Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

296/1948 Sb. znění účinné od 1. 6. 1950 do 31. 12. 2023

Dnem 30. prosince 1948 nabývají účinnosti pouze ustanovení § 2, § 15 a § 22 odst. 3. Všechna ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1949.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 280/1949 Sb.

1.6.1950

zákonem č. 146/1949 Sb.

1.1.1949

296

 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 21. prosince 1948

o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu.

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41, odst. 2, písm. g) a se souhlasem presidenta republiky podle § 42, odst. 1 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):

ČÁST I.

Podmínky pro stavební činnost v letech 1949 až 1953. (§ 1-2)

§ 1.

Přípustná stavební činnost.

(1)

Stavební práce lze provádět jen

a)

na stavbách zařazených do prováděcích plánů, stanovených podle zákona o pětiletém plánu (dále jen "prováděcí plány"), nebo

b)

jde-li o udržovací stavební práce.

(2)

Stavební povolení lze udělovat, jen je-li jich třeba pro stavební práce uvedené v odstavci 1.

(3)

Stavebními pracemi se rozumějí práce všeho druhu, jichž je třeba k provedení a dokončení jakýchkoli staveb, a dále všechny práce a výkony k této činnosti patřící.

(4)

Udržovací stavební práce lze provádět jen, jsou-li nutné z důvodů hospodářských nebo bezpečnostních, nepřesahují-li udržování objektů v jejich dosud užívaném rozsahu a není-li k nim třeba stavebního povolení.

§ 2.

Úprava povolování a provádění staveb.

(1)

Ministerstvo techniky může v dohodě s příslušnými ministerstvy vyhláškou v Úředním listě

a)

upravit časové rozvržení staveb zařazených do prováděcích plánů zavedením evidenčních listů, aby se zajistilo provedení ustanovení § 1, odst. 1, písm. a), při čemž se může podle potřeby odchýlit od ustanovení předpisů o správním řízení, pokud upravují přípustnost opravných prostředků,

b)

upravit určování a změny pořadí, ve kterém stavby zařazené do prováděcích plánů smějí být provedeny, a zastavit nebo omezit na určitou dobu provádění těchto staveb,

c)

zastavit vydávání stavebních povolení pro stavby zařazené do prováděcích plánů, když se tyto stavby nedají provést v době předpokládané těmito plány, a

d)

nařídit zrušení nebo omezení již vydaných stavebních povolení, i když jsou právoplatná, pro stavby nezařazené do prováděcích plánů a pro stavby, které nemohou být nebo nebyly provedeny v době a v rozsahu podle prováděcích plánů.

(2)

Vyhláška vydaná podle odstavce 1, písm. b) a d) může stanovit potřebná opatření zabezpečovací a opatření, aby stavebnin určených pro pokračování v stavebních pracech bylo použito pro stavby zařazené do prováděcích plánů.

ČÁST II.

zrušena (§ 3-6)

§ 3.

zrušen

§ 4.

zrušen

§ 5.

zrušen

§ 6.

zrušen

ČÁST III.

zrušena (§ 7-14)

§ 7.

zrušen

§ 8.

zrušen

§ 9.

zrušen

§ 10.

zrušen

§ 11.

zrušen

§ 12.

zrušen

§ 13.

zrušen

§ 14.

zrušen

ČÁST IV.

zrušena (§ 15-16)

§ 15.

zrušen

§ 16.

zrušen

ČÁST V.

Společná ustanovení (§ 17-21)

§ 17.

zrušen

§ 18.

zrušen

§ 19.

zrušen

§ 20.

zrušen

§ 21.

Trestní ustanovení.

Kdo provádí stavební práce na stavbách nezařazených do prováděcích plánů [ § 1, odst. 1, písm. a)] nebo kdo se dopustí jednání nebo opominutí, jež se příčí předpisům vydaným podle tohoto nařízení, bude potrestán, pokud nejde o čin soudně trestný, okresním národním výborem pokutou do 100 000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do 6 měsíců nebo oběma těmito tresty. Zároveň s pokutou se vyměří pro případ její nedobytnosti náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do 6 měsíců. Uloží-li se oba tresty, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem za nedobytnou pokutu činit více než 6 měsíců.

ČÁST VI.

Přechodná a závěrečná ustanovení. (§ 22-24)

§ 22.

Přechodná ustanovení.

(1)

Je-li stavba, pro niž byl vyvlastněn pozemek podle zákona ze dne 7. března 1947, č. 42 Sb., o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem, ve znění zákona ze dne 19. července 1948, č. 177 Sb., zařazena do prováděcího plánu pro rok 1949 podle zákona o pětiletém plánu, lze začít s použitím vyvlastněného pozemku pro takovou stavbu ( § 18) do 31. prosince 1949 a žádost o zrušení vyvlastňovacího výměru podle § 13, odst. 1 zák. č. 42/1947 Sb., ve znění zákona č. 177/1948 Sb., lze podat do 31. března 1950.

(2)

Stavební obvody určené podle § 3 zák. č. 42/1947 Sb. ve znění zákona č. 177/1948 Sb. a upravovací náčrty schválené podle § 5, odst. 4 nebo § 20, písm. b) téhož zákona platí i pro účely podle tohoto nařízení.

(3)

Ustanovení § § 2 a 15 platí přiměřeně i pro vydávání opatření pro zajištění přípravy provádění pětiletého plánu v roce 1948 nebo pro vytvoření předpokladů pro stanovení a provádění hospodářského plánu navazujícího na prvý pětiletý plán.

(4)

Dokud nepočnou krajské národní výbory působit ve věcech upravených tímto nařízením, vykonávají jejich působnost - není-li vyhláškami vydanými k provedení tohoto nařízení stanoveno jinak - v českých zemích zemské národní výbory a na Slovensku působnost podle § 3, odst. 1 a 2 a § 4, odst. 1 pověřenectvo techniky a působnost podle § 4, odst. 2 a § 5, odst. 1 až 4 státní plánovací a statistický úřad. O odvolání podle § 5, odst. 5 rozhodne státní plánovací a statistický úřad za součinnosti pověřenectva techniky.

(5)

Vyhlášky ministra techniky vydané podle § 4, odst. 3 a § 15 zákona č. 42/1947 Sb., jakož i vyhlášky osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy a Národního pozemkového fondu vydané podle § 7, odst. 4 téhož zákona platí též po 31. prosinci 1948, pokud nejsou v rozporu s tímto nařízením a dokud nebudou zrušeny nebo nahrazeny vyhláškami vydanými podle tohoto nařízení.

§ 23.

zrušen

§ 24.

Účinnost a provedení.

Ustanovení § § 2, 15 a § 22, odst. 3 tohoto nařízení nabývají účinnosti dnem vyhlášení, ostatní jeho ustanovení dnem 1. ledna 1949; provede je ministr techniky v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
§ 1 zákona č. 146/1949 Sb.1.1.1949
§ 1 zákona č. 146/1949 Sb.1.1.1949