Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

115/1947 Sb. znění účinné od 4. 7. 1947 do 31. 12. 2006

115

 

Zákon

ze dne 12. června 1947,

jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1946,

č. 86 Sb., o stavební obnově.

 

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

Zákon ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 1 odst. 1 se poslední věta nahrazuje tímto ustanovením:

Obnova se provádí:

a)

novostavbou, přestavbou nebo podstatnou opravou nebo změnou;

b)

přístavbou (nástavbou), je-li to v souhlase s platným a vyhovujícím upravovacím plánem, anebo, není-li takového plánu, je-li to odůvodněno důležitým veřejným zájmem, zejména též účelností a hospodárností stavby nebo požadavkem dobrého vzhledu;

c)

jinou stavební činností jen, děje-li se tak zároveň s přestavbou nebo podstatnou opravou nebo změnou nebo přístavbou poškozeného objektu nebo - jde-li o činnost samostatnou - odstraňuje-li se jí škoda nákladem větším než 250 000,- Kčs, u zemědělských usedlostí a rodinných domků a domů obecně prospěšných stavebních družstev škoda nákladem větším než 50 000,- Kčs.

d)

přestavbou nebo podstatnou opravou nebo změnou nebo přístavbou (nástavbou) objektu, který nebyl poškozen v souvislosti s válečnými událostmi nebo s nepřátelskou okupací a který náleží vlastníku, jehož jiný objekt byl takto poškozen nebo zničen a nemá býti obnoven na svém původním místě, ale jen za předpokladu, že i v tomto případě budou získány potřebné bytové nebo hospodářské jednotky.

 

2.

V § 1, odst. 2 se v první větě škrtají slova „a aby při tom byl původní stav vždy co nejvíce zlepšen v jednotlivostech i v celku“.

 

3.

Ustanovení § 2, odst. 2, prvé věty zní takto:

Zemské komise - na Slovensku okresní komise - se zpravidla skládají ze čtyř členů, a to ze tří odborníků technických a jednoho právního; počet jejich členů může však býti snížen až na dva, při čemž jeden z členů musí býti vždy právník.

 

4.

V § 3, odst. 1, prvá věta, se vsunují před slovo „zmocněnce“ slova „podle možnosti“.

 

5.

V § 3, odst. 3, se na konci prvé věty škrtá tečka a připojují slova „a zemského národního výboru - na Slovensku státního stavebního úřadu“; v druhé větě nahrazují se slova „zemského národní výboru“ slovy „okresního národního výboru“, ve třetí větě slova „zemský národní výbor“ slovy „okresní národní výbor“ a ve čtvrté větě slova „zemského národního výboru slovy okresního národního výboru“.

 

6.

V § 3 se vsunují za odstavec 4 nové odstavce 5 a 6 tohoto znění:

(5) Není-li ustanoven zmocněnec pro obnovu, vykonává jeho činnost okresní národní výbor, na Slovensku státní stavební úřad.

(6) Pro souvislá těžce poškozená území, jež určí vláda podle § 1, odst. 2 a v nichž je značnější počet zničených nebo poškozených zemědělských usedlostí a rodinných domků o jednom nebo o dvou bytech, v nichž v jednom trvale bydlí vlastník, s výměrou vlastní obytné plochy bytů do 80 m2, případně s malou živnostenskou provozovnou, může ministr techniky (na Slovensku pověřenec techniky) ustanoviti hlavního zmocněnce pro obnovu všech objektů v těchto územích. Působnost hlavního zmocněnce vztahuje se nejméně na obvod správního okresu a platí o něm všechna ustanovení o zmocněnci pro obnovu; odchylkou od ustanovení odstavce 3 skládá slib do rukou ministra techniky (na Slovensku do rukou pověřence techniky) a odchylkou od ustanovení odstavce 4 podléhá dozoru a přímým pokynům ministra techniky (na Slovensku prostřednictvím pověřence techniky). Pokud se tyto pokyny týkají věcí finančních, vydá je ministr techniky v dohodě s ministrem financí.

 

7.

§ 4, odst. 1 zní takto:

(1) Zemský národní výbor - na Slovensku státní plánovací a statistický úřad - rozhodne podle směrnic a pokynů ( § 1, odst. 2) a vyhlásí v Úředním listě, na Slovensku v Úředním věstníku (Úradnom vestníku), pro které obce platí ustanovení tohoto zákona.

 

8.

