Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

47/1955 Sb. znění účinné od 26. 9. 1955 do 14. 7. 1991

47

 

Vládní nařízení

ze dne 10. srpna 1955

o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků.

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955:

Č Á S T P R V N Í

Základní ustanovení. (§ 1-2)

§ 1.

Pojem a účel hospodářsko-technických úprav pozemků.

(1)

Hospodářsko-technickými úpravami pozemků podle tohoto nařízení (dále jen "pozemkové úpravy") se rozumějí scelování nesouvislých a rozptýlených zemědělských pozemků a s tím souvisící provádění terenních, vodohospodářských a jiných opaření sloužící ke zvýšení úrodnosti půdy a zlepšení hospodaření na ní.

(2)

Účelem pozemkových úprav je především vytvoření podmínek pro zavedení socialistické velkovýroby a s ní spojeného nejširšího využití mechanisace zemědělských prací jako prostředku k rozvoji zemědělské výroby a tím i ke zvýšení životní úrovně pracujícího lidu.

§ 2.

Obce, v nichž lze provést pozemkové úpravy.

Pozemkové úpravy lze provést v územním obvodu obcí

a)

na návrh jednotného zemědělského družstva anebo jiného zemědělského závodu socialistického sektoru nebo

b)

kde toho vyžadují zvláštní důvody obecného zájmu.

Č Á S T D R U H Á

Pozemkové úpravy

prováděné na návrh zemědělského závodu socialistického sektoru. (§ 3-14)

§ 3.

Řízení o návrhu.

Návrh na provedení pozemkových úprav se podává prostřednictvím místního národního výboru zemědělskému odboru rady okresního národního výboru. O návrh rozhoduje rada okresního národního výboru na návrh zemědělského odboru rady okresního národního výboru po zjištění místních poměrů obci, v níž se mají pozemkové úpravy provést, zejména po zjištění místních poměrů v obci, v níž se mají pozemkové úpravy provést, zejména po zjištění, zda jsou splněny hospodářské a politické předpoklady a zda to vyžaduje lepší organisace práce; při rozhodování o návrhu se opírá o výsledek jednání s rolníky a o jejich přesvědčení, že jim provedení pozemkových úprav přinese zlepšení v hospodaření. O technických možnostech, účelnosti a proveditelnosti pozemkových úprav může si zemědělský odbor rady okresního národního výboru vyžádat posudek Státního ústavu pro projektování zemědělské výstavby Agroprojekt (dále jen "Agroprojekt")

§ 4.

Uzavření smlouvy o vypracování projektu pozemkových úprav.

Bylo-li provedení pozemkových úprav povoleno, uzavře zemědělský odbor rady okresního národního výboru smlouvu s Agroprojektem o vypracování projektu.

§ 5.

Přípravné řízení.

(1)

Před zahájením prací na vypracování projektu pozemkových úprav provede Agroprojekt přípravné řízení, jež zahrnuje průzkum územního obvodu obce, sestavení přehledu o pozemkové držbě podle jednotlivých zemědělských závodů a ostatních držitelů pozemků a přehledu o pozemcích členů jednotného zemědělského družstva.

(2)

Při vypracování projektu pozemkových úprav postupuje Agroprojekt v součinnosti s místní komisí pro pozemkové úpravy (dále jen "komise")

§ 6.

Zřízení a úkoly místní komise pro pozemkové úpravy.

(1)

Komisi zřídí rada místního národního výboru, když bylo rozhodnuto o návrhu na provedení pozemkových úprav ( § 3). V komisi mají po jednom zástupci místní národní výbor, jednotné zemědělské družstvo, jiný zemědělský závod socialistického sektoru se sídlem v obci a jednotlivě hospodařící malí a střední rolníci, kteří jsou na území obce držiteli zemědělských pozemků; při počtu více než sto zemědělských závodů jednotlivě hospodařících malých a středních rolníků mají tito rolníci v komisi dva zástupce.

(2)

Úkolem komise je zejména:

a)

být nápomocna při přípravě projektu pozemkových úprav, posuzovat návrh projektu a podávat k němu připomínky;

b)

pečovat, aby provedením pozemkových úprav bylo dosaženo neúčelnějšího uspořádání pozemkové držby s hlediska zemědělské velkovýroby;

c)

navrhovat a projednávat zřízení společných zařízení, přidělování a umísťování náhradních pozemků a pozemků záhumenkových.

§ 7.

Přespolní pozemky.

