Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

59/1959 Sb. znění účinné od 1. 10. 1959 do 31. 12. 1967

59

 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 12. srpna 1959

o občanské kontrole obchodu a provozoven

 

Vláda Republiky československé nařizuje podle § 10 odst. 1 zákona č. 63/1958 Sb., o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé:

§ 1

V zájmu stále širšího a kvalitnějšího uspokojování hmotných a kulturních potřeb pracujících je třeba neustále zvyšovat úroveň práce socialistického obchodu a poskytování služeb pracujícím, prohlubovat kontrolu kvality práce obchodu a provozoven, poskytování služeb obyvatelstvu i dodržování státní disciplíny a zabezpečit ochranu socialistické ho vlastnictví. Na splnění tohoto úkolu v obchodních prodejnách a v provozovnách obstarávajících služby pro obyvatelstvo se podílejí pod přímým vedením národních výborů a jejich orgánů občanští kontroloři.

§ 2

(1)

Občanské kontrolory volí místní národní výbory, a to zpravidla na dobu jednoho roku.

(2)

Návrhy pro volbu občanských kontrolorů podávají místním národním výborům zejména jejich stálé komise, uliční výbory, výbory žen, orgány Revolučního odborového hnutí a ostatní společenské organizace.

(3)

Funkci občanského kontrolora může vykonávat občan, který má právo volit do národního výboru, je občansky bezúhonný a má ostatní předpoklady, aby úspěšně vykonával svou funkci.

§ 3

(1)

Činnost občanských kontrolorů se vztahuje na obchodní prodejny, provozovny veřejného stravování, dále na provozovny podniků a jiných organizací místního hospodářství, včetně drobných provozoven místních národních výborů, na provozovny lidových výrobních družstev, ostatních organizací socialistického sektoru a soukromých živnostníků, pokud poskytují služby obyvatelstvu (jako např. opravny předmětů dlouhodobé spotřeby, provozovny provádějící údržbářské práce pro obyvatelstvo,opravny obuvi, šatstva a prádla, zakázková krejčovství, čistírny, prádelny a holičství).

(2)

Rada krajského národního výboru může rozšířit působnost občanských kontrolorů i na jiné organizace, zařízení a pracoviště a stanovit přitom občanským kontrolorům jejich úkoly.

(3)

V prodejnách a ostatních provozovnách lidových spotřebních družstev a jejich organizací plní funkci občanských kontrolorů orgány těchto družstev, popřípadě jejich organizací; tyto orgány spolupracují při své činnosti s národními výbory a jejich orgány.

§ 4

Občanští kontroloři prověřují zejména, zda prodejny a ostatní provozovny, na něž se vztahuje jejich činnost (dále jen "provozovny"), jsou dostatečně zásobeny zbožím, popřípadě materiálem potřebným k provádění služeb, zda prodávané zboží a poskytované služby jsou jakostní, zda jsou dodržovány stanovené jakostní normy a ceny, zda zaměstnanci provozoven věnují spotřebitelům náležitou péči, zda je dodržována stanovená doba provozu a zda tato doba podle místních podmínek vyhovuje pracujícím, zda jsou včas a řádně vyřizovány stížnosti a podněty pracujících.

§ 5

(1)

Občanští kontroloři jsou při své činnosti oprávněni vstupovat do provozoven, příručních skladů a všech jiných prostor bezprostředně s nimi souvisejících, vyžádat si od zaměstnanců provozoven nebo od jiných osob potřebná vysvětlení a nahlížet do dokladů týkajících se činnosti kontrolovaných provozoven. Při vstupu do provozoven, příručních skladů a jiných prostor a při provádění kontrol jsou občanští kontroloři povinni dodržovat příslušné předpisy, zejména bezpečnostní a zdravotní.

(2)

Zaměstnanci kontrolovaných provozoven jsou povinni umožnit občanskému kontroloru provedení kontroly a poskytnout mu potřebná vysvětlení.

§ 6

(1)

Při zjištění nedostatků a závad může občanský kontrolor požadovat ihned jejich odstranění ; občanský kontrolor též sleduje, zda zjištěné nedostatky a závady byly včas odstraněny.

