Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

41/1954 Sb. znění účinné od 14. 10. 1954

41

 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 3. srpna 1954

o občanské kontrole provozoven.

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954:

Čl. I.

(1)

Působnost občanských kontrolorů zvolených nebo ustanovených podle vládního nařízení č. 21/1953 Sb., o občanské kontrole obchodu, vztahuje se také:

a)

na provozovny v soustavě ministerstva místního hospodářství,

b)

na provozovny výrobních družstev a

c)

na provozovny soukromých živnostníků,

pokud poskytují služby obyvatelstvu, jako jsou prádelny, žehlírny, čistírny, barvírny, opravny obuvi, prádla a šatstva, zakázková krejčovství, očistné lázně, holičství, fotografické ateliery a pod․

(2)

Při kontrole provozoven podle odstavce 1 kontrolují občanští kontroloři zejména:

a)

zda provozovna je náležitě vybavena a zevně označena a zda je dbáno na vnější upravenost provozovny a výkladních skříní,

b)

zda jsou na viditelném a přístupném místě vystaveny ceníky a kniha přání a stížností a zda jsou náležitě vyřizovány připomínky pracujících k činnosti provozovny,

c)

zda prováděné výkony a poskytované služby odpovídají svou jakostí stanoveným normám nebo dohodě se zákazníkem,

d)

zda je dbáno na dodržování čistoty a hygieny,

e)

zda jsou dodržovány cenové předpisy a dodací lhůty,

f)

zda jsou vedeny předepsané pracovní výkazy a výkazy o spotřebě materiálu pro jednotlivé zakázky,

g)

zda zaměstnanci provozovny vystupují vůči zákazníkům s ochotou,

h)

zda je dodržována doba určená pro styk se zákazníky a zda tato doba vyhovuje potřebám pracujících.

(3)

Směrnice o organisování školení a instruktáže, pokud jde o provádění kontroly provozoven podle odstavců 1 a 2, vydají ministerstvo místního hospodářství a Ústřední svaz výrobních družstev v dohodě s Ústřední radou odborů.

Čl. II.

Ustanovení § 3 odst. 5 věty prvé vládního nařízení č. 21/1953 Sb., se mění a zní:

"Funkční období občanských kontrolorů je jeden rok."

Čl. III.

Podrobné předpisy k provedení tohoto nařízení vydají ministerstva místního hospodářství a vnitřního obchodu a Ústřední svaz výrobních družstev v dohodě s Ústřední radou odborů a se zúčastněnými ústředními úřady a orgány.

Čl. IV.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři místního hospodářství a vnitřního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Zápotocký v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Kyselý v. r.