Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

27/1956 Sb. znění účinné od 19. 7. 1956 do 11. 6. 1960

27

 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 4. července 1956

o městských národních výborech v západočeských lázních.

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7 zákona č. 43/1955 Sb., o československých lázních a zřídlech:

§ 1.

(1)

V Karlových Varech, Mariánských Lázních a ve Františkových Lázních se zřizují městské národní výbory, které jsou bezprostředně řízeny vládou a plní na svém území úkoly národních výborů všech stupňů.

(2)

Postavení a organisace těchto městských národních výborů má umožnit především plnění jejich úkolů souvisících s výstavbou lázeňských míst a s péči o jejich návštěvníky.

§ 2.

(1)

Územní obvody městských národních výborů v Karlových Varech, Mariánských Lázních a ve Františkových Lázních stanoví vláda; vláda též rozhoduje o vytváření městských obvodů v těchto městech, o podstatné změně těchto obvodů a o jejich zrušení․

(2)

Obvodní národní výbory zajišťují v městských obvodech úkoly, které jinak náležejí místním národním výborům. Obvodní národní výbory nezajišťují však úkoly, které z důvodů jednotného provádění nebo z důvodu účelnosti nezbytně vyžadují, aby je vykonával městský národní výbor. -rozdělení úkolů mezi městský národní výbor a jeho obvodní národní výbory schvaluje vláda.

§ 3.

(1)

Městské národní výbory zřizují se souhlasem vlády pro jednotlivé úseky státní správy odbory a správy, a to v takovém počtu a s takovým určením, jak to odpovídá především jejich úkolům souvisícím s výstavbou těchto lázeňských měst a péči o jejich návštěvníky.

(2)

Vláda může stanovit, že některé úkoly které nesouvisí s výstavbou lázeňských míst a péči o jejich návštěvníky a náležejí jinak okresním a krajským národním výborům, bude obstarávat pro území městského národního výboru okresní a krajský národní výbor.

(3)

Městské národní výbory mohou se souhlasem vlády stanovit, že odbory (správy) městského národního výboru v Karlových Varech budou vykonávat některé práce též pro radu městských národních výborů v Mariánských Lázních a Františkových Lázních.

§ 4.

Hlavní úkoly a opatření k zajištění výstavby lázeňských míst a péče o jejich návštěvníky budou pro územní obvody městských národních výborů v Karlových Varech, Mariánských Lázních a ve Františkových Lázních stanoveny státním plánem rozvoje národního hospodářství.

§ 5.

(1)

Ustanovení o městských národních výborech zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech, a prováděcích předpisů k tomuto zákonu platí, pokud toto nařízení nestanoví jinak, i pro městské národní výbory v Karlových Varech, Mariánských Lázních a ve Františkových Lázních.

(2)

Předsedové městských národních výborů v Mariánských Lázních a ve Františkových Lázních mají však po jednom náměstku.

§ 6.

(1)

toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

(2)

Pokud vláda neschválí novou organisaci odborů a správ rad městských národních výborů podle § 2 tohoto nařízení, budou zajišťovat úkoly státní správy výkonné orgány krajského a okresních národních výborů v dosavadním rozsahu.

(3)

Toto nařízení provedou všichni členové vlády.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v., r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r..

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.