Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

51/1959 Sb. znění účinné od 1. 7. 1964 do 9. 11. 1981

Dnem 24. července 1948 nabylo účinnosti pouze ustanovení § 15 odst. 2. Všechna ostatní ustanovení nabyla účinnosti dnem 1. ledna 1960.

Ustanovení § 399 bod 28. zákona č. 109/1964 Sb. ruší ta ustanovení zákona, která se vztahují na jednotná zemědělská družstva a ostatní socialistické zemědělské organizace.

změněnos účinností odpoznámka

zákonným opatřením č. 102/1981 Sb.

10.11.1981

zrušeno

zákonem č. 109/1964 Sb.

1.7.1964

Ustanovení § 399 bod 28. zákona č. 109/1964 Sb. ruší ta ustanovení zákona, která se vztahují na jednotná zemědělská družstva a ostatní socialistické zemědělské organizace.

zákonem č. 32/1963 Sb.

15.4.1963

Více...

51

 

ZÁKON

ze dne 9. července 1959

o výkupu zemědělských výrobků

 

Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1

(1)

K zabezpečení trvalého růstu životní úrovně pracujících soustavným zvyšování efektivnosti zemědělské výroby zavádí se, počínaje rokem 1960, systém výkupu zemědělských výrobků spočívající na zásadě jednoty řízení zemědělské výroby a výkupu zemědělských výrobků, na zásadě nejširšího uplatnění smluvních vztahů mezi zemědělskými závody a výkupními organizacemi a na zásadě jednotných výkupních cen za zemědělské výrobky dodané státu.

(2)

Účelem tohoto systému výkupu je zabezpečit pro státní fondy zemědělské výrobky v množství odpovídajícími potřebám rozvoje národního hospodářství a zároveň přispět k upevnění socialistických výrobních vztahů v zemědělství a tím k dalšímu rychlému rozvoji socialistické zemědělské velkovýroby, jakož i posílit iniciativu a zájem jednotných zemědělských družstev a ostatních zemědělských závodů na zvýšení intenzity zemědělské výroby, na maximálním využití zemědělského půdního fondu, na zvyšování produktivity práce a na snižování nákladů zemědělské výroby.

§ 2

(1)

Hlavní úkoly v zemědělské výrobě a ve výkupu zemědělských výrobků stanoví státní plán rozvoje národního hospodářství.

(2)

Základní povinností zemědělských závodů státního socialistického sektoru, jednotných zemědělských družstev a jednotlivě hospodařících rolníků je plnit úkoly stanovené plánem a soustavně zvyšovat produkci zemědělských výrobků pro zásobování národního hospodářství potravinami a surovinami vyráběnými v zemědělství.

(3)

Při plnění těchto úkolů poskytuje stát zemědělským závodům všestrannou pomoc a podporuje rozvoj socialistické zemědělské velkovýroby zejména zvýhodněnými dodávkami mechanizačních prostředků, stavebních hmot, strojených hnojiv a jiných materiálových prostředků, poskytováním úvěrů a popřípadě i poskytování přímé finanční podpory.

§ 3

(1)

Zemědělskou výrobu a výkup všech zemědělských výrobků ústředně organizuje a řídí ministerstvo zemědělství a ve svých obvodech národní výroby a jejich výkonné orgány.

(2)

Výkup jednotlivých druhů zemědělských výrobků organizují ústřední úřady a orgány, v jejichž oboru působnosti se tyto druhy zemědělských výrobků zpracovávají nebo dále prodávají; výkup provádějí prostřednictvím svých podniků a organizací, které ministerstvo zemědělství v dohodě s nimi touto činností pověří (dále jen "výkupní organizace").

§ 4

(1)

Ministr zemědělství po dohodě s ústředními řady a orgány, jimž jsou podřízeny výkupní organizace, a s radami krajských národních výborů určí pro jednotlivé kraje úkoly ve výrobě a výkupu těch druhů zemědělských výrobků, které stanoví státní plán rozvoje národního hospodářství, popřípadě úkoly ve výkupu dalších druhů zemědělských výrobků důležitých pro uspokojení potřeb národního hospodářství (dále jen "hlavní druhy zemědělských výrobků").

(2)

Po dohodě s ústředními úřady a orgány, jimž jsou podřízeny výkupní organizace, oznamuje ministerstvo zemědělství výkonným orgánům krajských národních výborů, v jakém rozsahu budou výkupní organizace v jednotlivých krajích vykupovat ostatní druhy zemědělských výrobků.

