Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

53/1959 Sb. znění účinné od 24. 11. 1990 do 31. 12. 2001
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 425/1990 Sb.

24.11.1990

Zákonem č. 425/1990 Sb. byla působnost příslušející krajským národním výborům podle ustanovení § 6 odst. 2 ve věci zřizování a řízení lidových (veřejných) knihoven ve všech stupních přenesena na okresní úřady.

53

 

Zákon

ze dne 9. července 1959

o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon)

 

Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1

Úvodní ustanovení

Posláním knihoven, důležitého a účinného masového činitele socialistické výchovy, je přispívat k všestrannému vzdělání pracujících v duchu vědeckého světového názoru a pomáhat při zvyšování jejich politické, kulturní a odborné úrovně; zvláště pak přispívat k rozvoji vědy a techniky, k šíření jejich poznatků a poskytovat pomoc při řešení politických i hospodářských úkolů a při rozvíjení tvůrčí iniciativy lidu v boji za vítězství socialismu.

Jednotná soustava knihoven

§ 2

Úkoly uvedené v § 1 zajišťuje jednotná soustava knihoven, kterou tvoří knihovny zřizované a řízené ústředními úřady, národními výbory a jinými státními orgány, orgány společenských organizací sdružených v Národní frontě, jednotnými zemědělskými družstvy, hospodářskými a rozpočtovými organizacemi, vědeckými a kulturními institucemi (dále jen "úřady, organizace a instituce"), ať již jsou tyto knihovny organizačně samostatnými zařízeními (ústavy), nebo složkami jiných zařízení.

§ 3

(1)

Knihovny účelně a v souladu se svými úkoly shromažďují potřebnou literaturu, cílevědomě ji šíří mezi obyvatelstvem a provádějí masovou práci s knihou mezi čtenáři. Poskytují čtenářům soustavnou a všestrannou pomoc při výběru a získávání literatury, aby každému občanu bylo umožněno vypůjčit si potřebnou knihu z kterékoli veřejně přístupné knihovny jednotné soustavy.

(2)

Aby zlepšily a prohloubily služby čtenářům, knihovny jednotné soustavy

a)

jsou povinny půjčit a obstarat na požádání jednotlivé knihy, časopisy a jiné sbírkové materiály nebo jejich soubory kterékoli jiné knihovně jednotné soustavy (meziknihovní výpůjční služba), pokud tomu nebrání zvláštní důvody,

b)

kde se to jeví účelné, spolupracují popř․ poskytují si vzájemně pomoc při doplňování knihovních sbírek při nákupu nebo výměně literatury, dále v oblasti informační a bibliografické činnosti, v otázkách metodických, při dovozu literatury ze zahraničí a při propagaci literatury,

c)

mají přednostní právo při získávání knih, časopisů a jiných sbírkových materiálů.

(3)

Pro zlepšení koordinace činnosti a jejich dalšího rozvoje jsou knihovny jednotné soustavy povinny přihlásit se do evidence u výkonného orgánu příslušného okresního národního výboru. Pokud jsou knihovny organizační složkou jiných zařízení (ústavů), přihlašují je do evidence tato zařízení (ústavy).

(4)

Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na knihovny ozbrojených sil; tyto knihovny podléhají ohlašovací povinnosti u příslušných nadřízených orgánů.

(5)

Podrobné předpisy k ustanovení odstavců 1 až 3 vydá ministerstvo školství a kultury v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány.

§ 4

Státní knihovna Československé republiky

(1)

Ústřední knihovnou jednotné soustavy knihoven je Státní knihovna Československé republiky (dále jen "Státní knihovna"); plní zejména tyto úkoly:

a)

trvale uchovává domácí literaturu i ostatní bohemika a slovenika,

b)

bibliograficky zpracovává současnou i minulou literární produkci a koordinuje bibliografickou práci v celostátním měřítku,

c)

jako ústřední univerzální vědecká knihovna shromažďuje domácí a nejdůležitější světovou literaturu a zpříštupňuje ji veřejnosti,

d)

provádí výzkum a vědecky zpracovává teoretické otázky v oboru knihovnictví a poskytuje metodickou pomoc knihovnám jednotné soustavy.

(2)

Podrobnější úkoly Státní knihovny a její organizaci stanoví statut, který vydá ministr školství a kultury v dohodě s příslušnými ústředními úřady a orgány.

§ 5

Sítě knihoven

(1)

Knihovny v oboru působnosti jednotlivých ústředních úřadů a orgánů tvoří zpravidla organizované sítě knihoven určitého druhu (knihovny lidové, školní, vědecké, knihovny Revolučního odborového hnutí, technické knihovny, knihovny akademií věd, zdravotnické knihovny, knihovny ozbrojených sil apod.).

