Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

3/1955 Sb. znění účinné od 12. 2. 1955 do 31. 12. 2023

3

 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 15. ledna 1955

o úpravě podpor na bytovou výstavbu

a obnovu.

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 19 č. 2 § 20 odst. 3 a - 21 zákona č. 106/1953 Sb., o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování:

§ 1.

Změna podmínek pro další trvání podpor poskytnutých

v rámci bytové péče o zemědělské dělníky.

(1)

Státní podpory poskytnuté na stavby a na úpravy bytů podle vládních nařízení o bytové péči o zemědělské dělníky (vládni nařízení č. 196/1939 Sb. a č. 278/1940 Sb.) zůstávají v platnosti,

1.

jestliže vlastníkem nebo uživatelem stavby, na niž byla podpora poskytnuta, je zemědělský podnik socialistického sektoru a užívá stavby k ubytování zaměstnanců nebo jiných trvalých pracovníků v zemědělství;

2.

jestliže vlastník stavby splňuje některou z těchto podmínek:

a)

je v trvalém pracovním poměru k zemědělskému podniku státního socialistického sektoru (státní statky, strojní a traktorové stanice, školní a výzkumné statky a pod.),

b)

je členem jednotného zemědělského družstva,

c)

je jednotlivě hospodařícím malým nebo středním rolníkem.

(2)

Nejsou-li splněny podmínky odstavce 1, je vlastník /uživatel) povinen k náhradě části uděleného příspěvku, která připadá na zbytek doby 25 let, počínajíc rokem, v němž k tomuto stavu došlo. Při tom se počítají 4 % uděleného příspěvku za každý rok.

(3)

Náhradu vyměří příslušný odbor (správa) rady krajského národního výboru. Tento odbor (správa) upustí od požadavku náhrady, jestliže vlastník, byv k tomu vyzván, nastoupí v dané lhůtě trvalé zaměstnání v zemědělství (odstavec 1 č. 2). Výši splátek a výši úroků z částek náhrady včas nezaplacených stanoví ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem místního hospodářství.

§ 2.

Zrušení stavebních příspěvků přiznaných podle předpisů

o výstavbě měst a obcí na Slovensku. Poskytnutí příspěvku

k zaplacení pohledávek z obnovy.

(1)

Stavební příspěvky, přiznané podle § 19 nařízení sboru pověřenců č. 128/1945 Sb. n. SNR, o výstavbě měst a obcí na Slovensku, a dosud nevyplacené, se zrušují.

(2)

Vlastníkům rodinných domků s jejichž obnovou bylo započato před 26. červencem 1950 a na něž byl přiznán , ale nebyl vyplacen stavební příspěvek uvedený v odstavci 1, může stát přispět podporou ve způsobě jednorázového příspěvku až do výše 5.000 ,- Kčs k zaplacení pohledávek socialistického sektoru z obnovy domku, vyžadují-li hospodářské a rodinné poměry stavebníka zvláštního zřetele a prokáže-li stavebník, že stavebního materiálu nabyl řádným způsobem.

(3)

O poskytnutí příspěvku podle odstavce 2 rozhoduje příslušný odbor (správa) rady krajského národního výboru podle směrnic, jež vydá ministerstvo místního hospodářství v dohodě s ministerstvem financí.

§ 3

Zastavení příspěvků podle zákonů o stavební obnově a státní

podpoře na obytné stavby .Poskytnutí příspěvku na náklady

spojené s placením anuit a domovní daně.

(1)

Dnem 1. ledna 1954 se zastavuje vyplácení podpor ve způsobě státního příspěvku na obnovu bytového majetku podle zákona č. 86/1946 Sb., o stavební obnově, ve znění zákona č. 115/1947 Sb., nebo na bytovou výstavbu podle zákona č. 41/1947 Sb., o státní podpoře na obytné stavby.

(2)

Vlastníkům objektů, na jejichž stavební obnovu nebo výstavbu byla poskytnuta podpora uvedená v odstavci 1, může stát přispívat na úhradu nákladů spojených s placením anuit stavebních půjček a domovní daně, jde-li o rodinný domek nebo o zemědělskou usedlost malého nebo středního rolníka nebo člena jednotného zemědělského družstva. Státní příspěvek může být přiznán nejvýše částkou, o niž anuity na stavební půjčky a domovní daň jsou vyšší, než odpovídá nájemní hodnotě objektu stanovené podle cenových předpisů.

(3)

O poskytnutí příspěvku podle odstavce 2 rozhoduje příslušný odbor (správa) rady krajského národního výboru podle směrnic, jež vydá ministerstvo místního hospodářství v dohodě s ministerstvem financí.

(4)

Příspěvky, jež v době od 1. ledna 1954 do počátku účinnosti tohoto nařízení byly vlastníkům objektů, u nichž jsou splněny podmínky odstavce 2, poskytnuty podle dosavadních předpisů, považují se za příspěvky podle tohoto nařízení.

