Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

54/1959 Sb. znění účinné od 24. 11. 1990 do 11. 5. 2000

Podle zákona č. 425/1990 Sb. s účinností ode dne 24.11.1990 se na okresní úřady přenáší působnost příslušející krajským národním výborům podle ustanovení § 10 odst. 2 a 3. Působnost příslušející krajským a okresním národním výborům podle § 8 odst. 2 se ruší.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 425/1990 Sb.

24.11.1990

Podle zákona č. 425/1990 Sb. se na okresní úřady přenáší působnost příslušející krajským národním výborům podle ustanovení § 10 odst. 2 a 3. Působnost příslušející krajským a okresním národním výborům podle § 8 odst. 2 se ruší.

54

 

Zákon

ze dne 9. července 1959

o muzeích a galeriích

 

Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1

Úvodní ustanovení

Muzea a galerie, jejichž sbírky tvoří podstatnou součást našeho kulturního bohatství, mají důležité dokumentační, vědecké, umělecké a osvětové poslání. Významným kulturně politickým úkolem muzeí a galerií je zejména dokládat vysokou kulturní úroveň našeho lidu, jeho zápasy o národní svébytnost, třídní a politické boje a úspěch socialistické výstavby. Účelem tohoto zákona je zajistit, aby sbírky muzeí a galerií byly zachovány a doplňovány, řádně spravovány, aby jich bylo účelně využíváno a aby byly zpřístupněny lidu k poučení obohacení jeho estetického cítění a podněcování k tvořivé práci pro socialistickou společnost.

Muzea a galerie

§ 2

Muzea a galerie jsou ústavy, které na základě průzkumu, popřípadě vědeckého výzkumu plánovitě shromažďují, odborně spravují a vědeckými metodami zpracovávají sbírky hmotného dokladového materiálu o vývoji přírody a společnosti, o uměleckém tvoření nebo jiném druhu lidské činnosti a využívají těchto sbírek ke kulturní a osvětové činnosti.

§ 3

(1)

Muzea a galerie přispívají k rozvoji vědy, vytvářejí nezbytné předpoklady pro svou osvětovou činnost a účinně napomáhají kulturnímu a hospodářskému rozvoji tím, že

a)

provádějí soustavný průzkum, popřípadě vědecký výzkum ve svém oboru,

b)

soustavně sbírají doklady o vývoji přírody a společnosti, o socialistické výstavbě, uměleckém tvoření nebo jiných druzích lidské činnosti (předměty muzejní hodnoty) s příslušnou dokumentací,

c)

odborně uchovávají, konzervují a restaurují muzejní sbírky,

d)

vedou evidenci sbírek a odborně, popřípadě vědecky je zpracovávají․

(2)

Muzea a galerie plní své osvětové poslání tím, že svými vlastními prostředky, tj. především využitím sbírek v expozicích a na výstavách, publikační činností, přednáškami apod.

a)

objasňují zákonitosti vývoje přírody a společnosti, uměleckého tvoření nebo jiného druhu lidské činnosti a tak přispívají k výchově občanů v duchu vědeckého světového názoru,

b)

podílejí se na zvyšování všeobecného i odborného vzdělání občanů, popularizují výsledky vědecké práce svých oborů a propagují úkoly výstavby socialismu,

c)

pečují na základě soustavného poznávání své oblasti o rozvoj vlastivědné práce; názorným objasňováním a zdůrazňováním pokrokových tradic upevňují socialistické vlastenectví a proletářský internacionalismus,

d)

rozvíjejí estetickou výchovu, přispívají k rozvoji socialistické kultury, zvláště umělecké tvorby, a pomáhají zvyšovat kulturní úroveň občanů.

(3)

Muzea a galerie vyvíjejí svou činnost ve spolupráci s ústavy a institucemi, společenskými organizacemi a za pomoci dobrovolných spolupracovníků; vědecký výzkum provádějí ve spolupráci s příslušnými vědeckými ústavy akademií věd.

§ 4

Druhy muzeí a galerií

(1)

Podle obvodu působnosti se rozlišují muzea ústřední, krajská a okresní, popřípadě místní; galerie jsou ústřední, krajské, popřípadě okresní; podle zaměření činnosti a obsahu sbírek jsou muzea buď specializovaná nebo vlastivědná.

