Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

244/1949 Sb. znění účinné od 6. 12. 1949

244

 

ZÁKON

ze dne 17. listopadu 1949,

kterým se mění a doplňuje zákon o pomoci rolníkům

při uskutečňování zemědělského výrobního plánu.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

Zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu, ve znění zákona ze dne 6. května 1948, č. 132 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 9 zní:

"§ 9.

 

(1) Činiti opatření podle § § 7 a 8 náleží místnímu národnímu výboru obce, v níž jsou zařízení, pokud dále není stanoveno jinak․

(2) Nelze-li zařízení potřebná k provedení nutných zemědělských prací opatřiti v obci, v jejímž obvodu mají býti tyto práce vykonány, určí příslušný okresní národní výbor, z které obce jeho obvodu mají býti zařízení opatřena; místní národní výbor této obce učiní pak potřebná opatření podle § § 7 a 8.

(3) Nelze-li zařízení potřebná k provedení nutných zemědělských prací opatřiti v obvodu okresního národního výboru, určí na jeho návrh krajský národní výbor, z kterého okresu jeho obvodu mají býti zařízení opatřena; nelze-li potřebná zařízení opatřiti ani v obvodu krajského národního výboru, určí kraj, v jehož obvodu budou potřebná zařízení opatřena, ministerstvo zemědělství. Příslušné opatření podle § § 7 a 8 učiní okresní národní výbor, v jehož obvodu jsou zařízení, která mají býti přenechána k použití. V těchto případech vlastník zařízení nemusí určit osobu, která bude zařízení obsluhovat.

(4) Národní výbor, který činí opatření o přenechání zařízení k použití podle odstavce 3, zjistí sám nebo prostřednictvím místního národního výboru stav zařízení jak před jeho přenecháním k použití, tak i při jeho vrácení."

 

2.

§ 11 zní:

"§ 11.

 

Ustanovení § § 7, 8 a 10 lze přiměřeně použíti též na hospodářské budovy a hospodářská zařízení (stáje, sklepy a pod.), určené k provozování zemědělství, jestliže se těchto nemovitých zařízení neužívá nebo, užívá-li se jich k jinému než původnímu účelu, jich není účelně využito a jejich užití je se zřetelem na splnění výrobního plánu v obci nutné."

Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.