Po předchozím souhlasu orgánu, který je nejblíže společně nadřízen příslušným výkonným orgánům místních národních výborů v obci pozemkových úprav a v obcích sousedních, lze pojmout do pozemkových úprav v zájmu vytvoření uceleného hospodářského obvodu obce i pozemky na území sousedních obcí (přespolní pozemky), které patří zemědělskému závodu se sídlem v obci pozemkových úprav nebo jinému vlastníku (držiteli) pozemků, pokud je jich k provedení úprav nezbytně třeba.

§ 8.

Vyloučení pozemků z pozemkových úprav.

Z pozemkových úprav se vyloučí pozemky vyhrazené pro obranu státu, vodní cesty, silnice, dráhy, hřbitovy, lesy a souvislé plochy pozemků, určených podle plánu k zalesnění, zastavěné plochy a přilehlé zahrady, stavební pozemky a pozemky, u nichž toho vyžadují jiné důvody zvláštního zřetele hodné (na př. přírodní chráněná území).

§ 9.

Náhradní užívání přidělených pozemků.

(1)

Vlastníkům, kteří provedením pozemkových úprav pozbyli užívání svých pozemků, se bezplatně přidělí do užívání náhradní pozemky (náhradní užívání).

(2)

Náhradní užívání opravňuje náhradního uživatele k užívání pozemku ve stejném rozsahu, v jakém by náleželo vlastníku tohoto náhradního pozemku, a je trvale spojeno s vlastnictvím pozemku, za nějž byl přidělen pozemek do náhradního užívání. Náhradní uživatel má proto právo na výnos pozemku, může měnit jeho podstatu a provádět na něm stavby; nemůže však pozemek zatížit ani zcizit.

(3)

Právo náhradního užívání pozemku přechází při převodu nebo přechodu vlastnictví pozemku , za nějž byl přidělen pozemek do náhradního užívání, na nového vlastníka.

§ 10.

Náhradní pozemky.

Při přidělování náhradních pozemků je třeba dbát toho, aby bylo dosaženo účelného uspořádání půdy v zájmu malých a středních rolníků při zachování zásady zatlačování kapitalistických živlů. Těmto rolníkům musí být proto zásadně přidělovány náhradní pozemky, které

a)

mají přiměřeně stejnou výměru a jsou stejného druhu, při čemž musí být zejména zachována krmivová základna,

b)

mají přiměřeně stejnou bonitu, hospodářský stav (t. j. vyhnojení a předkultura) a vzdálenost; při tom se přihlíží k výhodě získané pozemkovou úpravou.

§ 11.

Právo požívání, užívací a nájemní práva k pozemku,

za který byl přidělen náhradní pozemek.

Právo požívání a užívací práva k pozemku, za který byl přidělen pozemek do náhradního užívání, přecházejí na pozemek v náhradním užívání. To platí také o nájemním právu, nebylo-li v nájemní smlouvě jinak stanoveno; nájemce je však v takovém případě oprávněn od nájemní smlouvy odstoupit.

§ 12.

Schválení projektu.

(1)

Agroprojekt předloží projekt pozemkových úprav vypracovaný v součinnosti s komisí a s ní projednaný zemědělskému odboru rad okresního národního výboru. Zemědělský odbor rady okresního národního výboru po přezkoumání projektu uloží výkonnému orgánu místního národního výboru obce pozemkových úprav, aby jej vyložil po dobu 8 dnů k veřejnému nahlédnutí a vyhlásil to v obci způsobem v místě obvyklým.

(2)

Proti navrženým pozemkovým úpravám v projektu obsaženým jsou vlastníci a uživatelé pozemků pojatých do pozemkových úprav oprávněni podávat výkonnému orgánu místního národního výboru, k obhájení svých zájmů připomínky ve lhůtě 15 dnů od posledního dne lhůty stanovené pro vyložení projektu.

(3)

Podané připomínky se pokusí výkonný orgán místního národního výboru vyřídit dohodou a nedojde-li k ní, předloží připomínky zemědělskému odboru rady okresního národního výboru. Zároveň s připomínkami předloží ke schválení i projekt pozemkových úprav.

