Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

8/1956 Sb. znění účinné od 1. 1. 1959 do 30. 9. 1976
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 69/1958 Sb.

1.1.1959

nařízením č. 34/1958 Sb.

1.7.1958

8

 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 22. února 1956

o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a o

povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání).

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb.:

Č Á S T P R V N Í.

Základní ustanovení. (§ 1-2)

§ 1.

(1)

Úkolem všech orgánů zúčastněných na investiční výstavbě je zajistit kvalitním, hospodárným a rychlým prováděním investiční výstavby hospodářsky účelné a technicky správné využívání investičních prostředků a soustavně zabezpečovat a prověřovat soulad prováděných prací a dodávek se státním plánem rozvoje národního hospodářství, se schválenou projektovou a rozpočtovou dokumentací, se sjednanými hospodářskými smlouvami a se všemi obecně závaznými předpisy upravujícími výstavbu a provoz (užívání) nově budovaných, rozšiřovaných nebo rekonstruovaných staveb a objektů.

(2)

Splnění uvedených požadavků vyžaduje též všestranného zhodnocení provedených investičních prací a dodávek po dokončení každé stavby nebo její ucelené části. Tímto nařízením se proto upravuje:

a)

odevzdání a převzetí veškerých dokončených staveb nebo jejich ucelených částí mezi investorem a jeho dodavateli;

b)

provedení zkušebního provozu, pokud to povaha stavby vyžaduje;

c)

uvedení dokončených staveb nebo jejich provozně ucelených částí do trvalého provozu (užívání).

§ 2.

Rozsah platnosti nařízení.

(1)

Ustanovení tohoto nařízení se vztahují na stavby zařazené do státního plánu investiční výstavby a provádění dodavatelským způsobem; ustanovení části čtvrté o uvedení dokončených staveb nebo jejich provozně ucelených částí do trvalého provozu (užívání) se vztahují na veškeré stavby, tedy i na stavby prováděné investorem ve vlastní režii a na stavby nezařazené do státního plánu investiční výstavby.

(2)

Ustanovení části druhé tohoto nařízení o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí a ustanovení části třetí o zkušebním provozu se vztahují též na generální opravy zadávané organisacemi státního socialistického sektoru, jestliže je k těmto generálním opravám třeba stavebních nebo montážních prací prováděných dodavatelským způsobem.

(3)

Pro stavby a generální opravy, které provádějí organisace státního socialistického sektoru jako investoři ve vlastní režii, jakož i pro stavby prováděné z prostředků ředitelských fondů, upraví způsob odevzdání a převzetí a provádění zkušebního provozu prováděcími předpisy ( § 29 odst. 1) podle zásad části druhé a třetí tohoto nařízení jednotlivá ministerstva.

Č Á S T D R U H Á.

zrušena (§ 3-12)

§ 3

zrušen

§ 4.

zrušen

§ 5.

zrušen

§ 6.

zrušen

§ 7.

zrušen

§ 8.

zrušen

§ 9.

zrušen

§ 10.

zrušen

§ 11.

zrušen

§ 12.

zrušen

Č Á S T T Ř E T Í.

Zkušební provoz. (§ 13-14)

§ 13.

(1)

Účelem zkušebního provozu je zejména:

a)

podrobně seznámit provozní pracovníky s veškerým zařízením a zajistit jeho spolehlivou obsluhu;

b)

dosáhnout plynulého, hospodárného a spolehlivého provozu zařízení podle podmínek projektu a smlouvy o dodávce zařízení;

c)

zjistit vady a nedostatky, které se neprojevily při odevzdání a převzetí podle části druhé tohoto nařízení, a odstranit je;

d)

zajistit veškeré ostatní podmínky pro uvedení zařízení do trvalého provozu.

(2)

Zkušební provoz se provádí jen tehdy, je-li předepsán technickými normami, technickými přejímacími podmínkami nebo prováděcími předpisy jednotlivých ministerstev ( § 29 odst. 1) nebo stanoví-li to v jednotlivých případech orgán nadřízený investorovi. Těmito normami, podmínkami a předpisy, po případě příkazem orgánu nadřízeného investorovi řídí se též doba trvání zkušebního provozu, podmínky a způsob jeho provádění.

§ 14.