(2)

Specializovaná muzea a galerie vyvíjejí činnost v jednom, popřípadě několika oborech vědy, techniky nebo umění. Vlastivědná muzea provádějí komplexní výzkum a dokumentaci vývoje přírody a společnosti svého obvodu. Galerie soustřeďují umělecká díla a ovlivňují estetickou výchovu i soudobou uměleckou tvorbu.

(3)

Ústřední muzea a galerie mají význam celostátní a ve svém oboru poskytují odbornou pomoc ostatním muzeím a galeriím.

(4)

Krajská, okresní a místní muzea a krajské a okresní galerie mají obvod působnosti zpravidla shodný s obvodem příslušného národního výboru; všechna muzea a galerie v kraji tvoří krajskou síť. Střediskem muzejní a vlastivědné práce v kraji jsou krajské muzeum a krajská galerie, které plní ve svém oboru i vědeckovýzkumné úkoly kraje a poskytují odbornou a metodickou pomoc všem muzeím krajské sítě.

§ 5

Místní památníky

Krajskou síť muzeí a galerií doplňují místní památníky, které jako zařízení místních národních výborů se zaměřují na význačné události nebo osobnosti.

§ 6

Národní muzea a Národní galerie

(1)

Národní muzeum a Národní technické muzeum v Praze jsou ústřední muzea, jimž patří vzhledem k jejich tradicím a jejich významu pro naši vědu a kulturu přední místo v našem muzejnictví. Jsou v oboru své působnosti ústředím vědecké a metodické muzejní práce. Totéž postavení má Národní galerie jako galerie ústřední.

(2)

Organizaci, působnost a úkoly národních muzeí a Národní galerie upraví ministerstvo školství a kultury zvláštními statuty.

§ 7

Sbírky muzeí a galerií

(1)

Sbírky muzeí a galerií jako soubory hmotných dokladů vědecké nebo umělecké hodnoty je třeba ve veřejném zájmu ochraňovat tak, aby byly zachovány pro budoucnost.

(2)

Sbírky se rozmnožují vlastní průzkumnou činností muzea a galerie (nálezy), nákupem, výměnou, dary, odkazy a převodem předmětů dokladové hodnoty organizacemi státního socialistického sektoru.

(3)

Zcizování sbírek muzeí a galerií i jednotlivých sbírkových předmětů vyžaduje povolení příslušného ministerstva, které si vyžádá vyjádření ústřední muzejní rady ( § 12).

(4)

Vyřazení, přeřazení a výměna sbírek i jednotlivých sbírkových předmětů se může provést jedině se souhlasem příslušného řídícího orgánu.

(5)

Pokud v tomto zákoně není stanoveno něco jiného, platí o sbírkách předpisy o národním majetku.

§ 8

Vývoz předmětů muzejní hodnoty

Podle zákona č. 425/1990 Sb. s účinností ode dne 24.11.1990 se působnost příslušející krajským a okresním národním výborům podle odst. 2 ruší.

(1)

Předměty muzejní hodnoty smějí být vyvezeny do ciziny jen se svolením ministerstva školství a kultury po přezkoumání, zda jejich zachování v tuzemsku není vzhledem k jejich kulturnímu významu nutné.

(2)

Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě s ministerstvem zahraničního obchodu a ostatními zúčastněnými úřady podrobnosti o vývozu předmětů muzejní hodnoty do ciziny; může též přenést právo udělovat souhlas k vývozu předmětů muzejní hodnoty na výkonný orgán krajských národních výborů. Obecné předpisy o povolování vývozu zůstávají nedotčeny.

§ 9

Předměty v užívání muzeí a galerií

Muzea a galerie mohou užívat soubory předmětů nebo jednotlivé předměty muzejní hodnoty, jež jsou buď majetkem jiných organizací nebo osob.

§ 10

Zřizování a zrušování muzeí a galerií

Podle zákona č. 425/1990 Sb. s účinností ode dne 24.11.1990 se na okresní úřady přenáší působnost příslušející krajským národním výborům podle ustanovení odst. 2 a 3.

(1)

Ústřední muzea a galerie zřizuje vláda na návrh ministra školství a kultury nebo na návrh příslušného ministra podaný v dohodě s ministrem školství a kultury.