§ 4.

Vypořádání záloh poskytnutých na Slovensku na obnovu

rodinných domků a zemědělských usedlostí.

(1)

Vlastnící rodinných domků a zemědělských usedlostí na Slovensku, na jejichž obnovu jim byla poskytnuta záloha z veřejných prostředků, která se podle § 22 zák. č. 106/1953 Sb. považuje za podporu na obnovu, jsou povinni nahradit státu část těchto prostředků tak, aby rozsah jejich práv a závazků byl uveden v soulad s ustanoveními zákona č. 86/1946 Sb. ve znění zákona č. 115/1947 Sb. Příslušný odbor (správa) rady krajského národního výboru jim dodatečně určí v souladu s uvedenými předpisy konečnou výši státní podpory, pokud se tak již nestalo, a určí i náhradu, kterou tvoří rozdíl mezi přijatou zálohou a státní podporou. Vlastníci jsou povinni náhradu splácet úmorovými splátkami (anuitami), jež jim předepíše příslušný odbor (správa) rady krajského národního výboru ve výši nájemní hodnoty stanovené podle cenových předpisů.

(2)

Podrobnosti o úmorových splátkách a o úrokování částek včas nezaplacených stanoví ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem místního hospodářství.

(3)

Dokud vlastník nezaplatil celou náhradu, může být jeho objekt zatížen jen s přivolením příslušného odboru (správy) rady krajského národního výboru; tento odbor (správa) navrhne vložit toto omezení vlastnického práva zákazem zatížení do pozemkových knih.

(4)

Opatření učiněná ve shodě s předchozími odstavci před počátkem účinnosti tohoto nařízení na základě usnesení sboru pověřenců ze dne 2. prosince 1952 považují se za učiněná podle něho.

Další poskytování podpor.

§ 5.

U rozestavěných rodinných domků, po případě zemědělských usedlostí malých a středních rolníků nebo členů jednotného zemědělského družstva, s jejichž stavbou bylo započato před 26. červencem 1950 a na něž byl vydán dílčí výměr o obnově podle § 8 zák. č. 86/1946 Sb. ve znění zákona č. 115/1947 Sb. nebo na něž stát již převzal záruku za úvěr vyplacený stavebníkovi peněžním ústavem aspoň jako záloha na státní podporu podle téhož zákona nebo podle zákona č. 41/1947 Sb., je možno podle týchž předpisů poskytnout vlastníkovi ještě podporu ve způsobě státní záruky za půjčku potřebnou na dostavění domku.

§ 6.

Bývalým vlastníkům rodinných domků, jež byly vyvlastněny nebo vykoupeny v rámci akcí uskutečňovaných v obecném zájmu, lze poskytnout na stavbu náhradních rodinných domků dlouhodobý úvěr. Podrobnosti stanoví ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem místního hospodářství.

§ 7.

Vlastníku nedostavěného rodinného domku, na nějž se nepoužije ustanovení § § 5 nebo 6, může stát nejdéle do konce roku 1955 přispět na úhradu nákladů, potřebných k dokončení stavby, podporou ve způsobě jednorázového příspěvku až do výše 5. 000 ,- Kčs, jestliže stavebník má větší počet dětí, zaváže se, že do přiměřené lhůty domek dokončí, a prokáže, že stavebního materiálu nabyl řádným způsobem.

§ 8.

Zjednodušení knihovního pořádku ve věcech podpor

poskytnutých podle zákonů o stavebním ruchu.

Zástavní právo za splacenou půjčku, která byla zaručena státem podle některého ze zákonů o stavebním ruchu z let 1919 až 1936 (zákony č. 281/1919 Sb., č. 92/1920 Sb., č. 100/1921 Sb., č. 45/1922 Sb., č. 35/1923 Sb., č. 58/1924 Sb., č. 44/1927 Sb., č. 43/1928 Sb., č. 45/1930 Sb. a č. 65/1936 Sb.), soud vymaže též na návrh vlastníka domu doložený pouhým prohlášením věřitele, že jeho pohledávka byla zaplacena, aniž k tomu vyžaduje souhlas státní správy. Zároveň soud vymaže poznámku státní záruky, jakož i všechny závady, jež z důvodu státní záruky váznou na domě ve prospěch československého státu.

§ 9.

Podpory bytovým družstvům a náhrada za podpory jim poskytnuté.

Ustanovení § 4 vládního nařízení č. 40/1954 Sb., o podpoře na provozní náklady bytových družstev, zůstává nedotčeno.

§ 10.

Vypořádání závazků Fondu bytového hospodářství.

Ministr financí může změnit podmínky splácení a úrokování závazků Fondu bytového hospodářství, jakož i závazků, jež z fondu přešly na stát.

§ 11.

Účinnost a provedení.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři místního hospodářství a financí.

Široký v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Ďuriš v. r.