(1)

Zkušební provoz komplexně vyzkoušeného a převzatého zařízení provádí investor. Je-li uživatelem dokončené stavby nebo její provozně ucelené části jiná organisace, provádí zkušební provoz tato organisace (provozovatel). Před zahájením zkušebního provozu je investor (provozovatel) povinen opatřit si předepsaná povolení (znalecké posudky) orgánů státní správy a orgánů inspekce práce ) § 27 odst. 1) .

(2)

Dodavatel stavebních a montážních prací, dodavatelé hlavních zařízení a poddodavatelé jsou povinni zúčastnit se na žádost investora (provozovatele) a na jeho náklad zkušebního provozu a poskytnout mu při něm technickou pomoc v rozsahu dohodnutém v hospodářské smlouvě.

(3)

Zkušebního provozu je povinen zúčastnit se na žádost investora též generální projektant; náklady spojené s jeho účastí hradí příslušná projektová organisace.

(4)

Dodavatelé stavebních a montážních prací, dodavatelé zařízení, a poddodavatelé, o jejichž účast investor (provozovatel) nepožádal, jsou oprávněni účastnit se zkušebního provozu na vlastní náklad.

(5)

Investor (provozovatel) je povinen vést o průběhu zkušebního provozu denní záznamy.

(6)

Náklady spojené se zkušebním provozem, s výjimkou nákladů uvedených v odstavcích 3 a 4, hradí investor (provozovatel).

Č Á S T Č T V R T Á.

Uvedení do trvalého provozu (užívání). (§ 15-26)

§ 15.

Společná ustanovení.

(1)

Dokončené stavby nebo jejich provozně ucelené části mohou být uvedeny do trvalého provozu (užívání) teprve po jejich odevzdání a převzetí podle ustanovení části druhé tohoto nařízení, po případě po provedení zkušebního provozu podle ustanovení části třetí, jestliže bylo zjištěno, že jsou splněny též všechny ostatní podmínky nutné k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání) a jestliže příslušné orgány (odstavec 2) daly k tomu povolení.

(2)

Povolení k uvedení do trvalého provozu (užívání) vydávají:

a)

vláda ( § 16 odst. 1);

b)

jednotliví ministři (vedoucí ústředních úřadů), do jejichž působnosti stavba patří, nebo orgány jimi pověřené ( § 25);

c)

odbory pro výstavbu rad národních výborů ( § 26).

(3)

Orgány uvedené v odstavci 2 vydávají povolení na základě zjištění a posudku jimi pověřených odborných komisí nebo jiných orgánů o způsobilosti stavby nebo její provozně ucelené části k uvedení do trvalého provozu (užívání).

(4)

Předsedové odborných komisí nebo jiné orgány pověřené podle odstavce 3 provedením řízení na místě výstavby jsou oprávněni vydávat ihned po ukončení tohoto řízení předběžné povolení k uvedení stavby nebo její provozně ucelené části do trvalého provozu (užívání); u staveb uvedených v § 26 přísluší vydání předběžného povolení pracovníku odboru pro výstavbu rady národního výboru, pověřenému provedením řízení na místě stavby. Vydání předběžného povolení musí být uvedeno v zápisu o tomto řízení ( § 22).

(5)

Podnět k zahájení řízení o uvedení stavby nebo její provozně ucelené části do trvalého provozu (užívání) dává vždy investor nebo jeho nadřízený orgán. Povolení k uvedení do trvalého provozu (užívání) se vydává provozovateli, který je účastníkem tohoto řízení.

Povolení vlády.

§ 16.

(1)

Vláda vydává povolení k uvedení do trvalého provozu )užívání) u staveb nebo jejich provozně ucelených částí, uvedených v seznamu, který každoročně sestavuje Státní výbor pro výstavbu v dohodě se státním )řadem plánovacím a jejž vláda schvaluje.

(2)

Vláda vydává povolení podle odstavce 1 na základě posudku odborných komisí, které jmenuje podle potřeby buď jako stálé komise pro jednotlivé druhy staveb nebo jmenovitě pro jednotlivé stavby.

§ 17.

Ministerstvo (ústřední )řad) nadřízené investorovi oznámí Státnímu výboru pro výstavbu nejméně 30 dní předem, že stavba uvedená v seznamu ( § 16 odst. 1) nebo její provozně ucelená část bude k určitému termínu připravena k uvedení do trvalého provozu (užívání), navrhne mu den zahájení povolovacího řízení, jakož i orgány a organisace, které mají být k jednání odborné komise ( § 16 odst. 2) přizvány.