V § 4, odst. 2, § 5 odst. 1 a § 7 odst. 1, písm. a) se škrtá čárka za číslicí „1“ a vypouštějí slova „písm. a)“.

 

9.

V § 5, odst. 1, větě prvé se vypouští slovo „bezodkladně“.

 

10.

V § 5 se vsunuje za odstavec 3 nový odstavec 4 tohoto znění:

(4) S odstraněním sutin a trosek podle odstavců 2 a 3 může se posečkati až do doby, kdy bude započato s prováděním obnovy dotčeného objektu, neohrožuje-li dosavadní stav veřejnou bezpečnost a nevzniká-li z něho zdravotní závada.

Dosavadní odstavec 4 se označí jako 5.

 

11.

V § 7 odst. 1, písm. d) se vsunují na konci tyto věty:

Ministerstvo techniky v dohodě s ministerstvem financí, na Slovensku prostřednictvím příslušných pověřenectev, může poskytovati obcím ze státních prostředků podporu na provedení těchto přípravných prací, pokud nemohou náklady s nimi spojené uhraditi ze svých prostředků.

 

12.

V § 7, odst. 2 se na konci prvé věty nahrazuje tečka středníkem a vsunuje toto ustanovení: „jde-li o obnovu celé obce, která má převážně zemědělský ráz, jest přizvati zástupce ministerstva zemědělství, na Slovensku též pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy,.

 

13.

§ 7 se doplňuje dvěma dalšími odstavci (šestým a sedmým) tohoto znění:

(6) Tam, kde toho vyžaduje naléhavá potřeba, může býti za předpokladu, že strany nečiní námitek a není jiných překážek, zejména po stránce regulační, buď na žádost strany nebo z úřední moci provedeno zkrácené řízení, které spočívá v tom, že zemská (okresní) komise pro obnovu provede bez předchozího jednání podle odstavce 1 hned místní ohledání podle odstavce 2.

(7) Má-li býti výjimečně obnova zničených objektů provedena novostavbami v obvodu jiné obce, buďtež řízení podle odstavců 2 a 3 pro obě dotčené obce spojena.

 

14.

V § 8, odst. 1 se na konci připojuje tato věta:

Výměr může se vztahovati buď na celou obec nebo na některé její části, nebo jen na některé objekty v obci (dílčí výměr).

 

15.

V § 8, odst. 2 písm. a) se na konci vypouštějí slova „jakož i“; písm. b) řádka třetí nekončí tečkou, nýbrž čárkou a připojují se slova „jakož i“; připojuje se nově další písm. c) tohoto znění:

c)

má-li obec vyhovující upravovací plán, jenž může být podkladem pro obnovu.

 

16.

Ustanovení § 8, odst. 4 zní takto:

(4) Pro posouzení, které průmyslové závody nebo jejich objekty je nutno obnoviti ( § 1, odst. 1), je závazné rozhodnutí nebo opatření ministra průmyslu, vydané na Slovensku prostřednictvím pověřence průmyslu a obchodu, u závodů průmyslu výživy po dohodě s ministrem výživy, učiněné na Slovensku též po vyjádření pověřence výživy. Soupis těchto objektů v příslušné obci pořídí místní národní výbor a zašle jej ministerstvu průmyslu (na Slovensku prostřednictvím pověřenectva průmyslu a obchodu) k posouzení. Rozhodnutí zašle pak ministerstvo průmyslu (na Slovensku prostřednictvím pověřenectva průmyslu a obchodu) přímo příslušné zemské (okresní) komisi pro obnovu. Teprve podle tohoto rozhodnutí lze pojmouti takovéto závody nebo jejich objekty od výměru.

 

17.

V § 8, odst. 5 se vypouští citace „ [ § 4, odst. 1, písm. b)].

 

18.

v § 8, odst. 7 škrtá se věta druhá a nahrazuje se takto:

Z výměru (odst. 1 a 6) může podati odvolání obec. Vlastníci dotčených nemovitostí mohou se odvolati jen proti rozhodnutí výměru podle odstavce 3, písm. a) a e). O odvolání rozhodne ministerstvo techniky, na Slovensku pověřenectvo techniky.

 

19.

V § 10, odst. 1 se vsunuje jako druhá věta toto ustanovení:

Ten, kdo žádá o vyvlastnění, je oprávněn podati zároveň žádost o utvoření nebo změnu stavenišť.

 

20.

