Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

44/1954 Sb. znění účinné od 1. 1. 1966 do 31. 12. 2023
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 65/1965 Sb.

1.1.1966

nařízením č. 34/1958 Sb.

1.7.1958

nařízením č. 7/1956 Sb.

1.1.1956

Více...

44

 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 31. srpna 1954

o organisaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954:

§ 1.

Účelem tohoto nařízení je stanovit základy organisace veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy tak, aby zajišťovala stálé zvyšování bezpečnosti, výkonnosti a hospodárnosti dopravy a přispívala k prohloubení součinnosti všech jejích odvětví.

§ 2.

(1)

Zásady organisace veřejné dopravy a s ní souvisících hospodářských činnosti, provozovaných ministerstvem dopravy a jemu podřízenými organisačními útvary, jakož i zásady organisace péče o cizinecký cestovní ruch stanoví vláda.

(2)

V mezích těchto zásad ministr dopravy zřizuje, mění a zrušuje jednotlivé organisační útvary a určuje jejich organisační formu, název, sídlo, působnost a územní obvod; podrobnou organisaci těchto útvarů upravuje ministr dopravy statuty.

(3)

Ministr dopravy stanoví značky, kterých mohou organisační útvary užívat a označovat jimi též součástky majetku, který mají ve správě.

§ 3.

(1)

zrušen

(2)

Organisační útvary zřízené jako samostatné právnické osoby se zapisují do podnikového rejstříku., V návrhu zápisu do tohoto rejstříku uvede organisační útvar svůj název, den zřízení, sídlo a způsob zastupování a podpisování.

§ 4.

Organisační útvary zřízení podle tohoto nařízení mohou vykonávat a obstarávat, a to i ve zvláštních pomocných závodech, samostatně všechny práce a pomocné úkony, jež slouží předmětu jejich podnikání nebo vybudování a udržování jejich zařízení, zejména vyrábět též náhradní součásti, aniž k tomu potřebují oprávnění podle zvláštních předpisů.

§ 5.

(1)

Předpisy o hospodaření, financování, platebním styku a peněžní kontrole národních podniků platí pro všechny hospodářské organisace v oboru ministerstva dopravy; ministr financí v dohodě s ministrem dopravy může ze závažných důvodů stanovit odchylky pro určitou hospodářskou organisaci.

(2)

Z majetku spravovaného organisačními útvary, podřízenými ministerstvu dopravy, které byly zřízeny jako samostatné právnické osoby, nelze žádat ani dosíci uspokojení pohledávek státem.

§ 6.

(1)

Ministr dopravy se souhlasem vlády vydá pro zaměstnance v ministerstvu dopravy i v podřízených organisačních útvarech

a)

zrušeno

b)

jednotné základní předpisy o povinnosti, po případě oprávnění zaměstnanců nosit stejnokroj nebo služební odznak a o zevní úpravě, způsobu opatřování a podmínkách užívání stejnokroje a služebního odznaku,

c)

jednotné základní předpisy o osobních hodnostech a hodnostním označení a o vzájemných vztazích zaměstnanců.

(2)

zrušen

§ 7.

(1)

Působnost ve věcech péče o domácí cestovní ruch vykonává v rámci péče o rozvoj turistiky Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport.

(2)

Organisační opatření, jimiž ministr dopravy před počátkem účinnosti tohoto nařízení zajistil poskytování služeb v oboru cizineckého cestovního ruchu, se považují za opatření podle tohoto nařízení.

§ 8.

Zrušují se všechny předpisy, pokud odporují tomuto nařízení. Zejména se zrušují:

a)

vládní nařízení č. 33/1952 Sb., o zřízení ministerstva železnic a o reorganisaci železnic,

b)

vládní nařízení č. 34/1952 Sb., o organisaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu, ve znění vládního nařízení č. 30/1953 Sb.; nedotčena však zůstávají ustanovení části první a § 24 zákona č. 311/1948 Sb., o národních dopravních podnicích, ve znění vyhlášky č. 149/1950 Sb.

§ 9.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr dopravy v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Zápotocký v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Pospíšil v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
§ 1 vládního nařízení č. 7/1956 Sb.1.1.1956