§ 18.

Investor je povinen připravit k jednání komise dokumentaci potřebnou podle povahy stavby zejména:

a)

přehlédnou zprávu o průběhu výstavby se seznamem předkládané dokumentace;

b)

veškerou dokumentaci převzatou od dodavatele ( § 5 odst. 4);

c)

doklady o schválené projektové a rozpočtové dokumentaci a povolení potřebná k zahájení stavby;

d)

doklady o komplexním vyzkoušení zmontovaného zařízení;

e)

zápisy o odevzdání a převzetí jednotlivých objektů a celé stavby nebo jejích částí od dodavatelů ( § 10);

f)

doklady o převzetí strojního zařízení'

g)

povolení a podmínky odborných dozorčích orgánů ( § 27 odst. 1);

h)

záznamy o zkušebním provozu;

i)

porovnání základních ukazatelů projektu a rozpočtu s ukazateli podle skutečného stavu;

j)

nezbytnou provozní dokumentaci a doklady o organisačním zajištění trvalého provozu.

§ 19.

Předseda odborné komise je povinen přizvat k jednání investora, provozovatele, zástupce odboru pro výstavbu rady krajského národního výboru, krajského hygienika, generálního projektanta, dodavatele stavebních a montážních prací a dodavatele hlavních zařízení. Kromě toho musí přizvat k jednání komise o jednotlivých otázkách odborné dozorčí orgány podle platných předpisů, nebyl-li již dříve opatřen jejich písemný souhlas. Uvedené orgány při jednání komise ověřují, zda byly u přejímané stavby nebo její části splněny podmínky zajišťující obecné zájmy ( § 27 odst. 1) uplatněné jimi při vyjádření k projektu anebo v průběhu přípravy a provádění stavby.

§ 20.

Odborná komise má právo uložit investorovi provedení zkoušek zařízení nebo jednotlivých částí stavby, považuje-li to za nutné pro posouzení způsobilosti stavby k uvedení do trvalého provozu (užívání). Předseda komise může přizvat ke konsultaci experty, je-li toho třeba k objasnění speciálních otázek.

§ 21.

(1)

Do trvalého provozu nesmějí být uváděny stavby nebo jejich provozně ucelené části, které nezajišťují plynulý, bezpečný a hospodárný provoz. Odborná komise posuzuje způsobilost stavby nebo její provozně ucelené části k uvedené do trvalého provozu (užívání) na základě předložené dokumentace, výsledků provedených zkoušek a zkušebního provozu, prohlídky na místě, na základě zjištění, že provedené práce a dodávky zařízení byly investorem řádně převzaty od dodavatelů a u výrobních objektů též na základě zjištění, že na instalovaném zařízení lze dosáhnout výkonů a vyrábět veškeré výrobky podle předpokladů projektu.

(2)

Zjistí-li odborná komise u stavby nebo její provozně ucelené části nedostatky a má-li za to, že je přesto možné stavbu uvést do trvalého provozu (užívání), stanoví opatření a lhůty, e kterých je investor povinen zabezpečit odstranění těchto nedostatků. Je-li k odstranění nedostatků třeba opatření, jejichž provedení nemůže podle platných předpisů zabezpečit investor nebo jeho nadřízení orgán, předloží komise návrh těchto opatření prostřednictvím Státního výboru pro výstavbu vládě.

§ 22.

Zápis o povolovacím řízení.

(1)

O povolovacím řízení pořídí odborná komise zápis, který obsahuje zejména:

a)

stručný popis a hlavní údaje o stavbě nebo její provozně ucelené části, která má být uvedena do trvalého provozu (užívání);

b)

porovnání stavby se schválenou projektovou a rozpočtovou dokumentací s hlediska hotovosti a úplnosti a soupis zjištěných odchylek a nedodělků;

c)

posouzení jakosti provedených prací a dodávek zařízení vzhledem k e schválenému projektu a soupis zjištěných vad;

d)

porovnání zjištěné technické výkonnosti stavby s předpoklady projektu a posouzení, zda stavba splňuje podmínky pro dosažení projektované a plánované kapacity;

e)