(2)

Nebylo-li vyhověno požadavku občanského kontrolora na odstranění nedostatků a závad nebo zjistí-li závažné nedostatky, oznámí to výkonnému orgánu místního národního výboru.

(3)

Výsledky kontrol zapíše občanský kontrolor vždy v inspekční knize provozovny.

§ 7

Občanští kontroloři plní své úkoly v úzké součinnosti s ostatními pracujícími, zejména si od nich vyžadují náměty na zlepšení práce kontrolovaných provozoven, popřípadě na odstranění nedostatků a závad a seznamují pracující s výsledky provedených opatření.

§ 8

(1)

Činnost občanských kontrolorů řídí stálé komise místních národních výborů (dále jen "stálé komise"); nebyla-li pro příslušný úsek vytvořena stálá komise, řídí v takovém případě činnost občanských kontrolorů místní národní výbor.

(2)

Občanští kontroloři podávají stálé komisi (místnímu národnímu výboru) zprávy o své činnosti a sdělují jí své náměty na zlepšení práce kontrolovaných provozoven.

(3)

Stálá komise (místní národní výbor) organizuje práci občanských kontrolorů tak, aby ji mohli vykonávat mimo svou pracovní dobu.

(4)

Výkonné orgány místních národních výborů jsou povinny pomáhat občanským kontrolorům při plnění jejich úkolů. Výkonné orgány okresních a krajských národních výborů ve spolupráci s orgány Státní obchodní inspekce pomáhají stálým komisím (místním národním výborům) při řízení občanských kontrolorů zejména tím, že pomáhají zajišťovat instruktáže občanských kontrolorů a podle potřeby zaměřovat jejich práci na plnění nejnaléhavějších úkolů.

§ 9

Výkonný orgán místního národního výboru vydá občanskému kontroloru průkaz opravňující ho k výkonu kontroly. Občanský kontrolor je povinen vrátit průkaz, jakmile jeho funkce skončila.

§ 10

(1)

Jestliže občanský kontrolor neplní řádně svou funkci,může jej místní národní výbor odvolat; učiní tak i tehdy, jestliže občanský kontrolor ztratil způsobilost pro výkon své funkce ( § 2 odst. 3).

(2)

Se souhlasem místního národního výboru může se občanský kontrolor své funkce vzdát, jestliže ji ze závažných důvodů nemůže vykonávat.

§ 11

Do doby, než budou zvoleni občanští kontroloři podle tohoto nařízení, plní úkoly v oboru občanské kontroly obchodu a provozoven dosavadní občanští kontroloři, kteří přitom postupují podle dosavadních předpisů.

§ 12

Občanskou kontrolu v provozovnách v oboru ministerstev národní obrany a vnitra upravují předpisy vydané těmito ministerstvy.

§ 13

Zrušují se

 

vládní nařízení č. 21/1953 Sb., o občanské kontrole obchodu, ve znění vládního nařízení č. 41/1954 Sb., o občanské kontrole provozoven,

vládní nařízení č. 6/1958 Sb., o změnách působnosti v oboru občanské kontroly obchodu a provozoven, a

předpisy vydané k jejich provedení.

§ 14

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. října 1959; provedou je všichni členové vlády.

Široký v. r.

 

Dolanský v. r.

Poláček v.r.

Kopecký v. r.

Štrougal v.r.

Barák v. r.

Uher v.r.

inž. Šimůnek v. r.

Beran v.r.

inž. Jankovcová v. r.

Jonáš v.r

dr. Kyselý v. r.

dr.Kahuda v.r.

Plojhar v. r.

Reitmajer v.r.

dr. Šlechta v. r.

dr.Škoda v.r.

David v. r.

dr.Vlasák v.r.

Ďuriš v. r.

Brabec v.r.

Krajčír v. r.

inž.Černý v.r.

Krosnář v. r.

dr.Neuman v.r.

generálplukovník Lomský v. r.

Ouzký v.r.

Machačová v. r.

Pospíšil v.r.

dr. Nejedlý v. r.

inž. Púčik v. r.