§ 5

zrušen

§ 6

Úkoly ve výrobě a v dodávkách hlavních druhů zemědělských výrobků stanovené okresu projedná výkonný orgán okresního národního výboru za účasti zástupců místních národních výborů s funkcionáři jednotných zemědělských družstev v okrese. Po tomto projednání určí okresní národní výbor

a)

celkový úkol ve výrobě a v dodávkách hlavních druhů zemědělských výrobků pro jednotná zemědělská družstva v okrese; přitom vychází z celkové výměry zemědělské půdy družstev včetně záhumenků,

b)

celkové úkoly ve výrobě a v dodávkách hlavních druhů zemědělských výrobků pro jednotlivě hospodařící rolníky a ostatní držitele zemědělské půdy (dále jen "jednotlivě hospodařící rolníci") podle jednotlivých obcí,

c)

jmenovitý úkol ve výrobě a v dodávkách hlavních druhů zemědělských výrobků pro každý zemědělský závod státního socialistického sektoru přímo řízený okresním nebo místním národním výborem.

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

(1)

Jednotlivě hospodařícím rolníkům stanový výkonný orgán místního národního výboru dodávkové úkoly hlavních druhů zemědělských výrobků výměrem, a to tak, aby celkový úkol ve výrobě a v dodávkách hlavních druhů zemědělských výrobků připadající na jednotlivě hospodařící rolníky v obci [ § 6 písm. b)] byl splněn; přitom přihlíží k velikosti zemědělského závodu, k jeho výrobním možnostem a k sociálním poměrům rolníka.

(2)

Jednotlivě hospodařící rolníci jsou povinni dodat zemědělské výrobky výkupním organizacím do výkupního místa v druzích, v množství a ve lhůtách stanovených výměrem.

(3)

Zemědělský výrobky, u nichž dodávkový úkol nebyl stanoven, dodávají jednotlivě hospodařící rolníci výkupním organizacím na podkladě smluv.

§ 11

zrušen

§ 12

(1)

dojde-li mezi výkupní organizací a jednotným zemědělským družstvem ke sporu ze smlouvy o dodávce zemědělských výrobků, rozhodne výkonný orgán okresního národního výboru; dojde-li k takovému sporu mezi výkupní organizací a jednotlivě hospodařícím rolníkem, rozhodně výkonný orgán místního národního výboru. Příslušné jsou výkonné orgány národních výborů, v jejichž obvodu je sídlo zemědělského závodu. Působnost orgánů, jimž podle zvláštních předpisů přísluší podávat závazné posudky o jakosti zemědělských výrobků, není tímto ustanovením dotčena.

(2)

Nemůže-li jednotné zemědělské družstvo nebo jednotlivě hospodařící rolník bez svého zavinění dostát závazku ze smlouvy o dodávce zemědělských výrobků, může výkonný orgán okresního národního výboru,jde-li o jednotlivě hospodařícího rolníka, výkonný orgán místního národního výboru, na jeho žádost závazek změnit nebo přiměřeně snížit anebo prominout.

§ 13

Výkupní organizace vykupují zemědělské výrobky za ceny, které podle zvláštních předpisů stanoví vláda nebo orgán jí k tomu zmocněný.

§ 14

Vyžadují-li to potřeby národního hospodářství, může vláda stanovit povinnost prodat státu celé vyrobené množství některých zemědělských výrobků.

§ 15

(1)

Ministerstvo zemědělství vydá v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány bližší předpisy k provedení tohoto zákona, v nichž zejména upraví postup při uzavírání smluv o dodávce zemědělských výrobků a při stanovení dodávkových úkolů jednotlivě hospodařícím rolníkům a stanoví, za jakých podmínek mohou zemědělské závody prodávat zemědělské výrobky přímo spotřebitelům.

(2)

Ministerstvo zemědělství učiní potřebná opatření k přechodu na výkupní systém podle tohoto zákona; přitom může zejména povolovat výjimky z dosavadních předpisů o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků a upravit způsob vypořádání nesplněných povinných dodávek.

§ 16

Zrušují se

1.

zákon č. 56/1952 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků,

2.

vládní nařízení č. 18/1952 Sb., kterým se zřizuje ministerstvo výkupu,

3.

vládní nařízení č. 44/1953 Sb., o volném prodeji zemědělských výrobků a o zemědělských trzích,

4.

vládní nařízení č. 49/1957 Sb., o výkupu zemědělských výrobků.

§ 17

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1960, s výjimkou ustanovení § 15 odst. 2, které nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede jej ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Štrougal v. r.