posouzení připravenosti stavby k trvalému provozu, zejména pokud jde o zajištění nezbytných kvalifikovaných pracovníků, pomocných zařízení, dopravy, kooperačních vztahů, surovin, energie, vody pomocných a pod.;

f)

posouzení, zda stavba a její jednotlivé části odpovídají všem platným předpisům (bezpečnostním, hygienickým, protipožárním a jiným);

g)

zhodnocení celkového průběhu stavby, zejména též z hlediska plánovaných lhůt a s hlediska zjištěných chyb a nedostatků, které se při výstavbě vyskytly;

h)

porovnání základních kazatelů a parametrů projektu s výsledky, jichž bylo skutečně dosaženo, a technicko-hospodářské zhodnocení investice a projektu vzhledem k těmto výsledkům;

i)

celkové závěry komise o způsobilosti stavby k uvedení do trvalého provozu (užívání), předběžné povolení ( § 15 odst. 4) a jeho podmínky, zejména opatření a lhůty k odstranění zjištěných nedostatků, po případě odmítnutí předběžného povolení s uvedením důvodů, jakož i další závěry a návrhy komise;

j)

podpisy členů odborné komise a investora (provozovatele).

(2)

Při různosti názorů mezi jednotlivými členy komise stanoví znění zápisu předseda komise; v tomto případě se k zápisu připojí jako přílohy písemné prohlášení těch členů komise, kteří se stanoveným zněním zápisu nesouhlasí. To platí obdobně, nesouhlasí-li se zněním zápisu dodavatel nebo investor (provozovatel), po případě některý z orgánů přizvaných podle § 19.

(3)

Opis zápisu obdrží investor a provozovatel, jakož i jejich nadřízená ministerstva (ústřední úřady).

§ 23.

(1)

Předseda odborné komise předloží zápis spolu s návrhem komise na vydání konečného povolení k uvedení stavby nebo její provozně ucelené části do trvalého provozu (užívání) nebo s návrhem odmítnutí tohoto povolení a s návrhy potřebných opatření Státnímu výboru pro výstavbu.

(2)

Má-li ministr (vedoucí ústředního úřadu) nadřízený investoru (provozovateli) námitky proti obsahu zápisu, předloží je prostřednictvím Státního výboru pro výstavbu vládě nejpozději do 10 dnů ode dne doručení zápisu ministerstvu.

(3)

Státní výbor pro výstavbu předloží vládě nejpozději do 30 dnů zprávu o výsledku činnosti odborné komise a o případných námitkách ministra (vedoucího ústředního úřadu) spolu se svými návrhy opatření.

(4)

Vláda rozhodne, od kdy a za jakých podmínek se stavba nebo její provozně ucelená část uvádí do trvalého provozu (užívání).

§ 24.

Osobní náklady členů odborných komisí a jiných účastníků řízení hradí organisace, u nichž jsou zaměstnáni. Ostatní náklady spojené s řízením o uvedení stavby nebo její provozně ucelené části do trvalého provozu (užívání) hradí investor.

Povolení ministerstev nebo jimi pověřených orgánů.

§ 25.

(1)

Jednotliví ministři (vedoucí ústředních úřadů) nebo orgány jimi pověřené vydávají povolení k uvedení do trvalého provozu (užívání) u všech staveb nebo jejich provozně ucelených částí, které se provádějí v oboru jejich působnosti, pokud vydání tohoto povolení není vyhrazeno vládě nebo odborům pro výstavbu rad národních výborů.

(2)

Vydávání povolení k uvedení do trvalého provozu (užívání) v oboru působnosti jednotlivých ministerstev (ústředních úřadů) a řízení s tím spojené upraví podle zásad obsažených v § § 16 až 24 prováděcí předpisy ( § 29 odst. 1), které vydají jednotliví ministři (vedoucí ústředních úřadů).

Povolení odborů pro výstavbu rad národních výborů.

§ 26.

(1)

Odbory pro výstavbu rad národních výborů vydávají povolení k uvedení staveb nebo jejich provozně ucelených částí do trvalého provozu (užívání):

a)

u obytných staveb a objektů, s výjimkou staveb a objektů budovaných jako součást výrobních, dopravních nebo jiných závodů na pozemcích vymezených pro tyto závody, s výjimkou obytných objektů budovaných na území vyhrazeném pro ozbrojené síly a s výjimkou samostatných obytných objektů budovaných u zařízení orgánů ozbrojených sil;

b)

u krajsky plánovaných staveb, včetně obytných staveb a objektů;

c)

u staveb masových organisací, družstev a soukromých stavebníků bez ohledu na druh a místo stavby.

