Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

61/1956 Sb. znění účinné od 1. 1. 1957

61

 

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění

ze dne 13. prosince 1956

o těžbě rašelin.

 

Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:

§ 1

Úvodní ustanovení.

Vzrůstající potřeba rašelin jako důležité suroviny pro naše hospodářství a vliv pozemků s ložisky rašelin (dále jen "rašeliniště") zejména na vodohospodářské poměry vyžadují, aby těžba rašelin byla prováděna plánovitě a intensivně a přitom co nejhospodárněji a aby při ní bylo dbáno potřeb zemědělského, lesního a vodního hospodářství, jakož i zájmů zdravotnických a aby rašeliniště byla po skončení těžby nejúčelnějším způsobem asanována, a to především rekultivací.

Orgány příslušné k řízení těžby rašelin.

§ 2

(1)

Těžbu rašelin plánovitě řídí ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství, které k tomu cíli zejména organisuje výzkum a průzkum rašelinišť a stanoví na základě výsledků průzkumu směrný plán využití rašelinišť.

(2)

Výkonné orgány krajských národních výborů zejména

a)

schvalují projekty a plány těžby rašelin a rekultivace rašelinišť (dále jen "projekty a plány") a povolují těžbu;

b)

vykonávají bezprostřední dohled na správné provádění těžby rašelin a rekultivace rašelinišť;

c)

mohou nařídit těžebnímu podniku, aby zastavil těžbu, porušuje-li opětovně podmínky stanovené pro těžbu rašelin a rekultivaci rašelinišť nebo vyžadují-li to hospodářské důvody anebo jiný obecný zájem․

(3)

Výkonný orgán krajského národního výboru schválí projekt a povolí těžbu rašelin v území, kde jsou ložiska nerostů, jejichž vyhledávání a dobývání je podrobeno dozoru státní báňské správy, v dohodě s příslušným orgánem této správy.

§ 3

(1)

Při ministerstvu zemědělství a lesního hospodářství se zřizuje poradní sbor. Úkolem poradního sboru je zejména vyjadřovat se k návrhům směrného plánu využití rašelinišť a k návrhům prováděcích předpisů ( § 8).

(2)

Členy poradního sboru jsou zástupci zúčastněných ústředních úřadů (orgánů) a vědeckých institucí.

(3)

Podrobnosti o působnosti a organisaci poradního sboru stanoví prováděcí předpisy.

§ 4

Osoby pověřené plněním úkolů při průzkumu rašelinišť a při dohledu na správné provádění těžby rašelin a rekultivace rašelinišť, které se prokáží potvrzením příslušného orgánu, po případě též povolením podle zvláštních předpisů, jsou oprávněny vstupovat na nemovitosti a do objektů a zařízení, provádět v nich potřebné práce, průzkum nebo dohled, odebírat v potřebném množství vzorky pro konané šetření a požadovat potřebné doklady a údaje.

Těžba rašelin

§ 5

(1)

Těžbu rašelin provádějí výhradně organisace, kterým těžbu povolil výkonný orgán krajského národního výboru (dále jen "těžební podniky"); přitom se těžební podnik řídí schváleným projektem a plánem, po případě podmínkami stanovenými pro těžbu rašelin a rekultivaci rašelinišť.

(2)

Těžební podnik je povinen zařídit vypracování projektu a plánu; projekt a plán musí být vypracovány tak, aby těžební postup usnadňoval nejrychlejší a nejhospodárnější asanaci rekultivací.

§ 6

Nemovitosti a práva, jichž je třeba k uskutečnění směrného plánu využití rašelinišť, lze vyvlastnit, nedojde-li s vlastníkem k dohodě; vyvlastněna však nemohou být rašeliniště, která jsou družstevním vlastnictvím nebo která byla sdružena k společnému družstevnímu hospodaření. O vyvlastňovacím řízení a náhradě za vyvlastnění platí obdobně předpisy o územním plánování a výstavbě obcí.

§ 7

(1)

Těžební podnik odpovídá za provádění těžby a rekultivace podle schváleného projektu a plánu a podle podmínek stanovených pro těžbu rašelin a rekultivaci rašelinišť.

(2)

Po dobu těžby je těžební podnik povinen pečovat o údržbu místních cest k rašeliništím, pokud jich převážně užívá.

(3)

Po ukončení těžby je těžební podnik povinen provést půdní úpravy nutné k rekultivaci určené projektem a plánem. Ostatní práce spojené s rekultivací, jako na př. osetí a osázení, provede ten, kdo bude pozemku po rekultivaci užívat.

§ 8

Prováděcí předpisy

(1)

Předpisy k provedení tohoto zákonného opatření vydá ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány.

(2)

V předpisech vydaných podle odstavce 1 lze také:

a)

stanovit pro rašeliniště, u nichž je to odůvodněno jejich malou rozlohou, mocností rašelinové vrstvy nebo nepatrným hospodářským či jiným významem, odchylky od ustanovení tohoto zákonného opatření, po případě taková rašeliniště z jeho platnosti vyjmout;

b)

přenést plnění některých úkolů ministerstva zemědělství a lesního hospodářství na příslušné vědecké instituce.

§ 9

Přechodná ustanovení

Podnik, který těžil rašeliny před účinností tohoto zákonného opatření, může v těžbě pokračovat, je však povinen oznámit to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy toto zákonné opatření nabývá účinnosti, příslušnému výkonnému orgánu krajského národního výboru a předložit mu ve lhůtě, kterou stanovil, projekt a plán ke schválení; včasné oznámení nahrazuje povolení těžby rašelin.

Závěrečná ustanovení.

§ 10

Toto zákonné opatření se nevztahuje na rašeliniště prohlášená za přírodní léčivý zdroj podle zákona č. 43/1955 Sb., o československých lázních a zřídlech.

§ 11

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1957; provede je ministr zemědělství a lesního hospodářství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.