V § 11, odst. 2 se na místo slova „rozhodnouti“ vkládají tato slova: „zprostiti vlastníka povinnosti k obnově a může rozhodnouti“.

 

21.

V § 14, odst. 1, úvodní větě se citace „§ § 8 a 9 nahrazuje citací „- 8, 9 a 13“.

 

22.

V §, 14, odst. 1 se vsunuje jako bod 1 toto ustanovení: „1. Je-li řízení o rozdělení nebo přeměně pozemků na staveniště nebo o sdělení stavební čáry nebo o stavebním povolení již zcela připraveno (zvláště jsou-li předloženy příslušné plány a nemají-li sousedé a zástupci obce námitek proti projednání, zejména je-li prokázán jejich souhlas se žádostí), může zemská (okresní) komise při svém místním šetření provésti také komisionální jednání podle stavebních předpisů a rozhodnouti o žádosti na místě stavebního úřadu samostatným výměrem, proti němuž se mohou strany odvolati k zemskému národnímu výboru, na Slovensku k pověřenectvu techniky. Povolení podle stavebních předpisů lze vydati až zároveň s výměrem o obnově.

Dosavadní bod 1 se označuje jako 1a.

V bodu 2 se nahrazuje dosavadní věta druhá tímto zněním: „Pokud se jeho rozhodnutím mění výměr o obnově, platí ustanovení § 7, odst. 6 a 7 přiměřeně.

 

23.

V § 14, odst. 2 se před dosavadní znění vsunuje tato nová první věta:

Pokyny o způsobu provádění staveb ( § 13, odst. 3) se mohou, pokud jde o stavbu obytných budov, odchýlit od předpisů dosavadních stavebních řádů a statutů a od ustanovení předchozího odstavce, musí však dbáti náležité bezpečnosti nosných konstrukcí, tepelné a zvukové nepropustnosti, jakož i odolnosti proti ohni užitých staviv a zejména základních podmínek zdravého bydlení. Byty musí býti budovány dokonale suché, vzdušné, náležitě prosvětlené a musí býti vybaveny přiměřeným, technickému pokroku odpovídajícím náležitě větratelným příslušenstvím.

 

24.

V § 15, větě prvé se na konci připojují slova „s výjimkou ustanovení - 22 a)“.

 

25.

V § 16, odst. 1 a 2 se vypouštějí slova „plánovacími a“.

 

26.

V § 16 se vsunuje za odstavec 2 nový odstavec 3 tohoto znění:

(3) Na obnovu stavebních objektů průmyslových, provedenou mimo řízení podle části I, může býti poskytnuta podpora podle předchozích odstavců 1 a 2, bude-li opatřeno rozhodnutí ministra průmyslu podle § 8, odst. 4.

Dosavadní odstavec 3 se označí jako 4.

 

27.

V § 17. bude míti ustanovení č. 1 toto nové znění:

1.

převzetím státní záruky za zápůjčku poskytnutou stavebníku na úhradu nákladu spojeného s obnovou objektu až do plné výše tohoto nákladu a za zápůjčku uzavřenou obcí na obnovu zemědělských usedlostí a rodinných domků uvedených v § 3, odst. 6, po případě též“.

 

28.

Za § 18 se vkládá § 18a tohoto znění:

§ 18a. Podpora na obnovu zkonfiskovaného majetku.

 

(1) Týká-li se podpora majetku, zkonfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 21. června 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa (na Slovensku podle nařízení ze dne 23. srpna 1945, č. 104 Sb. n. SNR, o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel slovenského národa, ve znění nařízení ze dne 14. května 1946, č. 64 Sb. n. SNR), nebo podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, lze podporu poskytnouti přídělci majetku nebo se svolením příslušného fondu národnímu správci a u zemědělského majetku též osobě, která obdržela objekt do správy a užívání, po případě obecně prospěšnému bytovému sdružení vytvořenému z takových osob.

(2) Dokud se určitá osoba nestane knihovním vlastníkem zkonfiskovaného majetku, postihují povinnosti uložené v § 24 osobu, které byla poskytnuta podpora.

(3) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně i o majetku, který podle § 2, odst. 3 dekretu č. 108/1945 Sb. nepodléhá konfiskaci, pokud tento majetek nebyl dosud vrácen původním majitelům podle § 4 odst. 1 zákona ze dne 16. května 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících. Podporu lze v těchto případech poskytnouti původním majitelům, pokud jsou držiteli dosud nevráceného majetku.

