Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

58/1955 Sb. znění účinné od 1. 7. 1958 do 31. 3. 1964
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 94/1963 Sb.

1.4.1964

zrušeno

nařízením č. 34/1958 Sb.

1.7.1958

Vládním nařízením č. 34/1958 Sb. s účinností od 1.7.1958 se v § 5 odst. 2 přenáší působnost z výkonných orgánů krajských národních výborů na výkonné orgány okresních národních výborů

58

 

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění

ze dne 22. listopadu 1955

o dětských příspěvcích a o ochranné výchově.

 

Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:

Č Á S T I.

Dětské příspěvky. (§ 1-3)

§ 1.

(1)

Dětem, o něž není dostatečně postaráno jinak, zejména kolektivní péčí, mohou výkonné orgány okresních národních výborů poskytnout dětský příspěvek (dále jen "příspěvek") až do výše 140 ,- Kčs měsíčně.

(2)

Příspěvek lze poskytnou dítěti do dokonaného 16. roku věku. Jestliže se dítě starší než 16 let soustavně připravuje na budoucí životní povolání studiem na řádném učilišti nebo jiným školením (výcvikem) anebo jestliže si pro nemoc nebo tělesnou nebo duševní vadu nemůže vlastní prací opatřit výživu, lze poskytovat příspěvek až do dokonaného 25. roku věku.

(3)

Podrobnosti o příspěvku upraví předseda státní komise důchodového zabezpečení.

§ 2.

(1)

Má-li dítě, jemuž je poskytován příspěvek, vůči někomu nárok na výživné na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo jiného exekučního titulu, přechází tento nárok na stát, a to do výše poskytnutých příspěvků.

(2)

Nároky, které přešly na stát, vymáhají výkonné orgány okresních národních výborů soudní exekucí.

§ 3.

Soudy a úřadovny ochrany mládeže jsou povinny poskytovat výkonným orgánům národních výborů potřebnou pomoc.

Č Á S T I I.

Ochranná výchova. (§ 4-6)

§ 4.

(1)

ochranná výchova dětí nařízená soudem se vykonává ve výchovném zařízeních vyžaduje-li to však zdravotní stav dítěte, vykoná se v léčebném ústavu.

(2)

Výchovnými zařízeními, v nichž se vykonává soudem nařízená ochranná výchova dětí, které ještě nedokončily základní všeobecné vzdělání jsou dětské domovy se zvýšenou výchovnou péčí, po případě vyžaduje-li to duševní nebo tělesný stav dítěte, jiná výchovná zařízení, která určí ministr školství v dohodě s ministry spravedlnosti a zdravotnictví.

(3)

Výchovnými zařízeními, v nichž se vykonává soudem nařízená ochranná výchova dětí, které dokončily základní všeobecné školní vzdělání jsou výchovny dorostu, po případě, vyžaduje-li to duševní nebo tělesný stav dítěte, jiná výchovná zařízení, která určí ministr školství v dohodě s ministry spravedlnosti a zdravotnictví.

§ 5.

(1)

Výchovná zařízení, v nichž se vykonává soudem nařízená ochranná výchova dětí, zřizuje a zrušuje ministerstvo školství, které též vykonává na ně ústřední dozor.

(2)

Přímé řízení výchovných zařízení, jejich hospodářské zajištění a kontrolu obstarávají výkonné orgány krajských národních výborů.

(3)

Podrobnosti o výchovných zařízeních, zejména o jejich úkolech, řízení a správě, o přijímání dětí do ochranné výchovy a o jejím výkonu, o nárocích dětí umístěných ve výchovných zařízeních a o možnosti jejich podmíněného umístění mimo výchovné zařízení, upraví ministr školství v dohodě s ministry spravedlnosti, zdravotnictví a financí.

 

Vládním nařízením č. 34/1958 Sb. účinností od 1.7.1958 se v § 5 odst. 2 přenáší působnost z výkonných orgánů krajských národních výborů na výkonné orgány okresních národních výborů.

§ 6.

Ochranná výchova potrvá, dokud to vyžaduje její účel nejdéle však do osmnáctého roku chovancova; vyžaduje-li to chovancův zájem, může soud ochrannou výchovu prodloužit do jeho devatenáctého roku.

Č Á S T I I I.

Ustanovení přechodná a závěrečná. (§ 7-9)

§ 7.

(1)

V případech, ve kterých soudy do nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření o přiznání státního dětského příspěvku, jeho omezení nebo odnětí pravomocně nerozhodly, rozhodnou výkonné orgány okresních národních výborů.

(2)

Státní dětský příspěvek přiznaný soudy vyplácejí v dosavadní výši jako dětský příspěvek podle tohoto zákonného opatření výkonné orgány okresních národních výborů, pokud nerozhodnou jinak.

§ 8.

(1)

Zrušují se všechna ustanovení, která odporují tomuto zákonnému opatření.

(2)

Zejména se zrušují:

1.

§ § 11 až 14 a dále § § 2122 zákona č. 69/1952 Sb., o sociálně právní ochraně mládeže,

2.

§ § 31 až 39 nařízení ministra spravedlnosti, č. 70/1950 Sb., kterým se provádí zákon o sociálně právní ochraně mládeže, ve znění nařízení ministra spravedlnosti č. 88/1953 Sb., kterým se upravuje výše státního dětského příspěvku.

§ 9.

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1956; provedou je ministři spravedlnosti a školství a předseda státní komise důchodového zabezpečení v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Štoll v. r.

gen. arm. Dr.

Čepička v. r. Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Škoda v. r.

Reitmajer v. r.

Barák v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

Málek v. r.

David v. r.

Maurer v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krajčír v. r.

Ouzký v. r.

Krosnář v. r.

Pospíšil v. r.

Krutina v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.