(2)

Příslušné ústřední úřady a orgány zajišťují úzkou vzájemnou spolupráci knihoven své sítě a účinnou pomoc lépe organizovaných a vybavených knihoven knihovnám menším, zejména knihovnám vedeným dobrovolnými pracovníky.

(3)

Ideová a odborná pomoc knihovnám určité sítě se zpravidla soustřeďuje v knihovně pověřené touto funkcí příslušným ústředním úřadem nebo orgánem (ústřední knihovna sítě).

(4)

Síť knihoven mohou tvořit vzhledem k jejich specifickým úkolům i knihovny téhož druhu v oboru působnosti několika ústředních úřadů (technické knihovny v závodech apod.). V takovém případě pověří jednu z knihoven sítě funkcí ústřední knihovny ministerstvo školství a kultury po projednání v ústřední knihovnické radě a v dohodě s příslušnými ústředními úřady a orgány.

§ 6

Lidové knihovny

Zákonem č. 425/1990 Sb. s účinností od 24.11.1990 byla působnost příslušející krajským národním výborům podle ustanovení odst. 2 ve věci zřizování a řízení lidových (veřejných) knihoven ve všech stupních přenesena na okresní úřady

(1)

Lidové knihovny (místní, okresní, krajské) jsou základem jednotné soustavy, neboť tvoří nejrozsáhlejší síť knihoven sloužících všemu obyvatelství a jsou v obvodu své působnosti, zvláště pokud jde o knihovny okresní a krajské, středisky metodické, bibliografické informační a meziknihovní výpůjční služby pro všechny knihovny jednotné soustavy, pokud takovou službu a pomoc potřebují.

(2)

Lidové knihovny jsou zřízeny v každé obci. Lidové knihovny zřizuje, udržuje a řídí výkonný orgán příslušného národního výboru. V sídle krajského národního výboru plní zpravidla krajská lidová knihovna též funkci knihovny okresní a městské, v sídle okresního národního výboru plní okresní lidová knihovna též funkci knihovny místní. Místní lidová knihovna může být zřízena, pokud je to účelné, též jako organizační složka osvětového zařízení místního národního výboru. Se souhlasem výkonného orgánu okresního národního výboru může plnit úkoly místní lidové knihovny knihovna jednotného zemědělského družstva, Revolučního odborového hnutí, popř. jiná knihovna jednotné soustavy, pokud k tomu má potřebné předpoklady.

(3)

Pro právní postavení a způsob hospodaření lidových knihoven, pokud nejde o knihovny, které jsou organizačními složkami osvětových zařízení národních výborů, platí obdobně ustanovení §- 14 a 15 osvětového zákona.

Řízení a koordinace

§ 7

(1)

Národní výbory, jimž přísluší péče o hospodářský a kulturní rozkvět jejich území, stanoví zásady plánovitého rozvoje knihoven jednotné soustavy podle politických, hospodářských a kulturních potřeb svého obvodu. Zásady připravují ve spolupráci s příslušnými úřady, organizacemi a institucemi a společně s nimi hodnotí rozvoj knihoven jednotné soustavy; přitom vycházejí okresní a místní národní výbory ze zásad stanovených národním výborem vyššího stupně a z podmínek a potřeb svého obvodu.

(2)

Ve spolupráci s příslušnými úřady, organizacemi a institucemi národní výbory sledují a s výjimkou ústředně řízených knihoven kontrolují činnost knihoven jednotné soustavy ve svém obvodu, aby tato činnost svým ideovým obsahem odpovídala potřebám socialistické společnosti, a vytváření příznivé podmínky pro rozvoj knihoven a jejich jednotné kulturní a výchovné působení.

§ 8

(1)

Ústřední řízení a kontrola knihoven jednotné soustavy přísluší ústředním úřadům a orgánům, v jejichž oboru působnosti se knihovny zřizují; tyto úřady a orgány vydají pro knihovny, pokud jsou organizačně samostatnými zařízeními (ústavy), vzorové statuty, popř. statuty pro jednotlivé knihovny, ve kterých určí právní postavení, podrobné úkoly, vnitřní organizaci a řízení a způsob hospodaření knihoven v jejich oboru působnosti.

(2)

Ministerstvo školství a kultury sleduje veškerou činnost knihoven jednotné soustavy z hlediska jejich jednotného kulturního a výchovného působení a doporučuje ústředním úřadům a orgánům vhodná opatření.

