Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

10/1957 Sb. znění účinné od 20. 5. 1957 do 11. 6. 1960

10

 

ZÁKON

ze dne 6. března 1957,

kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 13/1954 Sb., o národních výborech, se mění a doplňuje takto:

1.

§ 3 zní:

"(1) Národní výbory jsou voleny pracujícím lidem. Lid vysílá do národních výborů své nejlepší představitele, kteří jsou hodni toho, aby se stali zástupci lidu, a kteří dávají záruku, že budou své úkoly řádně plnit.

(2) Do krajských národních výborů se volí 1 člen na 7000 obyvatel, při čemž v krajích s počtem obyvatel do 525 000 se volí 75 členů.

(3) Do okresních národních výborů se volí na každých 1000 obyvatel 1 člen; v okresech do 35 000 obyvatel se volí 35 členů a v okresech nad 60 000 obyvatel se volí 60 členů.

(4) Do městských národních výborů se volí 1 člen nejméně na 100 obyvatel a nejvýše na 500 obyvatel podle velikosti města; v městech nad 150 000 obyvatel se volí 300 členů.

(5) Do místních národních výborů a do obvodních národních výborů se volí 1 člen nejméně na 50 obyvatel a nejvýše na 200 obyvatel podle velikosti obce (obvodu); v obcích do 400 obyvatel se volí 9 nebo 11 členů, v obcích od 400 do 600 obyvatel 12 členů a v obcích (obvodech) nad 40 000 obyvatel se volí 200 členů.

(6) Do ústředního národního výboru hlavního města Prahy se volí na každých 4000 obyvatel 1 člen. Do obvodních národních výborů v hlavním městě Praze se volí na každých 500 obyvatel 1 člen; v obvodech do 17 500 obyvatel se volí 35 členů a v obvodech nad 75 000 obyvatel se volí 150 členů.

(7) Do ústředního národního výboru města Bratislavy se volí na každých 1500 obyvatel 1 člen. Do obvodních národních výborů v Bratislavě se volí na každých 500 obyvatel 1 člen; v obvodech do 25 000 obyvatel se volí 50 členů.

(8) Podrobnější určení počtu členů národních výborů a způsob provedení voleb stanoví zákon o volbách do národních výborů."

 

2.

§ 14 odst. 3 zní:

"(3) Národní výbor zvolí na svém prvém zasedání předsedy a ostatní členy stálých komisí; stálé komise jsou nejméně tříčlenné. Stálá komise může ze svých členů zvolit tajemníka, po případě zástupce předsedy komise."

 

3.

K § 14 se připojuje odstavec 4, který zní:

"(4) Je-li toho třeba v zájmu řádného plnění úkolů stálé komise národního výboru, může být jejím členem také osoba, která není členem národního výboru."

 

4.

§ 23 odst. 1 zní:

"(1) Předseda národního výboru řídí zasedání národního výboru, zastupuje národní výbor, pokud podle usnesení rady není zastupováním pověřen jiný člen rady, a podpisuje spolu s tajemníkem nařízení a jiná rozhodnutí národního výboru a jeho rady. Zajišťuje řádnou činnost rady, zejména svolává a řídí její schůze a zabezpečuje plnění jejích usnesení."

 

5.

§ 24 zní:

"(1) Rada ústředního národního výboru má 17 členů. Rada obvodních národních výborů v hlavním městě Praze a v Bratislavě má 15 členů.

(2) Rada krajského národního výboru má 13 členů.

(3) Rada okresního národního výboru má 11 členů.

(4) Rada městského národního výboru má 15 členů.

(5) V obcích a městských obvodech s počtem obyvatel nad 20 000 má rada místního (obvodního) národního výboru 15 členů, v obcích a městských obvodech od 6000 do 20 000 obyvatel 13 členů, v obcích a městských obvodech od 2500 do 6000 obyvatel 9 členů a v obcích a městských obvodech od 900 do 2500 obyvatel 7 členů. V obcích od 400 do 900 obyvatel má rada místního národního výboru 5 členů, v obcích do 400 obyvatel 3 nebo 5 členů podle toho, zda má místní národní výbor 9 nebo 11 členů.

(6) Se souhlasem rady národního výboru vyššího stupně může být počet členů rady podle skutečné potřeby zvýšen nebo snížen; ke zvýšení nebo snížení počtu členů rady ústředních a krajských národních výborů je třeba souhlasu vlády. Totéž platí o zvýšení nebo snížení počtu náměstků předsedy národního výboru."

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 20. května 1957; provedou jej všichni členové vlády.

Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.