Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

60/1956 Sb. znění účinné od 23. 12. 1956 do 31. 12. 2023

60

 

Zákonné opatření předsednictva

Národního shromáždění

ze dne 13. prosince 1956,

jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o

působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky.

 

Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:

Čl. I.

Zákon č. 66/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců, se mění takto:

1.

§ 2 odst. 2 druhá věta zní:"Vláda nebo orgán jí k tomu zmocněný také upraví pracovní a platové poměry těchto zaměstnanců; než se tak stane, platí pro ně dosavadní předpisy."

 

2.

§ 14 zní:

"Pracovní příjmy zaměstnanců upraví podle všeobecných zásad státní mzdové politiky vláda nebo orgán jí k tomu zmocněný."

 

3.

§ 32 se škrtá.

Čl. II.

Vládní nařízení č. 17/1954 Sb., o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu, se mění takto:

1.

§ 3 zní:

"Systemisace osobních stavů, funkcí a funkčních platů.

 

Systemisace stanoví osobní stavy zaměstnanců a jejich platy podle obtížnosti, rozsahu a společenského významu úkolů jimi obstarávaných tak, že pro jednotlivé rozpočtové organisace, po případě pro určité skupiny těchto organisací nebo pro jednotlivé skupiny zaměstnanců stanoví

a)

nomenklaturu funkcí a funkčních platů s charakteristikou funkční činnosti a předpoklady potřebnými pro zastávání stanovených funkcí (kvalifikační předpoklady),

b)

celkový počet funkčních míst a druh funkcí podle nomenklatury funkcí a funkčních platů,

c)

celkový náklad na funkční platy."

 

2.

V § 4 odst. 1 se škrtá druhá věta a první věta odstavce 3 zní: "Zaměstnance na ostatní funkční místa ustanovuje a z nich odvolává, pokud není dále stanoveno jinak, vedoucí rozpočtové organisace, spravující příslušný systemisovaný osobní stav, nebo orgán jím k tomu zmocněný."

 

3.

§ 5 zní:

"Zvyšování odborných znalostí zaměstnanců.

 

Vedoucí jednotlivých rozpočtových organisací a vedoucí jejich organisačních složek jsou povinni všestranně se starat o stálé zvyšování politické a odborné úrovně zaměstnanců, zejména jsou povinni organisovat ve spolupráci s orgány Revolučního odborového hnutí odborné kursy, semináře a jiné vhodné způsoby školení, které by zaměstnancům umožnily doplnit si potřebné znalosti, a na základě pravidelného hodnocení pracovních výsledků zaměstnanců soustavně pečovat o jejich správné rozmístění."

 

4.

§ 6 zní:

"Funkční platy se stanoví podle zásad uvedených v § 3 pro jednotlivá funkční místa zásadně platovým rozpětím."

 

5.

§ 7 zní:

 

"(1) Výši funkčního platu určí jednotlivému zaměstnanci v rámci stanoveného platového rozpětí orgán příslušný k ustanovení zaměstnance s přihlédnutím k rozsahu a obtížnosti vykonávané funkce, k jeho odborné kvalifikaci a k dosavadním výsledkům jeho činnosti. Pokud je podle platných předpisů příslušna k ustanovení zaměstnance vláda, určuje výši jeho funkčního platu příslušný člen vlády. Zaměstnanci, který nesplňuje stanovené kvalifikační předpoklady, se určí funkční plat zpravidla dolní hranicí platového rozpětí a nad tuto hranici jen úměrně k stupni dosaženého vzdělání a praxe s přihlédnutím k pracovním výsledkům.

(2) Funkční platy musí být určeny tak, aby celkový náklad na funkční platy systemisovaný podle § 3 písm. c) nebyl překročen.

(3) Zaměstnanci, který nesplňuje kvalifikační předpoklady pro nedostatek vzdělání, se určí při ustanovení na funkční místo způsob, jak si má doplnit znalosti potřebné pro výkon příslušné funkce, a přiměřená lhůta k tomu.

(4) Absolventům škol, ustanoveným bez předchozí praxe, se funkční plat stanoví v rámci zvláštních sazeb pro to určených (nástupní plat). Výši nástupního platu a délku doby, po kterou nástupní plat přísluší, stanoví nomenklatura funkcí a funkčních platů."

 

6.

§ 8 druhá věta zní: "Při změně funkčního platu zaměstnance přísluší mu funkční plat v nové výši od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost odůvodňující tuto změnu (při změně výše platu v rámci platového rozpětí od prvního dne měsíce následujícího po dni rozhodnutí), a je-li tímto dnem první den v měsíci, již od tohoto dne."

 

7.

§ 9 zní:

"Osobní plat.