 

29.

V § 19, odst. 1 se vsunují za slova „financí a vnitra“ slova „a u staveb obytných též v dohodě s ministerstvem techniky“.

 

30.

V § 20, odst. 4 se připojuje na konci tato věta:

Náhrada (záloha) válečné škody, nebo jiný příspěvek, podpora a pod., poskytnuté na obnovu objektu, o němž bylo výměrem o obnově rozhodnuto, že bude obnoven [ § 8, odst. 3, písm. a)], smí býti vyplaceny jen podle směrnic ministerstva, v jehož oboru náhrada (záloha), jiný příspěvek, podpora a pod. byly přiznány.

 

31.

V § 22, odst. 1 se vsunují za slova „financí a vnitra“ slova „u staveb obytných též v dohodě s ministerstvem techniky“.

 

32.

V § 22, odst. 3 se na konci třetí věty nahrazuje tečka středníkem a vsunuje toto ustanovení: „při tom nutno k tomuto důchodu domácnosti přičísti čisté služební požitky hlavy rodiny a v případech, kde celkový důchod poplatníka a příslušníků jeho rodiny včetně jejich čistých služebních požitků přesahuje částku 100 000,- Kčs, též čisté služebn í požitky příslušníků rodiny.

 

33.

V § 22 se v odstavci 9 slova „v poměru vyplaceného státního příspěvku k hodnotám (v pozemku, v zachované části objektu, v penězích a pod.), kterými se vlastník zúčastnil na obnově“ nahrazují slovy „v poměru provedeného zvětšení objektu k původnímu jeho rozsahu před poškozením; spoluvlastnický podíl státu nesmí však nikdy býti větší, než jaký vyplývá z poměru vyplaceného státního příspěvku k hodnotám (v pozemku, v zachované části objektu, v penězích a pod.), kterými se vlastník zúčastnil na obnově. Objekt jest obnoven v podstatně větším rozsahu, činí-li zvětšení nejméně jednu polovinu jeho rozsahu před poškozením (zničením).

 

34.

V § 22, odst. 10 na konci se škrtá tečka a doplňují se tato slova:

a

na rodinné domky nejvýše se dvěma byty, každý do 80 m2 výměry obytné plochy.

35.

Za § 22 se vkládá § /22a/ tohoto znění:

C1 Státní podpora u zemědělských usedlostí a rodinných domků uvedených v § 3, odst. 6.

 

§ 22a

 

(1) Obce, v jejichž obvodu provede obnovu zemědělských usedlostí a rodinných domků uvedených v § 3, odst. 6 hlavní zmocněnec, hradí náklad na provedení obnovy těchto objektů, a to do výše čtyř pětin stavebních nákladů, jichž si vyžádá obnova jednotlivých objektů v původním rozsahu. Stát poskytne obci na zápůjčku, kterou obec k úhradě nákladů uzavře, státní podporu podle § 17, č. 1 a 2 a to státní příspěvek v plné výši ročních splátek (úrok a úmor) této zápůjčky, je-li zápůjčka uzavřena za podmínek uvedených v § 20, odst. 1, č. 1 a 2 a odst. 6 a 7. Zápůjčka se knihovně nezajišťuje a bude uvolňována podle postupu stavby. Výměr o poskytnutí státní podpory podle § 17 nahrazuje schválení zápůjčky podle předpisů o schvalování obecních zápůjček.

(2) Zbylý stavební náklad na obnovu objektů uvedených v předchozím odstavci hradí stavebník. Uzavře-li zápůjčku k uhrazení této částky nákladu, poskytne mu stát státní záruku za tuto zápůjčku podle § 17, č. 1; po dobu pěti let od skončení roku, v němž byla obnova objektu dokončena, bude stát poskytovati stavebníku státní příspěvek na roční splátky (úrok a úmor) této zápůjčky podle § 17, č. 2.

(3) Ministerstvo techniky v dohodě s ministerstvy financí, sociální péče a vnitra - na Slovensku pověřenectvo techniky v dohodě s příslušnými pověřenectvy - se zmocňuje, aby přijímalo záruky a poskytovalo příspěvky na zápůjčky obci podle odstavce 1.

(4) Vláda určí nařízením, v kterých případech, do jaké míry a jakým způsobem mohou býti poskytnuty výhody obdobné výhodám uvedeným v odstavcích 1 a 2 stavebníkům zemědělských usedlostí a rodinných domků, uvedených v § 3, odst. 6, jichž obnova není prováděna hlavním zmocněncem, nebo byla již provedena.