(2)

Odbory pro výstavbu rad národních výborů jsou povinny zajistit zahájení řízení o vydání povolení k uvedení do trvalého provozu (užívání) nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy stavba nebo její provozně ucelená část bude podle hlášení investora připravena k uvedení do trvalého provozu (užívání). Toto hlášení musí investor předložit odboru pro výstavbu rady příslušného národního výboru písemně nejméně 15 dní před dokončením stavby nebo její provozně ucelené části. Odbor pro výstavbu vydá rozhodnutí o uvedení do trvalého provozu (užívání) nejpozději do 15 dnů ode dne podepsání zápisu o řízení.

(3)

Vydávání povolení k uvedení do trvalého provozu (užívání) odbory pro výstavbu rad národních výborů a řízení s tím spojené upraví podle zásad obsažených v § § 16 až 24 prováděcí předpisy ( § 29 odst. 1), které vydá Ústřední správa pro bytovou a občanskou výstavbu se souhlasem Státního výboru pro výstavbu. Tyto předpisy vymezí též podrobněji působnost odborů pro výstavbu rad národních výborů jednotlivých stupňů a nezbytnou účast ostatních orgánů při povolovacím řízení.

Č Á S T P Á T Á.

Závěrečná a přechodná ustanovení. (§ 27-31)

§ 27.

(1)

Pokud jsou předepsána k uvedení stavby nebo její části do provozu (užívání) povolení (znalecké posudky) jiných orgánů státní správy (orgánů odborného technického dozoru, orgánů hygienické a protiepidemické služby, orgánů vodohospodářských, dopravních, bezpečnostních a jiných) a orgánů inspekce práce, je investor povinen si je opatřit, provádí-li se zkušební provoz, již při odevzdání a převzetí podle části druhé tohoto nařízení. Neprovádí-li se zkušební provoz, musí být příslušná povolení opatřena nejpozději v průběhu řízení o uvedení stavby nebo její provozně ucelené části do trvalého provozu (užívání) podle části čtvrté tohoto nařízení.

(2)

Zrušují se předpisy o povolení k užívání staveb, zejména ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí, § 23 vládního nařízení č. 93/1950 Sb., o výstavbě obcí, jakož i prováděcí předpisy k těmto ustanovením.

§ 28.

Náklady na řízení o odevzdání a převzetí dokončeným staveb nebo jejich částí, včetně komplexního vyzkoušení, náklady na zkušební provoz, náklady na uvedení do trvalého provozu (užívání) a náklady na řízení s tím spojené se hradí podle předpisů, které vydá ministerstvo financí.

§ 29.

(1)

Jednotlivá ministerstva (ústřední úřady( nadřízené investorům vydají v dohodě se Státním výborem pro výstavbu nejpozději do 1. září 1956 prováděcí předpisy k ustanovením § 2 odst. 3, k části druhé a třetí a k § 25, a to s přihlédnutím k povaze a k zvláštním potřebám staveb, prováděných v oboru jejich působnosti. Ústřední správa pro bytovou a občanskou výstavbu vydá se souhlasem Státního výboru pro výstavbu prováděcí předpisy k ustanovením § 26.

(2)

Do 1. září 1956 musí být upraveny základní podmínky dodávek, pokud jde o odevzdání a převzetí dokončených stavebních a montážních prací tak, aby byly ve shodě s ustanoveními části druhé tohoto nařízení.

§ 30.

(1)

toto nařízení se vztahuje na stavby nebo jejich části, které budou dokončeny po 31. srpnu 1956.

(2)

U staveb dokončených přede dnem 1. září 1956, pokud u nich nebylo provedeno převzetí a odevzdání, jakož i uvedení do provozu (Užívání) podle dosavadních předpisů, provede se příslušní řízení zjednodušeným způsobem podle směrnic, které vydá Státní výbor pro výstavbu.

§ 31.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1956; provedou je všichni členové vlády.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Dr. Škoda v.r.

Barák v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Krutina v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Štoll v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smída v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Znění § 7 vládního nařízení č. 34/1958 Sb.:1.7.1958