Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

32/1954 Sb. znění účinné od 1. 6. 1954 do 11. 6. 1960

32

 

Vládní nařízení

ze dne 16. července 1954

o úpravě některých poměrů členů národních výborů.

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 27§ 33 odst. 1 a 2 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech:

§ 1.

Členové národních výborů jsou povinni vykonávat funkci, ke které je lid povolal, svědomitě a poctivě, v duchu lidově demokratického zřízení. Je jim zaručeno vykonávat funkci bez újmy na pracovním výdělku. Aby nebyl narušován chod národního hospodářství a bylo dbáno co největší hospodárnosti, organisují národní výbory činnost svých členů zásadně tak, aby funkci mohli vykonávat převážně mimo pracovní dobu.

§ 2.

(1)

Zaměstnavatel je povinen na žádost rady národního výboru poskytnout zaměstnanci, který je členem národního výboru, pracovní volno na dobu nezbytně nutnou k tomu, aby mohl splnit povinnosti vyplývající z jeho členství v národním výboru.

(2)

Předsedům, jejich náměstkům a tajemníkům národních výboru, kteří jsou v pracovním poměru, poskytuje zaměstnavatel na žádost rady národního výboru vyššího stupně neplacené pracovní volno potřebné k výkonu funkce.

(3)

Podle zásad uvedených v odstavci 1 a 2 uvolňují též jednotná zemědělská družstva a jiná výrobní družstva své členy pro výkon funkce v národním výboru.

§ 3.

(1)

Za dobu pracovního volna, poskytnutého podle § 2 odst. 1, má zaměstnanec vůči zaměstnavateli nárok na veškeré peněžité požitky, jako kdyby po tuto dobu pro něho pracoval.

Peněžité požitky, které zaměstnanci za dobu pracovního volna příslušejí, se vypočtou podle průměrného výdělku zaměstnance za poslední tři měsíce. Po dobu takového pracovního volna příslušejí zaměstnanci naturální požitky, pokud jich může užívat.

(2)

Členům národního výboru, kteří nejsou v pracovním poměru (členům jednotných družstev, soukromě hospodařícím rolníkům a pod.), nebo kteří jsou domáckými dělníky, poskytne na jejich žádost národní výbor přiměřenou náhradu za výdělek ušlý jim výkonem funkce.

(3)

Členové národních výborů mají nárok na náhradu nutných výdajů, vzniklých jim při výkonu funkce. Tyto výdaje hradí národní výbor. Pro nárok na náhradu výdajů a určení jejich výše se užije obdobně předpisů platných pro státní zaměstnance.

§ 4.

Předsedům, jejich náměstkům a tajemníkům národního výboru poskytuje národní výbor odměnu za výkon funkce. Odměna je zhodnocením rozsahu odpovědnosti a významu funkce a zahrnuje i náhradu ušlého výdělku.

§ 5.

Předsedové, jejich náměstkové a tajemníci národních výboru, kteří namohou pro výkon funkce vykonávat své dosavadní zaměstnání, posuzují se s hlediska předpisů o dovolené na zotavenou a pro účely národního pojištění jako zaměstnanci národních výborů.

§ 6.

(1)

Zaměstnanec, jemuž bylo poskytnuto pracovní volno k plnění povinností člena národního výboru ( § 2 odst. 1 a 2), namůže být z tohoto důvodu zkrácen na právech a nárocích, vyplývajících z pracovního poměru (na př. při zařazení do pracovního nebo platových tříd a skupin, pokud jde o vznik nároku na dovolenou na zotavenou a její délku s hlediska předpisů o nemocenském pojištění, o důchodovém zabezpečení, o věrnostním přídavku a pod.).

(2)

Členství v národním výboru nemůže být důvodem k přeložení (převedení, přemístění) zaměstnance na pracovní místo, které by mu znemožnilo výkon funkce, nebo na práci méně kvalifikovanou, ani k rozvázání pracovního poměru. Poruší-li zaměstnavatel toto ustanovení, zjedná příslušné ministerstvo na návrh rady národního výboru neprodleně nápravu.

§ 7.

Ustanovení § § 1 až 6 vztahují se také na předsedy plánovacích komisí národních výborů a jejich náměstky.

§ 8.

Podrobnější předpisy vydá ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí, státním úřadem plánovacím. Ústřední radou odborů a státním úřadem důchodového zabezpečení.

§ 9.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 1954; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Barák v. r.