 

36.

V § 23, odst. 1 se prvé větě za slovo „stavebník“ vsunují slova „v případech § 22 a, odst. 1 obec“, dále se slova „zemské komisi“ nahrazují slovy „okresnímu národnímu výboru“, v třetí větě se slova „stavebního úřadu“ nahrazují slovy „okresního národního výboru, na Slovensku u státního stavebního úřadu“ a na konci odstavce se připojuje tato nová věta: „Okresní národní výbor (státní stavební úřad) žádost přezkouší a předloží s odůvodněným návrhem příslušnému ministerstvu, na Slovensku příslušnému pověřenectvu.

37.

Za § 25 se vkládá § 25a tohoto znění:

§ 25a.

 

Nemůže-li stavebník zaplatiti výlohy spojené s pořízením stavebních plánů a rozpočtů ani z vlastních prostředků ani z náhrady (zálohy) válečných škod nebo z jiného příspěvku nebo podpory, může mu okresní národní výbor, na Slovensku státní stavební úřad, přiznati ze státních prostředků potřebnou bezúročnou zálohu podle směrnic, které vydá ministerstvo techniky v dohodě s ministerstvem financí, pokud jde o Slovensko též po vyjádření příslušných pověřene ctev. Záloha se uhradí v přednostním pořadí ze zápůjčky zaručené podle ustanovení § § 19 až 21.

 

38.

V § 26, č. 5 se za slovem „zákona“ vsunují slova „a v knihovním pořadí jim předcházejících nezaručených zápůjčkách uzavřených k úhradě nákladů s obnovou spojených“.

 

39.

V § 26 se dosavadní text označuje jako odstavec 1, a doplňuje se novým odstavcem 2 tohoto znění:

(2) Stavby podle tohoto zákona jsou osvobozeny od obecních poplatků stavebních, pokud toto osvobození nevyplývá již z ustanovení odst. 1, č. 1.

 

40.

Za § 29 se vkládá § 29a tohoto znění:

§ 29a Opatření nutných zařízení komunikačních a zdravotních.

 

Obnovují-li se celé obce, jejich čtvrti nebo ulice nebo, provádí-li se obnova objektů na nových plochách, jest obec povinna nejpozději při provádění obnovy vybudovati nejnutnější příjezdní komunikace a rozšířiti v potřebné míře kanalisační a vodovodní zařízení. Pokud se obcím podle platných předpisů poskytuje příspěvek na vybudování takových zařízení, budiž tento příspěvek poskytnut v přednostním pořadí obcím, které provádějí tuto výstavbu ke splnění povinnosti podle předchozí věty.

Čl. II.

Pokud je to nutno v zájmu včasného splnění úkolů stanovených zákonem ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu, může zemský národní výbor zmocniti stavební úřad, aby v obcích, kde dosud nebylo provedeno řízení podle § 7, odst. 2 a 3 zákona č. 86/1946 Sb., provedl toto řízení a jeho jménem vydal zvláštní dílčí výměr o obnově ( § 8) pokud jde o objekty, jichž obnova jest součástí úkolů dvouletého hospodářského plánu a má býti provedena jinou stavební činností, než novostavbou, a pokud provedení obnovy nepředpokládá změnu upravovacího plánu.

Čl. III.

Kde zákon č. 86/1946 Sb. užívá slov „ministerstvo dopravy (veřejná správa technická)“, nahrazují se tato slova slovy „ministerstvo techniky“, kde užívá slov, „ministerstvo sociální péče“ a kde užívá slov „povereníctvo dopravy a verejných prác“, nahrazují se tato slova slovy „pověřenectvo techniky“.

Čl. IV.

Kde zákon č. 86/1946 Sb. užívá pro úpravu působnosti jednotlivých ministerstev na Slovensku slov „v dohodě s příslušnými povereníctvy“, nahrazují se slova „v dohodě“ slovy „po vyjádření a slovo„povereníctvo“ příslušným tvarem slova „pověřenectvo“.

Čl. V.

Ministr techniky se zmocňuje, aby upravil a ve Sbírce zákonů a nařízení uveřejnil úplné znění zákona č. 86/1946 Sb., jak vyplývá ze změn, provedených tímto zákonem.

Čl. VI.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři techniky, sociální péče, financí a vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Nosek v. r.