(2)

Muzea krajská, okresní a místní, krajské a okresní galerie, jakož i místní památníky zřizuje výkonný orgán příslušného národního výboru v mezích plánu krajské sítě muzeí a galerií.

(3)

Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně pro zrušování muzeí a galerií.

§ 11

Řízení muzeí a galerií

(1)

Národní muzeum, Národní technické muzeum a Národní galerii řídí ministerstvo školství a kultury. Ostatní ústřední muzea řídí ministerstvo školství a kultury, popř. příslušný ústřední úřad, který provádí opatření zásadní povahy v dohodě s ministerstvem školství a kultury.

(2)

Muzea krajská, okresní a místní, krajské a okresní galerie, jakož i místní památníky řídí výkonné orgány příslušných národních výborů.

(3)

Ministerstvo školství a kultury zajišťuje odbornou a metodickou pomoc muzeím a galeriím prostřednictvím národních muzeí a Národní galerie.

(4)

Orgán, který muzeum nebo galerii řídí, vydá statut, kterým se podrobně určí rozsah působnosti, úkoly, organizace a způsob hospodaření muzea nebo galerie, a to podle vzorového statutu (- 15).

§ 12

Poradní orgány

(1)

Iniciativním a poradním orgánem ministra školství a kultury pro zásadní otázky muzeí a galerií je ústřední muzejní rada; její členy jmenuje ministr školství a kultury. Funkce předsedy a členů ústřední muzejní rady jsou čestné. Organizační a jednací řád ústřední muzejní rady vydá ministerstvo školství a kultury.

(2)

Jako iniciativní a poradní orgán pro muzea, galerie a vlastivědnou práci v kraji zřizuje rada krajského národního výboru krajskou muzejní radu. Obdobně může zřídit rada okresního národního výboru okresní muzejní radu. Předsedu a ostatní členy muzejních rad jmenuje rada příslušného národního výboru; jejich funkce jsou čestné.

§ 13

Pracovníci muzeí a galerií

(1)

Pracovníci v muzeích a galeriích musí mít pro výkon své funkce potřebnou politickou a odbornou kvalifikaci. Předpisy o kvalifikačních předpokladech vydá, pokud to nepřísluší podle zvláštních předpisů do působnosti jiných orgánů, ministerstvo školství a kultury v dohodě s příslušnými úřady a orgány.

(2)

Muzea a galerie vytvářejí a organizují aktivy dobrovolných pracovníků, kteří muzeím a galeriím pomáhají v plnění jejich úkolů, zejména při rozvíjení vlastivědné práce.

§ 14

Budovy muzeí a galerií

Orgány, které muzea a galerie řídí, zajišťují, aby muzea a galerie byly umístěny v budovách (místnostech) přiměřených hodnotě sbírek, úkolům muzeí, popř. galerií a jejich významu. Přemístit muzeum nebo galerii nebo jejich část je možno jen tehdy, dostane-li se jim vhodného umístění. Budovy (místnosti) mohou být odňaty účelům muzea nebo galerie jen se souhlasem orgánu nadřízeného tomu orgánu, který muzeum nebo galerii řídí. U ústředních muzeí je tímto orgánem příslušný ústřední úřad, u Národní galerie a u krajských muzeí a galerií ministerstvo školství a kultury.

Ustanovení závěrečná

§ 15

Ministerstvo školství a kultury vydá v dohodě s příslušnými ústředními úřady podrobné předpisy k provedení tohoto zákona, zejména vzorové statuty, v nichž stanoví podrobněji úkoly, organizaci a činnost jednotlivých druhů muzeí a galerií, zejména v oboru vlastivědné práce, organizační vztahy k institucím příbuzného charakteru, směrnice o sběru a správě sbírek, jejich evidenci, ochraně apod.

§ 16

Tento zákon se nevztahuje

a)

na muzea společenských organizací

b)

na sbírky, stálé výstavy a vzorkovny hospodářských a rozpočtových organizací.

§ 17

Tento zákon platí jen v českých krajích a nabývá účinnosti ode dne 1. srpna 1959; provede jej ministr školství a kultury v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Novotný v.r.

Fierlinger v.r.

Široký v.r.

dr. Kahuda v.r.