(4)

Projekt schvaluje zemědělský odbor rady okresního národního výboru za účasti zástupce místního národního výboru; při tom rozhodne též o podaných připomínkách. Vyhoví-li připomínkám nebo má-li za to, že je třeba projekt změnit, uloží Agroprojektu přepracování projektu pozemkových úprav. jinak projekt schválí. Rozhodnutí zemědělského odboru rady okresního národního výboru se vyhlásí v obci pozemkových úprav způsobem v místě obvyklým a navržený projekt se zároveň vyloží po dobu 15 dnů k veřejnému nahlédnutí. Proti rozhodnutí zemědělského odboru rady okresního národního výboru mohou se osoby, jejichž připomínkám nebylo vyhověno, odvolat v téže lhůtě k zemědělské správě rady krajského národního výboru.

§ 13.

Náklady pozemkových úprav.

Náklady spojené s provedením pozemkových úprav hradí stát, s výjimkou výdajů na pomocné práce (zejména na pomocníky - figuranty pro práce spojené s vypracováním projektu), prováděné v místě pozemkových úprav, jež hradí navrhovatel pozemkových úprav.

§ 14.

Provádění pozemkových úprav při změnách v užívání pozemků.

Podle ustanovení této části se postupuje také, dojde-li ke změnám v užívání pozemků vyžadujícím provedení pozemkových úprav. Dojde-li k provedení pozemkových úprav v důsledku vystoupení nebo vyloučení člena jednotného zemědělského družstva, hradí náklady těchto pozemkových úprav vystoupivší nebo vyloučený člen.

Č Á S T T Ř E T Í

Pozemkové úpravy prováděné z moci úřední. (§ 15)

§ 15.

Příslušnost.

O provádění pozemkových úprav z důvodů zvláštního obecného zájmu ( na př. k zamezení rozdrobení pozemkové držby v důsledku rozsáhlých komunikačních staveb) rozhoduje z moci úřední zemědělská správa rady krajského národního výboru po vyjádření výkonného orgánu místního národního výboru a zemědělského odboru rady okresního národního výboru. Pro provádění těchto pozemkových úprav platí přiměřeně ustanovení části první a druhé.

Č Á S T Č T V R T Á

Zaokrouhlování pozemků. (§ 16-17)

§ 16.

Předpoklady pro zaokrouhlování pozemků.

V místech, kde nejsou splněny podmínky pro provedení pozemkových úprav, lze provést v zájmu zlepšení hospodaření zaokrouhlování pozemků (arondaci).

§ 17.

Způsoby zaokrouhlování pozemků.

(1)

Zaokrouhlování pozemků se provede směnou pozemku podle dohody jejich vlastníků.

(2)

Nedojde-li k dohodě, provede se směna pozemků na návrh jedného ze zúčastněných vlastníků rozhodnutím zemědělského odboru rady okresního národního výboru, který směněné pozemky přidělí do náhradního užívání. Před rozhodnutím o směně pozemků vyslechne zemědělský odbor rady okresního národního výboru účastníky směny pozemků a vyhotoví o směně zápis, v němž uvede vlastníky pozemků, pozemky, které se směňují, a jejich bonitu a výměru. Proti rozhodnutí zemědělského odboru rady okresního národního výboru se účastníci mohou odvolat k zemědělské správě rady krajského národního výboru. Směňované pozemky musí mít vzájemně přibližně stejnou výměru, bonitu, hospodářský stav a druh kultury.

(3)

Vlastníkem podle odstavce 1 se rozumí také orgán nebo organisace, které mají směňovaný pozemek ve své správě.

Č Á S T P Á T Á

Závěrečná ustanovení. (§ 18-22)

§ 18.

Osvobození od dávek a poplatků.

Úřední úkony učiněné v souvislosti s prováděním pozemkových úprav nebo se zaokrouhlováním pozemků jsou osvobozeny od poplatků.

§ 19.

Zmocnění.

Ministerstvo zemědělství vydá v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady předpisy k provedení tohoto nařízení.

§ 20.

Pravoplatnost dosavadních opatřeních.

Pozemkové úpravy provedené v souladu s účelem sledovaným tímto nařízením se považují za provedené podle tohoto nařízení.

§ 21.

Zrušovací ustanovení.

Zrušují se předpisy. které odporují tomuto nařízení. Zejména se zrušují

zákon č. 47/1948 Sb., o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků scelovací zákon), a

vládní nařízení č. 211/1949 Sb., o zrušení scelovacích úřadů a orgánů a o přechodu jejich působnosti na orgány lidové správy.

§ 22.

Účinnost nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Široký v. r.

též na místě presidenta republiky

podle § 72 odst. 2 ústavy.

 

Smida v. r.