Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

25/1959 Sb. znění účinné od 1. 4. 1959 do 11. 6. 1960

25

 

Vládní nařízení

ze dne 17. dubna 1959,

kterým se mění vládní

nařízení č. 33/1958 Sb., o organizaci výkonných orgánů národních výborů

 

Vláda Republiky československé nařizuje podle § 33 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech:

Čl. I

Vládní nařízení č. 33/1958 Sb., se mění takto:

1.

V § 11 odstavec 1 zní:

"(1) K zabezpečení prací rady zřizují ústřední, krajské, okresní a městské národní výbory a obvodní národní výbory v Praze a v Bratislavě plánovací komisi, finanční odbor, kontrolní odbor a organizační odbor."

Odstavec 2 se zrušuje; odstavec 3 se označuje jako odstavec 2․

 

2.

§ 21 odst. 2 a 3 zní:

"(2) Místní národní výbory v obcích nad 10 000 obyvatel zřizují se souhlasem rady krajského národního výboru odbory své rady podle potřeb hospodářské a kulturní výstavby svého území. Místní národní výbory v obcích do 10 000 obyvatel mohou se souhlasem rady krajského národního výboru zřídit hospodářský a správní odbor.

(3) Obvodní národní výbory v krajských městech mohou se souhlasem rady krajského národního výboru zřídit hospodářský a správní odbor, popřípadě podle potřeb hospodářské a kulturní výstavby svého území jiné odbory své rady."

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. dubna 1959; provedou je všichni členové vlády

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Poláček v. r.

Kopecký v. r.

Štrougal v. r.

Barák v. r.

Uher v. r.

inž. Šimůnek v. r.

Beran v. r.

inž. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

dr. Kyselý v. r.

dr. Kahuda v. r.

Plojhar v. r.

Reitmajer v. r.

dr. Šlechta v. r.

dr. Škoda v. r.

David v. r.

dr. Vlasák v. r.

Ďuriš v. r.

Brabec v. r.

Krajčír v. r.

inž. Černý v. r.

Krosnář v. r.

dr. Neuman v. r.

generálplukovník Lomský v.r.

Ouzký v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

dr. Nejedlý v. r.

inž. Púčik v. r.