§ 9

(1)

Poradním, iniciativním a koordinačním orgánem ministra školství a kultury pro zásadní otázky knihoven jednotné soustavy je ústřední knihovnická rada; její členy jmenuje ministr školství a kultury na návrh ústředních úřadů a orgánů, v jejichž oboru působnosti knihovny jsou. Poradním, iniciativním a koordinačním orgánem pověřence školství a kultury je slovenská knihovnická rada; její členy jmenuje obdobně pověřenec školství a kultury. Funkce předsedy a členů ústřední knihovnické rady a slovenské knihovnické rady jsou čestné. Organizační a jednací řád ústřední knihovnické rady vydá ministerstvo školství a kultury - v dohodě s příslušnými ústředními úřady a orgány, organizační a jednací řád slovenské knihovnické rady vydá obdobně pověřenectvo školství a kultury.

(2)

Poradními, iniciativními a koordinačními orgány rad krajských a okresních národních výborů pro otázky knihoven jednotné soustavy jsou krajské a okresní knihovnické komise; jejich členy jmenuje rada příslušného národního výboru. Členství v krajských a okresních knihovnických komisích je čestné.

§ 10

Pracovníci knihoven

(1)

Knihovník v lidově demokratickém státě plní významné politickovýchovné poslání a musí mít proto potřebnou politickou i odbornou kvalifikaci. Jeho povinností je zejména iniciativně získávat nové čtenáře, individuálně o čtenáře pečovat a všemi způsoby práce s knihou napomáhat ke zvýšení politického uvědomění a k uspokojování stále rostoucích potřeb občanů při prohlubování jejich všeobecného i odborného vzdělání a kulturního rozhledu. To se týká i knihovníků dobrovolných, jimž úřady, organizace a instituce, které zřizují a řídí knihovny, poskytují při plnění těchto úkolů všestrannou pomoc. Při výkonu své funkce se knihovník opírá o aktiv dobrovolných spolupracovníků knihovny.

(2)

Předpisy o kvalifikačních předpokladech pracovníků knihoven vydají, pokud to nepřísluší podle zvláštních předpisů do působnosti jiných orgánů, příslušné ústřední úřady a orgány v dohodě s ministerstvem školství a kultury a s ústředním výborem příslušného odborového svazu; zároveň stanoví, v kterých knihovnách pracují knihovníci z povolání.

(3)

Úřady, organizace a instituce, které zřizují a řídí knihovny, zajišťují soustavné doplňování a prohlubování potřebné kvalifikace zaměstnanců knihoven i dobrovolných pracovníků.

§ 11

Hmotné zajištění knihoven

Úřady, organizace a instituce, které zřizují a řídí knihovny, zajišťují, aby knihovny byly umístěny v budovách (místnostech) přiměřených rozsahu knihovních sbírek, úkolům a významu knihoven, a poskytují jim potřebné vybavení a prostředky na doplňování knihovních sbírek, na provoz knihoven a jejich další rozvoj. Přemístit knihovnu nebo její část je možné jen tehdy, když se jí dostane vhodného umístění. Budovy (místnosti) mohou být odňaty účelům knihoven jen se souhlasem orgánu nadřízeného tomu orgánu, který knihovnu řídí. U knihoven ústředně řízených je tímto orgánem příslušný ústřední úřad nebo orgán, u krajských lidových knihoven ministerstvo školství a kultury.

Ustanovení závěrečná

§ 12

předpisy k provedení tohoto zákona vydá ministerstvo školství a kultury v dohodě s příslušnými ústředními úřady a orgány.

§ 13

Zrušují se

1.

zákon č. 430/1919 Sb., o veřejných knihovnách obecních,

2.

vládní nařízení č. 607/1919 Sb., jímž se provádí zákon o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919 č. 430 Sb., ve znění vládního nařízení č. 212/1921 Sb.

§ 14

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne 1. srpna 1959; provedou jej všichni členové vlády

Novotný v.r.

Fierlinger v.r.

Široký v.r.

Dolanský v.r.

Kopecký v.r.

Barák v.r.

inž. Šimůnek v.r.

inž. Jankovcová v.r.

dr. Kyselý v.r.

Plojhar v.r.

dr. Šlechta v.r.

David v.r.

Ďuriš v.r.

Krajčír v.r.

Krosnář v.r.

generálplukovník Lomský v.r.

Machačová v.r.

dr. Nejedlý v.r.

Poláček v.r.

Štrougal v.r.

Uher v.r.

Beran v.r.

Jonáš v.r.

dr. Kahuda v.r.

Reitmajer v.r.

dr. Škoda v.r.

dr. Vlasák v.r.

Brabec v.r.

inž. Černý v.r.

dr. Neuman v.r.

Ouzký v.r.

Pospíšil v.r.

inž. Púčik v.r.