 

(1) Zvlášť vynikajícím odborníkům, kteří vykazují mimořádně úspěšné pracovní výsledky, může příslušný ministr (vedoucí ústředního úřadu) a u zaměstnanců národních výborů rada krajského národního výboru přiznat místo funkčního platu osobní plat.

(2) Nejvyšší hranici, do které lze přiznat osobní plat, a celkovou částku, o kterou lze pro poskytování osobních platů zvýšit celkový náklad na funkční platy, stanoví pro obor jednotlivých ústředních úřadů a pro aparát rad národních výborů všech stupňů v jednotlivých krajích vláda nebo orgán jí k tomu zmocněný."

 

8.

§ 10 zní:

"Příplatek za zastupování.

 

Zaměstnanec, který na služební příkaz zastupuje zaměstnance na funkčním místě s vyšším funkčním platem po dobu delší 4 týdnů, obdrží za dobu zastupování přesahující 4 týdny příplatek ve výši 15 % svého funkčního platu. Funkční plat s tímto příplatkem nesmí převýšit funkční plat, který by příslušel zastupujícímu zaměstnanci, kdyby byl ustanoven na příslušné funkční místo."

 

9.

§ 11 zní:

"Zaměstnancům, kteří trvale pracují v prostředí, v němž je mimořádně ohroženo jejich zdraví, lze přiznat nebezpečnostní příplatek podle míry ohrožení zdraví."

 

10.

§ 12 odst. 2 zní:

"(2) Bližší předpisy vydá příslušný ústřední úřad v dohodě s ministerstvem financí a s příslušným orgánem Revolučního odborového hnutí; jde-li o předpisy platné pro obor více ústředních úřadů, ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a s Ústřední radou odborů."

 

11.

§ 13 zní:

"Prémie.

 

Za prokazatelné úspory nebo lepší hospodářské výsledky, kterých zaměstnanci dosáhli svou zásluhou, mohou být poskytovány prémie podle zásad schválených vládou nebo orgánem jí k tomu zmocněným."

 

12.

§ 16 odst. 4 zní:

"(4) Zaměstnancům ustanoveným na funkčních místech, pro která je vzhledem k povaze funkční činnosti těchto zaměstnanců stanoven funkční plat již s přihlédnutím k práci konané nad stanovenou pracovní dobu, se poskytne náhradní volno toliko za práci přes čas konanou v noci a ve dnech pracovního klidu."

 

13.

Do § 16 se vkládá nový odstavec 5 tohoto znění:

"(5) Za pracovní pohotovost nařízenou nad stanovenou pracovní dobu se poskytne náhrada v rozsahu a za podmínek, které stanoví příslušný ministr v dohodě s ministrem financí a s příslušným orgánem Revolučního odborového hnutí."

Čl. III.

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 59/1955 Sb., o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platový řád), se mění takto:

1.

§ 3 zní:

"Systemisace stanoví osobní stavy soudců a prokurátorů a jejich platy podle společenského významu, obtížnosti a rozsahu úkolů jimi obstarávaných tak, že stanoví

a)

nomenklaturu funkcí a funkčních platů s charakteristikou funkční činnosti, jakož i délku justiční praxe, pokud je předpokladem pro zastávání stanovených funkcí (kvalifikační předpoklady),

b)

celkový počet funkčních míst a druh funkcí podle nomenklatury funkcí a funkčních platů,

c)

celkový náklad na funkční platy."

 

2.

§ 4 odst. 1 zní:

"(1) O zvyšování kvalifikace soudců a prokurátorů a o jejich platových poměrech platí přiměřeně ustanovení § § 5, 6, § 7 odst. 1 až 3, § § 8 až 10, 14, 16, 17, 19 až 21 vládního nařízení č. 17/1954 Sb., o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu."

Čl. IV.

Vládní nařízení č. 27/1951 Sb., o řízení státní mzdové politiky a zřízení státní mzdové komise, se mění takto:

§

5 zní:

"Jednotliví ministři jsou v oboru své působnosti odpovědni za provádění mzdové politiky v rámci směrnic vydaných vládou nebo státní mzdovou komisí. Ústřední úřady postupují při provádění mzdové politiky v dohodě s příslušnými orgány Revolučního odborového hnutí. Bližší předpisy o působnosti ústředních úřadů při provádění mzdové politiky vydá vláda."

Čl. V.

Ministr financí se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění vládního nařízení č. 17/1954 Sb., o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu, jak vyplývá z čl. II tohoto zákonného opatření.

Čl. VI.

Pro zaměstnance v osobních stavech systemisovaných podle dosavadních předpisů zůstávají až do nové systemisace podle čl. II, po případě podle čl. III tohoto zákonného opatření v platnosti dosavadní platové úpravy.

Čl. VII.

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.

Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.