohy, žádosti za vydání potvrzení, která je povinen vlastník předložiti podle § 24, a tato potvrzení, pokud slouží výhradně tomuto účelu;

5.

dlužní (úvěrní) listiny a knihovní zápisy o zápůjčkách (úvěrech) zaručených státem podle tohoto zákona, dále listiny o postoupení zápůjčky státu podle § 20, odst. 5 a listiny (kvitance a výmazná prohlášení) o úplném nebo částečném zaplacení zaručené zápůjčky.

ČÁST IV.

Společná, trestní a závěrečná ustanovení. (§ 27-31)

§ 27.

Předpisy o správním řízení.

Pro řízení podle tohoto zákona platí, pokud zákon neustanovuje jinak, předpisy vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení).

§ 28.

Zvláštní ustanovení pro Slovensko.

(1)

Stavebními úřady se v tomto zákoně rozumějí státní stavební úřady, v Bratislavě Národní výbor v Bratislavě, v druhé a poslední stolici povereníctvo dopravy a verejnýchprác. Vyvlastňovací řízení provádějí v prvé stolici okresní národní výbory, v druhé stolici povereníctvo vnitra.

(2)

V odůvodněných případech lze poskytnouti stavební příspěvek podle § 19 nařízení Sboru povereníků ze dne 22. října 1945, č. 128 Sb. n. SNR, o výstavbě měst a obcí na Slovensku. Poskytne-li se kromě toho státní podpora podle části II. tohoto zákona, musí býti zachována ustanovení § 18 zákona.

(3)

Nařízení č. 128/1945 Sb. n. SNR se zrušuje, pokud odporuje tomuto zákonu.

(4)

Pro finanční podporu výstavby, která již byla udělena podle nařízení č. 128/1945 Sb. n. SNR před účinnosti tohoto zákona, platí nadále ustanovení tohoto nařízení.

§ 29.

Zvláštní ustanovení pro hlavní město Prahu.

(1)

Působnost, která podle tohoto zákona přísluší zemskému národnímu výboru, vykonává v hlavním městě Praze ústřední národní výbor. Na místo zemských komisí se zde zřídí jedna nebo více městských komisí pro obnovu; oblastní komise nebudou zřizovány.

(2)

O odvoláním podle § 14, odst. 1, č. 3 rozhoduje ministerstvo dopravy (veřejná správa technická).

§ 30.

Trestní ustanovení.

(1)

Jednání nebo opomenutí, příčící se předpisům § 24, odst. 1, č. 1, písm. g) a č. 2, písm. a) tohoto zákona, trestají - pokud jde o čin soudně trestný - okresní národní výbory pokutou do 100.000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do 6 měsíců nebo oběma těmito tresty. Zároveň s pokutou se vyměří pro případ nedobytnosti náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do 6 měsíců. Byl-li vedle pokuty uložen trest na svobodě, nesmí spolu s náhradním trestem vězení (uzamčení) činiti více než 6 měsíců.

(2)

Na Slovensku rozhoduje o odvoláních v trestních věcech podle § 24, odst. 1, č. 2, písm. a) povereníctvo dopravy a verejnýchprác.

§ 31.

Závěrečná ustanovení.

Tento zákon nabývá účinnosti prvým dnem po vyhlášení; provedou jej ministři dopravy, ochrany práce a sociální péče, financí a vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šrobár v. r.

gen. Hasal v. r.

Dr. Šoltész v. r.